Sudski tumači i prevodioci Babušnica

Gradsko naselje Babušnica nalazi se u jugoistočnom delu Srbije i pripada Pirotskom upravnom okrugu. Predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar opštine Babušnica, koja se graniči sa Belom Palankom, Dimitrovgradom, Vlasotincem, Pirotom, Crnom Travom i Gađžinim Hanom, kao i sa Bugarskom, na severu. Pored Babušnice, kao naselja gradskog tipa, na teritoriji opštine nalazi se i 52 sela. Ovo administrativno područje leži u dolini reke Lužnice, a okruženo je obroncima planine Ruj, kao i Suve i Vlaških planina.

Za Lužničku kotlinu i opštinu Babušnica vezane su mnoge legende, uglavnom u vezi sa nastankom imena Stolskog kamena, planinskog vrha istočno od Babušnice. Jedna priča kaže da je to uzrokovano njegovim izgledom, pošto uzvišenje, posmatrano iz daljine, liči da sto, a ostale legende vezane su za Marka Kraljevića. Postoji, naime, priča koja kaže da je ova planina ravna, pošto je Marko na nju stao i bacio kamičak čak na drugo uzvišenje, a govori se i da je Marko sa susednog brda skočio na „stol“ i tako ga zaravnio. Sudeći po legendama, jedan od izvora reke Lužnice, onaj u selu Ljuberađa, nema dno, a to mesto se naziva „Komaričko vrelo“.

Zbog pogodnosti koje nudi prirodno okruženje, ovaj deo Srbije bio je naseljen još u najdavnija vremena. Postoje materijalni dokazi o rimskim naseobinama na području Babušnice i okolnih naselja, a posebno su zanimljivi oni pronađeni na mestu današnje Zvonačke Banje, u blizini ovog naselja. U doba cara Dušana pomenuti kraj bio je u sastavu srednjovekovne srpske države, a za vreme turske vlasti stanovništvo je podizalo česte ustanke protiv osvajača. Mnogi stanovnici Lužnice (tadašnjeg sreza koji je bio smešten gde i današnja teritorija Babušnice) učestvovali su u Prvom balkanskom ratu, a dosta njih je i stradalo. Kada se završio Drugi svetski rat, došlo je do teritorijalnih pregrupisavanja, te je tada u sastav Lužničkog sreza ušlo 53 naselja, koja se i danas nalaze na teritoriji opštine Babušnica.U gradskom naselju Babušnica danas živi više od 4 hiljade ljudi, od kojih su gotovo svi srpske nacionalnosti. U ostalim selima koja pripadaju opštini ima još oko 11 hiljada stanovnika. Osim prerađivačke industrije, na pomenutom području zastupljena je i poljoprivrena proizvodnja, trgovina, građevinarstvo, kao i delatnosti vezane za turizam. U tom smislu najznačajnija je Zvonačka Banja, smeštena na manje od 30 kilometara istočno od Babušnice.

Budući da spada u pogranične opštine i da nastoji da unapredi kvalitet života, kao i turističku ponudu, Babušnica se može ubrojati u mesta gde postoji potreba za kvalitetnom obradom službenih materijala, te ovdašnji stanovnici i posetioci mogu iskoristiti usluge koje u pomenutom domenu nude prevodioci i sudski tumači Babušnica. Oni će svim zainteresovanim klijentima uraditi prevod dokumenata na traženi jezik, a zatim ih i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, žiteljima ovog gradskog naselja i okolnih sela možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje za razna zanimanja III ili IV stepena, obuku za rad na računarima, kao i kurseve stranih jezika koje vode vrlo stručni i iskusni predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju sertifikat o znanju koji je priznat u celom svetu. Za sve buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim, višim školama, gimnazijama i na fakultetima koje žele da upišu.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Babušnica?

Jezički profesionalci koji čine naš stručni tim su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika i godinama iskustva u radu sa zvaničnim dokumentima. Mnogi od njih prevode upravo na svoje maternje jezike, a svi su veoma dobro upoznati sa stručnom pravnom terminologijom i odgovarajućim propisima koji su bitni za obradu ovakvog tipa pisanih materijala. Ukoliko, dakle, odlučite da su prevodioci i sudski tumači Babušnica prave osobe za rad sa vašom dokumentacijom, možete očekivati kvalitetan prevod na traženi jezik, ali i overu pečatom licenciranog stručnog lica, na istom mestu, u dogovorenom roku i po jednim od najpovoljnijih cena na tržištu.

U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 svetskih jezika, a osim najtraženijih i najrasprostranjenijih, kao što su engleski, nemački, francuski, ruski, portugalski i španski, radimo i sa jezicima koji nisu zastupljeni u mnogim istitucijama ovog tipa, a to su, recimo, pakistanski, korejski, estonski, romski, persijski i hebrejski. Prevodilac i sudski tumač Babušnica radi i sa jezicima naših suseda: albanskim, makedonskim, bosanskim, hrvatskim, mađarskim, rumunskim i bugarskim, kao i sa italijanskim, grčkim, turskim, ukrajinskim, holandskim, slovenačkim, poljskim, češkim slovačkim, ali i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi: norveškim, švedskim, finskim i danskim. Pored kineskog, japanskog i arapskog jezika, osposobljeni smo i za prevod koji na jednoj strani obuhvata latinski, koji je i sada, iako se već vekovima nigde ne govori, zastupljen u pojedinim oblastima nauka, poput medicine, veterine, farmacije ili prava. U želji da izađemo u susret klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti u svoj tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Jasno je da najčešće radimo prevod sa nekog drugog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, ali prevodilac i sudski tumač Babušnica ima dovoljno visoko stručno, kao i opšte obrazovanje, da klijentima može da ponudi i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Zahvaljujući širokoj lepezi interesovanja i različitih afiniteta, on je sposoban da dokument izvorno objavljen na, recimo, nemačkom, odmah, uopšte ne koristeći srpski, prebaci na traženi jezik, na primer, ruski. Da bismo pojasnili koliko je naš način rada efikasniji, reći ćemo da se opisani posao u većini ostalih prevpdilačkih centara obavlja postupno, odnosno, sadržaji se prvo sa osnovnog nemačkog prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani ruski jezik. Takav postupak duže traje, a više i košta, budući da je za njegovu realizaciju potrebno više različitih stručnjaka. Prevodioci i sudski tumači Babušnica će, dakle, uštedeti i vreme i novac svojih klijenata, a kvalitet rada će svakako ostati na zavidnom nivou.

Najveći broj korisnika naših usluga želi da kompletno obradimo njihova dokumenta, odnosno, da ih, nakon prevoda, i overimo, pošto je to najpovoljnije, i u vremenskom i u finansijskom smislu. Ipak, ponekad se od naših stručnjaka traži da samo overe materijal koji je već preveden na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kako uvek dajemo sve od sebe da ispunimo zahteve svojih klijenata, prihvatićemo da izvršimo i ovaj posao, s tim što ćemo morati da u svim pojedinostima sprovedemo zakonom definisanu proceduru overe, koja se, uostalom, primenjuje i kod dokumenata prevedenih u našem centru. Postupak počinje detaljnim poređenjem prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom, koji nam, u tu svrhu, morate dostaviti na uvid. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Babušnica utvrdi da između pomenuta dva dokumenta ne postoje razlike, kako u sadržinskom, tako i u terminološkom i stilskom smislu, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Sada je vaš dokument na traženom jeziku sasvim legalan i podoban za dalju upotrebu u pravnim, administrativnim i ostalim potrebnim poslovima.

Ponekad se, međutim, ispostavi da nešto u prevodu koji klijent ima nije urađeno u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, te dokument ne može da bude overen. No, i tada možemo da vam ponudimo odgovarajuće rešenje! Naravno da ne mislimo da naši sručnjaci treba ponovo da prevode vaš spis, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo ga poveriti našim lektorima i korektorima, koji će izvršiti kompletnu redakturu spornog teksta. Nakon što pregledaju prevod i original i izdvoje sve nepravilnosti, pristupiće popravljanju kvaliteta materijala u svakom mogućem smislu, to jest, uskladiće prevod sa izvorom u svim predviđenim aspektima i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške i u uopšteno tekst prilagoditi duhu ciljanog jezika.

Sa kojim dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Babušnica?

Stručnjaci u našem prevodilačkom centru mogu da vam ponude obradu bilo koje vrste službenih materijala, ali i da garantuju njihovu bezuslovnu sigurnost i zaštitu od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Babušnica su, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim državnim organima, položili zakletvu koja ih obavezuje da uvek postupaju u skladu sa važećim propisima i adekvatno se odnose prema svim pisanim materijalima koji su im povereni, kao i prema podacima koji su u njima sadržani. Uz apsolutnu diskreciju, angažovanjem naših stručnjaka, dobićete, dakle, ispunjenje svih vaših zahteva i potreba.

U prilici smo da vam ponudimo prevod i overu svih vrsta ličnih dokumenata, kao što su lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, venčani list, odnosno, izvod iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola.

Kako se danas mnogi poslovi obavljaju van granica jedne zemlje, prevodilac i sudski tumač Babušnica često dobija zahteve da obradi najrazličitije tipove dokumenata koji su potrebni za međunarodni biznis. Ovde, pored ostalog, spada statut i osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, sve vrste faktura, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), kao i različiti poslovni ugovori (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i mnogi drugi), revizorski i godišnji izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda i sva tenderska dokumentacija, koju čine uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Predmet rada naših jezičkih stručnjaka je i pravna i sudska dokumentacija, koja se koristi u međunarodnim poslovima iz ovih oblasti. Pored sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ovde možemo spomenuti i ostala pravna akta, poput saglasnosti o zastupanju, pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, svih vrsta pravno utemeljenih sporazuma (ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih), ali i sertifikata, licenci, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize i različitih izjava pojedinaca. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Babušnica uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji ne možete dobiti baš u svim prevodilačkim centrima.

Možemo da izdamo overen prevod i za naučne i tehničke patente, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i svu ostalu tehničku, građevinsku i naučnu dokumentaciju. Takođe, prevodilac i sudski tumač Babušnica profesionalno obrađuje sve pisane materijale iz oblasti farmacije ili medicine, a koje klijenti mogu da koriste u cilju tretmana uvoznim preparatima i lekovima ili lečenja van granica svoje zemlje. Ovde, između ostalog, spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Budući da se u sadašnje vreme mnogi školuju i usavršavaju, ali i zasnivaju radni odnos u inostranstvu, ispunjavamo i zahteve svojih klijenata kojima je potreban overen prevod prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i svih drugih srodnih spisa.

Prevodilac i sudski tumač Babušnica profesionalno obrađuje i potvrdu o neosuđivanosti, onu o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnu kada je reč o sklapanju braka sa nekim stranecem, zatim uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na tekućem računu u banci i sve druge pisane materijale ovog tipa, koji se u različitim situacijama predaju nadležnim službama.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Babušnica?

Obrada službenih dokumenata se može podeliti u dve faze. No, one su međusobno uslovljene i povezane, tako da se logično jedna na drugu nadovezuju. Prvi deo obrade čini prevođenje sadržaja na traženi jezik, što je jedan odgovoran i zahtevan posao, s obzirom na to da ovde nema mesta za improvizaciju bilo kakve vrste, pošto sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na ciljani jezik. Posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih pravnih termina, budući da oni predstavljaju osnovu zvaničnih materijala. Vodi se račina i o pravopisnim i gramatičkim pravilima, stilu izrade službenih spisa, te o duhu jezika na koji se prevodi. Adekvatnost prevoda proveravaju najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, vrhunski profesionalci za korekcije jezičkih i stilskih grešaka.

Iako se po kvalitet ne razlikuju, običan i overen prevod su dve potpuno različite stvari, upravo zbog toga što ovaj drugi dokument poseduje legalnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, te da je podoban za pravni promet. Dakle, da bi materijal na novom jeziku mogao da zauzme svoje mesto među pravno validnim spisima, neophodno je da bude overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Stoga je njegova dužnost da, pre samog čina overe, detaljno pregleda prevod i uporedi ga sa originalom. Ukoliko se ova dva dokumenta u svemu podudaraju, prevodilac i sudski tumač Babušnica overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Sada klijent dobija materijal koji, bez ikakvih problema, može da koristi u praksi, sa istom zakonskom težinom koju ima i bilo koji drugi original.

Da bi prevodioci i sudski tumači Babušnica mogli da ispune sve vaše zahteve i da dokument, nakon prevoda, i overe, morate nam dostviti na uvid originalne materijale. To možete učiniti lično, dolaskom u našu poslovnicu i predavanjem istih ovlašćenom službeniku, a možete i poslati dokumenta na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Slanje skeniranih materijala na mejl je isključeno u svim slučajevima, osim u situaciji kada je potrebno da za vas uradimo „hitan prevod“ dokumenata, te je ovo način da ona najbrže stignu do naših prevodilaca, s obzirom na to da traženi posao moramo da obavimo za znatno kraće vreme nego što je to uobičajeno. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, a imajući u vidu postavljeni rok, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, pošto, u suprotnom, overa neće moći da se izvrši.

Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako želite da preuzmete gotova dokumenta, kao i njihove originale. To, takođe, možete uraditi ličnim dolaskom u našu filijalu i podizanjem istih ili preuzimanjem dokumenata pouzećem. Ovaj drugi način podrazumeva da vam materijale pošaljemo na navedenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom uglavnom sarađujemo. Troškove dostave odrediće angažovana služba, a oni će ići na vaš račun i to potpuno odvojeno od onih koji se odnose na prevod i overu dokumenata, urađene u našem prevodilačkom centru.

Cene svih naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa vam može dati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Valjalo bi da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema važećem prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje i kod zvaničnih materijala, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Kod „hitnog prevoda“ potrebno je, uz osnovnu cenu, platiti i takozvani dodatak za hitnost, uslovljen, kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda koji klijent traži za završetak kompletnog posla.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Pored overe pečatom sudskog tumača, postoji i overa haškim Apostille-om, uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane 1961. godine od strane stotinak država. Apostilirana dokumenta se mogu koristiti na teritorijama svih država potpisnica i ne zahtevaju nikakvu dalju overu.

Apostille pečat nije obavezan za sve službene materijale i ni u jednom slučaju ne isključuje overu licenciranog sudskog tumača. Ipak, posebnost ovog postupka leži u tome što se on različito sprovodi od jednog do drugog dokumenta, te je potrebno blagovremeno pribaviti sve informacije koje su s tim u vezi. Naime, kako prevodilac i sudski tumač Babušnica nije zadužen za ovu vrstu potvrde, može vas samo uputiti na za to zaduženu pravosudnu instituciju u vašem mestu, jer on sam nije dužan da poznaje sve pojedinosti apostiliranja. Poslove koji se tiču Apostille overe u našoj zemlji obavljaju osnovni sudovi, te se u njihovim nadležnim službama možete raspitati, pre svega, o tome da li je za vaš konkretni dokument uopšte predviđeno apostiliranje, a ukoliko je odgovor potvrdan, obavestite se i o tome da li se traži samo overa prevoda ili, pak, Apostille pečat treba da bude i na originalu, ali i da li je potrebno na traženi jezik prebaciti ne samo sadržaj dokumenta, već i samog pečata.

Ukoliko na vreme pribavite sva ova obaveštenja, proces overe ćete moći da završite u predviđenom roku, bez lutanja od službe do službe i nepotrebnih komplikacija.

Kako u Babušnici dobiti informacije o overi Apostille-om?

Sva pitanja koja se tiču apostiliranja materijala namenjenih inostranoj upotrebi možete postaviti ovlašćenom licu u Sudskoj jedinici u Babušnici, koja se nalazi u Ulici Saše Ivkovića 26 ili na broj telefona 010-685-062. Pravosudna ustanova višeg nivoa u kojoj, takođe, možete potražiti pomenute informacije je Osnovni sud u Pirotu, smešten u Ulici Srpskih Vladara 124. Tamošnji brojevi telefona su 010-321-585 i 010-347-595.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumenata i javnih isprava, a ukoliko se pokaže da je i to potrebno, biće vam zakazana i besplatna konsultacija sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Babušnica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Babušnicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Babušnica

Spisak sudskih tumača za grad BabušnicaSudski tumači za grad BabušnicaSpisak sudskih tumača za grad Babušnica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Babušnica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BabušnicaSudski tumači za grad BabušnicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Babušnica

Sudski tumači i prevodioci u Babušnici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!