Sudski tumači i prevodioci Bačka Palanka

Gradsko naselje Bačka Palanka nalazi se u opštini istog imena, u Južnobačkom okrugu. Smeštena na samoj obali Dunava, tik uz granicu sa Hrvatskom, Bačka Palanka je ovom rekom podeljena na dva dela, tako da se deo njene teritorije nalazi u Bačkoj, a drugi deo u Sremu.Osim same Bačke Palanke, u sastav opštine ulaze i Čelarevo, Obrovac, Tovariševo, Karađorđevo, Mladenovo, Vrbas, Gajdobra, Nova Gajdobra, Silbaš, Despotovo, Pivnica, Neština i Vizić. Područje opštine se graniči sa 4 mesta u Bačkoj i sa isto toliko njih u Sremu. Vukovar, Bač, Ođžaci i Bački Petrovac omeđavaju je u Bačkoj, a u Sremu to čine Šid, Beočin, Sremska Mitrovica i sremski deo Vukovara.

U naselju Bačka Palanka živi više od 23 hiljade punoletnih stanovnika, uglavnom srpske nacionalnosti, a zanimljivo je da je ne poslednja tri popisa primećen porast broja stanovnika. Celo područje opštine naseljava oko 61 hiljada ljudi, a ovde su, tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, svoje utočište pronašle i mnoge izbeglice, posebno iz Bosanske krajine i nekih delova Hrvatske, a u poslednje vreme doseljavaju se ljudi i sa Kosova. Pored Srba, veće grupe stanovništva čine Slovaci i Mađari.

Prva organizovana naselja na ovim prostorima javljaju se u 11. veku, a naziv „Palanka“ se prvi put spominje krajem 16. veka. Nakon oslobađanja od turske vlasti, prisutna su tri naselja – Stara, Nova i Nemačka Palanka u kojima žive Srbi, Nemci, Slovaci i Mađari. U 18. veku počinje značajan privredni razvoj, pa se uspostavlja prerada duvana, proizvodnja cigle i svile, kao i prerada kudelje, a u narednom veku počinje da radi parni mlin. Ovi krajevi su kolonizovani posle Drugog svetskog rata, a u tadašnjoj zajedničkoj državi od velikog značaja je bila izgradnja mosta preko Dunava između Bačke Palanke i Iloka u Hrvatskoj.U najvažnije spomenike kulture ovog kraja ubrajaju se barokni dvorac i park porodice Dunđerski iz 19. veka, vodenica i Sremska kuća u selu Neštin, kao i ikonostasi Srpske pravoslavne crkve u Bačkoj Palanci i u selima Despotovu, Silbašu i Neštinu.

Kako Akademija Oxford nastoji da kontinuirano usavršava i širi mrežu svojih delatnosti, u mogućnosti smo da i u Bačkoj Palanci, svima kojima je to potrebno, ponudimo usluge visokokvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, kao i mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, te pripremu za polaganje prijamnih ispita u svim obrazovnim ustanovama i kurseve stranih jezika uz iskusne predavače i dobijanje međunarodno priznatih sertifikata.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka?

Velika prednost angažovanja našeg stručnog tima ogleda se u mogućnosti da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po, svakako, jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu dobijete overen dokument koji može biti preveden u okviru čak 40 jezika koje ljudi u svetu govore. Razume se da u najvećem broju slučajeva dobijamo zahteve za prevodom materijala sa ili na srpski jezik, ali kod nas možete dobiti i uslugu po kojoj smo jedinstveni u ovom poslu, a to je neposredni, odnosno direktni prevod u okviru dva strana jezika. Da pojasnimo sve ovo jednim primerom. U slučaju da, recimo, imate diplomu koja je izdata na nemačkom jeziku, a sada treba da se prevede na primer na engleski, prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka će to upravo tako i uraditi, to jest odmah prebaciti sadržaj dokumenta sa nemačkog na engleski jezik, bez međuprevoda na naš maternji. Sasvim je očigledno da ovaj metod rada omogućava veću efikasnost, a samim tim i nižu cenu, što sve ide u korist naših klijenata.

Prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka vam nude prevod u okviru većine jezika koji se u svetu govore, što obuhvata i one čiji se poznavaoci retko gde mogu naći, a to su, na primer, prevodioci za estonski, pakistanski, korejski, romski, persijski i hebrejski jezik. Prevod dokumenata moguće je uraditi na sve jezike koji se govore u našem okruženju, a takođe i prevod sa njih na neke druge jezike. Ovde mislimo na makedonski, slovenački, bosanski, hrvatski, ali i na mađarski, rumunski, bugarski, albanski, grčki i italijanski jezik. Prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka, na zahtev klijenata, prevode i sa ili na kineski, japanski, arapski, ali i na gotovo sve jezike koje do sada nismo pomenuli, a govore se na tlu Evrope, kao što su: portugalski, holandski, turski, češki, poljski, slovački, kao i skandinavski jezici – finski, švedski i norveški. Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru kadri su da urade prevod i sa ili na latinski jezik, iako se on više nigde ne govori i tretira se kao mrtav jezik, a za sve klijente sa posebnim zahtevima, uslovljenim slušnim i govornim nedostacima, imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Najzad, da kažemo i ono što se u prevodilačkom poslu podrazumeva, a to je da najčešće dobijamo zahteve da dokumenta prevedemo sa ili na engleski, ruski, nemački ili francuski, te ne treba da podvlačimo da imamo i vrhunske stručnjake za ove oblasti.

Klijenti nam se neretko obraćaju u želji da saznaju da li je obavezno da kod nas obave i posao prevoda i overe ili je moguće dobiti samo deo ove usluge. Odgovor na ovo pitanje, takođe, ide u prilog našim klijentima, pošto za njih, u domenu svog posla, možemo obaviti bilo koju uslugu, pa tako i samo overiti prevod koji je neko drugi već uradio. Jedini uslov za ispunjenje ovog zahteva je da prevod bude urađen na propisan način, to jest da po sadržaju, stilu, upotrebljenim terminima i jeziku odgovara originalu. Sve to je prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka dužan da proveri pre nego što na prevod stavi svoj pečat i učini ga važećim sa stanovišta prava i zakona.

Dešava se ponekad da nešto u prevodu koji nam klijent donese nije urađeno kako treba, pa tada na scenu stupaju naši profesionalci za ovaj deo posla, odnosno lektori i korektori, koji brižljivom redakturom teksta ispravljaju sve što je potrebno i prevod dovode u oblik koji se zahteva, a kome ni sudski tumač Bačka Palanka neće moći da pronađe manu.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka?

Iako će možda zvučati neskromno, moramo da kažemo da su naši stručnjaci osposobljeni za prevod i overu svih vrsta dokumenata i javnih isprava, bez obzira na njihovu složenost.

Osim izdavanja overenog prevoda specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka prihvata da na ovaj način obradi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentciju o medicinskim proizvodima, ali i sve ono što spada u domen tehnike ili građevinarstva, kao što su laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje i građevinski projekti.

Sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava pojedinaca mogu biti predmeti prevoda i overe, a posebno su uobičajeni pomenuti poslovi vezani za potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju ili potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Sva pisana dokumentacija koja se podnosi nadležnim ustanovama, a odnosi se na nivo obrazovanja ili sam obrazovni sistem može, nakon precizno urađenog prevoda, da bude overena od strane sudskog tumača. Iz ovog domena prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka najčešće obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta.

Klijenti često, radi ostvarivanja svojih prava, imaju potrebu da dobiju overen prevod presude o razvodu braka, ali i raznih drugih sudskih presuda i rešenja, odnosno svih pravnih akata, te tako prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka prevode i overavaju i zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, kao je različite pravilnike, izveštaje, punomoćja, licence, sertifikate, a uz to i sudske odluke i raznovrsne ugovore, poput, recimo, onog o doživotnom izdržavanju. Osim toga, osposobljeni su da urade i prevod tekovina Evropske Unije, što će reći, pravnih akakta ove zajednice država.

Posebno važna i raznorodna mogu biti poslovna dokumenta čiji overeni prevod izdaju prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka. Ovde, pre svega, spada statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, bilans stanja i uspeha, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), te, često obimna i zahtevna, tenderska dokumentacija, vrlo tražena u savremenom poslovanju na međunarodnom nivou. Prevod i overa se često radi i za ulazne i izlazne fakture, kupoprodajne ugovore ili one o saradnji, prometu roba i usluga ili o nekom drugom poslovnom pitanju, kao i za sve vrste odluka koje se tiču biznisa.

Lične isprave, takođe, prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka, a osim lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prihvatiće da na ovaj način obradi i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih.

Dakle, bilo za koju vrstu dokumenata da vam je potreban overen prevod, prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka su tu da vam izađu u susret! Osim kvalitetno urađenog i preciznog prevoda, kao i regularne overe pečatom licenciranog sudskog tumača, kod nas ćete dobiti apsolutnu garanciju da će vaša privatnost biti do kraja ispoštovana, te da će svi podaci, kao, uostalom, i vaša dokumenta, biti zaštićeni od svake potencijalne zloupotrebe. U prilog tome ide i činjenica da su se na čuvanje poslovne tajne svi prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka obavezali pre nego što su stupili na dužnost, i to pred nadležnim licima Ministarstva pravde Republike Srbije. Oni su stekli visoke kvalifikacije za posao kojim se bave, a vrlo često su i izvorni govornici jezika sa kojim rade, kao i vrhunski poznavaoci svih pravnih procesa i termina koji se u prevođenju zvanične dokumentacije koriste.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka?

Prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka je osoba od krucijalne važnosti u procesu dobijanja pravno važećih prevedenih dokumenata, pošto on ima zakonsku moć da svojim pečatom i potpisom prevodu pruži istu težinu i pravnu važnost, kao što to ima originalni dokument. Da bi to postigao, najpre prevod traženog materijala mora biti urađen precizno, sasvim u skladu sa originalom, a u duhu jezika na koji se prebacuje njegova sadržina. Podrazumeva se da zatim u njemu moraju biti ispravljene i sve gramatičke, pravopisne i slovne greške. Tako doteran dokument predaje se sudskom tumaču Bačka Palanka, koji će izvršiti fizičko upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta i, ako među njima ne uoči nikakve razlike, overiće prevod svojim pečatom na kome je registracioni broj, a potom ga i potpisati. Time prevedeni dokument postaje važeći u svakom zakonskom smislu i može se predavati u sve nadležne institucije jedne države.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka nije u mogućnosti da izvrši overu bilo kog prevoda pisanog dokumenta ili javne isprave ukoliko mu nije dostupan i njegov original ili regularno overena kopija istog, molimo vas da nam, prilikom započinjanja saranje, dostavite i izvorna dokumenta koja se prevode i overavaju. To možete učiniti lično, donoseći ih u našu poslovnicu ili slanjem na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije.

Postoje, međutim, situacije kada klijent nije u mogućnosti da prihvati rokove koje prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka u uobičajenim okolnostima nudi, pa mu je potreban hitan prevod dokumenta. Pod ovakvim okolnostima, za ispunjavanje zahteva klijenta je od izuzetne važnosti da dokumenta koja se prevode i overavaju što pre stignu do prevodilaca, tako da samo tada dozvoljavamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mejl, ali naglašavamo da overa neće moći da bude urađena dok nam se ne dostave originali.

Kada prevedemo i overimo vaša dokumenta, ona se spajaju sa originalima i možemo vam ih poslati na željenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju obično angažujemo. Valjalo bi da znate da sami snosite troškove ove dostave, prema zvaničnim cenama službe koja tu uslugu pruža, a ovi se troškovi naplaćuju odvojeno od onih koji se odnose na prevod i overu dokumentacije. Naravno, ukoliko vam ovo ne odgovara, obrađena dokumenta možete i sami podići u našoj poslovnici.

Cene usluga prevodilaca i sudskih tumača Bačka Topola, kao i drugih članova našeg stručnog tima, su dostupne u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, možete ih videti na našem sajtu ili se o njima raspitati u našoj filijali. Bitna informacija za klijente je i da se u našem prevodilačkom centru primenjuje uobičajeno prailo ove profesije, po kome se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima.

Još nešto o overi dokumenata

Svi koji overavaju prevedana dokumenta trebalo bi da budu upoznati i sa zakonskom odredbom koja je uvedena na osnovu međunarodne Konvencije, a predviđa da pojedine javne isprave, osim pečata licenciranog sudskog tumača, na sebi moraju imati i takozvani haški Apostille pečat, kako bi mogla da se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Iako prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka nema obavezu da do tančina poznaje sve aspekte ove overe, on će vas svakako uputiti u to kako da na pravom mestu proverite sve što je povezano sa apostiliranjem. Važno je, naime, da znate da li je za vaš dokument uopšte potrebna Apostille overa, a ako jeste, da li se pečat stavlja samo na prevod ili i na prevod i na original, kao i da li je potrebno uraditi prevod samog pečata.

U Republici Srbiji za apostiliranje dokumenata nadležni su osnovni sudovi.

Gde pitati za Apostille overu?

Žitelji Bačke Palanke i okolnih mesta sve informacije o Apostille overi mogu dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u vom mestu, u Ulici Kralja Petra I 18 ili na brojeve telefona 021-754-299 i 021-60-41-044. U sastavu ove pravosudne institucije usluge pruža i Kancelarija za prijem pismena, overu isprava i potpisa i davanje informacija o održavanju sudskih dana u Baču, na Trgu Zorana Đinđića broj 3.


Kategorije prevoda za Bačka Palanka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bačku Palanku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bačka Palanka

Spisak sudskih tumača za grad Bačka PalankaSudski tumači za grad Bačka PalankaSpisak sudskih tumača za grad Bačka Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka PalankaSudski tumači za grad Bačka PalankaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka Palanka

Sudski tumači i prevodioci u Bačkoj Palanci

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!