Sudski tumači i prevodioci Koceljeva

Koceljeva je naselje u zapadnom delu Srbije koje pripada Mačvanskom upravnom okrugu. Nalazi se u dolinama reka Tamnave i Rasnice, a obuhvata i severne i istočne padine Vlašića. Mesto je saobraćajnicama veoma dobro povezano sa centrima okolnih opština, ali i sa drugim delovima naše zemlje. Koceljeva je od Valjeva udaljena 31, a od Šapca 37 kilometara. Ovo naselje predstavlja administartivni, privredni i kulturni centar istoimene opštine, u čiji sastav ulazi još 16 sela: Batalage, Donje Crniljevo, Ljutice, Brdarica, Draginje, Mali Bošnjak, Bresnica, Družetić, Svileuva, Galović, Zukve, Subotica, Goločelo, Kamenica, Ćukovine i Gradojević. Područje opštine Koceljeva na jugu je omeđano planinskim obroncima valjevske Podgorine i Vlašića, Sremom na severu, Mačvom i Pocerinom na zapadu i Kolubarskim basenom na istoku.

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, Koceljeva je bila naseljena još u najstarija vremena. U periodu između 1. i 4. veka naše ere Tamnava se nalazila u sastavu Rimske imperije, u okviru provincije Panonije. U srednjem veku ova oblast, a u okviru nje i selo Koceljeva, je bila jedna od župa srpske despotovine, koja je u 15. veku ušla u sastav novoformirane Šabačke nahije. Stanovništvo ovih krajeva dalo je značajan doprinos u Prvom srpskom ustanku, a početkom 19. veka za kneza Šabačke nahije postavljen je brat kneza Miloša, Jevrem Obrenović, čiji je konak bio u Koceljevi. Oko sto godina kasnije mesto počinje da dobija karakteristike varošice, te tako u Koceljevi tada postoji škola, opština, crkva, tri trgovine i tri kafane, ali i po dve opančarske i kovačke radnje. Tokom Prvog svetskog rata u neposrednoj blizini naselja vođene su dve velike bitke - Kolubarska i Cerska. Iz koceljevskog sela Draginja, komandant Stepa Stepanović rukovodio je Cerskom bitkom. U periodu između dva svetska rata, Koceljeva se intenzivno razvija i 1924. godine biva i zvanično priznata za varošicu.

Danas u ovom mestu živi više od 4 hiljade ljudi, dok cela opština ima oko 13 hiljada stanovnika. Radno sposobno stanovništvo uglavnom obavlja poslove koji su u vezi sa prerađivačkom industrijom, poljoprivredom, trgovinom i uslužnim delatnostima. Na teritoriji opštine Koceljeva radi 16 osnovnih i 1 srednja škola, koja obrazuje kadrove u oblasti ekonomije, prava, administracije, trgovine, ugostiteljstva i poljoprivrede.

Organizator svih kulturnih aktivnosti je mesni Centar za kulturu „Janko Veselinović“, koji se, pored toga bavi i muzejskim i bibliotečkim radom. Od kulturno - istorijskih spomenika važna je Zgrada Velike škole u Koceljevi, podignuta na početku 20. veka, Zgrada Male škole iz 1871. godine, kao i crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene, zidana krajem 19. veka.

Žitelji Koceljeve koji imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala mogu se obratiti kvalifikovanim stručnjacima angažovanim u prevodilačkom centru Akademije Oxford, te na taj način dobiti obradu zvaničnih dokumenata bilo koje vrste na zavidnom nivou kvaliteta. Osim toga, naša kompanija može da ponudi i veoma dobro osmišljenu i organizovanu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, zatim kurseve stranih jezika koje vode izuzetno dobri i iskusni predavači, obuku za rad na računarima, te profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.Prevodioci i sudski tumači Koceljeva

Svi članovi našeg profesionalnog tima su visoko obrazovane osobe, sa diplomama traženih odseka Filoloških fakulteta i izvanrednim pisanim i govornim sposobnostima kada je u pitanju jezik ili više njih za koje su specijalizovani. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, te kvalitet prevođenja koje obave zaista ne treba dovoditi u sumnju. Kvalitetan rad, kao i bogato iskustvo u obradi zvanične dokumentacije čine da prevodioci i sudski tumači Koceljeva predstavljaju najbolji mogući izbor kada su dotični poslovi u pitanju. Nakon prve saradnje klijenti nam se gotovo uvek i kasnije obraćaju kad god imaju potrebe za prevodom i overom službenih materijala. Da bi mogli valjano i u skladu sa zakonom da overe prevode zvaničnih dokumenata, naši jezički stručnjaci vrlo dobro poznaju aktuelne propise, ali i stručnu pravnu terminologiju koja je zastupljena u ovakvom tipu materijala. Kao što vidite, u našem prevodilačkom centru naići ćete na vrhunske poznavaoce prevodilčkog zanata koji imaju licencu odobrenu od strane nadležne institucije i koji će maksimalno posvećeno pristupiti obradi vaših spisa i omogućiti vam da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po veoma povoljnoj ceni dobijete pravno validan dokument na jeziku koji želite.

U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Koceljeva su, pre imenovanja na ovu odgovornu poziciju, položili propisanu zakletvu kojom su se obavezali da će savesno obavljati svoju dužnost i uvek postupati u skladu sa zakonima, ali i da će se na odgovarajući način odnositi prema dokumentima koji im se dostavljaju na prevod i overu. To znači da će se u našem prevodilačkom centru svi podaci iz vaših službenih materijala tretirati kao poslovna tajna, te da će biti učinjeno sve da se vaši spisi zaštite od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Pored stručne i efikasne usluge, dobićete, dakle, i bezuslovno poštovanje vaše privatnosti i apsolutnu diskreciju.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Koceljeva?

Potpuna obrada službenih materijala obuhvata njihov prevod na traženi jezik, a potom overu pečatom sudskog tumača, ovlašćenog za jezik na koji su prebačeni dotični sadržaji. Proces prevođenja dokumentacije je jedan kompleksan i nimalo jednostavan posao, s obzirom na to da je prevodilac i sudski tumač Koceljeva obavezan da sve podatke iz odnovnog dokumenta tačno prebaci na ciljani jezik, a posebno se očekuje da precizno prevede stručne termine i izraze, na kojima i počiva smisao jednog zvaničnog spisa. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, gramatičnih niti pravopisnih grešaka, a da se mora poštovati duh jezika na koji se sadržaji prebacuju, kao i stil izrade službenih materijala. Urađen prevod kontrolišu prvo sami stručnjaci koji su ga izradili, a zatim i lektori, čiji je zadatak da isprave i ono što je u prvoj kontroli, eventualno, promaklo.

Takav dokument, doveden do savršene forme, sada preuzimaju sudski tumači, čiji je primerni zadatak da dobijeni prevod u svim predviđenim aspektima uporede sa osnovnim dokumentom, kako bi videli da li među njima postoje neke razlike. Radi se o tome da isključivo materijal koji je prebačen na novi jezik tako da se u svim pojedinostima poklapa sa originalom može biti regularno overen, budući da pečat licenciranog sudskog tumača, praktično, prevodu obezbeđuje isti tretman koji u pravnom prometu imaju izvorna dokumenta. Ukoliko se, dakle, utvrdi da su prevedeni i originalni materijal identični, kako u sadržaju, tako i u stilu i korišćenim terminima, prevodilac i sudski tumač Koceljeva overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga, čime mu garantuje zakonski prihvatljivo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Koceljeva?

Visoke profesionalne kvalifikacije, ali i veština i iskustvo naših jezičkih stručnjaka zaslužne su za to što u našem prevodilčkom centru možete dobiti kvalitetnu obradu bukvalno svih vrsta službenih materijala, bez obzira na sferu društva na koju se odnose ili na složenost njihovih sadržaja.

Lične isprave i dokumenta koja prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Koceljeva obuhvataju pasoš, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), saobraćajnu dozvolu i ostale službene materijale vezane za ličnost jedne osobe.

Većina pojedinaca, firmi i kompanija u današnje vreme radi na nivou više država ili, čak, više kontinenata, te se u tu svrhu traži kvalitetna obrada poslovne dokumentacije. Tako prevodioci i sudski tumači Koceljeva prevode i overavaju rešenje o osnivanju privrednog lica, sve vrste biznis ugovora - kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i ostale, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, bilanse uspeha, a uz to i revizorske, godišnje, finansijske i sve ostale tipove izveštaja, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, kao i poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, potvrde o kvalitetu proizvoda i sva ostala dokumenta potrebna za međunarodno poslovanje. Kako se savremeni biznis ne može ni zamisliti bez učešća na nekom javnom prikupljanju ponuda, čest predmet rada naših stručnjaka predstavlja i tenderska dokumentacija u koju spadaju obrasci, opšti uslovi, predmere, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti kvalitetan prevod tekovina, odnosno, pravnih akata Evropske Unije, kao i svih ostalih dokumenata potrebnih za različite sudske i pravne poslove. Ovde, pored ostalog, možemo ubrojati nasledničke i sve ostale izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, licence, sertifikate, zakonski zasnovane sporazume, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, zatim punomoćja, ovlašćenja, izveštaje, pravilnike, saglasnost o zastupanju, kao i sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, veoma često obrađuje presuda o razvodu braka.

Prevodioci i sudski tumači Koceljeva mogu da urade overen prevod građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i mnogih drugih pisanih materijala koji su vezani za oblast nauke, tehnike ili građevine.

Sa posebnom pažnjom se u našem prevodilačkom centru pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se neposredno odnosi na zdravlje i dobrobit ljudi. Iz ove sfere prevodimo i overavamo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale materijale koji su klijentima potrebni radi upotrebe uvoznih lekova i preparata ili lekarskog tretmana u nekoj stranoj zemlji.

Kako se danas mnogi ljudi školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica svoje zemlje, javlja se i potreba za prevodom i overom različitih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na neke obrazovne institucije ili sistem obrazovanja, uopšte. To su, na primer, diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali srodni materijali.

Prevodilac i sudski tumač Koceljeva često izdaje overen prevod i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i za mnoge druge potvrde i uverenja koja je, u različitim prilikama, potrebno podneti nekoj nadležnoj instituciji za podnošenje odgovarajućih zahteva ili ostvarivanje određenih prava. Takva je, recimo, potvrda o stanju na tekućem računu ili ona o neosuđivanosti, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

Koje sve jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Koceljeva?

Sa zadovoljstvom možemo svim svojim klijentima da ponudimo prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru više od 40 svetskih jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored uobičajenih i svuda zastupljenih jezika, kao što su engleski, ruski, francuski i nemački, prevodici i sudski tumači Koceljeva mogu da urade prevod i na jezike koji se retko pojavljuju u ostalim prevodilačkim centrima, a to su hebrejski, persijski, korejski, romski, pakistanski i estonski. Prevodimo i na jezike naših suseda: mađarski, bugarski, rumunski, makedonski, albanski, bosanski i hrvatski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodilac i sudski tumač Koceljeva u svom radu, pored pomenutih jezika, koristi i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, slovenački, poljski, češki, slovački, ali i jezike iz skandinavske grupe - danski, finski, norveški i švedski, te kineski, japanski i latinski jezik, koji se i danas javlja u pisanoj medicinskoj, pravnoj, farmaceutskoj ili veterinarskoj dokumentaciji. Uvažavajući savremena nastojanja da se osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve sfere društvenog života, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će usluge obrade dokumenata i javnih isprava pružiti klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama.

Iako se na području naše zemlje, što je i logično, najčešće traži prevod materijala sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, moramo da istaknemo da su prevodioci i sudski tumači Koceljeva u toj meri stručni i široko obrazovani, iskusni i umešni da mogu, ukoliko je nekom klijentu to potrebno, da dokumenta sačinjena u nakoj stranoj zemlji prevedu na drugi, takođe strani, jezik koji stranka traži. Da pojasnimo, uzmimo, na primer, da imate neku potvrdu izvorno izdatu na bugarskom jeziku, a potreban vam je njen prevod na, recimo, španski. Ovaj posao se u većini drugih prevodilačkih centara obavlja po sistemu „korak po korak“, to jest, prvo se sadržaji prebace sa osnovnog bugarskog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi španski jezik. Na taj način posao traje duže, a i njegova cena se povećava usled angažovanja više stručnjaka. Međutim, prevodilac i sudskitumač Koceljeva će ovakav prevod uraditi direktno, odmah prebacujući tekst sa bugarskog na španski i tako štedeći i vreme i novac svojih klijenata.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Koceljeva?

Budući da je kompletna obrada dokumentacije u našem prevodilačkom centru u svakom smislu najpovoljnija za klijente, najčešće dobijamo zahteve da uradimo i prevod i overu službenih materijala. No, ove dve usluge se ne moraju obavezno zajedno koristiti, već nam se možete obratiti i, na primer, u situaciji kada ste već na nekom drugom mestu preveli dokumenta na željeni jezik i sada očekujete da ih mi samo overimo. Prevodilac i sudski tumač Koceljeva će vam, podrazumeva se, izaći u susret i u opisanoj prilici, ali će, pre toga, kao i kada su u pitanju prevodi urađeni u našem centru, morati da sprovede zakonom propisani postupak koji predviđa temeljno i sistematično upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji nam se, u tu svrhu, mora dostaviti na uvid. Ukoliko se pokaže da prevod koji ste doneli u svim predviđenim aspektima odgovara svom izvoru, biće potpisan i overen pečatom ovlašćenog lica, te će moći regularno da se koristi u pravnom prometu.

Ako se, pak, ispostavi da prevod u nečemu odudara od originala ili postoje neke druge nepravilnosti, overa neće moći da se uradi. U takvoj situaciji, prevodilac i sudski tumač Koceljeva će predložiti da se sprovede redaktura spornog teksta koju će obaviti naši iskusni i veoma stručni lektori i korektori. Nakon pažljivog pregleda originalnog i prevedenog teksta, oni će izdvojiti i ispraviti sve stilske, gramatičke i pravopisve greške, uskladiti u potpunosti prevod sa originalom i u svim segmentima poboljšati njegov kvalitet. Tako ćete dobiti dokument na traženom jeziku koji je doteran do perfekcije i koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u praksi.

Ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje prevodioci i sudski tumači Koceljeva nude za završetak kompletnog posla vezanog za obradu vaših materijala, možete tražiti takozvani „hitan prevod“, koji podrazumeva brže ispunjavanje vaših zahteva i to u terminu koji ćete sami odrediti. Svi članovi našeg stručnog tima će učiniti sve da urade ono što se od njih traži ali će, uprkos pritisku, kvalitet njihovog rada ostati nepromenjen. Jedino što će se tada razlikovati u odnosu na uobičajenu situaciju jeste cena usluge, koja će se obračunati na sledeći način: osnovni troškovi plus taksa za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana i od dužine roka koji je klijent postavio za završetak cele obrade dokumenata.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko smatrate da smo mi prave osobe za prevod i overu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava treba da znate da je vaša jedina obaveza u tom smislu da nam na odgovarajući način dostavite originale materijala koje želite da obradimo ili makar njihove regularno overene kopije. To možete učiniti u samoj našoj poslovnici, gde ćete dokumenta predati nadležnom službeniku ili ih možete poslati na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije. Samo ako se od nas očekuje da uradimo „hitan prevod“ možete skenirane spise poslati na naš mejl, ali ste u obavezi da naknadno, poštujući dogovorene rokove, donesete ili nam na opisane načine pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Koceljeva mogao da do kraja obradi vašu dokumentaciju.

Gotova dokumenta i njihove originale možete lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ova usluga se naplaćuje potpuno nezavisno od onih koje su vam omogućili članovi našeg prevodilačkog centra, a platićete je prilikom preuzimanja dokumenata, prema važećem cenovniku dostavne službe, odnosno, Pošte Srbije ili kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik, od kojih će vam jedna isporučiti materijale.

Sve cena usluga koje mogu da vam pruže naši stručnjaci nabrojane su u zvaničnom cenovniku dostupnom na oficijelnom sajtu Akademije Oxford. O ovim pitanjima se, takođe, možete obavestiti i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Bitno je da znate da se kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvanične dokumentacije, primenjuje prevodilački standard po kome jedna stranica prevedenog teksta obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Na osnovu toga se obračunavaju i cene prevodilačkih usluga, ali na njih utiče i količina obrađenog materijala, pošto se obično na veći broj strana odobrava određeni popust.

Dodatne informacije o overi

Osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i ona koju sprovode predsednici ili ovalšćene sudije osnovnih sudova, a to je overa Apostille pečatom. Ona na neki način predstavlja potvrdu višeg nivoa i nije predviđena za sva zvanična dokumenta. Od nje su, recimo, izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i one neposredno vezane za određeni carinski ili trgovinski posao. Takođe, apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Negde se traži da, pored sadržaja materijala, i sam Apostille pečat bude preveden na ciljni jezik, a ima dokumenata kod kojih se, osim prevoda, mora overiti i original.

Sve ove podatke bi trebalo blagovremeno da prikupite, budući da prevodilac i sudski tumač Koceljeva nema obavezu da bude upoznat sa svih detaljima apostiliranja. Ipak, on će vas svakako uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete dobiti potrebna obaveštenja i objasniti vam sve što mu je o Apostille overi poznato.

Za overu ovim pečatom, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev, ali i originalni dokument koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koju će zadržati sud, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sva potrebna obaveštenja o apostiliranju materijala možete dobitu u Sudskoj jedinici u Koceljevi, u Karađorđevoj ulici 19a ili na broj telefona 015-556-219. Neposredno nadređena ustanova je Osnovni sud u Šapcu, čija je adresa Karađorđeva 25, a broj telefona 015-354-614.


Kategorije prevoda za Koceljeva

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Koceljevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Koceljeva

Spisak sudskih tumača za grad KoceljevaSudski tumači za grad KoceljevaSpisak sudskih tumača za grad Koceljeva

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Koceljeva

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KoceljevaSudski tumači za grad KoceljevaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Koceljeva

Sudski tumači i prevodioci u Koceljevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!