Sudski tumač Štimlje

Opština Štimlje se nalazi u Kosovskom upravnom okrugu, na Kosovu i Metohiji i obuhvata površinu od 134 kvadratnih kilometara. Procena broja stanovnika pokazuje da u opštini živi preko 27 hiljda ljudi, a da je broj žitelja opštinskog središta, varošice Štimlje oko 7 hiljada. Ova administrativna teritorija je poznata kao mesto u kojem je, u periodu između 1322. i 1331. godine bio dvorac kralja Stefana Dečanskog. Smešteno na 30 kilometara južno od Prištine, uz magistralu kojom se putuje ka Prizrenu, danas je Štimlje, međutim, poznato i po tome što u gradu nema Srba jer su se poslednjih četrnaestoro iselili 2004. Pre rata je bilo oko hiljadu stanovnika srpske nacionalnosti, a pre pet godina je, uz većinske Albance, popisano i oko 800 Aškalija i pedesetak Roma.

U blizini grada je nekada bilo veštačko jezero, poznato kao Svrčinsko i na tom prostoru se nalazio dvor Stefana Dečanskog. Prema podacima iz doba kralja Milutina vidi se da je jezero nastalo veštačkim putem, tako što je prokopan kanal koji je povezivao reku Nerodimku sa jednom malom pritokom reke Sitnice. Tako je nastao polukružni vodotok kojim se reka Nerodimka delimično vraćala ka severu, te se tako ona, svojim razdvojenim kracima, kasnije ulivala u dva mora, Crno i Egejsko. Taj neobičan i redak prirodni fenomen, da jedna reka ne pripada samo jednom morskom slivu, zove se bifurkacija. Čuveni geograf Jovan Cvijić je ispitivao veštačku bifurkaciju Nerodimke i utvrdio da je i pre prokopavanja kanala postojao prirodni vodotok, te da je, stoga, u pitanju prirodna bifurkacija koja je doterana ljudskim rukama. Ovaj jedinstveni prirodni fenomen prestao je da postoji kada je pre pedesetak godina, zbog gradnje vodenice, jedan krak presušio i reka Nerodimka prestala da bude deo Crnomorskog sliva.Sistem jezera Svrčin i njegovih pritoka imali su vojni i ekonomski smisao. Jezero je, naime, služilo je kao ribnjak i za pokretanje vodenica, a bilo je i vodena zaštita za kraljevski dvorac koji se nalazio na ostrvu na sredini jezera. Na obali su se nalazila još dva dvorca, Pauni i Štimlje, a četvrti, Nerodimlje, bio je smešten zapadno od jezera, na samoj reci. U Nerodimlju je umro kralj Milutin, a njegovog sina, kralja Stefana, zvanog Dečanski, takođe u Nerodimlju, je napao njegov sin naslednik, Dušan. Na desetak kilometara jugozapadno od Svrčinskog jezera postojalo je i utvrđenje Topilovački grad koji je štitio kraljevske dvore. Ostaci utvrđenja i danas postoje, obrasli šumom, a od dvoraca nije ostao ni trag. U Nerodimlju je umro i poslednji srpski vladar iz loze Nemanjića, car Uroš, zvani Nejaki. Jezero Svrčin je posle tektonskih promena koje su nastale kao posledica zemljotresa u 16. veku, presušilo, jer je voda otekla u pravcu Uroševca.

Pre toga je na sličan način nestalo i srednjevekovno Srpsko carstvo. Velikaši su podelili državu i, malo po malo, svi pali u tursko ropstvo. Dvorci i tvrđave su uništeni, a srednjevekovne crkve, koje su preživele mnoge osvajače, nisu dočekale 21.vek. Uništene su u ratu i posle rata iz 1999. kada je u Štimlje američka vojska došla u mirovnu misiju. U uništenom manastiru Gornje Nerodimlje, ispred porušene crkve Sv. Arhanđela iz 14. veka, 1999. posečen je i zapaljen crni bor kojeg je, po narodnom predanju, zasadio car Dušan. Dve nove crkve u gradu Štimlju, Svetog Arhanđela Mihaila i Svetog Nikole, obe iz dvadesetih godina prošlog veka, opljačkane su i demolirane.

Žitelji Štimlja i ostalih naselja u ovoj opštini maju mogućnost da, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji traže, a nakon toga i legalizaciju prevoda prema zakonom definisanoj proceduri. Pored toga, zainteresovanim stanovnicima ovih krajeva možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, na kojima će, uz iskusne i visoko kvaifikovane predavače, lako i brzo savladati željeni strani jezik i dobiti međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju. Tu je i obuka za rad na računarima, koja se sprovodi po najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, što vam znatno može olakšati pronalaženje odgovarajućeg posla, ali i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u gimanzijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Štimlje?

Jezički profesionalci koji, u sklopu Akademije Oxford, prevode vaša dokumenta i javne isprave na novi jezik i rade overu prevoda na zakonom definisan način, stekli su za ovaj odgovoran i nimalo lak posao sve potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Štimlje diplomirali su, naime, na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i dobili licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Osim toga, mnogi od naših stručnjaka su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, bez ikakve sumnje, podiže kvalitet njihovog rada, a klijentima daje garanciju da će dobiti precizan prevod, verodostojan tekstu izvornika. Prevodioci i sudski tumači Štimlje savršeno vladaju svim gramatičkim, pravopisnim i ostalim pravilima jezika za koje su se opredelili, a imaju, takođe, i bogato profesionalno iskustvo do koga je doveo dugogodišnji rad na obradi zvanične dokumentacije. Budući da se bave i legalizacijom prevedenih dokumenata, koja omogućava njihovo uključivanje u zvanični pravni promet, naši stručnjaci vrlo dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovakvom tipu pisanih materijala. O kvalitetu njihovog rada svedoče mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji im se, po pravilu, nakon prve uspešne saradnje i kasnije uvek obraćaju kada imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala.

Primarni cilj rada naših stručnjaka jeste da klijentima omoguće da za kratko vreme, po veoma povoljnoj ceni i na jednom mestu dobiju overene prevode svojih dokumenata, te da imaju priliku da ih odmah koriste u poslovima koje treba da obave. Da bi to postigli, pre svega, sadržaj osnovnog materijala moraju pažljivo da prebace na traženi jezik i da pri tom vode računa o jasnosti i nedvosmislenosti prevoda stručnih izraza i termina, s obzirom na to da na njihovom značenju počiva i smisao samog zvaničnog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Štimlje prevod izrađuju u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za zvaničnu dokumentaciju, kao i u skladu sa duhom ciljnog jezika uopšte, poštujući sva gramatička, pravopisna i ostala pravila. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, prekaljeni jezički profesionalci čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje su u prvoj kontroli, eventualno, ostale neuočene, pa će tako prevod u potpunosti izjednačiti sa originalnom i pripremiti ga za postupak overe.

Legalizacija prevedenog dokumenta je od ključne važnosti u njegovoj obradi zato što je materijal na novom jeziku koji nije legalizovan na propisan način sa stanovišta zakona potpuno bezvredan, ma koliko kvalitetno da je urađen. Overa, dakle, obezbeđuje prevedenom dokumentu uključivanje u zvanični pravni promet i status koji je potpuno jednak originalu. Da bi materijal prebačen na novi jezik bio overen, potrebno je da prođe rigoroznu kontrolu koju sprovodi prevodilac i sudski tumač Štimlje, upoređujući ga sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz ovog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ukoliko se pokaže da su ova dva dokumenta u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina sasvim jednaka, te da u prevodu ne postoje druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Štimlje overava materijal na novom jeziku svojim pečatom na kome se nalazi jedinstven registracioni broj i potpisuje ga. Time daje zvaničnu potvrdu da se ovaj dokument može smatrati sasvim legalnim, s obzirom na to da predstavlja identičnu verziju originala, samo napisanu novim jezikom.

Prevodilac i sudski tumač Štimlje prevodi u okviru sledećih jezika

Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi mogućnost da svoje zvanične materijale prebacite na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Svakako da najčešće radimo prevode sa nekog stranog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa srpskog na neki drugi jezik, ali su prevodioci i sudski tumači Štimlje kvalifikovani i za rad sa ostalim jezicima koji se govore na području Evrope, kao što su albanski, mađarski, makedonski, rumunski, bugarski, hrvatski, bosanski, slovenački, kao i svuda zastupljeni i uvek traženi engleski, ruski, francuski, nemački, španski, portugalski, grčki, italijanski ili turski jezik. Klijentima možemo da ponudimo prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i na holandski, ukrajinski, poljski, češki, slovački ili neki od skandinavskih jezika - švedski, norveški, finski i danski, kao i, naravno, prevod u obrnutom smeru, sa pomenutih jezika na neke druge koji su klijentu potrebni. Prevodilac i sudski tumač Štimlje radi i sa arapskim, kineskim i japanskim jezikom, a sadržaje službenih materijala, uglavnom iz oblasti farmacije, medicine, veterine i pravnih nauka može da prevede i u okviru latinskog jezika, koji se već vekovima nigde ne govori. Usluge prevoda i overe službene dokumentacije kod nas mogu da dobiju i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, jer će njihove specifične potrebe zadovoljiti prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik i omogućiti da lako i brzo obave posao koji mi je potreban. Sa ponosom naglašavamo da se u našoj profesionalnoj ekipi nalaze i, na ovim prostorima malobrojni, stručnjaci za korejski, estonski, romski, pakistanski, persijski i hebrejski, te svojim klijentima možemo da omogućimo i dobijanje prevoda koji obuhvataju neki od ovih jezika.

S obzirom na to da Akademija Oxford uvek nastoji da svoju ponudu obogati uslugama koje su u svetu aktuelne i da izlazi u susret zahtevima svojih klijenata, u prilici smo da vam ponudimo i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Ovaj posao se u drugim prevodilačkim centrima obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, odnosno, dokumenta se sa izvornog stranog jezika prvo prevode na srpski, a zatim sa srpskog na ciljani strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Štimlje, međutim, radi na drugačiji način, to jest, direktno prebacuje sadržaj materijala sa osnovnog na traženi jezik, pritom potpuno zaobilazeći međuprevod, i na taj način postiže veću efikasnost, ali i nižu cenu svoje usluge, budući da na njenoj realizaciji ne mora da radi više stručnjaka. Za ovakav metod rada svakako su potrebne visoke stručne kvalifikacije, široko opšte obrazovanje, neosporna prevodilačka veština i bogato profesionalno iskustvo, što su sve karakteristike naših stručnjaka, te su oni zaista za preporuku ukoliko imate potrebu za ovakvim tipom prevodilačkih usluga.

Prevodioci i sudski tumači Štimlje veoma poštuju vreme svojih klijenata, te nastoje da posao koji treba da obave završe u što kraćem roku, međutim, spremni su da, ukoliko klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju ponuđeni termini, urade i takozvani „hitan prevod” materijala, kada će sama stranka odrediti vreme za završetak prevodilačkog posla. I u ovoj specifičnoj situaciji naši stručnjaci će vam omogućiti dobijanje kvalitetnog i preciznog prevoda urađenog prema svim pravilima rada sa zvaničnim dokumentima i, naravno, u terminu koji ste tražili. No, s obzirom na rad u otežanim okolnostima i pod pritiskom, cena ove prevodilačke usluge biće veća u odnosu na regularnu, budući da tada, pored osnovnih troškova, plaćate i takozvanu „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisiće od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji ste odredili za završetak posla.

Prevodilac i sudski tumač Štimlje može profesionalno da obradi sledeća dokumenta

Naši jezički stručnjaci će za vas uraditi prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna

Pored svih tipova poslovnih ugovora, kao što su u kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, prevodioci i sudski tumači Štimlje obrađuju i ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu. To su, između ostalog, rešenje o osnivanju privrednog lica, finansijski, godišnji, revizorski i drugi tipovi izveštaja, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, a uz to i bilansi stanja i uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre, različite poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, različiti tipovi poslovnih odluka i mnoga druga dokumenta koja, u pomenutu svrhu, mogu biti potrebna. Budući da se u savremenom poslovanju javlja potreba za overenim prevodima tenderske dokumentacije, prevodilac i sudski tumač Štimlje radi i sa opštim uslovima, predmerima, obrascima, uputstvima za ponuđače i grafičkom dokumentacijom sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i stručne materijale koji su vezani za oblast tehnike, građevine i nauke, te izdajemo overene prevode laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, naučnih i tehničkih patenata, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i ostalih srodnih pisanih materijala.

Osim različitih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, recimo, vrlo često obrađuje presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Štimlje prevode i overavaju i druga pravna akta, odnosno, dokumenta koja se upotrebljavaju u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima. To su, između ostalog, različite licence, sertifikati, ovlašćenja, punomoćja, pravilnici, izveštaji, kao i pravno zasnovani sporazumi, tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Prevodioci i sudski tumači Štimlje mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Pored standardnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, profesionalno obrađujemo i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i ostala dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe. U širem smislu, lična dokumenta obuhvataju i diplomu i dodatak diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i slične materijale koje će, prevedene i overene, klijenti podneti nadležnim institucijama, kako bi potvrdili nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali, ukoliko žele da se školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos u nekoj stranoj zemlji. Sve to, naravno, može da vam obezbedi prevodilac i sudski tumač Štimlje.

Naši stručnjaci se sa posebnom pažnjom bave obradom medicinske i farmaceutske dokumentacije, to jest, materijala koji su klijentima potrebni radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, budući da se ovi spisi neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi. Iz ovih oblasti prevodioci i sudski tumači Štimlje prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i opsežnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko budite u situaciji da treba da podnesete zahtev ili potvrdite neka lična prava u stranoj zemlji, moraćete da overene prevode traženih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva, izjava ili dozvola predate nadležnoj službi. Stoga će za vas prevodilac i sudski tumač Štimlje profesionalno obraditi potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o mestu boravka, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju, dozvolu za boravak, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnim primanjima, te saglasnost o zastupanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se naročito često traži, jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Sva dokumenta koja nam dostavljate na obradu biće apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, budući da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford siguran i zadovoljan klijent. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Štimlje, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i položili profesionalnu zakletvu kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na adekvatan odnos prema materijalima koje obrađuju i korisnicima svojih usluga. Vaša privatnost je u našem prevodilačkom centru apsolutno zagarantovana, pa ćete, uz kvalitetnu uslugu prevoda i overu dokumenata u skladu sa predviđenim propisima, dobiti i potpunu diskreciju i sigurnost u svakom pogledu.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Štimlje?

Kako je potpuna obrada zvanične dokumentacije, odnosno prevod na traženi jezik i overa prevoda pečatom licenciranog stručnjaka, najpogodnija i finansijski najisplativija za vas, kao naše klijente, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga. Međutim, važno je da napomenemo da niste u svakoj situaciji obavezni da koristite oba segmenta obrade, budući da će prevodioci i sudski tumači Štimlje prihvatiti da za vas, recimo, urade i samo overu dokumenata koje su na traženi jezik već prebacili neki stručnjaci vam prevodilačkog centra Akademije Oxford. U cilju legalizacije, moraćemo da prevod koji imate detaljno da uporedimo sa originalom, koji nam, takođe, morate u tu svrhu dostaviti na uvid. Ovaj postupak, da se ne bismo pogrešno razumeli, ne sprovodimo zato što smatramo da su samo prevodi izašli iz pera naših stručnjaka kvalitetni i precizni, već je to jednostavno procedura koju smo u svakoj situaciji u obavezi da poštujemo, budući da je ona definisana zakonom. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Štimlje utvrdi da je prevod koji ste doneli identičan tekstu izvornika, to jest da se sa njim poklapa u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim izrazima i terminima, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Tako je dao zvaničnu garanciju da se ovaj materijal na novom jeziku može smatrati pravno validnim i, kao takav, uključiti u zvanični pravni promet sa istom snagom koju ima i bilo koji drugi original.

U slučaju da se ispostavi da prevod u nekim pojedinostima odudara od svog izvora ili su u njemu uočene neke druge nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Štimlje neće moći da ga regularno overi, već će tada najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori urade redakturu kompletnog spornog teksta, kako bi ga doveli u oblik prihvatljiv za legalizaciju. Oni će, pre svega, izvršiti detaljan jezički pregled prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati i, u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina koji predstavljaju bazu zvaničnih dokumenata i ispraviti eventualne stilske, slovne, gramatičke i pravopisne greške. Nakon njihove intervencije, dobićete materijal na novom jeziku urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvanične dokumentacije koji će, bez problema, moći da bude overen.

Kako ostvariti uspešnu saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi naši stručnjaci mogli da ispune sve vaše zahteve, te da, nakon prevođenja materijala, i overe prevode na propisan način, morate nam dostaviti originalna dokumenta na uvid ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koju su overene u nadležnim institucijama. Materijale možete lično doneti u naše predstavništvo, tamo ih predati ovlašćenom službeniku i sa njim utvrditi ostale detalje naše saradnje, a imate mogućnost i da nam ih na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Slanje materijala elektronskim putem nije dozvoljeno, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu slati originalna dokumenta, a jedini izuzetak od ovog pravila predstavlja situacija kada od nas tražite „hitan prevod” dokumenata, pošto je tada vreme koje imamo na raspolaganju naročito važno za ispunjenje vaših zahteva, a elektronska pošta nam obezbeđuje najbržu dostavu. Dakle, jedino u pomenutoj prilici možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, uz obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Štimlje, u postupku overe, mogao da ih uporedi sa prevodom i na taj način kompletira obradu.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i kompletna dokumentacija vam se vraća. Možete je podići u našoj filijali, ako vam to odgovara ili, pak, tražiti da vam materijale na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Važno je da znate da cena dostave dokumenata nije uračunata u troškove koji se odnose na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci i da ćete je platiti u skladu sa cenovnikom angažovane dostavne službe, najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, kuriru na ruke.

Cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našoj poslovnici. Nije zgoreg da napomenemo da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana i da je uobičajno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Štimlje pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana mahom obuhvata znatno kraći tekstualni sadržaj.

Još nešto o overi dokumentacije

Osim overe prevedenih materijala koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i neka vrsta overe višeg nivoa. To je takozvana Apostille, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije u Hagu 1961. godine. Posebnost overe Apostille pečatom ogleda se, pre svega, u tome što se ona ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata, te je tako ponekad predviđeno da se prvo uradi apostiliranje, pa onda prevodioci i sudski tumači prebacuju sadržaje dokumenata na ciljani jezik i vrše overu svojim pečatom. U drugim prilikama, međutim, najpre jezički stručnjaci rade prevod i overu materijala, a potom se sprovodi overa Apostille-om. Pošto Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega su, na određeni način, uneti podaci koji se traže, dešava se da se zahteva da i sadržaj ovog pečata bude prebačen na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti prevod materijala, međutim ponekad se traži da se Apostille pečat nalazi i na prevodu i na originalu. Važno je da napomenemo da apostiliranje nije predviđeno za sve službene materijale, pa tako nikada ne važi za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni za administrativne isprave neposredno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom.

Vlada Kosova usvojila je Administrativno uputstvo o Apostille pečatu, po kome apostiliranje dokumenata na području Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Overa Apostille-om sprovodi se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak dokumenata potrebnih za lečenje u inostranstvu, kada se ovaj postupak završava u roku od 24 sata, a stranke kojima je potrebna ovakva vrsta overe oslobođene su plaćanja svih taksi. Zahtev za apostiliranje dokumenata može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice ili osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade dokumentacije slobodno nam se obratite telefonom, mejlom ili lično u poslovnici. Nastojaćemo da što detaljnije odgovorimo na vaša pitanja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Štimlje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Štimlje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Štimlje

Spisak sudskih tumača za grad ŠtimljeSudski tumači za grad ŠtimljeSpisak sudskih tumača za grad Štimlje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Štimlje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŠtimljeSudski tumači za grad ŠtimljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Štimlje

Sudski tumači i prevodioci u Štimlju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!