Sudski tumači i prevodioci Slankamen

Slankamen je naseljeno mesto u Vojvodini, u Sremu, koje pripada opštini Inđija i Sremskom upravnom okrugu. U prošlosti je to bilo jedno mesto, a danas je podeljeno na dva različita, ali međusobno povezana naselja - Stari i Novi Slankamen. Stari Slankamen leži na Dunavu, ispod ogranaka Fruške gore, na oko 50 kilometara severozapadno od Beograda. Naspram ovog naselja je mesto gde se Tisa uliva u Dunav, a sa brežuljka koji se nalazi iznad Starog Slankamena može se videti nepregledna ravnica Bačke i Banata. Novi Slankamen je smešten na lesnoj zaravni, 15 kilometara istočno od Inđije.

Na osnovu arheoloških iskopavanja, može se zaključiti da je na teritoriji Slankamena postojalo naselje još u antičko vreme. U gvozdenom dobu ovde su živeli Skordisci, a za vreme Panonskih ratova, pomenute krajeve zauzimaju Rimljani. Naselje je tada imalo naziv Acumincum. Rimljani upravljaju Sremom sve do početka 5. veka, a zatim se smenjuju vladavine Ostrogota, Gepida, Vizantinaca, Avara, Bugara, Ugara i ostalih. Pretpostavlja se da su Sloveni područje današnjeg Slankamena naselili oko 10. veka. Turci zauzimaju ove krajeve 1526. godine, a veliki tursko - austrijski rat odlučen je bitkom kod Slankamena 1691. godine. Karlovačkim mirom, Slankamen je pripao Austriji, a polovinom 18. stoleća uključen je u Vojnu krajinu. Novi Slankamen je osnovan 1783. godine, a prvi stanovnici bili su Hrvati iz Dalmacije i Like, dok su nakon toga doseljeni Nemci i Slovaci. Slankamen je 1918. ušao u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a u Drugom svetskom ratu njime je upravljala Nezavisna Država Hrvatska.Na osnovu podataka sa popisa iz 2002. godine vidi se da danas u oba naselja živi više od 4 hiljade ljudi, od čega Stari Slankamen ima nešto malo više od 700 stanovnika, dok Novi Slankamen broji oko tri i po hiljade žitelja. Većinsko stanovništvo čine Srbi, a u manjem procentu ima Hrvata, Jugoslovena, Roma, Mađara, Slovaka i Nemaca. Devedesetih godina prošlog veka, usled burnih sukoba na području nekadašnje Jugoslavije, odavde se iselio veliki broj Hrvata, a došle su srpske izbeglice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i sa Kosova. Najveći broj stanovnika se bavi poljoprivredom, kao i poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu, saobraćaju i komunikacijama, te u zdravstvu, prosveti i državnoj upravi.

Za razvoj ovih krajeva veoma je važna Banja u Starom Slankamenu, gde se nalaze izvori lekovite vode. Ovo lečilište na obali Dunava postojalo je još u tursko vreme. To je najstarija banja u Vojvodini, ustanovljena još 1906. godine. Sredinom 20. veka izgrađena je nova bolnička zgrada, te je danas ovo jedna od vrhunskih medicinskih ustanova za lečenje posttraumatskih stanja i neuroloških oboljenja.

U želji da svoje usluge učini dostupnim što većem broju ljudi, bez obzira na to u kom delu naše zemlje žive, Akademija Oxford i stanovnicima Starog i Novog Slankamena može da ponudi kvalitetan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od preko 40 svetskih jezika za koje naši stručnjaci imaju tražene kvalifikacije. Takođe možemo da uradimo i overu materijala na novom jeziku i to prema strogo definisanoj proceduri. Osim navedenog, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim školama, gimnazijama, višim školama i na fakultetima, kao i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju III ili iV stepen stručne spreme, ali i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko stručni predavači i nakon kojih, ukoliko savladate predviđeni nivo, dobijate međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Slankamen?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obradom vaših službenih materijala bave se vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika sa kojima rade, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja. Prevodioci i sudski tumači Slankamen predstavljaju, dakle, ekipu pažljivo odabranih profesionalaca sa potvrđenom stručnošću i licencama koje su odobrene od strane nadležnih državnih ustanova. Oni perfektno poznaju gramatiku, leksiku, pravopis i ostale segmente jezika za koje su kvalifikovani i imaju veliko stručno iskustvo. S obzirom na to da prevode i overavaju dokumenta i javne isprave koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, savršeno poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala. Zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama i praktičnom znanju, klijentima nude mogućnost da na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po više nego povoljnim cenama, dobiju kompletno obrađenu dokumentaciju, spremnu za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Da bi klijentu ponudili regularno overen prevod službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Slankamen moraju strogo poštovati rigidna pravila obrade zvaničnih spisa, te, pre svega, prevod uraditi vrlo precizno. U tom poslu, naime, ne sme se ništa improvizovati niti raditi otprilike, već celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražen na novom jeziku. To posebno važi za stručne izraze i termine, kojima se mora pokloniti posebna pažnja, budući da predstavljaju osnovu jednog zvaničnog spisa, te valja da budu tačno prevedeni i nedvosmisleno izraženi. Prevodilac i sudski tumač Slankamen izuzetno dobro poznaje pravopis i gramatiku jezika za koji je kvalifikovan, pa prevod izrađuje uz njihovo apsolutno uvažavanje, ali i uz poštovanje duha ciljanog jezika, uopšte. Novi dokument piše karakterističnim, takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen kod službenih materijala. Urađen prevod prolazi duplu kontrolu - za prvu su zaduženi sami stručnjaci koji su ga izradili, a za drugu lektori, vrhunski jezički profesionalci. Na taj način se obezbeđuje čišćenje teksta čak i od najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te on, u savršenom obliku, ulazi u proces overe.

Na samom početku ovog postupka obavlja se temeljno i vrlo pažljivo upoređivanje prevoda sa originalnim materijalom. Opravdanost ovog čina leži u činjenici da jedino materijal prebačen na novi jezik tako da u svim aspektima odgovara tekstu izvornika može biti overen na regularan način i upotrebljiv u pravnom prometu. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Slankamen utvrdi da su takvi uslovi ispunjeni u slučaju konkretnog prevoda, overiće ga svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim staviti i svojeručni potpis. Sada ovaj dokument poseduje zvaničnu potvrdu da je u svemu jednak svom originalu, te da ga, u takvoj formi, može prihvatiti svaka nadležna institucija.

Prevodilac i sudski tumač Slankamen u svom radu koristi sledeće jezike

Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru više od 40 svetskih jezika, među kojima su i oni koji se ne mogu naći u ostalim institucijama ovog tipa, poput hebrejskog, romskog, persijskog, pakistanskog, estonskog i korejskog. U najvećem broju slučajeva traže se prevodi sa ili na neki od jezika koji su najrasprostranjeniji i najpopularniji, a to su, na primer, engleski, francuski, ruski, nemački, ali i portugalski, španski, italijanski ili grčki. Prevodilac i sudski tumač Slankamen radi i sa ostalim jezicima koji se govore na području evropskog kontinenta, kao što su, recimo, slovenački, turski, ukrajinski, holandski, slovački, poljski, češki, te jezici iz skandinavske grupe - danski, švedski, finski i norveški. Na našim prostorima često se rade i prevodi koji na jednoj strani uključuju neki od jezika država sa kojima se naša zemlja graniči: mađarski, bugarski, rumunski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. Osim arapskog, kineskog i japanskog jezika, prevodioci i sudski tumači Slankamen u postupku prevođenja koriste i latinski, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme zastupljen u pisanim medicinskim, farmaceutskim, veterinarskim i pravnim materijalima. Za potencijalne klijente sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, obezbedili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Iako se, što je i logično, u našem prevodilačkom centru najčešće rade prevodi dokumenata i javnih isprava sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, sa našeg na naeki drugi jezik, prevodioci i sudski tumači Slankamen imaju toliko stručnog i opšteg znanja, kao i prevodilačke veštine, da su kadri da materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, odmah, u jednom potezu prebace na neki drugi, takođe strani, jezik. Ovakav posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, tačnije, izvorni materijal se prvo prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je da naši stručnjaci, zahvaljujući metodu koji praktikuju, mogu strankama da ponude brže i jeftinije obavljanje tražene usluge, s obziroma na to da ne moraju za opisani posao angažovati dva stručnjaka - jednog za izvorni, drugog za ciljani jezik.

Prevodilac i sudski tumač Slankamen iznad svega poštuje vreme svojih klijenata, te se trudi da svaki posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. No, ponekad ponuđeni termini ne odgovaraju korisniku, jer mu je overeni prevod dokumenata potreban veoma brzo. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod“ koji se od uobičajenog razlikuje po tome što rok njegovog završetka određuje sama stranka, kao i po tome što se tada, osim bazičnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“, čija je visina uslovljena brojem prevedenih strana, ali i vremenom koje nam se ostavlja za kompletnu obradu. Naši stručnjaci će, bez ikakve sumnje, i u ovakvoj situaciji, kada rade pod pritiskom, prevod uraditi precizno i kvalitetno, poštujući sva pravila obrade službenih materijala.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Slankamen?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kompletnu obradu svih službenih materijala, bez obzira na njihov poslovni ili privatni karakter.

U oblasti ličnih dokumenata prevodimo i overavamo osnovne lične isprave, to jest, pasoš i ličnu kartu, ali i vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), te potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i ostale spise koji imaju lični karakter.

Budući da u današnje vreme mnogi poslovi prevazilaze granice jedne države, često se traže overeni prevodi raznovrsnih pisanih materijala iz sveta biznisa. Tako prevodioci i sudski tumači Slankamen profesionalno obrađuju rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, sve vrste poslovnih ugovora, poput onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih, zatim ulazne i izlazne fakture, osnivački alt preduzeća, godišnje izveštaje i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a). Kod nas, takođe, možete dobiti overene prevode raznih vrsta poslovnih odluka, kao i finansijskih izveštaja, bilansa uspeha, potvrda o kvalitetu proizvoda, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), te revizorskih izveštaja, statuta preduzeća i celokupne tenderske dokumentacije, odnosno pisanih materijala koje treba priložiti radi učešća na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. Tu spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodilac i sudski tumač Slankamen radi i sa presudom o razvodu braka, kao i sa svim ostalim sudskim presudama, odlukama i rešenjima. Pored toga, obrađuje i druga dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, poput saglasnosti o zastupanju, različitih pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci, sertifikata i zvaničnih izjava pojedinaca. Naši stručnjaci prevode i overavaju u dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize, ali i sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Svi koji se bave poslovima vezanim za nauku, tehniku ili građevinu imaju potrebe za overenim prevodima ovih usko stručnih dokumenata, te iz pomenutih oblasti prevodilac i sudski tumač Slankamen profesionalno obrađuje građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoge druge srodne materijale.

Klijenti često traže prevod i overu raznih dokumenata iz sfere medicine ili farmacije, koja su im mahom potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili tretman uvoznim lekovima i preparatima. Tako se u našem prevodilačkom centru radi i sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i sličnim spisima.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo da se školuju, usavrše ili pronađu odgovarajući posao u inostranstvu. U tu svrhu potrebno je imati regularno overene precizne prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih materijala kojima se u konkretnoj situaciji potvrđuje nivo obrazovanja neke osobe ili utvrđuje način rada pojedine obrazovne ustanove. Prevode i overu svih pomenutih dokumenata mogu vam, naravno, obezbediti prevodioci i sudski tumači Slankamen.

Ukoliko želite da konkurišete za neki posao u inostranstvu ili ostvarite neka lična prava i zahteve, trebalo bi da imate i overene prevode traženih potvrda i uverenja, pa prevodilac i sudski tumač Slankamen profesionalno obrađuje potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, a uz to i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i, gotovo redovno traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja omogućava sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Možete biti uvereni da će sva vaša dokumenta, dok su na obradi u našem prevodilačkom centru, biti apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve zloupotrebe. S obzirom na to da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford zadovoljan klijent, posebnu pažnju poklanajmo poštovanju vaše ličnosti i privatnosti. Svemu navedenom ide u prilog i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Slankamen, pre nego što su stupili na odgovornu dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i obavezali se na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju na obradu. Svi podaci iz vaših dokumenata biće, dakle, čuvani kao poslovna tajna, a vi ćete, osim kvalitetnog prevoda i regularne overe, kod nas dobiti i neophodnu bezbednost i zagarantovanu diskreciju.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Slankamen?

Budući da je kompletna obrada dokumenata najpovoljnija i finansijski najisplativija za naše klijente, najčešće dobijamo zahteve upravo za ovakvom vrstom usluga. No, treba da napomenemo da niste obavezni da u svakoj situaciji vezano koristite oba segmenta obrade, već nam se možete, recimo, obratiti i kada želite samo da overite prevod koji vam je već uradio neko drugi, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. U tom slučaju nam, kao i kada overavamo prevod koji su izradili naši stručnjaci, morate na uvid staviti materijal na novom jeziku, ali i njegov original, kako bi prevodilac i sudski tumač Slankamen mogao da sprovede zakonsku proceduru overe. On je, naime, obavezan da, pre nego što overi prevedeni dokument, utvrdi da li se on u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima poklapa sa izvorom, što će postići detaljnim upoređivanjem ova dva spisa. Ako su svi uslovi ispunjeni, overiće prevod koji ste doneli svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i, posle toga ćete moći, bez ikakavih problema, da ga podnosite nadležnim ustanovama.

Ako se, međutim, dogodi da vaš prevod nije urađen kako treba, to jest, da se u nečemu ne poklapa sa originalom ili u njemu ima drugih nepravilnosti, overa neće moći da se sprovede. Ipak, i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Razume se da vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Slankamen ponovo prevode vaš dokument, jer bi to predstavljalo nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Oni će, dakle, detaljno pregledati i prevod i original, sravniti ih i u svemu izjednačiti, a zatim će proveriti prevod stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške i na svim nivoima poboljšati kvalitet novog spisa. Tako ćete za mnogo manje novca i za kraće vreme dobiti prevod koji će, bez problema, proći proveru sudskog tumača i biti overen prema svim pravilima.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ako smatrate da su prevodioci i sudski tumači Slankamen prave osobe za prevođenje i overu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, moraćete nam na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete precizirati i ostale detalje naše saradnje. Takođe vam nudimo mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Skenirana dokumenta možete poslati na naš mejl jedino u slučaju da tražite da uradimo „hitan prevod“, jer je tada veoma važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, a pazeći na rok koji ste tražili za završetak posla, donesete ili pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Slankamen mogao da kompletira obradu, odnosno, da overi prevode.

Obrađena dokumenta, zajedno sa originalima, mogu vam biti uručena lično u našoj filijali ili poslata na nadresu koju navedete u posebnom zahtevu. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom, na ovom polju, već dugo sarađujemo ili ćete dokumenta dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Ova usluga će vam biti naplaćena prilikom preuzimanja, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Troškovi slanja dokumenata nemaju nikakve veze sa cenom usluga prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford i naplaćuju se potpuno nezavisno.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu naše kompanije, a takve informcije možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se, po pravilu, daje neki popust. Prevodilački standard, koga se i sami pridržavamo, predviđa da jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Šta je Apostille overa?

Overa dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu takozvanim Apostille pečatom predstavlja, uslovno rečeno, overu na višem nivou od one koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Ovaj postupak uveden je nakon što je stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Overa Apostille-om je formalnost koja ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi sudski tumač, ali ima svoje specifičnosti koje moraju da se poštuju. Pre svega, ona nije predviđena za sva dokumenta, te se nikada ne odnosi na administrativne isprave direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni na isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se apostiliranje ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Tako je, recimo, negde potrebno ovim pečatom overiti samo prevod, a u drugim prilikama i prevod i original. Osim toga, budući da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, dešava se da je potrebno i sadržaj pečata prevesti na ciljani jezik.

U našoj zemlji apostiliranje dokumenata obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, shodno novom zakonu, nalaze u svakom većem mestu. Kako prevodilac i sudski tumač Slankamen ne sprovodi ovu vrstu legalizacije, nije obavezan da poznaje njene pojedinosti vezane za svaki konkretan dokument. Stoga će vas on samo obavestiti o osnovnim stvarima i uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu gde ćete se o svemu raspitati.

Za overu Apostille-om, sudu predajete odgovarajući zahtev i podnosite original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Naselja Stari i Novi Slankamen pripadaju opštini Inđija, te se o svim detaljima vezanim za apostiliranje dokumenata možete raspitati u Sudskoj jedinici u Inđiji, u Ulici Kralja Petra I, broj 2 ili pozvati telefonom na 022-561-269. Ako je potrebno, možete se obratiti i neposredno nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Staroj Pazovi, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici 3, a tamošnji brojevi telefona su 022-310-571 i 022-310-583.


Kategorije prevoda za Slankamen

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Slankamen


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Slankamen

Spisak sudskih tumača za grad SlankamenSudski tumači za grad SlankamenSpisak sudskih tumača za grad Slankamen

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Slankamen

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SlankamenSudski tumači za grad SlankamenCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Slankamen

Sudski tumači i prevodioci u Slankamenu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!