Sudski tumači i prevodioci Aleksinac

Aleksinac je grad smešten na oko 30 kilometara severno od Niša. Sedište je istoimene opštine, a zajedno sa Žitkovcem i Aleksinačkim Rudnikom, naseljima gradskog tipa, ima oko 20 hiljada stanovnika.

Usled položaja na raskrsnici važnih puteva, Aleksinac je bio meta raznih osvajača, ali je to doprinelo i činjenici da je ovaj kraj bio naseljen još od najdavnijih vremena. Ime grada se prvi put javlja u turskom popisu naseljenih mesta, početkom 16. veka. Dok su Osmanlije vladale našim krajevima, Aleksinac se nalazio u sastavu Ražanjske nahije, a nakon oslobođenja, pripao je Beogradskom pašaluku. Knjaz Miloš je želeo da razvije grad, kao svojevrsnu „kapiju“ prema Turskoj, pa je, na njegovo insistiranje, austrijski arhitekta polovinom 19. veka za Aleksinac napravio i urbanistički plan, čiji su neki segmenti i danas prisutni. Tako je ovaj grad postao neka vrsta granice, pa je u njemu postojao čak i Karantin, gde su se zadržavali putnici dok se ne utvrdi da su dovoljno zdravi za nastavak putovanja. Prva telegrafska veza u našoj zemlji uspostavljena je između Aleksinca i Beograda, a u gradu se otvaraju škole, pivara, industijska preduzeća, parni mlinovi, kao i rudnik mrkog uglja.

Nakon konačnog oslobođenja od Turaka, granica nezavisne srpske države se pomera daleko na jug, pa Aleksinac počinje da gubi dotadašnji značaj. Zbog svog položaja, bio je česta meta u oba svetska rata, a tokom NATO agresije, u čak šest bombardovanja, u njemu je život izgubilo mnogo ljudi.Savremeni Aleksinac je mesto u kome su smeštene državne institucije važne za ceo kraj. Tu su Opštinski sud, tužilaštva, policijske stanice, ali i nekoliko obrazovnih ustanova. U gradu ima tri osnovne, isto toliko srednjih škola, kao i jedna viša škola strukovnih studija. Kulturnom razvoju se poklanja, takođe, velika pažnja, pa, osim Centra za kulturu i umetnost, u gradu postoji i amatersko pozorište, muzička škola, Zavičajni muzej i Narodna biblioteka.

Uzimajući u obzir sve gušći promet međunarodnog pravnog saobraćaja, kao i potrebe savremenog sveta, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može i stanovnicima Aleksinca i okoline da ponudi usluge prevoda i overe svih vrsta dokumenata i to u domenu čak 40 svetskih jezika. Osim jednosmernog prevoda sa stranog na srpski jezik, ili obrnuto, sa našeg maternjeg na neki jezik koji se govori u drugim državama, prevodioci i sudski tumači Aleksinac kadri su, zahvaljujući svojoj stručnosti i opštem obrazovanju, da urade i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik, a da pri tome uopšte ne prebacuju dotični materijal na srpski. Da bi bilo jasnije, to zapravo znači da, ako neki klijent ima dokument na nemačkom jeziku koji treba da se prevede na francuski, prevodilac i sudski tumač Aleksinac će posao baš tako i uraditi, ne prevodeći između ova dva jezika na srpski. Na taj način, u prilici smo da vam ponudimo brže i efikasnije obavljanje traženog posla, a i smanjenje vaših troškova.

U stručnom prevodilačkom timu Akademije Oxford nalaze se renomirani stručnjaci za gotovo sve jezike koji se u poslovima prevođenja i overe dokumentacije traže. Imamo čak i eksperte koje ćete retko gde na drugom mestu naći, poput onih za pakistanski, korejski, hebrejski, estonski, romski, pa čak i znakovni jezik. Dokumenta i lične isprave obrađuju se i u okviru popularnih evropskih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski, ruski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, holandski, slovenački, poljski, češki i slovački. Prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju dokumenta i na finski, švedski i norveški, kao i sa pomenutih skandinavskih na neke druge jezike, a rade i sa japanskim, kineskim, kao i jezicima naših suseda: albanskim, makedonskim, bugarskim, rumunskim, mađarskim, hrvatskim i bosanskim. Imamo u svojim redovima i stručnjake za turski i arapski jezik, ali i za latinski koji je, uprkos tome što se više nigde ne govori, i dalje prisutan u jeziku nauke.

Ponekad nam se stranke obraćaju sa pitanjem da li vršimo samo overu dokumenta koje je već neko drugi preveo. Odgovor je, naravno, potvrdan! Prevodilac i sudski tumač Aleksinac, ovlašćen za jezik koji vaš dokument zahteva, izvršiće upoređivanje vašeg prevoda sa originalnim materijalom, na osnovu koga je taj prevod urađen, i, ukoliko njegovo iskusno oko ne uoči nikakve razlike, overiće prevod svojim pečatom. Nakon toga on postaje zakonski validan i možete ga koristiti za sve administraativne i pravne poslove.

Nemojte se brinuti ni ako imate prevod kojim niste zadovoljni ili koji nije urađen na zakonski prihvatljiv način. Mi smo tu da vam pomognemo! Vrhunski lektori i korektori, koji su deo našeg tima, uradiće kompletnu redakturu postojećeg prevoda i obraditi ga u skladu sa svim pravilima koja nalaže posao prevođenja i overe zvaničnih spisa. Nakon toga, dobićete dokument na jeziku koji ste tražili koji će, bez ikakve sumnje, ispuniti sva vaša očekivnja, ali i zahteve sudskog tumača, koji će ga overiti.

Najzad, iako nije direktno povezano sa poslovima prevoda i overe, da dodamo još i to da Akademija Oxford svim zainteresovanim ljudima koji žive u Aleksincu i okolini nudi prvorazrednu obuku za rad na računaru, tečajeve stranih jezika, nakon kojih se dobijaju međunarodno priznati sertifikati, kao i profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti. Mladi ljudi često tragaju za kvalitetnom nastavom tokom koje će se pripremiti za polaganje prijemnih ispita. Imajući to u vidu, za buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente organizujemo pomenutu pripremu i to na najvišem nivou, za bilo koju srednju školu ili visokoškolsku ustanovu.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Aleksinac?

Uprkos tome što se mnogima čini da su običan prevod nekog dokumenta i njegova overena verzija potpuno isti, to zaista nije tako. Radi se o tome da samo prevođenje nekog materijala znači njegovo puko prebacivanje na jezik različit od onog na kome je napisan. Takav dokument se ne može dalje koristiti ni u jednoj nadležnoj instituciji, pošto na sebi nema zvaničnu potvrdu da je jednak originalu, na osnovu koga je urađen. Baš takvu potvrdu, u vidu pečata ovlašćenog sudskog tumača, imaju overeni prevodi dokumenata. Njih je detaljno pregledao prevodilac i sudski tumač Aleksinac, pažljivo ih uporedio sa originalima i zaključio da među njima ne postoje razlike. Nakon toga, overio ih je svojim potpisom i pečatom na kome se nalazi registracioni broj i na taj način zagarantovao da su prevodi dotičnih dokumenata potpuno pravno jednaki svojim originalima i da se mogu neometano dalje koristiti u pravnom i svakom drugom zvaničnom prometu u inostranstvu.

Jasno je, dakle, da nam na početku saradnje morate dostaviti originalna dokumenta ili njihove kopije, koje ste prethodno overili u za to nadležnim službama. To možete uraditi lično, donoseći ih u našu poslovnicu, a moguće je i da ih pošaljte preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili pošiljkom koju će isporučiti neka kurirska služba koja pruža ovu vrstu usluga na području Aleksinca.

Isključivo u slučaju kada je klijentu potreban takozvani „hitan prevod“ prihvatamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mejl. Međutim, naglašavamo da bez originalnog materijala prevodioci i sudski tumači Aleksinac ne mogu da obave svoj posao na predviđen način i da nam ih morate dostaviti što je pre moguće, kako bismo bili u mogućnosti da ispoštujemo rok za završetak prevoda i overe, koji vi zahtevate.

Kada budete slali ili predavali dokumenta, bilo bi dobro da naglasite i na koji način želite da ih preuzmte ili dobijete kada budu do kraja obrađena. Svoju prevedenu i overenu dokumentaciju, zajedno sa originalima, možete sami preuzeti u našem predstavništvu ili vam mogu biti poslata na kućnu, adresu firme ili na neku koju navedete u zahtevu. Isporuku vrši izabrana kurirska služba ili se materijali šalju poštom, u vidu preporučene pošiljke. Ako vam dokumenta mi šaljemo, treba da znate da troškovi slanja idu na vaš račun, obračunavaju se na osnovu važećeg cenovnika službe za isporuku, a plaćete ih nezavisno od cene prevoda i overe.

Koja dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Aleksinac?

Kao što smo već objasnili, prevodilac i sudski tumač Aleksinac je osoba koja izdaje overeni prevod nekog dokumenta i garantuje da je on istovetan sa originalom. Kompletna usluga obuhvata, naravno, i prevod samog dokumenta na željeni jezik, a sve to na visokom nivou kvaliteta rade prevodioci i sudski tumači Aleksinac koji vam, uz sve pomenuto, jamče i da će sva vaša originalna dokumenta, kao i podaci koji se u njima nalaze biti zaštićeni od svake vrste zloupotrebe. Oni su dužni, poštujući zakletvu koju su položili pre stupanja na dužnost, da najstrožije čuvaju sadržaje svih informacija koje im se tokom obavljanja posla otkrivaju, te da na taj način obezbede neophodnu privatnost svim svojim klijentima.

Prevodioci i sudski tumači Aleksinac su, jednom rečju, savesne, odgovorne, visoko stručne i iskusne osobe koje prevode i overavaju bilo koja dokumenta koja su vam potrebna.

U široku grupu ličnih dokumenata spadaju lične isprave, pisana dokumentacija koja je u vezi sa obrazovnim sistemom, razne potvrde i uverenja, kao i medicinska i farmaceutska dokumentacija. Lične isprave, kao što je poznato, obuhvataju pasoš, vozačku dozvolu i ličnu kartu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, kao i uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige umrlih. Dokumentacija u vezi sa obrazovnim ustanovama ili školskom spremom pojedinca, koju obrađuju prevodioci i sudski tumači Aleksinac, odnosi se na diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, zatim potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima. U sklopu medicinske dokumentacije koja se prevodi i overava nalaze se specifikacije farmaceutskih proizvoda, lakarski nalzi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Klijenti često traže overu prevoda raznih potvrda i uverenja koja se predaju nadležnim službama ili bez kojih ne mogu da ostvere neka svoja prava. Recimo, vrlo často se pojavljuje potvrda o slobodnom bračnom stanju, koja treba da se prevede i overi, jer bez nje klijent ne može da stupi u bračnu zajednicu sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Donosi se i potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti.

Obimna i često komplikovana poslovna dokumentacija, koju prevodilac i sudski tumač Aleksinac može da prihvati, uključuje razne odluke, fakture, patente, kao i sve ugovore koji su u vezi sa poslovanjem, poput, recimo, kupoprodajnih ili ugovora o prodaji roba i usluga. Ovde se mogu ubrojati i izvod iz Agencije za privredne registre, godišnji i revizorski izveštaj, bilans stanja i uspeha, te rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ali i, u modernom biznisu, često korišćena, tenderska dokumentacija. Među dokumenta koja se koriste za obavljanje nekog posla, a koja mogu da se prevedu i overe, spada i takozvana sudska dokumentacija, odnosno, sva pravna akta, od kojih se pevodiocima i sudskim tumačima Aleksinac najčešće dostavljaju presude o razvodu braka, kao i sve druge sudske presude i rešenja, saglasnost o zastupanju, izveštaji, ugovori, licence, zatim izjave, pravilnici, unomoćja, sertifikati, te dozvole za boravak, odluke, kao i sve traženiji prevod tekovina, odnosno, prevnih akti Evropske Unije. Za dobijanje atesta i sklapanje poslova veoma je važna i tehnička dokumentacija, pa se često traži overa prevoda deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i uputstava za rukovanje.

Overa dokumenata haškim Apostille-om

Da bi se prevedena dokumenta mogla koristiti u odgovarajućim institucijama u inostranstvu ponekad nije dovoljan pečat ovlašćenog sudskog tumača, već se traži overa koja je, u izvesnom smislu, na višem nivou od pomenute. To je overa Apostille pečatom, koja je sprovodi na osnovu odredbi Haške konvencije, potpisane 1961. godine od strane određenog broja država. Kada se dokument koji su izdali nadležni organi jedne zemlje legalizuje, odnosno overi Apostille pečatom, on postaje zakonski jednak svom originalu i može se, bez problema, koristiti u pravnom, poslovnom i drugom administrativnom prometu svih država koje su potpisale naznačenu Konvenciju. Valja napomenuti i da je apostilirani dokument oslobođen ikakve druge overe i da je, kao takav, spreman za dalje korišćenje.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Aleksinac, iako je stručnjak za jezik na kome je završna forma vašeg dokumenta, nije obavezan da zna da li je za vaš dokument potrebna samo overa njegovim pečatom ili se zahteva i apostiliranje, te da li se Apostille pečat stavlja samo na prevedeni ili i na taj i na originalni dokument, ali i da li se u tom pojedinačnom slučaju zahteva i prevod samog pečata, najljubaznije vas molimo da se o svemu ovome blagovremeno raspitate u nadležnoj instituciji i o toma nas obavestite prilikom dogovaranja posla.

U našoj zemlji za Apostille potvrdu nadležni su osnovni sudovi, a veoma je važno da ovlašćenom licu objasnite i za koji vam je dokument potrebna overa, kao i u koju svrhu ćete ga dalje koristiti, kako biste mogli da dobijete prave informacije o legalizaciji.

Gde u Aleksincu pitati za Apostille?

Sva obaveštenja o pomenutim pitanjima stanovnici Aleksinca i okoline mogu dobiti u Osnovnom sudu u Aleksincu, u Ulici Ace Milojevića broj 2 ili na broj telefona 018-804-821. U sklopu ove državne ustanove postoji i sudska jedinica u Sokobanji, u Ulici Svetog Save broj 19.

Valjalo bi da znate da slobodno možete da nas pozovete ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa našim načinom rada ili nekim drugim stvarima koje se odnose na usluge koje nudimo. U slučaju da je i to potrebno, obezbedićemo vam i besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćanim predstavnikom, koji će rado odgovoriti na sva vaša pitanja.

Na kraju bi trebalo i da vas uputimo u jedno važno pravilo prevodilačkog zanata, po kome je jedna strana prevoda teksta isto što i jedna strana prevoda nekog dokumenta, a to obuhvata 1800 karaktera, u koje su ubrojani i razmaci. Cene usluga naših prevodilaca i sudskih tumača možete pogledati u zvanićnom cenovniku Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Aleksinac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Aleksinac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Aleksinac

Spisak sudskih tumača za grad AleksinacSudski tumači za grad AleksinacSpisak sudskih tumača za grad Aleksinac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aleksinac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AleksinacSudski tumači za grad AleksinacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aleksinac

Sudski tumači i prevodioci u Aleksincu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!