Sudski tumač Srbica

Gradsko naselje Srbica nalazi se u centralnom delu Kosova i Metohije i predstavlja sedište istoimene opštine. Teritorijalno pripada Kosovskomitrovačkom upravnom okrugu, a mesto je, preciznije rečeno, locirano južno od Kosovske Mitrovice, na glavnoj magistrali koja povezuje Kosovsku Mitrovicu i Peć. Srbica je ujedno i centralno mesto Drenice, planinske oblasti koja, praktično, odvaja Kosovo od Metohije i koju čine opštine Srbica i Glogovac. Regija se nalazi između Velikokosovske i Metohijske kotline i obuhvata slivove reke Kline, pritoke Belog Drima, Drenice i Sedlarske reke, koja se uliva u Sitnicu. Opština Srbica, pored pomenutog naselja gradskog tipa, obuhvata i 49 sela i graniči se sa opštinom Kosovska Mitrovica na severu, na severozapadu sa opštinom Istok, na zapadu sa opštinom Klina, dok se na jugoistoku nalazi opština Glogovac, a na severoistoku administrativno područje Vučitrna.

Varoš Srbica osnovana je 1924. godine i tada se ovde nalazilo tridesetak kuća Srba i Crnogoraca. Podaci sa popisa iz 2011. godine pokazuju da ovde živi skoro 7 hiljada ljudi, dok, prema procenama UNMIK-a, cela opština ima više od 72 hiljade stanovnika. Većinu žitelja čine Albanci, a Srba ima oko 350 u selima Banji i Suvom Grlu, kao i 9 kaluđerica u manastiru Deviču.

Na oko 5 kilometara južno od Srbice, u Dreničkoj šumi, nalazi se manastir Devič. Podigao ga je despot Đurađ Branković oko 1434. godine, kao zahvalnost Bogu za ozdravljenje svoje ćerke, koja je bila još devica, te otuda i ovo specifično ime koje manastir nosi. Devič je sazidan na mestu gde je, četiri godine ranije, sahranjen Joanikije Devički, hrišćanski svetitelj, koji je, zapravo, i iscelio devojku. Manastir je nekoliko puta pljačkan i obnavljan, a za vreme sukoba krajem 20. veka razbijena je ploča na kivotu Svetog Joanikija i oskrnavljene su ikone. Zatim je 2004. godine spaljen u prisustvu vojnika KFOR-a. Manastir je trenutno u fazi obnove.U naselju Srbica nalazi se srpsko groblje i spomenik borcima koje su u Drugom svetskom ratu ubili albanski fašisti. Na području opštine postoji još nekoliko značajnih kulturno - istorijskih spomenika, kao što je rimska nekropola u selu Gornji Obilić ili crkva Svetog Nikole u selu Banja Rudnička, zadužbina vlastelina Rodopa, podignuta pre 1432. godine, a obnovljena u 20. veku. Tu je i crkva Svetog Jovana iz 14. veka u selu Leočani, kao i duborezni krst iz perioda između 14. i 16. veka, koji se čuva u kući Zdravka Šmigića u istom selu, Preobraška crkva iz 14. veka i crkva Svetog Đorđa sa grobljem iz 16. stoleća koja se nalazi u selu Rudnik.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford nudi jedne od najkvalitetnijih usluga na ovim prostorima koje se tiču prevoda službenih materijala, ali i overe dokumenata na novom jeziku uz poštovanje zakonom propisanog postupka, u mogućnosti smo da i žitelje Srbice i svih ostalih naselja u ovoj oštini pozovemo da postanu naši korisnici, ukoliko imaju potrebu za ovakvim tipom obrade zvanične dokumentacije i javnih isprava. Pored toga, mogu se kod nas prijaviti za pripremnu nastavu za upis u željenu gimnaziju, srednju i višu školu ili na fakultete, na neki kurseva stranih jezika, koje vode vrhunski predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, a u našoj kompaniji možete dobiti i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim metodama.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Srbica?

Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, a mnogi od njih su i izvorni govornici. Pored diploma traženih smerova Filoloških fakulteta, oni su stekli i odgovarajuću licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Prevodioci i sudski tumači Srbica perfektno vladaju gramatičkim i pravopisnim pravilima jezika u okviru kojih prevode, a odlikuju ih i bogato iskustvo u poslovima vezanim za obradu službenih materijala. Iza njih je i veliki broj zadovoljnih klijenata koji im se, gotovo uvek, nekon prve saradnje, ponovo obraćaju kad god imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata ili javnih isprava. Budući da se bave legalizacijom prevedenih materijala koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, oni vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovom tipu pisanih materijala.

Proces obrade službenih spisa je kompleksan i sastoji se od postupka prebacivanja sadržaja na traženi jezik i posupka overe prevoda. Ova dva segmenta, međutim, i te kako zavise i utiču jedan na drugi, budući da loš prevod ne može biti legalizovan i, obrnuto, savršen, a neoveren prevod nema nikakvu pravnu i zakonsku vrednost. Dakle, proces prebacivanja na ciljani jezik mora da se obavi prema pravilima, što znači da prevodilac i sudski tumač Srbica celokupan sadržaj osnovnog materijala prebacuje na traženi jezik i adekvatno i precizno ga izražava. To posebno važi za stručne izraze i termine, koji moraju biti tačno i nedvosmisleno prevedeni, budući da na njima počiva suštinski smisao jednog zvaničnog dokumenta. Tokom prevođenja se poštuju sva gramatička i pravopisna pravila jezika na koji se prevodi, a prevodilac i sudski tumač Srbica novi spis izrađuje u skladu sa pravilima takozvanog administrativnog stila, karakterističnog za ovakvu vrstu službenih materijala. Gotov prevod će proći dvostruku kontrolu. Prvu će da urade sami stručnjaci koji su na njemu radili, a drugu lektori, vrhunski jezički profesionalci, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške, te će tako prevedeni materijal, bez ikakvih nepravilnosti, ući u proces overe. Na samom njegovom početku sprovodi se detaljno upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, sa ciljem da se ustanovi da li su ova dva materijala identičnog sadržaja, ali i da li se poklapaju u korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu kojim su pisani. Naime, samo prevod koji se u svim pomenutima spektima podudara sa svojim izvorom može biti regularno overen i uvršćen u pravni saobraćaj. Ukoliko su, dakle, svi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Srbica ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako daje zvaničnu potvrdu da je dokument na novom jeziku sasvim jednak tekstu izvornika, te da može zauzeti njegovo mesto u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Koje jezike u obradi službenih materijala koriste prevodioci i sudski tumači Srbica?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika koji se koriste u celom svetu. Pored uobičajenih i svuda traženih jezika, kao što su ruski, nemački, engleski i francuski, prevodilac i sudski tumač Srbica radi i sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, turskim i arapskim. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i, na našim prostorima izuzetno retki, poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, hebrejskog, romskog i persijskog, te smo u mogućnosti da svojim klijentima ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od ovih jezika. Prevodilac i sudski tumač Srbica kvalifikovan je i za prebacivanje sadržaja službenih materijala na jezike nama teritorijalno bliskih država: albanski, mađarski, bugarski, rumunski, makedonski, bosanski i hrvatski, ali i sa ovih na neke druge jezke koji su potrebni strankama. Nudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, češki, poljski, slovački, holandski, ukrajinski, kao i jezike iz skandinavske grupe - danski, finski, švedski i norveški. Sadržaje zvanične dokumentacije prebacujemo i na kineski i japanski, ali i sa ovih na sve druge jezike. Kako se latinski, iako zvanično obeležen kao mrtav jezik, i danas javlja u pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, radimo i prevode u domenu ovog jezika. Prevod i overu dokumenata u našem prevodilačkom centru mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, budući da u svojoj ekipi imamo i stručnjaka za znakovni jezik.

Usluga koja nas izdvaja od ostalih prevodilačkih agencija bez sumnje je direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Srbica je u toj meri stručan, opšte obrazovan i vešt u prevođenju, da može dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski neposredno, u jednom potezu da prebaci na drugi strani jezi koji se traži. Zahvaljujući svojim brojnim afinitetima i širokim interesovanjima, on ne mora da primenjuje metodu rada koja se bazira na sistemu „korak po korak“ i koja se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih centara, odnosno da prvo prevodi sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, već sve radi brže i efikasnije, a na jednako visokom nivou kvaliteta. Tako svojim klijentima nudi mogućnost da za kraće vreme, ali i za manje novca nego na drugim mestima dođu do konačnog oblika svojih dokumenata koja, bez ikakve dodatne obrade, mogu da koriste u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Srbica veoma cene vreme svojih klijenata, te uvek nastoje da ponude najpovoljnije rokove za završetak posla. No, ukoliko korisniku iz nekog razloga oni ne pogoduju, može da zatraži takozvani „hitan prevod“ materijala koji će biti završen u terminu koji sama stranka odredi. Naši stručnjaci će u opisanoj situaciji dati sve od sebe da postavljene zahteve i ispune, a sasvim je izvesno da neće odstupati od uobičajenog kvaliteta rada. Cena ove usluge će se, međutim, razlikovati od uobičajene, budući da se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana „taksa za hitnost“, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u kome se očekuje da naši stručnjaci završe obradu.

Prevodioci i sudski tumači Srbica rade sa sledećim dokumentima

U našem prevodilačkom centru obrađuju se sve vrste službenih materijala, ma koliko oni bili složeni i bilo na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnosili.

U domenu ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Srbica prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i ostale pisane materijale koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe.

S obzirom na to da se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više različitih država, javlja se i potreba za stručnom obradom raznovrsne poslovne dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Srbica prevodi i overava statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve tipove biznis ugovora, a najčešće kupoprodajne, ugovore o sardanji, o prodaji roba i usluga i slične, zatim revizorske izveštaje, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, različite poslovne odluke, godišnje izveštaje, bilanse uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i ostala srodna dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Srbica izdaje overene prevode i za kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učešće na nekom međunarodnm javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Ovde, na primer, spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i službeni materijali koji se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. To su, zapravo, različita pravna akta, odnosno, sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i mnogobrojni izveštaji, pravilnici, sertifikati, licence, ovlašćenja, punomoćja i pravno zasnovani sporazumi, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Na zahtev klijenata, prevodioci sudski tumači Srbica rade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Svi koji posluju u domenu nauke, tehnike i građevine ili imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima, često traže overene prevode raznih stručnih materijala, te prevodilac i sudski tumač Srbica obrađuje građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoga druga dokumenta iz ovih disciplina.

Kako se danas mnogi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prevodimo i overavamo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale iz oblasti medicine i farmacije.

Ukoliko želite da konkurišete za posao, školujete se ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata kojima ćete potvrditi svoj nivo obrazovanja ili način rada obrazovnih institucija koje ste pohađali. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Srbica obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U mnogim situacijama će biti potrebno da, radi podnošenja zahteva ili ostvarivanja nekih ličnih prava, nadležnoj služi podnesete overene prevode različitih saglasnosti, dozvola, izjava, zahteva, potvrda ili uverenja i sve to, podrazumeva se, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Prevodilac i sudski tumač Srbica prebacuje na traženi jezik i legalizuje potvdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, kao i potvdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve druge zvanične izjave pojedinaca, potvdu o stanju na tekućem računu u banci, te zahtev za dobijanje vize, potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Zaštita vaše privatnosti, kao i svih dokumenata koja nam dostavljate na obradu je nešto o čemu se u prevodilačkom centru Akademije Oxford posebno vodi računa. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Srbica su, pre postavljenja na odgovornu funkciju koju imaju, prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Ne taj način su se obavezali ne samo na rad prema propisanim regulativama, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima i podacima koji im se poveravaju. Oni će, budite uvereni, u svakoj situaciji učiniti sve da vaša dokumeta zaštite od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a vi ćete u našem centru, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i apsolutnu diskreciju i svu potrebnu sigurnost.

Šta još za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Srbica?

Prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje urade naši jezički stručnjaci su zaista, budite uvereni, jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima. Ipak, mi ćemo za vas prihvatiti da uradimo i samo legalizaciju prevoda koji nije izašao iz prevodilačkog centra Akademije Oxford, već ste, u tu svrhu, angažovali nekog drugog. Prevodioci i sudski tumači Srbica će i u ovoj situaciji u potpunosti poštovati propisani postupak overe, te će vaš materijal na novom jeziku u svim predviđenim pojedinostima uporediti sa originalnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Prevod će, dakle, biti legalizovan jedino ako se apsolutno poklapa sa tekstom izvornika, to jest, ako su to dva potpuno ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Srbica će na prevod koji ste doneli staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i na taj način omogućiti njegovu upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U slučaju da, međutim, vaš prevedeni materijal ne može da se overi, s obzirom na to da su ustanovljena izvesna odstupanja od originala ili neke druge nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Srbica će predložiti redakturu spornog sadržaja, koju će maksimalno profesionalno obaviti lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i važni članovi naše ekipe. Oni će najpre detaljno pregledati prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva spisa, ispraviti eventualne stilske, gramatičke i pravopisne greške, proveriti i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati kvalitet materijala koji je prebačen na traženi jezik. Zahvaljujući ovom postupku, bićete lišeni dodatnih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta, pa ćete za znatno kraće vreme i manje novca dobiti spis koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu ovlašćenog stručnjaka i biti regularno overen.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko odlučite da su prevodioci i sudski tumači Srbica prave osobe za obradu vaših službenih materijala, vaša jedina obaveza će biti da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, makar, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. To možete uraditi lično u našoj poslovnici, gde ćete materijale za obradu predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino ako želite da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, kako bi što brže stigli do naših prevodioca jer je u ovoj situaciji vreme najvažniji faktor za ispunjenje vaših zahteva. No, imaćete obavezu da nam naknadno, a pazeći na rok koji ste odredili za završetak posla, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Srbica u postupku overe mogao da ih sravni sa prevodima.

Poželjno je i da našem ovlašćenom službeniku na početku saradnje napomenete i kako biste želeli da preuzmete obrađena dokumenta i njihove originale. Mi vam nudimo dve mogućnosti. Prva je da ih lično podignete u našoj filijali, a druga da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju koju navedete u zahtevu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo, ili ćete dokumenta dobiti u vidu preporučene poštanske pošiljke. Moramo samo da naglasimo da je slanje materijala postupak koji je sasvim odvojen od prevoda, overe, redakture i ostalih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford koje ste u konkretnoj situaciji koristili, te će se tako i naplaćivati. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumentacije, a njihovu visinu odrediće angažovana dostavna služba u skladu sa svojim važećim cenovnikom.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu obavestiti i nadležni koordinatori u našem predstavništvu. Visina cene prevoda zavisi od broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava izvesni popust. U skladu sa prevodilačkim standardom koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda podrazumeva tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata i javnih isprava, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo uvek nalazi znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

U većini slučajeva overa koji sprovodi licencirani sudski tumač je dovoljna da bi se prevedena dokumenta uključila u zvanični pravni promet. Međutim, ima situacija kada se traži i dodatna legalizacija, odnosno overa takozvanim Apostille pečatom. Ta formalnost je uvedene nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da se apostilirana dokumenta bez ikakvih ograničenja mogu upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica i da ih nije potrebno naknadno proveravati ni overavati.

Apostille overa je vrlo specifična, pre svega zato što nije predviđena za sve tipove službenih materijala. Tako se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Osim toga, način njene primene se razlikuje od dokumenta do dokumenta. U nekim slučajevima potrbno je da prevodioci i sudski tumači prvo prebace materijal na traženi jezik i overe ga, pa se tek onda radi apostiliranje, a negde je postupak obrnut, to jest, prvo se radi Apostille overa, pa se onda materijal prevodi i overava pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ponekad je potrebno i sadržaj samog Apostille pečata prevesti na traženi jezik, s obzirom na to da je on izrađen u obliku štambilja u koji su, na tačno određen način, uneti traženi podaci. Kod nekih materijala dovoljno je apostilirati samo prevod, dok se kod nekih drugih zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati odgovarajućim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka lično ovlastila za ovaj posao. Apostiliranje dokumenata vrši se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju kada ja potrebno Apostille pečatom overiti službene materijale koji su potrebni za lečenje u inostranstvu. Tada se ova potvrda izdaje u roku od 24 sata i oslobođena je plaćanja svih predviđenih taksi. Valjalo bi napomenuti i to da Apostille potvrda važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu uspeli da pojasnimo sve što se tiče načina rada prevodilačkog centra Akademije Oxford i procesa obrade zvanične dokumentacije. Ipak, ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate, slobodno nas kontaktirajte telefonom, mejlom ili dođite lično u naše predstavništvo. Učinićemo sve što je u našoj moći da vam damo što potpunije informacije, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Srbica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Srbicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Srbica

Spisak sudskih tumača za grad SrbicaSudski tumači za grad SrbicaSpisak sudskih tumača za grad Srbica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Srbica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SrbicaSudski tumači za grad SrbicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Srbica

Sudski tumači i prevodioci u Srbici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!