Sudski tumači i prevodioci Bela Palanka

Bela Palanka je gradsko naselje u jugoistočnom delu Srbije. Nalazi se u srednjem Ponišavlju, pošto je Nišava reka koja protiče kroz ovo područje. Centralni deo oblasti čini upravo Belopalanačko polje, na važnom međunarodnom putu, koji spaja Srednju Evropu i Mali Aziju. Naselje Bela Palanka je administrativni centar opštine istog imena, u čiji sastav ulazi još 46 sela. Teritorijalno pripada Pirotskom upravnom okrugu, a broj stanovnika na ovom području je u konstantnom opadanju. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa, u Beloj Palanci živi malo više od 8 hiljada ljudi, a u celoj opštini ih ima oko 12 hiljada.

Pomenuto naselje podignuto je na temeljima antičkog grada Remizijane, za koji postoje pretpostavke da je osnovan od strane Kelta ili čak Tribala. Ovo mesto se nalazilo na tada čuvenom putu Via militaris, a u periodu rimske vlasti se, zajedno sa Naisom (Nišom), nalazilo u sedištu provincije Mezije. U srednjem veku Belopalanačka kotlina bila je u sastavu srpske države, u okviru Nišavske župe. Naselje Bela Palanka se, pod imenom Izvor, prvi put spominje u 11. veku, gde se, u tursko vreme, nalazila putna stanica sa konakom. U to doba, belopalanačka oblast nalazila se u sastavu Sofijskog sanđžaka, ali je bila vezana za Pirot, gde je uspostavljen administrativni centar. Tako je početkom 19. veka, belopalanačka kotlina ušla u sastav Pirotske nahije. U Prvom svetskom ratu Belu Palanku i okolinu okupirali su Bugari, koji su ubili veliki broj ovdašnjih stanovnika. Ista situacija ponovila se i u narednom svetskom ratu.

Danas se, na žalost, Bela Palanka ubraja u najmanje razvijene opštine u Srbiji. Iako je nekada oko 5 hiljada ovdašnjih žitelja radilo u industrijskoj proizvodnji, usled loše privatizacije, sva društvena preduzeća su propala, a broj nezaposlenih dostigao zabrinjavajuću cifru. Trenutno u mestu sa uspehom posluje samo firma za preradu mesa i „Obuća Pavle“, koja oko polovine svojih proizvoda izvozi. Zbog nemogućnosti da pronađu posao, sve više Belopalančana se okreće poljoprivredi, ali se, uprkos tome, odavde stalno iseljavaju mnogi ljudi.Posetioci Bele Palanke mogu da uživaju u divnom prirodnom okruženju, a ovo područje bi, u turističkom pogledu, takođe, imalo dosta toga da ponudi. Pored Zavičajnog i Etno muzeja, nekoliko značajnih crkava i manastira, starih građevina i urbanih celina, tu je i nadaleko čuvena gastro - manifestacija „Dani banice“, posebne vrste pite, karakteristične za ove krajeve Srbije.

Svi ovdašnji građani, kao i posetioci pomenutog područja, mogu, ukoliko im je to potrebno, koristiti usluge koje nude prevodioci i sudski tumači Bela Palanka, kao deo profesionalnog tima Akademije Oxford. Oni će za svoje klijente uraditi prevod službenih materijala bilo koje vrste na neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani, a zatim dokumenta i overiti i pripremiti ih za legalni pravni promet. Pored toga, u prilici smo da za Belopalančane organizujemo i prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, to jest, profesionalnu obuku za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što bi mnogima moglo da pomogne da pronađu odgovarajući posao. Tu su i kursevi stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, obuka za rad na računarima, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetu.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Bela Palanka?

Svi članovi našeg profesionalnog tima su jezički stručnjaci koji su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Stoga je, dakle, jasno da se o kvalitetu njihovog prevođenja gotovo ne da raspravljati, te će oni precizno i tačno prevesti na traženi jezik i najzahtevnije sadržaje.

Proces obrade dokumentacije počinje samim prevodom na ciljani jezik i očekuje se da svi detalji osnovnog dokumenta budu adekvatno izraženi, što posebno važi za stručne termine, na kojima se i zasnivaju zvanični materijali. Prevodioci i sudski tumači Bela Palanka moraju voditi računa i o pravopisu i gramatici traženog jezika, kao, uostalom, i o stilu pisanja ovog tipa dokumenata. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami prevodioci, a potom i lektori, koji će uočiti i ispraviti i ono što je u prvoj kontroli, eventualno, ostalo neprimećeno, a nije urađeno u skladu sa pravilima.

Kako bi materijale prebačene na traženi jezik mogli i da overe, prevodioci i sudski tumači Bela Palanka imaju profesionalnu obavezu da poznaju važeće zakonske regulative i propise vezane za oblast u kojoj rade, ali i stručnu pravnu terminologiju. Da bi mogli da na prevod stave potvrdu u vidu svog jedinstvenog pečata, sudski tumači su dužni da ga prethodno uporede sa originalom, koji im, takođe, mora biti dostavljen na uvid. Naime, isključivo onaj materijal na novom jeziku koji se u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa izvorom, može biti overen od strane sudskog tumača i time uvršćen u pravno važeće materijale koji se odmah mogu koristiti u praksi.

Overa prevoda je, dakle, od suštinske važnosti, pošto običan prevod sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost, budući da se na njemu ne nalazi potvrda da je pregledan od strane stručnog i ovlašćenog lica, koje je tim činom potvrdilo da njegov sadržaj odgovara originalnom.

Sa kojim jezicima i dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Bela Palanka?

U našem prevodilačkom centru izrađuju se prevodi službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika. Pored, naravno, srpskog, tu su i ostali slovenski jezici: ruski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, makedonski, bugarski, hrvatski, bosanski i slovenački. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka u svom radu koristi i uvek tražene i svuda zastupljene jezike, kao što su engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, turski i arapski, a uz to i jezike iz skandinavske grupe – norveški, danski, švedski i finski, te holandski, ukrajinski i latinski jezik koji je, iako se već vekovima ne smatra živim, budući da se nigde ne govori, i danas zastupljen u materijalima iz domena prava, veterine, farmacije i medicine. U svom stručnom timu imamao i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će potrebne usluge pružiti svim klijentima sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, ali i vrhunske profesionalce za prevod u okviru retko gde u prevodilačkim agencijama zastupljenih jezika, poput hebrejskog, romskog, persijskog, korejskog, pakistanskog i estonskog. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka kvalifikovan je i za rad sa mađarskim, rumunskim i albanskim, kao i sa kineskim i japanskim jezikom.

Kako je već dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford kontinuirano nastoji da zadovolji zahteve svojih klijenata, te da u svoje poslovanje implementira sve svetske novitete iz prevodilačke struke, možemo se pohvaliti time da spadamo u retke institucije specijalizovane za direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka je, zapravo, toliko iskusan, profesionalan i stručno i opšte obrazovan da je kadar da materijal sačinjen na bilo kom jeziku koji nije srpski odmah, u jednom potezu, prebaci na traženi strani jezik. Ako znamo da je uobičajeni postupak u opisanoj situaciji, koji se primenjuje u većini prevodilačkih agencija, prevođenje po sistemu „korak po korak“, to jest, prebacivanje sadržaja sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani jezik, jasno je da naši stručnjaci svojim načinom rada i neospornim profesionalizmom, omogućavaju klijentu da brže i jeftinije dođe do konačnog oblika svojih dokumenata, budući da kod nas za pomenute poslove nije potrebno angažovanje više različitih stručnjaka.

Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka može, na vaš zahtev, obraditi bilo koju vrstu službenih materijala, bez obzira na njihovu složenost i buduću upotrebu.

Osim karakterističnih ličnih isprava, kao što su pasoš, vozačka dozvola i lična karta, prevode i overavaju i sva ostala dokumenta isključivo vezana za jednu osobu. To su, na primer, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenica, venčani list i umrlica), saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i mnoga druga.

Budući da se danas mnogi poslovi obavljaju na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Bela Palanka kvalifikovani su i za obradu rešenja o osnivanju privrednog lica, različitih poslovnih ugovora (kupoprodajnih, o saradnji, o prodaji roba i usluga i ostalih), ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća, a uz to i bilansa stanja, revizorskih, godišnjih, finansijskih i mnogih drugih izveštaja, izvoda iz APR-a (Agencije za privredne registre), osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka, kao i poreskog identifikacionog broja (PIB-a), potvrda o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha i kompletne tenderske dokumentacije u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Predmet rada naših stručnjaka mogu biti i različita pravna akta, kao što su, recimo, razne vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci i sertifikata, kao i pravno zasnovanih sporazuma (ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih). Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka izdaje overen prevod i za saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, razne izjave, poput nasledničke i mnogih drugih, a može, na zahtev klijenata, da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji se ne može dobiti baš u svim prevodilačkim centrima.

Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu potrebno je nadležnim institucijama predati overen prevod različitih dokumenata koja potvrđuju nivo obrazovanja pojedinca ili se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Bela Palanka prevodi i overava prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i ostale srodne pisane materijale.

Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu raznih potvrda i uverenja koja se obično koriste za podnošenje određenih zahteva ili ostvarivanje nekih prava. Tu mislimo, pre svega, na često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i na potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti i mnoge druge.

Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka može da vam ponudi i kvalitetan prevod i overu svekolike tehničke, naučne i građevinske dokumentacije u koju, pored ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Radimo i sa svim dokumentima iz oblasti medicine ili farmacije koja klijentima mogu koristiti u slučaju lečenja uvoznim lekovima i preparatima ili u lekarskim praksama stranih zemalja. Takve su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnogi drugi materijali sličnog tipa.

Shodno Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Bela Palanka su, pre imenovanja, položili predviđenu zakletvu i pred nadležnim državnim organima se obavezali da će u radu poštovati važeće propise kao i privatnost svih korisnika usluga koje nude. Stoga možete biti sasvim sigurni da će vaša dokumenta, dok su u rukama stručnjaka Akademije Oxford, biti apsolutno zaštićena od svake potencijalne zloupotrebe, a da će svi podaci koji se u njima nalaze biti tretirani kao poslovna tajna. Tako ćete u našem prevodilačkom centru, uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva, na istom mestu i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti i prevod i overu vaših dokumenata i javnih isprava, te ćete odmah moći da ih koristite u praksi.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Bela Palanka?

Ponekad se dogodi da su naši klijenti na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, već dobili prebacivanje sadržaja svojih službenih materijala na traženi jezik, te im je sada potrebna samo zvanična overa. Ukoliko nam se obratite sa ovakvim zahtevom, treba da znate da smo u obavezi da i u opisanoj situaciji sprovedemo uobičajenu zakonsku proceduru, te da, pre stavljanja pečata licenciranog sudskog tumača, moramo detaljno uporediti prevod koji ste doneli sa njegovim originalom. To, svakako, ne radimo zato što mislimo da su samo naši stručnjaci dovoljno kvalifikovani za ovaj posao, te sumnjamo u rad nekog svog kolege. Naprotiv, ovde se, zapravo, radi o postupku koji sprovodimo i kod prevoda koje su uradili prevodioci i sudski tumači Bela Palanka, pošto osnovni uslov za overu predstavlja jednakost prevedenog i originalnog dokumenta. Ako je to slučaj sa prevodom koji ste doneli, biće regularno overen od strane stručnog lica i postati podoban za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju.

No, ako nije jednak originalu ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti, čin overe neće moći da se sprovede. Tada će na scenu stupiti naši iskusni i visoko stručni lektori i korektori, istaknuti profesionalci kada je u pitanju redaktura teksta i ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka. Oni će, dakle, doterati vaš prevod do perfekcije, sravnjujući ga sa izvornim dokumentom i korigujući eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške. Nakon toga, dobićete dokument u svemu jednak tekstu izvornika koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Iako se prevodilac i sudski tumač Bela Palanka uvek trudi da, makar i najteži, posao završi za što kraće vreme, dešava se da je klijentima overeni prevod potreban u izuzetno kratkom roku, te vam onda možemo ponuditi takozvani „hitan prevod“ materijala, koji će biti završen u terminu koji vi, kao klijent, odredite. Svi naši stručnjaci će biti maksimalno angažovani kako bi se vaši zahtevi ispunili, a ova usluga će imati drugačiju cenu od uobičajene, budući da se posao obavlja pod vanrednim okolnostima. Cena „hitnog prevoda“ formira se, dakle, tako što se na osnovne troškove dodaje i takozvana taksa za hitnost, uslovljena kako brojem obrađenih strana, tako i dužinom postavljenog roka.

Kako započeti saradanju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Bela Palanka mogli da ispune sve vaše zahteve, te da, nakon prevoda, regularno i overe vaša dokumenta, moraćete nam nekako dostaviti i originale. To možete učiniti u našoj poslovnici, gde ćete ih lično predati ovlašćenom službeniku ili možete u tu svrhu iskoristiti preporučenu poštansku pošiljku ili neku kurirsku službu i materijale uputiti na našu adresu. U slučaju „hitnog prevoda“, kada se ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, dozvoljavamo slanje skeniranih dokumenata na mejl, ali naglašavamo da ste obavezni da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste sami odredili ta kompletiranje obrade, na neki od gore pomenutih načina dostavite i originale, jer u suprotnom, prevedena dokumenta neće moći da se overe.

Preuzimanje materijala i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i našeg prevodilačkog centra, a na način koji strankama najviše odgovara. U tom smislu možemo da ponudimo dve mogućnosti - da lično podignete materijale u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na navedenu adresu preko kurirske službe, našeg dugogodišnjeg saradnika, ili preporučeno preko Pošte Srbije. Ako dokumenta dobijate na kućnu, adresu firme ili neku drugu, moraćete, osim troškova za prevod, overu i ostale korišćene usluge naših stručnjaka, da platite i one za dostavu, čiju će visinu odrediti za to angažovana služba.

Cenovnik usluga koje vam nudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenog koordinatora u poslovnici. Valjalo bi da budete upoznati i sa činjenicom da se na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj.

Šta još treba da znate o overi dokumantacije?

Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i ona za koju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, a to je overa haškim Apostille pečatom. Uvedena je na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak zemalja, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija.

Specifičnost ove overe ogleda se, pre svega, u tome što nije predviđena za sve službene materijale. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, ima slučajeva kada se traži da se ovim pečatom, pored prevoda, overi i original. Apostille pečat je, naime, izrađen u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci. Stoga je za neka dokumenta predviđeno da se i sadržaj pečata prevede na ciljani jezik.

Svi ovi podaci su veoma važni za pravilan tok procesa overe vaših materijala, te se, stoga, o njima morate blagovremeno raspitati. Kako prevodilac i sudski tumač Bela Palanka nije zadužen za apostiliranje, on ne mora ni da bude upoznat sa svim detaljima ovog postupka, te vam može samo saopštiti ono što o tome zna i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu obavestiti.

Ako se ispostavi da vaš dokument treba da se apostilira, pored odgovarajućeg zahteva, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite i original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Beloj Palanci pitati za Apostille?

Sve pomenute informacije o apostiliranju dokumenata možete dobiti u Sudskoj jedinici u Beloj Palanci, u Ulici Srpskih Vladara 56 ili na broj telefona 018-855-071. Ako je potrebno, možete se raspitati i u instituciji višeg nivoa, odnosno, u Osnovnom sudu u Pirotu, čija je adresa Srpskih Vladara 124, a brojevi telefona 010-321-585 i 010-347-595.

Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate, a nije dovoljno detaljno objašnjeno u gornjem tekstu. U slučaju da i to bude potrebno, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Bela Palanka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Belu Palanku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bela Palanka

Spisak sudskih tumača za grad Bela PalankaSudski tumači za grad Bela PalankaSpisak sudskih tumača za grad Bela Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela PalankaSudski tumači za grad Bela PalankaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela Palanka

Sudski tumači i prevodioci u Beloj Palanci

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!