Sudski tumači i prevodioci Ada

Mesto Ada se nalazi u Vojvodini, na desnoj obali reke Tise. Prema regionalnoj podeli, pripada Severnobanatskom okrugu, a smaštena je, zapravo, u središnjem pojasu istočne Bačke. Ada je i sedište opštine koja nosi isto ime, a graniči se sa sledećim mestima: Novim Bečejom, Sentom, Čokom, Bečejom, Kikindom i Bačkom Topolom. Mesto, uglavnom, naseljavaju Mađari, a prema podacima sa popisa iz 2002. godine, u Adi ima više od 8 hiljada ljudi, među kojima su i Srbi, Romi, Hrvati, Albanci, Slovaci, Nemci, Rumuni, Bunjevci i još nekoliko drugih nacija. Svi oni žive u 5 naseljenih mesta i to u, naravno, Adi, ali i u Molu, Utrinama, Obornjači i Sterijinom.

Tragove svojih naseobina na području pomenutih mesta ostavili su Rimljani, Huni, Avari, kao i slovenska plemena. U Panonskoj niziji se u 9. veku pojavljuju Mađari, a kasnije niče i čitav niz naselja sa pretežno mađarskim stanovništvom. Ona su, usled najezde Turaka, bila uništena, a kasnije su se, u obnovljenim mestima, uz Mađare, u velikom broju naselili i Srbi.

Preteča Ade, zapravo, je bilo prilično veliko naselja Petrina, koje se krajem 17. veka formiralo na obalama Ađanske bare, a čije ime je kasnije promenjeno u Petrinac, a najzad u Adu. Ovo mesto je zaista i bilo ostrvo, pa je moglo da se koristi i kao granični šanac, te su tako ovde počeli da žive graničari , mahom Srbi doseljeni nakon Velike seobe. Međutim, ukidanjem Vojne granice, mnogi od njih odlaze odavde i dolazi do nestašice radne snage. Tada je izvršena kolonizacija i u Adu se doselilo mnoštvo Mađara, Slovaka, Bunjevaca i ostalih, koji su se vrlo brzo pomađarili.U mestu danas postoje dve osnovne, muzička i srednja Tehnička škola. Tu je i biblioteka, a Ada, osim pogodnosti za one koji uživaju u lovu i ribolovu, omogućava i odmor na prijatnim salašima, obilazak vetrenjača, kao i boravak na plažama i bavljenje sportovima pored reke Tise.

U multinacionalnoj i multikulturalnoj sredini, kakva je savremena Ada, često se javljaju potrebe za prevođenjem i overavanjem različitih dokumenata i javnih isprava. Budući da Akademija Oxford iznad svega stavlja interese i potrebe svojih klijenata, svim stanovnicima ovog mesta sa zadovoljstvom može da ponudi stručne usluge prevodilaca i sudskih tumača Ada, koji će na jednom mestu, po nejkonkurentnijim cenama na tržištu, prevesti sva vaša dokumenta i to u okviru, verovali ili ne, čak 40 svetskih jezika, a nakon toga izvršiti i overu na zakonom propisan način. Osim toga, organizujemo i obuku za rad na računarima, prema savremenim svetskim standardima, kao i profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena. Svima voljnim da usavrše ili nauče neki strani jezik možemo da ponudimo tečajeve koje vode iskusni profesori, a nakon kojih polaznici dobijaju međnarodno priznate diplome. Takođe, ukoliko se budete kvalitetno pripremili na našoj nastavi, bez muke ćete položiti prijemne ispite za upis na sve visokoškolske ustanove, srednje škole i gimnazije.

Prevodioci i sudski tumači Ada

Tim licenciranih stručnjaka, koji čine prevodioci i sudski tumači Ada, svojim klijentima omogućava da, lako i brzo, dobiju precizno urađen prevod dokumenata sa ili na bilo koji jezik koji se u svetu govori, uključujući, podrazumeva se, i srpski. Materijali se mogu obraditi u okviru svih evropskih jezika, od kojih su obično najtraženiji engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski, grčki, ali i turski, češki, poljski, holandski, portugalski, slovački, kao i skandinavski jezici, odvosno, švedsi, finski i norveški. Takođe pružamo i usluge prevođenja sa ili na kineski, japanski i arapski jezik, te i na sve, nama teritorijalno bliske, jezike, kao što su hrvatski, slovenački, bosanski, mađarski, makedonski, rumunski, bugarski i albanski. Ukoliko specifične potrebe klijenata to zahtevaju, moguće je kod nas angažovati i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, kao i za one jezike, čije je poznavaoce retko gde moguće naći, a to su persijski, hebrejski, estonski, pakistanski, romski i korejski. Prevodilac i sudski tumač Ada profesionalno je osposobljen i za rad sa latinskim jezikom, pa klijentima može da ponudi i ovakav tip usluge.

Način rada naših licenciranih stručnjaka je specifičan kada je reč o prevodu dokumentacije sa jednog na drugi strani jezik. Naime, ukoliko dobiju zahtev za ovakvom vrstom posla, prevodioci i sudski tumači Ada to rade bez prevođenja na srpski jezik, to jest, neposredno tekstualni sadržaj prevode sa stranog jezika na kome je izvorno napisan na drugi, takođe, strani jezik na kome treba da bude traženi dokument. Ovakvim metodom se postiže smanjenje vremena potrebnog za završetak celog posla, ali i značajna ušteda, kada su finansijska sredstva u pitanju.

Ako ste mislili da je udruženo obavljanje prevoda i overe dokumentacije jedina usluga koju nudimo, moraćemo da vam napomenemo da niste u pravu i da prevodilac i sudski tumač Ada može, u slučaju da se to od njega traži, i samo da overi materijal koji je, pre toga, neko drugi već preveo. Jedini uslov za ovu uslugu je da pomenuti prevod bude urađen korektno, uz poštovanje svih pravila prevođenja ovakvog tipa tekstualnih sadržaja, što će sudski tumač, neizostavno, i da proveri pre nego što upotrebi svoj kredibilitet i prevod overi pečatom i potpisom. To će uraditi detaljnim upoređivanjem prevedenog dokumenta sa njegovom originalnom verzijom, koju, u tu svrhu, morate dostaviti. Kada potvrdi identičnost ovih spisa u svakom pogledu, osim u jeziku kojim su pisana, izvršiće overu na propisan način i, na taj način obezbediti dotičnom prevodu zakonsko mesto u svim pravnim poslovima.

Lektori i korektori, koji takođe rade u našem stručnom timu, su tu da, ako se to pokaže neophodnim, isprave i doteraju sve ono što nije prihvatljivo u prevodu koji ste doneli ili što vi sami želite da promenite. Stručnom redakturom kompletnog teksta oni će dovesti do perfektnog nivoa sve što nije bilo dobro i omogućiti vam da nesmetano dobijete pečat ovlašćenog sudskog tumača.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Ada?

Bez zakonski overenog prevoda nikako nećete biti u prilici da svoje poslove u nadležnim instutucijama jedne zemlje završite na regularan način. Radi se o tome da prevod bez pečata sudskog tumača uopšte nije validan dokument i da ga, u toj formi, ne može prihvatiti ni jedna služba. Međutim, kada preveden dokument, dospe u ruke licenciranog stručnjaka, on će, pre svega, da izvrši detaljnu proveru njegovog sadržaja, jezika, stila i termina koji se moraju poklapati sa istima u originalnom dokumentu. Bez toga proces overe ne može da bude izvršen, tako da je za ovaj posao, pored izuzetno kvalitetnog i preciznog prevoda, neophodna i dostupnost originalnih materijala ili, u krajnjem slučaju, njihovih, na zakonski način, overenih kopija.

Ovo, molimo vas, obavezno imajte na umu kada nam dostavljate dokumenta za prevod i overu, jer bez originala svakako ne možemo da uradimo ono što od nas tražite. Materijal za obradu možete sami predati našem ovlašćenom koordinatoru ili ga poslati na našu adresu preporučanom poštanskom pošiljkom ili nekom kurirskom službom koja pruža ovakve usluge u vašem mestu. Isključivo u slučaju kada vam je neophodan takozvani „hitan prevod“, koji podrazumeva znatno kraći rok od uobičajenog, prihvatamo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, ali da, bez izuzetka, naknadno dostavite njihove originale, bez kojih prevodilac i sudski tumač Ada uopšte ne može da, na zakonom regulisan način, obavi svoj posao.

Na pomenute načine, što će reći, ličnim preuzimanjem ili posredstvom Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom sarađujemo, možete i dobiti obrađene materijale, odnosno, overene prevode i izvorna dokumenta. Podvlačimo, samo, da u slučaju da odaberete dostavu na vašu adresu, sami snosite troškove koje za ovu uslugu naplaćuje dotična služba, a plaćate ih sasvim nezavisno od cene koja je propisana za prevod i overu, to jest, za usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Ada.

Cene usluga stručnog tima Akademije Oxford su vam dostupne u zvaničnom cenovniku koji se nalazi na našem oficijelnom sajtu, a o njima se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u dotičnoj filijali. Moramo da naglasimo i da se prevodioci i sudski tumači Ada pridržavaju zvaničnog propisa svoje struke, koji određuje dužinu prevedenog teksta, bilo koje vrste materijala, a koji staje na jednu odštampanu stranu. To, shodno pomenutoj odredbi, iznosi 1800 slovnih mesta, u šta su uračunati i razmaci između reči.

Koja sve dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Ada?

Nije na odmet da dodamo još koju reč o visokom profesionalizmu prevodilaca i sudskih tumača Ada. Svi su oni, naime, stekli visoke kvalifikacije za jedan ili više jezika sa kojima rade, a neretko su u pitanju i izvorni govornici, što dodatno doprinosi visokom nivou njihove usluge. Recimo još i da su, pre stupanja na dužnost, položili i zakletvu koja ih obavezuje da svoj posao obavljaju prema svim važećim propisima, uz obavezno poštovanje privatnosti svih sa kojima sarađuju i čuvanje poverljivosti podataka koji su im u poslu dostupni. Naši klijenti će, bez ikakve sumnje, osim maksimalne preciznosti prevoda i pravno adekvatne overe, moći da dobiju i garanciju da će svi materijali koje nam povere biti sačuvani od svih mogućih zloupotreba.

Uz prevod i overu ličnih isprava, prevodilac i sudski tumač Ada će prihvatiti da, u skladu sa svojom profesijom, obradi i sva poslovna, sudska, obrazovna i ostala dokumenta, ali i raznovrsnu tehničku, medicinsku, farmaceutsku i administrativnu dokumentaciju.

Pismena koja se u zakonu određuju kao lična i koja služe za identifikaciju i potvrđivanje zakonskih prava koja ima jedna osoba, a za koja se radi prevod i overa, odnose se na ličnu kartu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Dokumentacija koja se koristi u međunarodnom poslovanju je, takođe, nešto što stručno obrađuje prevodilac i sudski tumač Ada. Ovde se mogu ubrojati sve vrste poslovnih ugovora koji obuhvataju, recimo kupoprodajne, te ugovore o saradnji ili prometu roba i usluga, zatim razne poslovne odluke, fakture, tenderska dokumentacija, ali i rešenje o osnivanju preduzeća, bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaji, a uz to i poreski identifikacioni broj (PIB), statut i osnivački akt preduzeća i izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre).

Overeni prevod se često traži i za raznovrsne materijale koji se koriste u sudskim procesima ili drugim pravnim poslovima, te od ove dokumentacije prevodioci i sudski tumači Ada najčešće rade sa sudskim presudama i rešenjima, poput, na primer, presude o razvodu braka, zatim sa dozvolama za boravak, zahtevima za dobijanje vize, licencama, sertifikatima, kao i sa raznim vrstama pravilnika, izveštaja i sudskih odluka.

Savremeno doba olakšalo je mogućnost školovanja i profesionalnog usavršavanja u inostranstvu, tako da se često traži i overen prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom studiranju ili školovanju, ali i nastavnih planova i programa fakulteta.

Sva dokumentacija koju je, u određenoj situaciji, potrebno predati nekoj nadležnoj službi, a u koju spadaju različite saglasnosti potvrde, izjave i uverenja, može, takođe, biti predmet prevoda i overe. Vrlo često se, na primer, traži potvrda o slobodnom bračnom stanju, pošto se bez nje ne može zvanično sklopiti brak sa nekim strancem, a tu je i saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, različite izjave pojedinaca, te potvrda o neosuđivanosti.

Tehnička i građevinska dokumentacija koju će prihvatiti da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Ada uglavnom se odnosi na deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstva za rukovanje.

Klijenti nam se neretko obraćaju i sa molbom da uradimo overene prevode materijala koji imaju veze sa medicinom ili farmacijom , te tako radimo i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lakarskim nalazima i raznom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Šta je još bitno da znate o overi dokumenata i ličnih isprava?

Nezavisno od overe zvaničnih spisa pečatom licenciranog sudskog tumača, za neke tipove dokumenata zahteva se i overa haškim Apostille pečatom, koja bi se mogla odrediti kao legalizacija višeg nivoa. Imajući u vidu da ovu vrstu potvrde izdaje teritorijalno nadležan sud i da neka pravila apostiliranja mogu direktno uticati na način samog prevoda dokumenata, najljubaznije vas molimo da se, pre nego što nam dostavite naterijale na oradu, o svemu detaljno raspitate u nadležnoj instituciji, kako bi naš rad išao u pravcu u kom zakon propisuje, a bez dodatnih peripetija.

Da preciziramo, budući da prevodilac i sudski tumač Ada nije dužan da zna sve pojedinosti ovog procesa, potrebno je, pre svega, da utvrdite da li je za vaš dokument predviđena Apostille overa, a ako jeste, onda bi trebalo pitati da li se ovim pečatom overava samo prevedeni dokument ili se on mora nalaziti i na prevodu i na originalu. Pored toga, bitno je znati i da li se, osim prevoda tektualnog sadržaja dokumenta, traži i prevod samog pečata.

Kako do informacije o Apostille-u?

Sve ono što treba da znate o ovoj overi možete pitati nadležnog stužbenika u Sudskoj jedinici u Adi, u Ulici Maršala Tita, broj 39, ili možete da pokušate da se o tome obavestite preko telefona, na broj 024-852-540. Ova pravosudna ustanova je deo Osnovnog suda u Senti, čija je adresa Glavni trg 2.

Očekujemo da smo uspeli da na pravi način objasnimo sve pojedinosti procesa prevoda i overe koje mogu za vas da urade naši stručnjaci. Za sva dodatna pitanja tu su ovlašćeni službanici Akademije Oxford a, ako za tim bude bilo potrebe, možete doći i na besplatnu konsultaciju u našu filijalu.


Kategorije prevoda za Ada

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Adu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ada

Spisak sudskih tumača za grad AdaSudski tumači za grad AdaSpisak sudskih tumača za grad Ada

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ada

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AdaSudski tumači za grad AdaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ada

Sudski tumači i prevodioci u Adi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!