Sudski tumači i prevodioci Kosjerić

Kosjerić je naselje gradskog tipa u zapadnoj Srbiji koje administrativno pripada Zlatiborskom upravnom okrugu. Leži na obalama reke Skrapež, u plodnoj dolini okruženoj planinama Povlen, Kozomor i Maljen. Kosjerić predstavlja centar opštine koja nosi isto ime i obuhvata ukupno 27 naselja.

Prostor koji danas zauzima opština Kosjerić u srednjem veku nalazio se u sastavu države Nemanjića. Turci osvajaju ovo područje 1463. godine, a usled teškog i potlačenog položaja, kao i ratova između Austrije i Turske, veliki broj ljudi se u to doba odavde iseljavao u druge krajeve u potrazi za boljim životom. Kosjerić i okolina počinju ponovo da se naseljavaju u drugoj polovini 18. veka, mahom ljudima iz istočne Bosne, Crne Gore i sa Starog Vlaha. Postoji priča po kojoj je zapravo prvi doseljenik bio Antonije Kosijer iz Crne Gore, a 1854. godine ovde je otvorena i prva drumska mehana oko koje su počele da niču kuće i dućani. Osetniji razvoj zabeležen je tek nakon 1882. godine, te je Kosjerić 1893. dobio status varoši. Za gradsko naselje proglašen je 30. aprila 1966. a, nakon što je kroz mesto prošla pruga Beograd - Bar, život u njemu je počeo da se unapređuje i poboljšava u svakom mogućem smislu.

U samom gradu živi gotovo 4 hiljade ljudi, dok cela opština broji oko 12 hiljada stanovnika. Većinu čine Srbi, ali u veoma malom procentu ima i Crnogoraca, Jugoslovena, Makedonaca, Hrvata, Nemaca i ostalih. Pored poslova u prerađivačkoj industriji, ljudi se u ovim krajevima bave i poljoprivredom, trgovinom, građevinarstvom, a mnogi rade i u državnoj upravi, zdravstvu ili u ugostiteljskim preduzećima. Osim predškolske ustanove, u Kosjeriću postoji i osnovna škola sa 10 izdvojenih odeljenja u okolnim selima, kao i osnovna škola u Vardi. U gradu, takođe, radi i srednja Tehnička škola.

U sferi kulturnog života najznačajnija je Narodna biblioteka, koja raspolaže bioskopskom dvoranom i galerijskim prostorom. U organizaciji ove institucije održava se Opštinska i Okružna smotra recitatora, kao i mnogobrojne smotre narodnog stvaralaštva i poznata manifestacija „Čobanski dani“. U Kosjeriću se neguje i sportski duh, te postoje mesni košarkaški, odbojkaški, fudbalski i stonoteniski klubovi, kao i sportski klub slepih i slabovidih.

Za posetioce opštine Kosjerić posebno je zanimljiva Crkva brvnara u selu Seča Reka, koja najverovatnije potiče iz 15. veka, zatim Turski han, crkva posvećena Rođenju Presvete Bogorodice u Kosjeriću, ali i Taorska vrela, to jest, izvorište reke Skrapež, vodopad u selu Skakavci, Brdo Grad i uzvišenje Subjel.

Kosjerić je još jedno u nizu mesta u našoj zemlji čiji stanovnici mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde će dobiti kompletnu obradu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, odnosno prevod na traženi jezik, a zatim i regularnu overu. Pored toga, možemo da ponudimo i vrlo efikasne i učinkovite kusreve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama i obuku za rad na računarima.Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Kosjerić?

Svi jezički stručnjaci koji ulaze u sastav stručnog tima Akademije Oxford su vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade, ali i profesionalci sa diplomama traženih grupa Filoloških fakulteta. Vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, što svakako svedoči o visokom nivou kvaliteta prevođenja koje obavljaju. Posao obrade službenih materijala, tačnije, onaj deo koji se odnosi na overu, zahteva i izvesnu upućenost u pravne nauke, te su prevodioci i sudski tumači Koceljeva odlični poznavaoci aktuelnih zakonskih propisa, kao i termina zastupljenih u zvaničnoj dokumentaciji. Sve pomenute kvalifikacije čine ih dostojnim preporuke za rad sa svim vrstama službenih dokumenata za koja se traži prebacivanje na određeni jezik, a potom i overa na propisan način.

Osnovni zadatak naše ekipe selektovanih profesionalaca je da vam obezbede da na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i pod najboljim uslovima kada su finansije u pitanju, dobijete prevedeni materijal koji će postati važeći i upotrebljiv sa stanovišta zakona. Da bi se to postiglo, najpre se mora osigurati korektno prevođenje, odnosno da se svi podaci iz izvornog dokumenta pažljivo prebace sa osnovnog na ciljani jezik, uz uvažavanje duha traženog jezika, njegovih pravopisnih i gramatičkih pravila, stila pisanja službenih materijala, ali i korektno prevođenje stručnih izraza i termina. Gotov prevod kontrolišu prvo stručnjaci koji su ga napisali, a potom i lektori, s obzirom na to da je poznato da osoba koja radi na nekom dokumentu vrlo često nije u stanju da uoči sve greške.

Na ovom mestu počinje proces overe. On se zapravo može podeliti na dve etape, s tim što se druga odnosi na samo stavljanje pečata licenciranog sudskog tumača na prevedeni spis, a prethodi mu detaljni pregled i poređenje prevoda i originala koje će, pedantno i sa velikom pažnjom, obaviti prevodilac i sudski tumač Kosjerić. Radi se, naime, o tome da se prevedeni dokument u svakom mogućem smislu mora podudarati sa originalom kako bi zauzeo njegovo mesto u pravnom sistemu jedne države. Kada je regularno overen, prevod ima zakonsku potvrdu da ga je prekontrolisalo i odobrilo stručno lice, te da se kao pravno validan materijal može podnositi svim nadležnim institucijama.

Osim neospornih stručnih kvalifikacija i bogatog profesionalnog iskustva, zahvaljujući čemu se prevodioci i sudski tumači Kosjerić smatraju neprevaziđenim ekspertima za posao kojim se bave, oni su dužni da strogo čuvaju tajnost podataka do kojih tokom rada dolaze, ali i privatnost svojih klijenata uopšte. Shodno tome, pre postavljanja na dužnost, položili su i odgovarajuću zakletvu pred nadležnim organima Republike Srbije, koja ih obavezuje da odgovorno i savesno obavljaju svoj posao u skladu sa važećim propisima, kao i da se adekvatno odnose prema materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Budući da je jedan od osnovnih ciljeva rada Akademije Oxford u potpunosti zadovoljan klijent, prevodilac i sudski tumač Kosjerić će dati svoj maksimum i ne samo da će kvalitetno obraditi tražena dokumenta, već će ih na svaki mogući način zaštititi od bilo kakve nepoželjne upotrebe.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kosjerić?

Bilo koji tip zvaničnih dokumenata može u našem centru da bude preveden na više od 40 svetskih jezika za koje su stručni prevodioci i sudski tumači Kosjerić. Pored prevoda koji sa neke strane obuhvata srpski jezik, službeni materijali se najčešće prebacuju na engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski, španski, italijanski, grčki, ali sa pomenutih na neke druge jezike. Često se radi i sa jezicima nama teritorijalno bliskih država: mađarskim, hrvatskim, bosanskim, makedonskim, albanskim, rumunskim i bugarskim. Sadržaji zvaničnih dokumnata mogu biti prevedeni i u jezičkoj kombinaciji koja uključuje turski, holandski, japanski, arapski i kineski, a uz to i ukrajinski, slovenački, poljski, češki, slovački, ali i, u malom broju prevodilačkih centara zastupljene jezike, tipa romskog, hebrejskog, persijskog, pakistanskog, estonskog i korejskog. Prevodilac i sudski tumač Kosjerić osposobljen je za prebacivanje službenih materija na skandinavske jezike - švedski, finski, danski i norveški, kao i u obrnutom smeru, sa jezika iz skandinavske grupe na neke druge. Vrhunski poznavaoci znakovnog jezika, koji su takođe deo našeg profesionalnog tima, su u prilici da olakšaju poslove prevoda i overe materijala klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama. U našem prevodilačkom centru može se uraditi i prebacivanje zvaničnih spisa sa ili na latinski jezik, koji je, iako se više ne smatra živim, i dalje zastupljen u odgovarajućim oblastima medicine, farmacije, prava, veterine i nekih drugih nauka.

Kako se i očekuje, prevodilac i sudski tumač Kosjerić najčešće prevodi materijale u okviru našeg maternjeg, srpskog, jezika, no kako se ovaj tip prevoda stalno javlja u prevodilačkoj praksi u Srbiji, ne predstavlja nešto što bi trebalo posebno isticati. Međutim, jezički stručnjaci Akademije Oxford svrstavaju se u retke koji, ako neki klijent to od njih traži, mogu da urade direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Pojasnićemo ovo jednim jednostavnim primerom. Uzmimo, na primer, da imate licencu sačinjenu na nemačkom jeziku koju, iz vama poznatog razloga, želite da prebacite na, recimo, poljski jezik. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić neće sprovoditi postupak koji se obično praktikuje u ovakvim situacijama u ostalim prevodilačkim centrima, to jest neće sadržaj dotičnog materijala prebacivati najpre sa nemačkog na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi poljski, već će to uraditi direktno, u jednom potezu, bez posrednog uključivanja našeg jezika. Zahvaljujući tome, usluga prevoda koju će pružiti svojim klijentima biće brža i jeftinija, jer su naši jezički stručnjaci utoliko stručno kvalifikovani i opšte obrazovani, kao i iskusni i široko informisani, da traženi posao obave na opisan način.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Kosjerić?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford će, shodno potrebama svojih klijenata, prevesti i overiti bilo koji službeni dokument ili javnu uspravu u ma kojoj kombinaciji jezika. Pri tom će postupati maksimalno profesionalno, kako nalažu pravila obrade zvaničnih materijala.

Prevodilac i sudski tumač Kosjerić može da uradi overeni prevod najrazličitijih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, koje je u mnogim situacijama potrebno podneti nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja nekih prava ili zahteva. U ovu grupu materijala, recimo, spada potvrda o redovnom zaposlenju, ona o stanju na tekućem računu u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnim primanjima, naslednička i sve ostale vrste izjava pojedinaca, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje se, recimo, ne može zaključiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, neretko se od nas zahteva prevod i overa različitih pisanih materijala koji su na neki način povezani sa obrazovanjem ili pojedinim institucijama obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Kosjerić obrađuje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomama, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i ostala slična dokumenta.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svekolike tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, u koju, između ostalog, spadaju građevinski projekti, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić rade i sa svim dokumentima koja su u upotrebi u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, kao što su, na primer, različite licence, ovlašćenja, pravilnici, izveštaji, punomoćja i sertifikati, ali i dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, sudske presude, odluke i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka i slične), kao i svi tipovi zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić će, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Često se od naših jezičkih stručnjaka traži prevod i overa raznih dokumenata iz oblasti medicine ili farmacije potrebnih za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata, pa se tako prevodioci i sudski tumači Kosjerić bave i profesionalnom obradom lekarskih nalaza, razne dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te drugih materijala ove vrste.

Savremeno poslovanje gotovo uvek obuhvata rad na nivou više država, a ponekad i kontinenata, pa prevodilac i sudski tumač Kosjerić prevodi i overava različite biznis ugovore (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne i mnoge druge), godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, ali i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilanse stanja i uspeha, poslovne odluke, revizorske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, poreski identifikacioni broj (PIB), finansijske izveštaje i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod celokupne tenderske dokumentacije, bez koje nije moguće učešće na nakom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Ovde se misli na uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U oblasti ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i srodne službene materijale.

Koje još usluge mogu da vam pruže prevodioci i sudski tumači Kosjerić?

Ponekad se dogodi da klijenti dolaze u naš prevodilački centar ili nam se obraćaju sa željom da samo overimo neki njihov dokument koji je već na traženi jezik prebačen u nekoj drugoj instituciji koja se bavi prevodilačkim poslovima. Naravno da izlazimo u susret i kada se radi o ovakvim zahtevima. Moramo, međutim, da napomenemo da je obavezno da nam, pored prevedenog dokumenta, na uvid dostavite i njegov original, s obzirom na to da procedura overe predviđa da se neizostavno mora izvršiti upoređivanje prevoda i izvora, s ciljem da se utvrdi da među njima nema nepodudarnosti. Tek nakon toga, ako su ispunjeni svi pomenuti uslovi, to jest ako su prevedeni i osnovni materijal jednaki kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče korišćenih termina i stila izrade, prevod se može overiti pečatom licenciranog sudskog tumača, te tako on postaje, u zakonskom i pravnom pogledu, isti kao sva ostala originalna dokumentacija.

U profesionalnu ekipu Akademije Oxford uključeni su i izuzetno stručni i iskusni lektori i korektori koji su tu da pomognu ukoliko nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno prema pravilima i treba da se uobliči, ispravi ili dotera. Redakturom, koja podrazumeva pažljivu analizu teksta, sravnjivanje prevoda i originala i ispravljanje svih eventualnih gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka, naši jezički stručnjaci će dovesti prevedeni dokument do savršenstva, tako da ni prevodilac i sudski tumač Kosjerić neće moći da mu uputi neku zamerku.

U slučaju da nalazite da su rokovi koje nudi prevodilac i sudski tumač Kosjerić predugi ili da niste u mogućnosti da ih prihvatite, možemo za vas uraditi i „hitan prevod“ materijala za znatno kraće vreme od uobičajenog, a vi ćete sami reći koji vam termin za to najviše odgovara. Sve će biti obavljeno brže, ali će, uprkos tome, kvalitet obrade ostati na istom nivou. Međutim, usled otežanih uslova rada, cena ove usluge biće uvećana za iznos takozvanog dodatka za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji klijent odredi za završetak celog posla.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Kosjerić potpuno obrade vaša dokumenta morate nam na propisane načine na uvid dostaviti i originale ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete precizirati i ostale bitne detalje naše buduće saradnje, a možete ih i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Jedino u slučaju „hitnog prevoda“ prihvatićemo da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, s obzirom na to da je ovaj način dostave najbrži, ali ćete i tada, naknadno, pazeći na rok koji ste sami odredili, morati da nam donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, jer u suprotnom prevodi neće moći da budu regularno overeni.

Prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima, možete, takođe, lično podići u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu tražiti da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, sa kojom već duže vreme sarađujemo. U slučaju da vam materijale dostavljamo na ovakav način, treba da znate da troškove koji se odnose na tu usluge sami plaćate, prema važećem cenovniku angažovane službe, a sasvim nezavisno od onih koje treba da izmirite za usluge našeg prevodilačkog centra.

Cene svih usluga koje stručnjaci Akademije Oxford mogu da ponude dostupne su vam na zvaničnom sajtu kompanije, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Cena prevoda se formira shodno broju obrađenih strana, s obzirom na to da se na veće količine obično odobrava određeni popust. Jedna strana prevodenog teksta, prema pravilima koje nameće prihvaćeni prevodilački standard, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo se odnosi na sve pisane materijale, pa i na službena dokumenta, iako jedna njihova strana obično ne sadrži tekst navedene dužine.

Šta je Apostille overa?

Apostille overa predstavlja potvrdu kojom se, prema odredbama haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine, ozvaničava korišćenje službenih dokumenata u međunarodnom pravnom saobraćaju. Materijal overen Apostille-om oslobođen je bilo koje naknadne overe i podoban za uključivanje u pravne, administrativne i ostale legalne poslove svih država potpisnica pomenute Konvencije.

Uprkos tome što prevodilac i sudski tumač Kosjerić nije obavezan da do detalja poznaje propise vezane za Apostille overu, budite uvereni da ćemo vam dati sva raspoloživa obaveštenja, kako biste u nadležnoj pravosudnoj ustanovi mogli da se raspitate o važnim pojedinostima ovog procesa. Overa Apostille pečatom, u suštini, ne predstavlja komplikovan postupak, ali samo ako se blagovremeno obavestite o svim njegovim aspektima. Reč je o tome da ova potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju izdaje ovlašćeni sudski tumač, ali se način njenog sprovođenja razlikuje od dokumenta do dokumenta. Ponekad se, recimo, traži da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljani jezik, a ima dokumenata gde se, osim prevoda, mora apostilirati i original.

Naša je najsrdačnija preporuka da se o svim pomenutim pitanjima na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših materijala tekao bez problema i bio završen u predviđenom roku. U našoj zemlji za overu Apostille pečatom zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi, koji se, shodno novom zakonu o sedištima ovih pravosudnih institucija, nalaze u svakom većem mestu. Za ovaj postupak će, osim posebnog zahteva, biti potrebno da odgovarajućoj sudskoj službi podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Službeni materijali za koje nije predviđeno apostiliranje su isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Gde u Kosjeriću dobiti informacije o Apostille-u?

Svi stanovnici Kosjerića i okolnih naselja mogu dobiti potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu u Sudskoj jedinici u Kosjeriću, u Ulici Olge Grbić 10 ili na broj telefona 031-783-296. Ako je potrebno, možete se obratiti i direktno nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Požegi, čija adresa je Uče Dimitrijevića 6, a brojevi telefona 031-811-355 i 031-714-282.


Kategorije prevoda za Kosjerić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kosjerić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kosjerić

Spisak sudskih tumača za grad KosjerićSudski tumači za grad KosjerićSpisak sudskih tumača za grad Kosjerić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosjerić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KosjerićSudski tumači za grad KosjerićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosjerić

Sudski tumači i prevodioci u Kosjeriću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!