Sudski tumači i prevodioci Čoka

Na severu Srbije, u Severnobanatskom upravnom okrugu, nalazi se Čoka, naselje gradskog tipa, koje ujedno predstavlja i administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Pored Čoke, na ovom području nalaze se i naselja Crna Bara, Banatski Monoštor, Sanad, Vrbica, Padej, Jazovo i Ostojićevo. Pomenuti prostor, zapravo, leži u istočnom delu Panonske nizije, između reke Tise, Moriša i Zlatice, a omeđan je teritorijama opština Novi Kneževac, Kikinda, Senta, Ada, kao i državnom granicom prema Rumuniji. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, u samoj Čoki živi nešto malo više od 4 hiljade ljudi, dok cela opština ima oko 11 hiljada stanovnika. Više od polovine njih čine Mađari, a zatim slede Srbi, Romi, Jugosloveni, Slovaci i ostali. Većinsko srpsko stanovništvo imaju samo naselja Ostojićevo i Sanad.

Prvi pisani podaci o Čoki potiču iz 1247. godine. U to doba nalazila se u sastavu feudalnog poseda čiji su se vlasnici često menjali. Kasnije je naseobina bila ukinuta usled naleta Kumana krajem 13. veka, ali je u narednom stoleću ponovo podignuta. Od polovine 16. veka područje se nalazilo pod turskom vlašću, a u prvoj polovini 18. veka nastupa period habzburške uprave. U to doba u naselju je bilo 40 srpskih kuća, ali se broj stanovnika ubrzano povećavao, dok krajem veka dolazi do naseljavanja Mađara i Slovaka. Prema podacima iz 1910. godine, Mađari su bili dominantna nacija u naselju Čoka, ali je postojao i veliki broj stanovnika srpske nacionalnosti. Od 1918. godine Čoka se nalazi u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali je sve do završetka Drugog svetskog rata bila je deo opštine Novi Kneževac. Nedugo zatim, Čoka postaje sedište opštine, ali i industrijski centar čitave oblasti.

Na području opštine Čoka danas se mogu videti i brojni kulturno - istorijski spomenici. To je, pre svega, Stari dvorac, najveće i najlepše zdanje u gradu, koje su počeli da grade članovi poljske porodice Marcibanji - Lerinc, a kasnije je promenilo još dva vlasnika. Zgrada je jednospratna, okružena prostranim parkom. Osim toga, veoma je zanimljiv i Čokanski muzej, u okviru Hrama Svetog Trojstva Rimokatoličke crkve, jedini koji u sastavu jednog sakralnog objekta ima zbirku duhovnih predmeta.Stanovništvo Čoke se, osim poljoprivredom, bavi i preradom mesa i mleka, proizvodnjom vina, poslovima u metalskoj industriji, preradi duvana, proizvodnjom plastike i sličnim. Privatna preduzeća se bave trgovinom i ugostiteljstvom, ali ima i onih koji pružaju razne zanatske usluge. Obrazovanje se odvija u okviru 3 osnovne i jednoj srednjoj Hemijsko - prehrambenoj školi.

Žitelji Čoke i okolnih naselja, takođe, imaju priliku da koriste i kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde na istom mestu i po veoma povoljoj ceni mogu dobiti prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, ukoliko su za to zainteresovani, mogu pohađati kurseve jezika i lako i brzo naučiti ili usavršiti željeni strani jezik, te dobiti i međunarodno priznat sertifikat o stečenom znanju. Tu je i profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, obuka za rad na računarima, kao i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Čoka?

Svi stručnjaci koji se u našem prevodilačkom centru bave obradom vaših službenih materijala stekli su najviše profesionalne kvalifikacije u oblasti jezika za koje su se specijalizovali, a nemali broj njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika. Ovaj odgovoran i nimalo jednostavan posao obavljaju u skladu sa svim pravilima struke i aktuelnim propisima. Pored toga veoma dobro vladaju svom pravnom terminologijom vezanom za zvaničnu dokumentaciju kao i odgovarajućim zakonima i regulativama. Stoga će svaki posao koji im se poveri obaviti maksimalno profesionalno, uz uvažavanje svih zahteva i potreba klijenata i pod najpovoljnijim uslovima kada su finansije u pitanju.

Obrada službenih materijala može se grubo podeliti na proces prevođenja i propisane postupke koji dovode do overe dokumenata. Prevod materijala mora da bude precizno i korektno urađen, te da tekstualni sadržaj na traženom jeziku sadržajno, terminološki i stilski odgovara originalu. U njemu, podrazumeva se, ne sme biti slovnih, gramatičkih niti pravopisnih grešaka, a sve to će, kada se posao završi, proveriti najpre sami prevodioci, a zatim i lektori, kako bi ispravili i do tada neuočene greške. Sledeću fazu predstavlja proces overe koji počinje sistematičnim i detaljnim upoređivanjem prevedenog dokumenta sa njegovom originalnom verzijom. Ovaj postupak sprovodi se zbog toga što jedino prevod koji je u svemu, osim u korišćenom jeziku, jednak izvoru može postati validan u pravnom prometu. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Čoka utvrdi da su prevod i original identični, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te će na taj način on postati važeći u međunarodnom pravnom prometu.

Koje sve jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači Čoka?

Angažovanjem naših stručnjaka dobićete prevod službenih materijala u bilo kojoj kombinaciji jezika koja vam je potrebna. Prevodioci i sudski tumači Čoka u svom radu koriste više od 40 jezika, među kojima je naravno i srpski. Možemo, svakako, da ponudimo prevod na najpopularnije i najrasprostranjenije jezike, kao što su ruski, engleski, nemački i francuski ali i obrnuto, sa ovih na neke druge jezike. Radimo, takođe, i u okviru italijanskog, portugalskog, španskog, grčkog, ukrajinskog, holandskog, kao i jezika iz skandinavske grupe: finskog, danskog, švedskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač Čoka prevodi i u domenu nama teritorijalno bliskih jezika - mađarskog, bugarskog, rumunskog, makedonskog, bosanskog, hrvatskog i albanskog, ali i slovenačkog, češkog, poljskog i slovačkog. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu da urade prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata kineski, japanski, turski i arapski jezik, ali i one za koje ćete retko gde pronaći kvalifikovane stručnjake, a to su, recimo, estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski i persijski jezik. S obzirom na to da se i danas u pojedinim dokumentima iz oblasti medicine, pravosuđa, veterine ili farmacije pojavljuje latinski, prevodioci i sudski tumači Čoka će za vas uraditi i prevod koji se tiče ovog jezika.

Prevodilačka usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih institucija iz iste branše jeste direktan prevod sa osnovnog stranog jezika na neki drugi, takođe strani jezik. Ovu uslugu prevodilac i sudski tumač Čoka obavlja efikasno i kvalitetno, budući da pored visokih stručnih kvalifikacija i opšeg obrazovanja, poseduje i brojna interesovanja i različite afinitete. Da pojasnimo, ovakav prevod se u ostalim agencijama uglavnom radi posredno, odnosno sa izvornog stranog jezika dokumenta se prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Čoka će to sve, međutim, uraditi brže, jer direktno prebacuje sadržaj sa osnovnog na ciljani jezik, a da pritom uopšte ne koristi naš maternji. Na taj način se štedi ne samo vreme već i novac naših klijenata, jer za pružanje opisane usluge nije potrebno angažovanje više stručnjaka.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Čoka?

Zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama, izuzetnom praktičnom znanju i velikom iskustvu u poslovima obrade službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Čoka osposobljeni su za prevod i overu svih tipova dokumenata i javnih isprava, ma koliko njihovi sadržaji bili kompleksni.

Budući da se u savremenom svetu mnogi poslovi vode na nivou više država ili čak kontinenata, prevodilac i sudski tumač Čoka sposoban je da, u domenu svoje profesije, obradi sve vrste poslovnih dokumenata, a najčešće radi sa revizorskim izveštajima, statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, kao i sa bilansima stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima i bilansima uspeha. Prevodimo i overavamo i razne vrste ugovora koji se u poslovanju koriste, kao što su, na primer, oni o prodaji roba i usluga, o saradnji ili kupoprodajni, zatim ulazne i izlazne fakture i celokupna tenderska dokumentacije, bez čijeg kvalitetno urađenog prevoda i regularne overe nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. U ovu vrstu materijala spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kako mnoge firme i pojedinci obavljaju razne poslove u oblasti građevine, nauke ili tehnike, prihvatamo obradu i ovakvog tipa dokumentacije, pa prevodilac i sudski tumač Čoka prevodi i overava uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte i sve ostale pisane materijale iz ovog domena.

Overen prevod ličnih dokumenata je, bez sumnje, uvek potreban kada su u pitanju međunarodne transakcije, pa prevodioci i sudski tumači Čoka na ovaj način obrađuju pasoše,lične karte, izvode iz matične knjige rođenih (krštenice), vozačke dozvole, te venčane listove (izvode iz matične knjige venčanih), potvrde o prebivalištu, radne dozvole, a uz to i uverenja o državljanstvu, izvode iz matične knjige umrlih (umrlice), saobraćajne dozvole i mnoga druga dokumenta koja su vezana isključivo za jednu osobu.

Predmet rada naših stručnjaka mogu biti i različiti pisani materijali koji se koriste u pravosudnim sistemima različitih zemalja, u svrhu vođenja sudskih prrocesa ili obavljanja drugih legalnih poslova. Ovde, recimo, spadaju sva sudska rešenja, presude i odluke, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, ali i sve vrste izveštaja, pravilnika, sertifikata, ovlašćenja, licenci, kao i izjava pojedinaca, punomoćja i zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Čoka, na zahtev svojih klijenta, može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, što se, zapravo, odnosi na pravna akta ove zajednice evropskih država.

Pored ličnih, poslovnih i pravosudnih pisanih materijala, klijenti često traže prevod i overu različitih dokumenta koja su u vezi sa medicinom ili farmacijom, a koja su im uglavnom potrebna za lečenje van zemlje ili zbog uzimanja stranih lekova i preparata. Takvi su, na primer, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Brojna su i, takozvana, obrazovna dokumenta koja se overavaju, nakon što su kvalitetno i stručno prevedena, a ovde se svrstavaju diploma i dodaci diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta i svi ostali pisani materijali koji, recimo, mogu zatrebati u slučaju školovanja, usavršavanja ili zapošljavanja u inostranstvu.

Prevodioci i sudski tumači Čoka često dobijaju i zahteve da prevedu i overe razne potvrde i uverenja, koja će klijenti u različitim situacijama morati da predaju nadležnim službama određenih inostranih institucija. Ovde, na primer, spadaju potvrde o slobodnom bračnom stanju, potrebne za sklapanje braka sa stranim državljanima, zatim potvrde o neosuđivanosti ili o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, kao i ostala dokumeneta ovog tipa.

Nadamo se da ćete poslovima koje za vas obave prevodioci i sudski tumači Čoka biti potpuno zadovoljni i da ćete nam se, kad god kasnije budete imali potrebu za ovom vrstom usluga, uvek obraćati! Osim kvalitetnog, preciznog i efikasnog rada, svim klijentima nudimo apsolutnu diskreciju, kao i bezuslovno čuvanje njihove privatnosti. Ističemo da su, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Čoka, pre zvaničnog stupanja na dužnost, položili zakletvu i obavezali se da će svoj posao obavljati časno i pošteno, sledeći sve aktuelne propise, ali i čuvajući podatke iz dokumenata koja su im poverena. Možete, dakle, biti sigurni da će svi materijali koje nam dostavljate na prevod i overu biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe i da ćete u našem prevodilačkom centru na istom mestu, u dogovorenom terminu i po veoma povoljnoj ceni, dobiti overeni prevod vaših dokumenata, koji ćete odmah moći da koristite u praksi.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Čoka?

Osim paketa usluga, u koji je uključen prevod i overa dokumenata, a koji se, budući najpovoljniji i najkomforniji za klijenta, najčešće i traži, prevodilac i sudski tumač Čoka može da uradi i overu dokumenta koji je neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, na vaš zahtev, prebacio na traženi jezik. I u tom slučaju ćemo, svakako, morati da prevod u svim predviđenim pojedinostima uporedimo sa njegovom originalnom verzijom, ne da bismo kontrolisali rad nekog kolege, već da bismo uočili eventualne razlike između ova dva dokumenta. Naime, overa nekog materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva da je prethodno utvrđeno da su prevod i original dva sasvim jednaka dokumenta, samo napisana različitim jezicima. Ukoliko je to tako i u slučaju vašeg konkretnog spisa, prevodilac i sudski tumač Čoka će na prevedeni dokument da stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, kao i svoj potpis. Sa ovom zvaničnom potvrdom, on postaje zakonski prihvatljiv u svim nadležnim službama jednog sistema i možete ga, bez ikakvih problema, koristiti u daljim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima.

Postoje, međutim, i situacije kada materijal na ciljanom jeziku koji već imate ne zadovoljava stroge kriterijume procesa prevođenja javnih isprava, budući da je u njemu nešto pogrešno urađeno ili se ne poklapa sa izvorom u određenim segmentima. U toj situaciji, za vas imamo spremnu ekipu profesionalnih lektora i korektora, kadrih da čak i najgore urađen prevod za kratko vreme pretvore u formu koja je sasvim u skladu sa visokim prevodilačkim standardima, a na koju ni prevodilac i sudski tumač Čoka neće imati nikakvih zamerki. Ovi jezički stručnjaci će, dakle, uraditi analizu prevoda i originala, u svim predviđenim detaljima uskladiti ove dve verzije i ispraviti eventualne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, te doterati prevod do perfekcije.

U svakoj situaciji, prevodioci i sudski tumači Čoka nastoje da povereni im posao završe za što kraće vreme, ali se ponekad dešava da klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, te traži „hitan prevod“ dokumenata i sam određuje termin kada će kompletan posao biti završen. U tom slučaju, svi naši stručnjaci će nastojati da ispune postavljene ciljeve, ali se kvalitet njihovog rada, uprkos brzini, neće umanjiti. Usled otežanih uslova delovanja, cena „hitnog prevoda“ biće drugačija od uobičajene, budući da se tada, uz osnovne troškove, plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za kompletiranje obrade.

Kako započeti saradnju sa našim prevodilačkim centrom?

Da bismo mogli da ispunimo sve vaše zahteve, u sklopu materijala koji nam dostavljate na prevod i overu obvezno moraju biti i originali, budući da, kako je ranije objašnjeno, zakon nalaže da se oni u postupku overe moraju uporediti sa prevodima. Dokumenta možete lično doneti i predati ih ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici ili ih, ako vam to više odgovara, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi, koje su aktivne u vašem mestu. Postoji i mogućnost da nam materijale za prevod i overu skenirate i pošaljete elektronskom poštom, ali samo ukoliko zahtevate da vam prevodioci i sudski tumači Čoka urade „hitan prevod“, s obzirom na to da je tada svaka sekunda dragocena, a ovo je, svakako, najbrži put do naših stručnjaka. Ipak, naglašavano, da je i tada vaša obaveza da nam naknadno, dostavite i originalna dokumenta, jer bez njih nije moguće sprovesti legalan proces overe.

Gotova dokumenta, zajedno sa originalima, možete lično preuzeti u našoj filijali, a možete i našem koordinatoru napomenuti da želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Slanje vršimo preporučeno, preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe sa kojom duže vreme sarađujemo. Napominjemo da troškove koji se tiču ove usluge sami plaćate, na osnovu cenovnika službe za dostavu, a potpuno odvojeno od cena prevoda, overe i ostalih usluga našeg stručnog tima.

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford nabrojane su cene svih usluga koje nudimo, a možete ga pronaći na našem oficijelnom sajtu ili se o tome raspitati kod ovlašćenog koordinatora u našem predstavništvu. Bitno je i da kažemo da se prevodioci i sudski tumači Čoka pridržavaju prevodilačkog standarda koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, a ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta i javne isprave.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

U slučaju da još o tome niste obavešteni, overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača nije jedina koja se sprovodi kod službenih materijala. Naime, za neka dokumanta predviđena je i overa haškim Apostille pečatom, koju vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. S obzirom na to da je za prevodioca i sudskog tumača Čoka vrlo bitno da zna da li se za određeni dokument koji donosite zahteva samo prevod sadržaja materijala ili i samog Apostille pečata, kao i to da li se apostilira samo prevod ili i on i original, molimo vas da se o svemu ovome blagovremeno raspitate u nadležnoj instituciji, tačnije, u odgovarajućem osnovnom sudu, koji se, u skladu sa novim zakonom o sedištima ovih institucija, nalaze u svakom većem mestu. Budući da prevodilac i sudski tumač Čoka nije obavezan da do detalja poznaje proces apostiliranja, on će vas samo uputiti na pravosudnu ustanovu gde ćete dobiti sva potrebna obaveštenja, ali i nastojati da vam, koliko je u njegovoj mogućnosti, pojasni ovaj vid overe dokumenata, tako da se nadamo da ćete razumeti koji je vaš zadatak u pomenutom postupku.

Ukoliko utvrdite da vaš konkretni materijal treba overiti Apostille-om, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako u Čoki dobiti informacije o Apostille overi?

Za područja opština Kikinda, Novi Kneževac, Nova Crnja i Čoka nadležan je Osnovni sud u Kikindi, te se u ovoj pravosudnoj ustanovi možete o svemu raspitati. Adresa suda je Svetozara Miletića 1, a brojevi telefona 0230-423-746 i 0230-423-015.


Kategorije prevoda za Čoka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Čoku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Čoka

Spisak sudskih tumača za grad ČokaSudski tumači za grad ČokaSpisak sudskih tumača za grad Čoka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čoka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ČokaSudski tumači za grad ČokaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čoka

Sudski tumači i prevodioci u Čoki

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!