Sudski tumač Šumice

Šumice su beogradsko naselje koje pripada opštini Voždovac, ima oko 8 hiljada stanovnika i udaljeno je od centra grada manje od 7 kilometara. Novi deo Šumica predstavlja nekoliko stambenih blokova i solitera, izgrađenih šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, u dolini Mokroluške reke, a to je danas deo između auto - puta i Ustaničke ulice. Tu se, zapravo, nalazi tri klasična petnaestospratna solitera i duguljasta stambena zgrada testerastog oblika, gladano iz ptičje perspektive, koja je projektovana u stilu savremene engleske arhitekture. Popularna „Testera“ ima 12 ulaza sa po 35 do 50 stanova i predstavlja dom za oko 1500 ljudi. Novi deo naselja okružen je prostranim parkiralištima i pošumljenim zelenim površinama, a u njemu se nalazi dečiji vrtić, ali i centar beogradske saobraćajne policije, popularni SUP u Ljermontovoj ulici. Stariji deo naselja čine individualne kuće igrađene između dva svetska rata na planski isparcelisanom zemljištu na Pašinom brdu.

Pašino brdo je dobilo ime po događaju iz Prvog srpskog ustanka kada su na tom mestu ustanici pogubili beogradskog Sulejman - pašu. To se desilo pored Šarenog izvora, mesta koje je nazvano Pašina česma i koje se nalazi u naselju Konjarnik, nekoliko kilometara udaljeno od današnjeg Pašinog brda. Širenjem Beograda posle Prvog svetskog rata, Pašino brdo je postalo popularno mesto za igradnju i mnogobrojni činovnici, trgovci i zanatlije su tu povoljno kupili placeve i sagradili kuće. Danas su na njihovom mestu podignute moderne petospratnice i, nekada mirno i lepo uređeno predgrađe, je poprimilo potpuno drugačiji izgled, sa saobraćajnom gužvom i uličicama zakrčenim velikim brojem parkiranih automobila. U jednom periodu ovaj deo Šumica je dobio ime Lekino brdo, u čast poznatog političara iz komunističkog vremena i partizanskog ilegalca koji se za vreme rata krio u tom kraju, Aleksandra Leke Rankovića, ali je devedesetih godina lokalnoj mesnoj zajednici vraćen stari naziv. Na najlepšem mestu, na vrhu Pašinog brda, pored male crkve – kapele, posvećene Svetoj Trojici, nalazi se nova crkva čija gradnja je planirana još 1935. a završena je tek 2005. godine. Posvećena je svetom Preobraženju Gospodnjem.Od javnih ustanova u Šumicama se još nalaze i Dom zdravlja, trgovinsko - poslovni centar KoŠum (Konjarnik - Šumice), sportski centar Voždovac - Šumice, hotel „Srbija“ i Osma beogradska gimnazija.

Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije i stanovnicima Šumica, kao i ostalih delova glavnog grada. Pored toga, za sve zainteresovane osobe, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama, gimnazijama, višim školama i fakultetima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, a uz to i obuku za rad na računarima, prema najnovijim svetskim standardima, ali i kurseve stranih jezika koje vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, a nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju.

Prevodioci i sudski tumači Šumice prevode u okviru sledećih jezika

U našem prevodilačkom centru sadržaji zvaničnih materijala mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta. Osim prevoda sa ili na srpski jezik, koji se svakako najviše praktikuju, radimo i one koji uključuju ostale slovenske jezike poput ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, ali i makedonskog, bugarskog, bosanskog, slovenačkog i hrvatskog. Prevodioci i sudski tumači Šumice rade i sa svuda zastupljenim i uvek aktuelnim engleskim jezikom, ali i sa francuskim, nemačkim, španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, turskim i arapskim. Zvanična dokumenta mogu biti prebačena i na mađarski, rumunski, albanski, ukrajinski, holandski, švedski, norveški, finski i danski, ali i sa pomenutih na neke druge jezike koje klijent u konkretnoj situaciji traži. Prevodioci i sudski tumači Šumice imaju potrebne kvalifikacije i za obradu materijala u okviru kineskog, japanskog, latinskog ali i jezika koji nisu često u ponudi prevodilačkih centar na našim prostorima, pošto su njihovi poznavaoci zaista retke, a to su, na primer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju overeni prevod traženog dokumenta.

Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima koji imaju potrebu za materijale izvorno izdate na nekom jeziku koji nije srpski prebace na neki drugi strani jezik omogućava da ovaj posao obave zaista brzo i po povoljnoj ceni, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Šumice visoko kvalifikovani jezički stručnjaci, iskusni, vešti u prevođenju i sa mnogobrojnim afinitetima i interesovanjima, da opisani posao mogu da obave direktno, u jednom potezu, bez potrebe da konkretni materijal u međuvremenu prebacuju na srpski jezik. Naime, ovakav prevod se, u većini ostalih prevodilačkih centara, obavlja postupno, to jest, u dve faze. Najpre se, dakle, materijal sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, a potom sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je sasvim jasna pogodnost koju omogućava metod rada naših stručnjaka, pa nam se stranke koje žele ovakav tip prevodilačke usluge vrlo često obraćaju, budući da znaju da će za vrlo kratko vreme dobiti kvalitetan prevod i da će platiti manje nego na drugim mestima, jer u prevodilačkom centru Akademije Oxford za opisani posao nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti.

Prevodilac i sudski tumač Šumice veoma vodi računa o vremenu svojih klijenata i trudi se da svaki posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. No, ponekad se dogodi da stranka ne može da prihvati ponuđene termine, budući da joj je materijal na traženom jeziku potreban zaista brzo. Tada se radi takozvani „hitan prevod“, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam fiksira termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Šumice će se maksimalno angažovati da postavljene zadatke ostvare i kvalitetno prevedu data dokumenta u predviđenom roku. Ipak, činjenica da rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih uticaće i na cenu ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, budući da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji je klijent ostavio našim stručnjacima za završetak prevoda.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Šumice?

Svi stručnjaci koji čine našu profesionalnu ekipu su diplomirani filolozi koji poseduju i licencu za rad, odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što takođe ide u prilog kvalitetu i preciznosti prevođenja, a klijentima daje garancije da će u našem centru dobiti korektno preveden materijal, sasvim u skladu sa tekstom izvornika. Prevodioci i sudski tumači Šumice savršeno dobro poznaju gramatiku, pravopis i druga pravila jezika za koji su se opredelili, a poseduju i izvanredne govorne i pisane sposobnosti. Kako se ne bave samo prevođenjem sadržaja službenih materijala, već i legalizacijom prevoda na zakonom definisan način, oni su jako dobro upoznati sa stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala, kao i sa aktuelnim zakonima i propisima. Zahvaljujući neospornim stručnim kvalifikacijama, ali i bogatom profesionalnom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Šumice su u mogućnosti da svojim klijentima omoguće da, na istom mestu, bez ikakvog lutanja od jedne do druge službe, za kratko vreme i po veoma povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih zvaničnih dokumenata i da odmah nakon obrade mogu da ih koriste u potrebnim administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima.

Naši stručnjaci su sposobni da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima i da kvalitetno prevedu i overe čak i najzahtevnije sadržaje zvanične dokumentacije, te tako u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti profesionalnu obradu zaista svih vrsta službenih materijala.

Pored različitih izveštaja, pravilnika, punomoćja, ovlašćenja, licenci i sertifikata, prevodilac i sudski tumač Šumice prevodi i overava i sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i druga pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se vode na nivou više država. Tu, na primer, spadaju sudske odluke, rešenja i presude, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, različite vrste zvaničnih izjava pojedinaca, zahtev za dobijanje vize i mnoga druga slična dokumenta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Šumice uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Kako se danas mnogi odlučuju da medicinsku pomoć potraže u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za obradom raznolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, pa prevodioci i sudski tumači Šumice prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga slična dokumenta.

Firme ili pojedinci koji se bave tehnikom, građevinom ili nekim poslovima vezanim za nauku, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, kao što su naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i drugi srodni spisi. Profesionalnu obradu svih pomenutih dokumenata mogu, naravno, da vam omoguće prevodioci i sudski tumači Šumice.

Ukoliko želite da se školujete, zaposlite ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, morate imati overene prevode diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih dokumenata kojima ćete nadležnim institucijama dokazati svoj nivo školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Sve navedena dokumenta za vas može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Šumice.

U slučaju da je potrebno da u stranoj zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava, moraćete nadležnoj službi da podnesete overene prevode traženih potvrda i uverenja, kako biste obavili pomenute poslove. Prevodilac i sudski tumač Šumice vam nudi kompletnu obradu potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, a uz to i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o neosuđivanosti, one o mestu boravka, kao i, uvek aktuelne i posebno često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u kakvom slučaju ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su lična karta, pasoš i vozačka dozvola, prevodilac i sudski tumač Šumice radi i sa izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), te sa potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom) i mnogim drugim ličnim dokumentima.

Vrlo često prevodioci i sudski tumači Šumice imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja se koriste u poslovanju na nivou više država, te tako profesionalno obrađuju sve tipove biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, godišnje izveštaje, ulazne i izlazne fakture, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i različite poslovne odluke, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, bilanse stanja, revizorske izveštaje i ostale srodne materijale. Prevodilac i sudski tumač Šumice može da izda overene prevode i kompletne tenderske dokumentacije, to jest, službenih materijala koji su potrebni radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, recimo, spadaju opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama.

Sva dokumenta koja nam dostavljate na prevod i overu biće u našem prevodilačkom centru potpuno zaštićena i bezbedna, budući da su prevodioci i sudski tumači Šumice, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa važećim zakonima, ali se i na profesionalan način odnositi prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni će, dakle, učiniti sve što je u njihovoj moći da vaša dokumenta zaštite od svake moguće zloupotrebe, a bezuslovno će čuvati vašu privatnost i podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa predviđenom zakonskom procedurom, dobiti i sigurnost koja vam je potrebna i zagarantovanu diskreciju.

Kako tačno funkcioniše prevodilac i sudski tumač Šumice?

Proces obrade zvanične dokumentacije obuhvata postupak prebacivanja sadržaja materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Primarni cilj rada naših stručnjaka je, zapravo, da klijentima omoguće dobijanje prevedenog dokumenta, dovedenog u takav oblik koji je prihvatljiv u međunarodnom pravnom prometu. Da bi ih materijal na novom jeziku uopšte bio legalizovan, mora biti uređen prema svim predviđenim pravilima obrade zvanične dokumentacije, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražen na novom jeziku. To, pre svega, važi za stručne izraze i termine, koji čine srž jednog zvaničnog spisa, te moraju biti jasni i nedvosmisleni. Čitav tekst prevoda službenog materijala mora biti uređen tako da ne ostavlja mesta bilo kakvom nerazumevanju ili dvojakom tumačenju onoga što je napisano. Prevodilac i sudski tumač Šumice, tokom rada, izrazito poštuje gramatičke, pravopisne, sintaksičke i ostale normative jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim spisima i odlikuje se šablonskim pisanjem, formalnim izražavanjem i potpunom izbegavanjem višeznačnih i dvosmislenih reči i izraza. Gotov prevod kontrolišu najpre sami njegovi autori, a zatim prolazi još jednu stručnu kontrolu za koju su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će korigovati i uskladiti sa originalom i ono što, prilikom prve kontrole, eventualno nije uočeno.

Tako perfektno upakovan prevod ulazi u postupak legalizacije, kada će najpre biti temeljno upoređen sa originalnim materijalom, koji se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak sravnjivanja prevoda i izvornog materijala obavlja se sa ciljem da se utvrdi njihovo potpuno poklapanje, kako prema sadržaju, tako i prema korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade, jer jedino u tom slučaju prevedeni dokument može biti zvanično overen. Ako se, dakle, ustanovi da materijal na novom jeziku poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Šumice na njega stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i tim činom ga svrstava među pravno validne spise, koji, bez ikakvih problema, mogu da se koriste u zvaničnom pravnom prometu, budući da na sebi nose potvrdu da su pregledani i odobreni od strane ovlašćenog stručnog lica.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Šumice?

S obzirom na to da je puna obrada zvanične dokumentacije, koja podrazumeva prevođenje materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, prevodioci i sudski tumači Šumice upravo najčešće i obavljaju ovakvu vrstu usluga. No, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret zahtevima svojih korisnika, prihvatićemo da, na vaš zahtev, uradimo i samo overu dokumenata koja je najtraženiji jezik prebacio neki drugi kolega, a ne naši jezički stručnjaci. U tom slučaju ćemo, takođe, biti obavezni da se strogo pridržavamo zakonom definisane procedure overe, to jest, moraćemo vaš prevod da vrlo pažljivo uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam, u tu svrhu, takođe dostavljate na uvid. Ovaj postupak nije namenjen samo prevedenim dokumentima koja nisu izašla iz našeg prevodilačkog centra, već se on na isti način sprovodi kod svih zvaničnih materijala na novom jeziku, s obzirom na to da je neophodno utvrditi potpuno poklapanje prevoda i izvornog spisa, kako bi se izvršila legalizacija. Dakle, ukoliko prevod koji donesete potpuno odgovara originalu u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i sila izrade, prevodilac i sudski tumač Šumice će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj dokument je, sa stanovišta zakona, validan i nalazi se u istom rangu kao i svi ostali originali.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije uređen na odgovarajući način, to jest, da u njemu postoje neka odstupanja od osnovnog dokumenta ili ostale greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Šumice neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. No, i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Nećemo, naravno, nuditi da prevodioci i sudski tumači Šumice ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umesto toga ćemo ga propustiti našim lektorima i korektorima, koji će, vrlo brzo, uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, detaljno pregledati i prevod i original, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i takođe korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne, kao i ostale jezičke greške. Nakon toga dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa pravilima obrade zvanične dokumentacije, koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača.

Dostava i preuzimanje materijala

Kako bi prevodioci i sudski tumači Šumice mogli da urade kompletnu obradu vaših materijala, odnosno, da nakon prevoda, overe nova dokumenta na regularan način, morate nam, onako kako je predviđeno, dostaviti na uvid originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije. Materijale koji želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete se dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi. Isključivo u slučaju da vam je potreban „hitan prevod”, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da u takvoj situaciji moramo iskoristiti svo raspoloživo vreme, kako bismo ispunili vaše zahteve u predviđenom roku, a elektronska dostava nam upravo omogućuje da spisi koji se obrađuju što pre stignu do naših stručnjaka. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam, što pre budete mogli, na neki od pomenutih načina, dostavite ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Šumice mogao da sprovede zakonom određenu proceduru overe.

Kada se prevodi legalizuju, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovaj posao ćemo poveriti Pošti Srbije, koje će dokumenta isporučiti u obliku preporučene pošiljke, ili kurirskoj službi sa kojom godinama uspešno sarađujemo na tom polju. Napominjemo da troškove dostave sami plaćate, potpuno nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge naših stručnjaka koji ste, u datoj situaciji, koristili. Cena dostave obračunava se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe, a najverovatnije ćete je platiti prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Cena prevoda se, inače, obračunava shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Šumice pridržavaju se standarda svoje profesije po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči i to je pravilo koje se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije, iako jedna strana ovakvih spisa obično sadrži znatno kraći tekst.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim overe prevedenih materijala koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, postoji i takozvana Apostille overa, za koju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Dotična formalnost se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se stoga apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi I u našoj zemlji. Predviđeno je da materijali overeni Apostille-om mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili overavaju.

Postupak Apostille overe ne odvija se na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je kod nekih potrebno prvo uraditi Apostille overu, a potom materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima koji će sadržaj prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut, te prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju dati dokument, a zatim se radi Apostille overa u nadležnom osnovnom sudu. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja i u njega se, na odgovarajući način, unose traženi podaci, ponekad se traži da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod materijala, međutim ponekad je predviđeno da Apostille treba da bude i na prevodu i na originalu. Važno je da napomenemo da overa Apostille-om nije predviđena za sve tipove dokumenata, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i administrativnih isprava neposredno vezanih za nekih trgovinski ili carinski posao.

Budući da prevodioci i sudski tumači Šumice nisu zaduženi za apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu, ne moraju ni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka. Oni će vam, stoga, dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tada ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite dati overeni prevod, pošto ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako utvrdite da je za vaš konkretni materijal predviđena Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve potrebne informacije u vezi sa Apostille overom koja se odnosi na dokumenta namenjena upotrebi van zemlje, možete potražiti u nekom od 3 beogradska osnovna suda, ali bi najbolje bilo da se obratite nadležnoj službi Drugog osnovnog suda, kojoj pripada područje opštine Voždovac, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Šumice. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom kraju Beograda smešten je i Viši sud, tačnije, u Timočkoj ulici broj 15, gde, takođe, možete potražiti obaveštenja u vezi sa Apostille-om. U okviru Višeg suda, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje.

Nadamo se da smo dovoljno detaljno pojasnili sve u vezi sa procesom obrade zvanične dokumentacije i načinom rada naših stručnjaka, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nam se obratite telefonom ili mejlom ili, pak, dođete lično u neko od naših beogradskih predstavništava i tamo porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se potruditi da vam damo što podrobnija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Šumice

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Šumice


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Šumice

Spisak sudskih tumača za opštinu Šumice Sudski tumači za opštinu Šumice Spisak sudskih tumača za opštinu Šumice

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Šumice

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Šumice Sudski tumači za opštinu Šumice Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Šumice

Sudski tumači i prevodioci u Šumicama

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!