Sudski tumači i prevodioci Gornji Milanovac

Gornji Milanovac je grad u centralnom delu Republike Srbije, sedište je opštine koja nosi isto ime i pripada Moravičkom upravnom okrugu, zajedno sa Čačkom, Lučanima i Ivanjicom. Opštinska teritorija se prostire u podnožjima planina Rudnik, Suvobor i Maljen, a graniči se sa Ljigom, Aranđelovcem, Topolom, Kragujevcom, Knićem, Čačkom, Požegom i Mionicom. Osim Gornjeg Milanovca u njen sastav ulaze i 63 naselja seoskog tipa. Sam Gornji Milanovac je jedno od retkih gradskih naselja koja su se, od samog početka, razvijala prema urbanističkom planu. Kroz grad protiče reka Despotovica, u samom centru nalazi se veliki trg odakle se pružaju divni vidici ka Ždrebanu, Vujinu i Rudniku, a ulice su široke i mahom se seku pod pravim uglom.

Naime, Gornji Milanovac spada u red najmlađih gradova u našoj zemlji, budući da je osnovan 1853. godine. Prostor na kome je on danas smešten nekada se zvao Divlje polje i pripadao je ataru sela Brusnica. Kada je 1850. za načelnika Rudničkog okruga izabran Mladen M. Žujović, on je, shvativši brojne nepogodnosti naselja Brusnice, kako za kvalitetan život, tako i za vršenje funkcije administrativno – političkog centra okruga, zajedno sa svojim saradnikom odlučio da će Divlje polje biti idealno mesto za novi početak. Uz saglasnost stanovnika, zatražena je dozvola od državnih vlasti da se naselje premesti na novu lokaciju, te, nakon izlaska odgovarajuće komisije iz Beograda na pomenuti teren, ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića iz 1853. počinje izgradnja novog naselja, koje je, najpre, po imenu reke, nazvano Despotovica, ali ga je knez Miloš Obrenović 1859. preimenovao u Milanovac. Nedugo zatim iz Beograda je stigao bečki inženjer Kamnik, koji sa saradnicima izrađuje plan budućeg naselja. Svako ko je želeo da se ovde naseli, dobijao je besplatno plac, te se grad zaista vrlo brzo širio i razvijao.

U nekadašnjoj Jugoslaviji Gornji Milanovac je bio jedan od najrazvijenijih privrednih centara, no devedesetih godina prošlog veka većina ovih proizvodnih pogona doživela je krah, te su kasnije ili potpuno propali ili su prodati strancima. Izuzetak predstavlja kompanija „Metalac“, koja danas predstavlja jednu od najuspešnijih firmi u Srbiji i bavi se proizvodnjom emajliranog posuđa.U Gornjem Milanovcu ima oko 24 hiljade stanovnika, a obrazovanje se odvija u 4 osnovne i tri srednje škole – gimnaziji, tehničkoj i ekonomskoj.

S obzirom na to da je cilj našeg rada, između ostalog, usmeren i na stalno proširivanje mreže korisnika naših usluga, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je Gornji Milanovac još jedan grad u Srbiji u kome Akademija Oxford svim zainteresovanim građanima može da ponudi svoje atraktivne i, iznad svega, korisne programe. Tu su, najpre, kursevi stranih jezika koje vode vrhunski profesori sa velikim predavačkim iskustvom, a polaznici imaju mogućnost da, ukoliko savladaju svo predviđeno gradivo i polože završni ispit, dobiju sertifikat koji je priznat i u drugim državama. Kako je danas teško doći do posla, nudimo vam i mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije, to jest, profesionalnog osposobljavanja za obavljanje mnogih poslova III ili IV stepena stručnosti, a uz to se možete obučiti i za rad na računarima, što će vam, bez sumnje, omogućiti lakše snalaženje u savremenom svetu. Svim učenicima u Gornjem Milanovcu i okolini obezbedili smo dobro organizovanu i osmišljenu pripremnu nastavu za upis u željene srednje, više škole, gimnazije i fakultete. Najzad, u okviru naše kompanije, rade i prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac koji će sva vaša zvanična dokumenta, bez obzira na kom su jeziku napisana, prevesti na jezik koji želite, a zatim ih i overiti na propisan način, kako biste odmah mogli da ih koristite u praksi.

Šta sve može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete pronaći jedne od najboljih stručnjaka iz ove profesije, budući da, pored visoke školske spreme i savršenog poznavanja jezika sa kojima rade, vrlo dobro vladaju i svim zakonskim regulativama i propisima, kao i pravnom stručnom terminologijom, koja je veoma bitna za obradu zvanične dokumentacije. Godine obavljanja ovakvih poslova, učinile su od njih prekaljene profesionalce, sposobne da se izbore i sa najtežim sadržajima i sa najzahtevnijim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac mogu i da se pohvale mnogobrojnim zadovoljnim korisnicima svojih usluga, te se saradnja najčešće nastavlja i u budućnosti, kad god klijent ima potrebu za prevodom i overom zvaničnih spisa.

Svakako da se najčešće traži prevod dokumenata sa ili na srpski jezik, no prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac, jednako profesionalno i korektno, prevodi materijale, kako u domenu najtraženijih jezika, to jest, engleskog, francuskog, ruskog, nemačkog, španskog i portugalskog, tako i u okviru onih koji su retko zastupljeni u prevodilačkim centrima, a to su, recimo, korejski, romski, hebrejski, estonski, pakistanski i persijski. Osim pomenutih jezika, u našem prevodilačkom centru sa radi i prebacivanje zvaničnih sadržaja na italijanski, grčki, turski, arapski, kineski, holandski, ukrajinski, švedski, norveški, danski i finski jezik, kao i sa ovih na ostale tražene jezike. Možete dobiti i prevod u domenu slovačkog, češkog, poljskog, slovenačkog i japanskog jezika, kao i jezika koji se govore u našim susednim državama: mađarskog, albanskog, hrvatskog, bugarskog, bosanskog, makedonkog i rumunskog. Uprkos tome što se latinski jezik danas nigde ne govori, i dalje su pojedina pisana naučna dokumenta upravo urađena na jeziku Starog Rima, te prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac u svom radu koristi i ovaj jezik. Klijenti koji zahtevaju poseban tretman usled govornih ili slušnih ograničenja, mogu da računaju na vrhunskog stručnjaka za znakovni jezik, koji je, takođe, deo našeg prevodilačkog tima.

Uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac vrhunski stručnjaci i osobe širokog opšteg obrazovanja, kao i to da Akademija Oxford stalno nastoji da u svom radu primenjuje najnovije svetske trendove, u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod dokumenata sačinjenih na stranom jeziku na neki drugi, takođe strani, jezik. Ovo je usluga koja se nudi i u ostalim centrima ali je naši stručnjaci obavljaju na drugačiji, svrsishodniji i efikasniji način. Reč je o tome da se u uobičajenim okolnostima za opisani posao angažuju dva jezička stručnjaka, jedan za osnovni, drugi za traženi jezik, a materijal se između dva strana, prevodi na srpski jezik. U našem prevodilačkom centru se posao obavlja direktno, bez međuprevoda na srpski, što omogućuje da se sve završi za kreće vreme, pa da i cena koju klijent plaća bude niža.

Podrazumeva se da niste u obavezi da kod nas uradite i prevod i overu materijala, već u slučaju da, recimo, imate urađen prevod potrebnog dokumenta, možete tražiti samo njegovu overu. Prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac i u ovoj situaciji sprovodi uobičajenu zakonsku proceduru, koja obuhvata pažljivo poređenje prevoda i originala, pošto oni moraju biti sasvim jednaki da bi se prevod mogao overiti pečatom sudskog tumača. Prevod sa ovakvom zvaničnom potvrdom postaje u svakom smislu legalan i spreman da zameni original u međunarodnom pravnom saobraćaju. Možemo da vam pomognemo čak i u situaciji kada se utvrdi da vaš prevod nije adekvatno urađen iz bilo kog od predviđenih razloga. Naravno da ne nudimo da naši stručnjaci ponovo prevode tekst, već omogućavamo njegovu redakturu koju vrše profesionalni lektori i korektori. Pažljivim pregledom, oni će najpre izdvojiti sve što je loše urađeno, a zatim ispraviti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške, prevod uskladiti sa originalom i prilagoditi ga duhu traženog jezika. Na taj način se u svakom smislu poboljšava kvalitet dokumenta na ciljanom jeziku, pa on dobija mogućnost da bez problema bude overen od strane sudskog tumača.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac?

Spisak materijala koje obrađuju naši stručnjaci je veoma dug, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. Od ličnih dokumenata najčešće se prevodi i overava lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i različite vrste dozvola, kao što su vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge. U širem smislu u zvanične materijale koji se odnose samo na jednu osobu mogu se ubrojati i sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Ovde spadaju diploma i dodaci diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta. Osim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, na zahtev klijenata, obrađujemo i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, potrebnu uglavnom za lečenje van zemlje ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. Ovde mislimo na specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U mnogim situacijama nadležnim službama određenih institucija podnose se overeni prevodi različitih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, te prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac rade sa potvrdom o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na bankovnom računu, saglasnošću za zatupanje, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti, svim tipovima zvaničnih izjava, ali i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu.

Uz sve vrste poslovnih izveštaja (finansijske, godišnje, revizorske i mnoge druge), u našem prevodilačkom centru možete da dobijete overen prevod i svih ostalih materijala koji su na neki način povezani sa međunarodnim biznisom. To su, između ostalih, bilansi uspeha i stanja, ulazne i izlazne fakture, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i statut i osnivački akt preduzeća, radne i poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i sva dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu: uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim uputstava za rukovanje, prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac rade i sa ostalom tehničkom, građevinskom i naučnom dokumentacijom u koju, pored ostalog, spadaju i građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni i tehnički patenti.

Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država, a nudimo vam i obradu svih ostalih zvaničnih materijala koji su u vezi sa sudstvom ili pravosuđem, poput, na primer, zahteva za dobijanje vize, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika, te raznih sudskih odluka, presuda i rešenja. Jedan od čestih predmeta rada naših stručnjaka su i ugovori različitog tipa, bilo poslovni ili sudski zasnovani. Tako prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac prevodi i overava i ugovore o prodaji roba i usluga, kupoprodajne, ugovore o saradnji, ali i one o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnoge druge.

Zaštita zvaničnih materijala koje nam klijenti poveravaju je nešto o čemu se u Akademiji Oxford posebno vodi računa. Svi članovi našeg prevodilačkog centra su, shodno Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, pre imenovanja položili zakletvu pred nadležnim organima, koja ih obavezuje na samo da posao obavljaju u skladu sa važećim propisima, već da apsolutno uvažavaju privatnost klijenata, podatke iz njihovih dokumenata čuvaju kao najveću tajnu i zaštite ih od svake eventualne zloupotrebe. Ukoliko se, dakle, odlučite za saradnju sa nama, možete očekivati besprekornu obradu vaših dokumenata i apsolutnu diskreciju.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Gornji Milanovac?

Sudski tumač je osoba koja svojim pečatom pred nadležnim institucijama jamči da je prevod koji je overio identičan originalu i da može zauzeti njegovo mesto u svim pravnim poslovima. Da bi se to postiglo sam prevod dokumenta mora biti urađen u skladu sa strogim pravilima rada sa ovim tipom dokumentacije, što, pre svega, podrazumeva precizno prebacivanje svih podataka i stručnih termina sa osnovnog na ciljani jezik. Svakako se mora voditi računa i o pravopisnim i gramatičkim pravilima traženog jezika, ali i o stilu i formi pisanja zvaničnih materijala. Kako je poznata stvar da osoba koja radi na nekom dokumentu ne može uvek da uoči i ispravi sve greške, prevod će, pre nego što ga preuzme sudski tumač, proći i strogu lektorsku kontrolu, kako bi se doteralo i ono što je eventualno propušteno. Na početku procesa overe vrši se obavezno temeljno i sistematično upoređivanje prevoda sa originalom budući da se on može overiti isključivo u situaciji kada između njega i izvora ne postoje razlike. Prevod koji na sebi ima pečat sudskog tumača postaje legalan dokument sa stanovišta prava i zakona i može se, bez ikakavih prepreka, koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima.

Iz ovog opisa rada naših stručnjaka očegledno je opravdan zahtev da nam, ukoliko želite da do kraja obradimo vaša dokumenta, dostavite i njihove originale ili makar fotokopije istih koje ste prethodno overili u nadležnoj instituciji. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih pojedinosti, a ukoliko vam to ne odgovara, možete ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili za to angažovati neku kurirsku službu. U uobičajenim okolnostima nije moguće dokumenta poslati na mejl, budući da nam na taj način ne možete dostaviti originale, ali kada od nas zahtevate da za vas uradimo „hitan prevod“ materijala, za vrlo kratko vreme, možete nam ih poslati na ovaj način, jer je tada vrlo važno da se oni što pre nađu ispred naših prevodilaca. Naglašavamo, međutim, da je i u pomenutoj situaciji neophodno da nam na neki od predviđenih načina dostavite i izvorna dokumenta, ukoliko želite da prevodi budu i regularno overeni.

Preuzimanje gotovih materijala ili njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše prevodilačke agencije, a na način koji strankama najviše odgovara. Možete ih lično preuzeti u našoj filijali, a možemo vam ih i poslati na navedenu adresu i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom uglavnom sarađujemo. Trebalo bi da znate da se ovakav način dostave materijala tretira kao sasvim odvojena usluga od one koja se odnosi na prevod i overu, te je plaćate prilikom preuzimanja materijala, a prema zvaničnom cenovniku angažovane službe.

Sve cene naših usluga možete videti na oficijelnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Cena prevoda obračunava se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema opšteprihvaćenom standardu prevodilačke profesije, nalazi 1800 slovnih mesta , u koja su uračunati i razmaci. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata. Kada je u pitanju cena „hitnog prevoda“, ona se obračunava tako što se na osnovnu dodaje i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka direktno zavisi od količine prevedenog materijala, kao i od dužine roka koji je klijent odredio za završetak posla.

Apostille overa

Postoje zvanična dokumenta kod kojih je, osim pečata sudskog tumača, predviđena i takozvana Apostille overa, koju u našoj zemlji vrše osnovni sudovi. Kako izdavanje pomenute potvrde ne spada u domen rada našeg prevodilačkog centra, moraćete sami da se raspitate o svim potrebnim detaljima, a prevodilac i sudski tumač Gornji Milanovac će vam, bez sumnje, saopštiti sve što zna o ovom pitanju i uputiti vas u nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj možete saznati sve što je potrebno. Overa Apostille pečatom nije posebno komplikovana procedura, ukoliko znate tačan redosled aktivnosti koje čine proces overe. Zato je veoma važno da se zna da li se za vaš konkretni dokument traži i prevod sadržaja samog pečata, jer ćete u tom slučaju prevedeni dokument odneti u sud na apostiliranje, a onda ga vratiti u naš centar u cilju prevoda pečata. Važna informacija odnosi se i na to da li se Apostille pečat stavlja samo na prevod ili i na njega i na original.

Apostilirana dokumenta nemaju teritorijalno ograničenje i mogu se koristiti u pravnim sistemima svih država koje su u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Kako do informacije o Apostille-u?

Stanovnici Gornjeg Milanovca i okolnih naselja sva potrebna obaveštenja o apostiliranju materijala mogu potražiti u Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu, u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića 29, ili pokušati da se raspitaju na brojeve telefona: 032-713-960 i 032-711-270.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja nisu dovoljno pojašnjena u ovom tekstu, a odnose se na rad našeg prevodilačkog centra i proces obrade zvanične dokumentacije. Ako se ukaže potreba, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Gornji Milanovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Gornji Milanovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Gornji Milanovac

Spisak sudskih tumača za grad Gornji MilanovacSudski tumači za grad Gornji MilanovacSpisak sudskih tumača za grad Gornji Milanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gornji Milanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gornji MilanovacSudski tumači za grad Gornji MilanovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gornji Milanovac

Sudski tumači i prevodioci u Gornjem Milanovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!