Sudski tumači i prevodioci Aleksandrovac

Grad Aleksandrovac, nadaleko poznat po vinarstvu i vinogradarstvu, je centar istoimene opštine i nalazi se u Rasinskom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine, u njemu živi oko 6 hiljada ljudi.

Smešten između ogranaka Jastrebca, Goča i Kopaonika, Aleksandsovac je nastao od nekadašnjeg naselja Kožetin, koje se prvi put spominje u povelji Stefana Nemanje, krajem 12. veka, a gotovo nakon tri stoleća, i u povelji Đurđa Brankovića. U doba osmanlijske vlasti, ovdašnji stanovnici aktivno učestvuju u borbi protiv Turaka, ali je Kožetin 1813. godine zauzeo Mamut – paša Leskovački. Kasnije je, kao deo šest oslobođenih nahija, pripojen Srbiji i, nakon toga, počinje da se razvija i izgrađuje. Na zahtev samih stanovnika Kožetina kralj Milan je svojim ukazom 1882. godine promenio ime mesta u Aleksandrovac, u čast kralja Aleksandra Obrenovića. U Prvom svetskom ratu ovaj grad je pretrpeo najveće gubitke tokom Topličkog ustanka, kada su ustanici poraženi, a bugarski zavojevači su vršili surove odmazde nad žiteljima ovih krajeva. Protiv neprijatelja se u Drugom svetskom ratu na ovdašnjim prostorima borio Rasinski partizanski odred, a Aleksandrovac je oslobođen septembra 1944. godine.

Nakon toga, osnovna privredna grana u celom kraju postaje vinogradarstvo i vinarstvo, a posebno mesto zauzima proizvodnja takozvanog župskog vina. Osim toga, razvijeno je i voćarstvo, gde dominiraju vrlo kvalitetne sorte krušaka, šljiva i jabuka. Shodno tome, kompanija iz Aleksandrovca, koja je najuspešnija i najrazgranatija, nosi naziv „Vino Župa“ i proizvodi vina, alkoholna pića i sokove. Ovo je, takođe, i jedan od 20 najvećih izvoznika u našoj zemlji.U gradu se nalaze dve osnovne , jedna srednja škola i Dom učenika srednjih škola, a, pored biblioteke i Zavičajnog muzeja, bioskopa i Amaterskog pozorišta, tu je i Muzej vinogradarstva i vinarstva, srednjevekovna tvrđeva Koznik, stara vinogradska etno naselja „Poljane“ i manastiri Rudenica i Drenča.

Svake godine, još od 1963., u Aleksandrovcu se, na počeku berbe grožđa, održava tradicionalna manifestacija „Župska berba“. Stanovnici ovog kraja vole da kažu da se kod njih vreme meri vinskim kalendarima, da im je Srbija otadžbina, Župa domovina, a vino sudbina ...

I, eto tako i Akademije Oxford u gradu vinogradara! A u našem predstavništvu svaki vaš zahtev u vezi sa prevodom i overom pisanih dokumenata i javnih isprava čekaju i ispunjavaju prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac. Naši licencirani stručnjaci specijalizovani su za rad sa dokumentima u domenu više od 40 jezika, među kojima su, podrazumeva se, najtraženiji francuski, nemački, ruski, engleski, ali za stanovnike naših krajeva i slovenački, hrvatski, makedonski i bosanski jezik. Materijali se, osim, naravno, na srpski jezik, prevode i na italijanski, španski, portugalski, grčki, arapski ili turski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac rade i u okviru albanskog, rumunskog, bugarskog, poljskog, češkog, slovačkog , ukrajinskog, ali i holandskog, japanskog, kineskog, kao i u domenu skandinavskih jezika, odnosno finskog, švedskog i norveškog. Jedino u našem timu izabranih profesionalaca naći ćete stručnjake za pakistanski, estonski, korejski, persijski, romski ili hebrejski jezik, a osobama sa oštećenim čulom sluha i smanjenom sposobnošću govora nudimo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Iako se više nigde ne govori, latinski jezik je još uvek prisutana u nekim segmentima prava, medicine, veterine, farmakologije i srodnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac može, na zahtev klijenata da uradi prevod sa ili na jezik Starog Rima.

Uslugu prevoda i overe vam nudimo pod najpovoljnijim uslovima, u finansijskom smislu, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac mogu da vaš dokument, koji je izdat na stranom jeziku, prevedu na drugi, takođe strani jezik. Da pojasnimo, to zapravo znači da između dva strana jezika neće sadržaj dokumenta prebacivati na srpski jezik, što će znatno uštedeti vreme potrebno da se obavi posao, a samim tim i novac.

Osim usluge prevoda i overe, ukoliko je to potrebno klijentu, možemo i samo da overimo traženi dokument koji je već neko drugi preveo na dati jezik. Uslov da prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac pruži ovu uslugu je precizno poređenje prevoda dokumenta sa njegovim originalom. Zakon dozvoljava da se ove dve verzije istog spisa smeju razlikovati jedino po jeziku na kome su napisane. Kada potvrdi identičnost prevoda i izvornog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac će prevod overiti svojim pečatom i time ga uvrstiti u pravno validne materijale.

Ukoliko se desi da nešto u vašem prevodu nije urađeno kako treba ili vi lično mislite da bi ga trebalo dopuniti ili preraditi, naši lektori i korektori su tu da vam pomognu. Oni će doneti prevod preraditi u skladu sa svim pravilima prevođenja zvanične dokumentacije i njegov oblik dovesti do savršenstva, kako bi bez ikakvih problema prošao overu sudskog tumača Aleksandrovac.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Aleksandrovac

Deo stručnog tima Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac koji poseduju vrhunsko znanje jezika za koji su se specijalizovali, a neretko su to i izvorni govornici. Svi oni imaju licencu koju je odobrila za to predviđena institucija Republike Srbije, a osim toga su ovladali i pravnom terminologijom koja se javlja u zvaničnim dokumentima. Svi naši jezički profesionalci i sudski tumači obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu, na šta ih, u krajnjoj liniji, obavezuje i zakletva koju su pre imenovanja položili. Jedan od primarnih postulata našeg rada je upravo poštovanje privatnosti klijenata i čuvanje svih podataka koji su nam dostupni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe.

Da rezimiramo, prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac će vam na bezbedan način pružiti priliku da maksimalno efikasno dođete do overenog prevoda dokumenta koji tražite. Da bi se to ostvarilo, pre svega, proces prevođenja treba da bude urađen shodno svim pravilima, što bi značilo da se u sadržinskom, jezičkom, terminološkom i stilskom stilu poklapa sa originalom. Pre nego što prevod overi svojim pečatom, sudski tumač se i sam mora uveriti u jednakost ovog i originalnog dokumenta, pa će to proveriti njihovim brižljivim upoređivanjem. Utvrdivši da su svi uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom, a zatim ga i potpisati i posle toga ovaj dokument je, u očima zakona, sasvim legalan i kao takvog će ga prihvatiti sve institucije jednog sistema.

Posao sudskog tumača je, kao što se iz prethodnog da videti, nemoguć bez originalnih materijala, koje valja uporediti sa prevodom. Stoga vas molimo da našem koordinatoru obavezno predate ili nam na drugi način dostavite izvorna dokumenta za koja tražite prevod i overu. Dostava dokumenata moguća je nekom kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ukoliko vam to odgovara, možete ih i sami doneti u našu poslovnicu. U slučaju da vaš prevod i overa moraju da se završe pre utvrđenih rokova koje prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac nudi, odnosno da vam je potreban hitan prevod, pružamo vam priliku da skenirana dokumenta pošaljete na naš mejl, uz napomenu da ne smete zaboraviti obavezu da u dogledno vreme pošaljete ili donesete i njihove originale, kako bi sudski tumač mogao da izvrši overu u predviđenom roku.

Kada posao bude završen, overene prevode vaših dokumenata zajedno sa originalima možete preuzeti u našoj poslovnici ili možemo mi da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu. Dostavu vrši kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Podvlačimo da troškove slanja materijala sami snosite, te da se oni obračunavaju prema važećem cenovniku konkretne službe, a nezavisno od cena prevoda i overe.

Visinu novčanih sredstava koju treba da izdvojite za željene usluge možete videti na našem sajtu, u zvaničnom cenovniku Akademmije Oxford ili potražiti obaveštenje o tome od ovlašćenih službenika u nekom predstavništvu firme. Trebalo bi da znate da se i u našem prevodilačkom centru primenjuje aktuelno pravilo ove profesije, po kome se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovaj sistem se primenjuje kod prevoda svih tekstualnih sadržaja, uključujući i zvaničnu dokumentaciju i javne isprave.

Prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac obrađuje sledeća dokumenta

Prednost angažovanja prevodilaca i sudskih tumača Aleksandrovac, pored broja raspoloživih jezika, ogleda se i u širokoj lepezi dokumenata i javnih isprava za koje vam mogu uraditi prevod i overu.

Svi materijali vezani za ličnost jedne osobe, kao što su lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mogu biti predmet rada naših stručnjaka, a u ovu grupu ličnih dokumenta spadaju i izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih.

Osim prevoda zahtevne tenderske dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac mogu za vas da, u domenu svog posla, obrade i poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz Agencije za privredne registre, godišnje i revizorske izveštaje, ali i bilanse stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, te razne fakture, poslovne odluke, naučne i tehničke patente i ugovore, kao što su oni o prometu roba i usluga, o saradni ili kupoprodajni.

Dokumentacija koja se koristi u različitim pravnim ili sudskim poslovima, a za koju se nude overeni prevodi, obuhvata sva pravna akta, to jest dozvolu za boravak, punomoćje, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, kao i brojne izjave, odluke, sertifikate, pravilnike izveštaje i licence, te sve vrste sudskih rešenja i presuda, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka.

Prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac vam može ponuditi i prevod, a potom i overu svih dokumenata koja se mogu okarakterisati kao obrazovna, što će reći: potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, i naravno, diplome i svih njenih dodataka.

U nekim situacijama klijentima je potrebna i raznovrsna dokumentacija koja se predaje nadležnim službama, kao što su razne vrste potvrda i uverenja, pa prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac često izdaju overene prevode uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju, o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti.

Overeni prevodi građevinske i tehničke dokumentacije su često potrebni firmama ili fizičim licima koja posluju na međunarodnom nivou, te tako naši stručnjaci rade i sa deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, ali i sa građevinskim projektima.

Iz domena medicine i farmacije prevode se i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike prozvoda, lekarski nalazi, te razna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

U poslednje vreme klijenti često traže i prevod tekovina Evropske Unije, što će reći pravnih akata zajednice evropskih država, pa su se prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac osposobili i za ovu vrstu usluge.

Važne informacije o overi dokumenata

U većini slučajeva pečat ovlašćenog sudskog tumača je dovoljan uslov da se neka dokumenta svrstaju u pravni sistem, ali za pojedine slučajeve zakon predviđa i overu višeg nivoa, koja je usvojena nakon potpisivanja Konvencije u Hagu 1961. godine. Države koje su potpisale pomenuti dokument, među kojima je bila i naša tadašnja zemlja, su predvidele da dokument sa takozvanim Apostille pečatom postaje zakonski validan na teritoriji svih država potpisnica, bez obzira na to u kojoj od njih je izvorno izdat. Specifičnost Apostlle overe ogleda se u tome što ona ne isključuje overu sudskog tumača, ali pojedini aspekti koji se na nju odnose mogu direktno da utiču na sam proces prevoda dokumenata. Reč je o tome da se za određene pisane materijale traži da Apostille pečat bude stavljen i na originalnu i na prevedenu verziju, dok je u nekim slučajevima dovoljno da se njime overi i samo prevod. Dodajmo još i to da je za pojedina dokumenta, pored prevoda njihovog sadržaja, predviđeno da se na traženi jezik prevede i sadržaj samog Apostille pečata.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac nije u obavezi da bude detaljno upoznat sa svim varijantama overe zvanične dokumentacije, u velikoj meri ćete uštedeti i svoje i naše vreme ukoliko se u nadležnoj instituciji raspitate šta se od pomenutih postupaka primenjuje za vaš dokument. Na području Republike Srbije za apostiliranje dokumenata koja će se koristiti van zemlje nadležni su osnovni sudovi, sa sedištem u većim mestima širom naše zemlje.

Gde se obavestiti o Apostille overi?

Sve informacije koje su vam potrebne, a tiču se overe Apostille pečatom, možete dobiti u Sudskoj jedinici u Aleksandrovcu, u ulici 29. novembra 1 ili na broj telefona 037-3552-416. Ova pravosudna institucija nalazi se u sklopu Osnovnog suda u Brusu, čija adresa je Mike Đorđevića bb, a njegova nadređena institucija je Viši sud u Kruševcu.

Pretpostavljamo da smo ovim detaljnim opisom razrešili sve vaše nedoumice u vezi sa poslom prevoda i overe dokumentacije, ali ćemo rado odgovoriti na sva vaša pitanja ili ćemo vam, u krajnjoj liniji, zakazati besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim koordinatorom.

Bilo bi dobro da na kraju pomenemo i to da Akademija Oxford svima kojima je to potrebno u Aleksandrovcu i okolini omogućava da nauče ili usavrše neki strani jezik, pohađajući naše sertifikovane kurseve, da se obuče za rad na računaru, kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili na fakultetima, kao i da se profesionalno osposobe za obavljanje raznih poslova III ili IV stepena stručnosti.


Kategorije prevoda za Aleksandrovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Aleksandrovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Aleksandrovac

Spisak sudskih tumača za grad AleksandrovacSudski tumači za grad AleksandrovacSpisak sudskih tumača za grad Aleksandrovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aleksandrovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AleksandrovacSudski tumači za grad AleksandrovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aleksandrovac

Sudski tumači i prevodioci u Aleksandrovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!