Sudski tumači i prevodioci Boljevac

Boljevac je naselje u istočnoj Srbiji, sedište istoimene opštine, koje se nalazi u Timočkoj krajini, u dolini Crnog Timoka, između venaca Kučajskih planina, Samanjca, Rtnja, Tumbe, Slemena i Tupižnice, a pripada Zaječarskom upravnom okrugu. Područje opštine graniči se sa Sokobanjom, Ražnjem, Paraćinom, Despotovcem, Borom, Zaječarom i Knjaževcem. Naselje je prilično dobro povezano drumskim saobraćajnicama, a specifičnost ovog kraja čine mnogi vodotokovi koji dolaze iz snažnih izvora i vrela.

Smatra se da je Boljevac nastao kao naselje koje se formiralo oko kafane na putu Paraćin – Zaječar, pored reke Arnaute. U jednom aktu Crnorečkog suda iz 1834. godine, spominju se „Boljevačke mehane“, koje su se nalazile na mestu današnjeg grada. U naselje počinju da se doseljavaju zanatlije i da otvaraju svoje radnje, a uskoro se, na inicijatuvu meštana, otvara i osnovna škola. Ukazom kneza Miloša iz 1860. godine Boljevac je postao sedište zaječarskog sreza, te mesto počinje da se razvija, kako u društvenom, tako i u privrednom smislu, što dovodi do priliva novih stanovnika, koji otvaraju svoje radnje i mehane. Status varošice Boljevac dobija 10. septembra 1875. godine, a nakon toga počinje još intenzivnija ekspanzija, otvara se pošta, bolnica, a početkom 20. veka počinje sa radom rudnik Rtanj, u vlasništvu porodice Minh. Malo zatim otvara se i rudnik mrkog uglja Bogovina, a novoizgrađena pruga Zaječar - Boljevac -Paraćin omogućila je izvoz ovdašnjih prirodnih bogatstava, kao i bolju povezanost mesta sa okolinom.

Danas u naselju Boljevac živi oko 3 hiljade ljudi, dok ih na celoj opštini ima skoro 13 hiljada. Osim poljoprivredom, stanovništvo se bavi i turizmom, trgovinom, ugostiteljstvom, ali rade i u drvnoj, tekstilnoj i metalo-prerađivačkoj industriji, kao i u oblasti rudarstva i energetike. U Boljevcu postoji osnovna škola, koja, pored matične zgrade, ima i 11 izdvojenih odeljenja u okolnim seoskim naseljima, ali i srednja škola u okviru koje rade gimnazija, kao i smer za ekonomskog, šumarskog i mašinskog tehničara, šumara, automehaničara i mehaničara numerički upravljanih mašina.U želji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu potencijalnih korisnika, Akademija Oxford i stanovnicima Boljevca i okolnih naselja može da ponudi profesionalnu obuku za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, pogodnu za sve koji nisu u mogućnosti da pronađu adekvatan posao u svojoj struci, zatim kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, uz koje se lako i brzo stiču govorne i pisane sposobnosti na izabranom jeziku. Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima namenjena je svim učenicima iz boljevačkog kraja, a tu je i obuka za rad na računarima, prema svim savremenim standardima, bez koje se danas ne može zamisliti ni jedan segment života. Takođe, prevodioci i sudski tumači Boljevac su deo jezičkog stručnog tima Akademije Oxford koji su osposobljeni za rad sa svom zvaničnom dokumentacijom, odnosno za njen prevod na neki od 40 jezika, a zatim i overu pečatom licenciranog stručnjaka.

Sa kojim dokumentima i sa kojim jezicima rade prevodioci i sudski tumači Boljevac?

Prevodioci i sudski tumači Boljevac mogu, na vaš zahtev, da urade prevod apsolutno sve zvanične dokumentacije, u bilo kojoj kombinaciji jezika koja vam je potrebna, a potom da materijale overe pečatom sudskog tumača koji je ovlašćen za ciljani jezik.

Osim ličnih isprava, to jest, lične karte i pasoša, prevode se i overavaju i različite potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti koje se u mnogum situacijama, u različite svrhe, podnose nadležnim institucijama. To su, na primer, potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna za sklapanje braka sa strancem, kao i potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na bankovnom računu, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom zaposlenju, naslednička i ostale izjave pojedinaca, kao i potvrda o neosuđivanosti. Od ostalih ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Boljevac radi sa izvodom iz matične knjige rođenih, uverenjem o državljanstvu, vozačkom dozvolom, a uz to i sa izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), radnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige umrlih i saobraćajnom dozvolom.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svih vrsta izveštaja – godišnjih, finansijskih i revizorskih, ali i različitih dokumenata koja se traže za učešće na nekom tenderu – uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Pored toga, prevodilac i sudski tumač Boljevac sposoban je da prevede i overi i ostala poslovna dokumenta, kao što je, na primer, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilansi stanja i uspeha, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, ali i sve vrste faktura, kao i poslovnih ugovora – kupoprodajnih, o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. Osim potvrde o kvalitetu proizvoda i naučnih i tehničkih patenata, u domen rada naših jezičkih stručnjaka spada i kompletna tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, a, uz pomenute pisane materijale, najčešće obrađuju građevinske dozvole, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Klijenti nam se često obraćaju u želji da za njih prevedemo i overimo neki od dokumenata koji im je potreban za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu, te tako radimo i sa diplomama i dodacima diploma, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, kao i sa nastavnim planovima i programima fakulteta i raznim drugim materijalima koja su u vezi sa obrazovanjem. Posebno obazrivo radimo prevod, a zatim i overu medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se neposredno odnosi na zdravlje ljudi, te, između ostalog, prevodilac i sudski tumač Boljevac obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod pravnih akata, to jest, tekovina Evropske Unije, kao i kompletnu uslugu kada je reč o sudskoj i pravosudnoj dokumentaciji, što podrazumeva prevod i overu raznoraznih ovlašćenja, izveštaja, licenci, punomoćja, pravilnika, sertifikata, kao i dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, raznih sudskih odluka, rešenja i presuda, ali i ugovora, poput, recimo, onog o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih.

Sva navedena dokumenta i javne isprave mogu se prevesti na jedan od 40 svetskih jezika sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Boljevac, a osim onih koji se svrstavaju u red najrasprostranjenijih, shodno broju govornika, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, portugalski i španski, sadržaj materijala može biti prebačen i na grčki, italijanski, turski, arapski, kineski ili japanski, kao i sa pomenutih na sve ostale tražene jezike. U svom radu jezički stručnjaci Akademije Oxford koriste i ukrajinski, slovenački,holandski, skandinavske jezike (finski, švedski, norveški i danski), kao i češki, poljski, slovački, ali i retko gde zastupljen, persijski, pakistanski, romski, estonski, hebrejski i korejski jezik. U našoj zemlji često se prevodi i sa ili na jezike naroda u neposrednom okruženju, rečju, na mađarski, bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski i rumunski. Radimo i prebacivanje sadržine zvaničnih materijala u okviru latinskog jezika, a imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će biti dragocena pomoć svima koji imaju potrebu za našim uslugama, a zahtevaju poseban tretman, usled slušnih i govornih ograničenja.

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih, pored izuzetno visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, je svakako usluga koja, pored uobičajenog i najtraženijeg prevoda sa ili na srpski jezik, podrazumeva i prevođenje sa jednog na drugi strani jezik i to neposredno, bez prebacivanja teksta na naš maternji jezik. Ovaj posao mogu na pomenuti način da obave samo vrunski znalci svojih radnih jezika, koji poseduju i brojna interesovanja i široko opšte obrazovanje, uzevši u obzir da se sadržaji odmah prevode sa osnovnog na traženi strani jezik, od kojih ni jedan nije srpski. Pomenutim metodom rada klijentima se omogućava da opisanu uslugu manje plate i da za kraće vreme nego i na jednom drugom mestu, dobiju dokument na jeziku koji su želeli.

Šta još mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Boljevac?

Premda ćete posao kompletne obrade dokumentacije najbrže, najlakše i nejjeftinije završiti ukoliko nama poverite i prevod i overu, nemojte se ustezati da nam se obratite čak i ako vam je potrebna samo overa prevoda koji ste dobili na nekom drugom mestu, van našeg prevodilačkog centra. Prevodilac i sudski tumač Boljevac će, kako pravila nalažu, i u ovoj situaciji sprovesti zakonsku proceduru overe, koja podrazumeva proveru prevoda u smislu njegove kompatibilnosti originalu. Reč je o tome da isključivo prevod dokumenta koji ni u čemu ne odudara od njegovog originala može biti overen pečatom sudskog tumača, pošto u suprotnom, ne može da se svrsta u pravno i zakonski validna dokumenta. Ako sudski tumač kojim slučajem primeti da prevod odudara od izvora, ili, pak, u njemu uoči pravopisne, gramatičke, stilske ili terminološke greške, predložiće da lektori i korektori urade redakturu postojećeg teksta, kako bi bilo ispravljeno sve što je potrebno i materijal, nakon toga, overen na regularan način.

Iako se prevodilac i sudski tumač Boljevac uvek trudi da posao završi za najkraće moguće vreme, događa se da klijentu ni to nije dovoljno brzo, te traži „hitan prevod“, koji podrazumeva obradu dokumenata u veoma kratkom roku, uz maksimalno angažovanje svih stručnjaka. Ova usluga se drugačije naplaćuje od uobičajenog prevoda i overe, budući da se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Boljevac

Veoma smo ponosni na činjenicu da su gotovo svi jezički stručnjaci Akademije Oxford i izvorni govornici svojih radnih jezika, što njihove usluge svakako podiže na viši stepen kaliteta, a svim klijentima nudi grancije da će dobiti profesionalno, tačno i kvalitetno obrađen dokument. Prevodioci i sudski tumači Boljevac imaju potrebne visoke kvalifikacije za posao kojim se bave, kao i znanja koja su povezana sa pravnom naukom, te zaista predstavljaju pravi izbor u slučaju potrebe za overenim prevodom nekog zvaničnog materijala. Shodno Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, pre imenovanja, položili su predviđenu zakletvu u prisustvu nadležnih organa, te su se obavezali da će u radu uvažavati i slediti važeće propise i, naravno, čuvati sve poslovne tajne, koje se, pre svega, odnose na podatke u materijalima koje obrađuju. To znači da u našem prevodilačkom centru, pored kvalitetne i brze usluge, nudimo i potpunu diskreciju i poštovanje privatnosti svih korisnika ponuđenih usluga. Ukupni podaci iz dokumenata koja se prevode i overavaju biće tretirani kao strogo poverljivi i, prema tome, zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe.

Svi kojima je, iz nekog razloga, potreban overen prevod nekog zvaničnog spisa, treba da budu upoznati sa detaljim procesa obrade ovakvih tekstualnih sadržaja, kako bi na prvi način shvatili ono što se od njih, u tom smislu, očekuje. Naime, dokumenta se, najpre, vrlo pažljivo prevode na željeni jezika, a tom prilikom se posebno vodi računa o stručnim termiima i izrazima, koji moraju biti adekvatno izraženi. Mora se, takođe, poštovati i gramatički i pravopisni sistem, kao i stil pisanja zvanične dokumentacije. Završen prevod prolazi i obaveznu kontrolu lektora, koji će detektovati i ispraviti sve ono što je, eventualno, propušteno. Završnu fazu obrade čini rad sudskog tumača, čiji je zadatak da prevod u svim predviđenim stavkama sistematično uporedi sa originalom, jer isključivo u slučaju kada među njima nema nepodudarnosti, može prevod da overi svojim pečatom i na njega stavi svoj potpis. Time postaje zvanični garant da se ovaj materijal može, sa jednakom zakonskom snagom koju ima i njegov izvor, plasirati na međunarodnu prvnu scenu i biti prihvaćen u svim nadležnim službama.

Verujemo da sada razumete zbog čega uvek naglašavemo da je za korišćenje kompletne usluge naših stručnjaka neophodno da nam na uvid dostavite originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. To možete uraditi tako što ćete doći u našu poslovnicu i dokumenta predati nadležnom koordinatoru, a možete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Kako se originali ne mogu skenirati i poslati na mejl, ovaj način dostave je isključen, osim u situaciji kada za vas radimo „hitan prevod“, pošto je tada vrlo važno da posao što pre započnemo. Ipak i u pomenutom slučaju nužno je da nam u što kraćen roku, na neki og gore opisanih načina, dostavite i originale, imajući u vidu vreme koje ste sami odredili za završetak obrade.

Valjalo bi i da nam, na početku saradnje, napomenete kako biste želeli da preuzmete obrađena dokumenta, tačnije, overene kopije i, svakako, originale. To opet možete uraditi lično, dolaskom u našu filijalu ili možete tražiti da vam se materijali pošalju na naznačenu adresu. Za ovu uslugu angažovaćemo kurirsku službu sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju ili Poštu Srbije, koja će dokumenta dostaviti u formi preporučene pošiljke. Ako se odlučite za ovakav prijem obrađenih spisa, morate da znate da je ovo dodatna usluga i nije uključena u obradu materijala od strane naših stručnjaka. Stoga se naplaćuje obaška, pouzećem, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja ju je izvršila.

Cene prevoda se određuju shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema prevodilačkim zakonitostima, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i zvaničnu dokumentaciju. Materijalna sredstva potrebna za hitan prevod izračunavaju se na sledeći način: osnovna cena prevoda plus dodatak za hitnost, čija visina je uslovljena količinom prevedenog materijala i dužinom postavljenog roka. Cenovnik usluga Akademije Oxford dostupan vam je na našem zvaničnom sajtu, a sve što je potrebno da o tome znate mogu vam reći i ovlašćeni službenici u našim poslovnicama.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Uprkos činjenici da pečat sudskog tumača garantuje uključivanje prevedenog dokumenta u legalne pravne tokove, postoje i situacije kada ova potvrda nije dovoljna, već se traži i overa haškim Apostille pečatom. Ona se može odrediti kao neka vrsta „overe iznad overe“, a uopšte je ne sprovode prevodioci i sudski tumači Boljevac, već služba teritorijalno nadležnog osnovnog suda. Zato je sasvim očekivano da naši stručnjaci nisu dužni da poseduju sve informacije o ovom postupku, no kako je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford maksimalno uvažavanje zahteva svih klijenata, u našem prevodilačkom centru ćete dobiti sva potrebna uputstva, koja će vam u velikoj meri olakšati i razjasniti ovaj zakonski postupak.

U odgovarajućoj pravosudnoj instituciji bi valjalo da se, pre svega, raspitate da li se vaš dokument uopšte apostilira, a onda i da li je u tom slučaju potrebno overiti i prevod i original ili se pečat stavlja samo na verziju koja je prevedena na traženi jezik, te da li se zahteva i prevod sadržaja pečata. Sve su ovo veoma važne informacije, budući da će vam omogućiti da pravilno organizujete poslove koji su u vezi sa overom i da ne gubite nepotrebno vreme i novac.

Dodajmo još i to da se Apostille overa nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici i za administrativne isprave koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Koga pitati za apostiliranje?

Sva potrebna obaveštenja o ovim pitanjima možete dobiti u Sudskoj jedinici u Boljevcu, u Ulici Solunskih Boraca 1 ili na brojeve telefona 030-463-302 i 030-463-533. Sudska ustanova višeg nivoa u kojoj, takođe, možete potražiti odgovore je Osnovni sud u Zaječaru, koji se nalazi na Trgu Oslobođenja 30, a tamošnji brojevi telefona su: 019-420-466 i 019-421-585.

Ako postoji išta što nismo pojasnili u gornjem izlaganju, slobodno nam se obratite, a mi ćemo pokušati da damo sve potrebne odgovore. Ukoliko situacija tako nalaže, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Boljevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Boljevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Boljevac

Spisak sudskih tumača za grad BoljevacSudski tumači za grad BoljevacSpisak sudskih tumača za grad Boljevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Boljevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BoljevacSudski tumači za grad BoljevacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Boljevac

Sudski tumači i prevodioci u Boljevcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!