Sudski tumači i prevodioci Kuršumlija

Kuršumlija je gradsko naselje na jugu Srbije, blizu administrativne granice sa Kosovom i Metohijom. Ovo je jedno od retkih mesta u Evropi koje se prostire na čak tri reke: Toplicu, Kosanicu i Banjsku reku. Kuršumlija pripada Topličkom upravnom okrugu, a predstavlja i administrativni, privredni i kulturni centar opštine sa istim imenom, koja je ograničena teritorijama Blaca, Brusa, Medveđe, Prokuplja, Podujeva i Leposavića. Pored Kuršumlije, kao naselja gradskog tipa, opštinu čini i 89 seoskih naselja.

Ime mesta potiče od turske reči „kuršum“, što znači puščano zrno, metak. U doba Rimljana nosilo je naziv Ad Fines, u značenju „na kraju“, što se, zapravo, odnosilo na položaj na granici između provincija Dalmacije i Gornje Mezije. U vizantijskom periodu, međutim, naselje je bilo nazvano Toplice, a u srednjem veku Bele Crkve. Na početku turske vladavine, mesto je dobilo ime Olovna Crkva, a tek od vremena posle oslobađanja od turske vlasti nosi današnji naziv.

U pisanim dokumentima ovdašnja naseobina se prvi put javlja 1019. godine, kao sedište Topličke episkopije, a u srednjem veku postaje prva prestonica Stefana Nemanje. Polovinom 12. veka on je ovde podigao svoja prva dva manastira, posvećena Svetom Nikoli i Svetoj Bogorodici i pokrio ih olovom. U tursko vreme pomenuto područje je bilo jedno od najvećih trgovačkih centara za olovo i srebro na Balkanu. Kuršumlija je od Turaka oslobođena 1878. godine, pa se odavde iseljavaju muslimani, a dolaze ljudi iz Crne Gore i sa Golije, Novog Pazara i ostalih srpskih mesta. U Prvom svetskom ratu ovi krajevi postali su čuveni po Drugom „gvozdenom“ puku, kao i po Topličkom ustanku 1917. godine. Nakon što su okupirali Kuršumliju 1941. godine, na početku Drugog svetskog rata, Nemci su je ustupili Bugarima, koji su tu ostali sve do oslobođenja 1944.Danas centar sa velikim parkom predstavlja najstariji deo grada. U samom središtu parka nalazi se spomenik Oslobodiocima Kuršumlije u periodu između 1877. i 1878. godine, koji je podignut zahvaljujući kralju Aleksandru Obrenoviću, kao i prilozima građana. Tu je i spomen - bista književnika Milutina Uskokovića, a 2000. je podignut i Spomenik žrtvama u ratovima od 1990. do 2000. godine.

U Kuršumliji živi više od 13 hiljada ljudi, a cela opština ima oko 22 hiljade stanovnika. Osim prerađivačke industrije, zastupljena je i poljoprivredna proizvodnja, trgovina, turističke i uslužne delatnosti, kao i poslovi u državnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju. Pored predškolske ustanove, u Kuršumliji rade i dve osnovne škole, kao i Srednja ekonomska škola i Gimnazija.

Svi stanovnici ovog i okolnih mesta kojima je potreban overeni prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, mogu koristiti usluge koje nude prevodioci i sudski tumači Kuršumlija, kvalifikovani za rad sa više od 40 svetskih jezika i sa odgovarajućom licencom odobrenom od strane nadležnih državnih institucija. Akademija Oxford, takođe, organizuje i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetu.

Sa kojim sve dokumentima i jezicima radi prevodilac i sudski tumač Kuršumlija?

U našem prevodilačkom centru obrađuju se bukvalno sve vrste službenih materijala, budući da prevodioci i sudski tumači Kuršumlija imaju za to potrebne stručne kvalifikacije, kao i bogato profesionalno iskustvo.

Iz poslovne sfere prevode i overavaju rešenje o osnivanju privrednog lica, sve vrste biznis ugovora (kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnoge druge), ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, a uz to i statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnje izveštaje, kao i poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i ostala srodna dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Kuršumlija može da izda overen prevod i za sve pisane materijale koji su potrebni za učešće na nekom tenderu. U ovu grupu spisa spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Ukoliko klijent želi da aplicira za neku školu ili fakultet u inostranstvu ili za određeno radno mesto, potrebna su mu precizno prevedena i overena dokumenta kojima potvrđuje nivo svog obrazovanja ili koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom i njegovim institucijama, te prevodioci i sudski tumači Kuršumlija rade i sa ovakvom vrstom službenih materijala. Tu, između ostalog, spadaju diploma i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i nastavni planovi i programi fakulteta.

Od ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Kuršumlija obrađuje ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se isključivo tiču jedne osobe.

U našem prevodilačkom centru prevodi se i overava i raznovrsna sudska i pravosudna dokumentacija, u koju, između ostalog, možemo ubrojati sve sudske presude, odluke i rešenja, među kojima se posebno često traži overen prevod presude o razvodu braka, kao i saglasnost o zastupanju, pravilnike, izveštaje, ovlašćenja, punomoćja, mnogobrojne pravno utemeljene sporazume (ugovore o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slične), ali i sertifikate, licence, dozvole za boravak, izjave pojedinaca, zahteve za dobijanje vize i mnoga druga akta koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima. Jedna smo og retkih institucija gde, ukoliko vam je to potrebno, možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

U mnogim situacijama nadležnim ustanovama je potrebno predati overene prevode različitih potvrda i uverenja, u cilju ispunjenja određenih zahteva ili ostvarivanja nekih ličnih prava. Tako prevodioci i sudski tumači Kuršumlija rade sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži kada se sklapa brak sa strancem, zatim sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvdrom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrdom o neosuđivanosti i ostalim sličnim dokumentima.

Sa posebnom pažnjom obrađujemo pisane materijale koji su povezani sa medicinom ili farmacijom, jer se neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi. Takvi su, recimo, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Iz domena nauke, tehnike i građevine prevodilac i sudski tumač Kuršumlija prevodi i overava laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i mnoga druga slična dokumenta.

Svi pomenuti službeni materijali mogu biti prevedeni na više od 40 svetskih jezika, u bilo kojoj kombinaciji koju klijent zahteva. Pored uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, poput engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog i portugalskog, radimo i sa grčkim, turskim, arapskim, italijanskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe - danskim, finskim, švedskim i norveškim. Prevodioci i sudski tumači Kuršumlija sadržaje zvaničnih dokumenata prebacuju i na jezike naroda sa kojima smo nekada delili državu - makedonski, slovenački, hrvatski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Klijentima možemo da ponudimo prevode koji na jednoj strani obuhvataju i neki od jezika iz našeg neposrednog okruženja, kao što su mađarski, bugarski, rumunski ili albanski, ali i ukrajinski, holandski, kineski ili japanski jezik. U svom profesionalnom timu imamo stručnjaka i za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe službenih materijala pružiti osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, ali i vrhunskog poznavaoca latinskog, koji će uraditi prevod svih materijala u kojima je ovaj, inače mrtav, jezik zastupljen. S obzirom na to da ih je malo na našim prostorima, sa izrazitim ponosom ističemo činjenicu da su među nama i prevodioci i sudski tumači za estonski, pakistanski, korejski, persijski, romski i hebrejski jezik, koje ne možete naći u velikom broju ostalih prevodilačkih centara.

Kao što se može i pretpostaviti, najčešće dobijamo zahteve da dokumenta prevedemo u kombinaciji koja na jednoj strani obuhvata srpski jezik, no, to i nije ništa posebno, budući da se ovakvi prevodi često praktikuju u našoj zemlji. Zapravo, ono po čemu smo u svojoj branši poznati jeste direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik, koji prevodioci i sudski tumači Kuršumlija obavljaju izuzetno profesionalno i efikasno. Naime, uobičajeni postupak u slučaju kada dokument sačinjen na nekom stranom jeziku treba prebaciti na neki drugi, takođe strani, jezik, jeste da se sadržaji prvo sa osnovnog prebacuju na srpski jezik, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani jezik. Za razliku od toga, naši stručnjaci, blagodareći svom obrazovanju, širokim interesovanjima, znanjima i afinitetima, mogu opisani posao da obave u jednom potezu, neposredno prevodeći sa izvornog na traženi strani jezik i uopšte ne prebacujući tekst na naš maternji. Tim načinom rada posao završavaju za kraće vreme, a klijenti bivaju zadovoljniji jer brže i jeftinije dolaze do konačne forme traženih dokumenata.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kuršumlija?

U našem prevodilačkom centru rade vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta i licencama odobrenim od strane nadležnih državnih organa. U pitanju su iskusni i prekaljeni profesionalci, a mnogi među njima rade upravo sa svojim maternjim jezicima, te je kvalitet prevoda zaista zagarantovan. Osim potrebnih stručnih kvalifikacija, prevodioci i sudski tumači Kuršumlija veoma dobro poznaju aktuelne propise i odgovarajuću stručnu terminologiju koja se javlja u službenim materijalima. Oni će vam, budite sigurni, omogućiti da na istom mestu, za relativno kratko vreme i po veoma povoljnim finansijskim uslovima, dobijete prevod i overu traženih dokumenata, tako da ih odmah možete upotrebljavati u pravnom prometu.

Bezbednost vaših materijala, kao i podataka koje sadrže je zagarantovana u prevodilačkom centru Akademije Oxford, a prevodioci i sudski tumači Kuršumlija će učiniti sve kako bi ih, ako bude potrebe, zaštitili od bilo kakve zloupotrebe. Svi naši stručnjaci su, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svom radu slediti važeće zakone i propise i uvek iznad svega poštovati privatnost svojih klijenata. Sva dokumenta koja nam dostavite na obradu biće, dakle, apsolutno bezbedna, a vaša diskrecija u našem prevodilačkom centru obezbeđena.

Da biste razumeli kompleksnost procesa obrade službenih materijala, trebalo bi da budete upoznati sa svim njegovim segmentima. Dokumenta, dakle, prvo valja prevesti na traženi jezik, što predstavlja jedan odgovoran posao, budući da se očekuje da celokupan sadržaj osnovnog spisa bude adekvatno prebačen na novi jezik. Posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih izraza i termina, koji upravo daju smisao zvaničnom dokumentu, te je neophodno da budu tačno iskazani. U tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih, pravopisnih niti slovnih grešaka, a sve se prilagođava duhu ciljanog jezika, kao i stilu izrade zvanične dokumentacije. Urađen prevod pregledaju prvo sami stručnjaci koji su ga izradili, a zatim prolazi i lektorsku kontrolu, te se na taj način obezbeđuje njegova potpuna ispravnost i doslednost originalu.

Nakon toga posao preuzima sudski tumač koji prvo vrši sistematično i detaljno upoređivanje prevoda i originala, kako bi potvrdio njihovu identičnost u pogledu sadržaja, korišćenih termina i stila kojim su napisani. Ako se uveri da je reč o dva sasvim jednaka spisa, koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Ovim činom je dao zakonsku garanciju da dotični dokument na novom jeziku može u pravnom saobraćaju da predstavlja ekvivalent svom originalu i da, kao takav, može da bude prihvaćen od strane svih nadležnim institucija.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Kuršumlija?

Iako je to za vas, kao klijenta, najpovoljnije, niste u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge naših stručnjaka, odnosno i prevod i overu zvanične dokumentacije, već nam se možete, recimo, obratiti i u slučaju da želite da se prevod vašeg materijala, urađen van našeg prevodilačkog centra, samo overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Morate znati da smo i tada u obavezi da poštujemo zakonom definisanu proceduru, te da ćemo prevod koji donesete podvrgnuti detaljnom pregledu i upoređivanju sa originalom, koji nam, takođe, morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovo ne radimo zbog toga što smatramo da su samo prevodi koje urade naši stručnjaci kvalitetni i precizni, već je to jednostavno postupak koji smo obavezni da sledimo. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Kuršumlija utvrdi da je prevod koji imate jednak originalu u svim predviđenim aspektima, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Ovim činom on postaje validan dokument sa stanovišta prava i zakona i može se uključiti u međunarodni pravni saobraćaj.

Ponekad se, međutim, ispostavi da dotični prevod nije urađen u skladu sa propisanim pravilima ili da se u nekim pojedinostima ne podudara sa originalom, te tada prevodilac i sudski tumač Kuršumlija nije u mogućnosti da izvrši overu. U tom slučaju materijal preuzimaju lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci i uvaženi članovi našeg stručnog tima. Oni će uraditi redakturu kompletnog teksta, ispravljajući sve gramatičke, pravopisne i stilske greške i u svim aspektima sravnjujući prevod sa originalom. Na taj način će vas poštedeti troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje teksta i omogućiti vam da za kratko vreme dobijete materijal na novom jeziku koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Iako prevodioci i sudski tumači Kuršumlija nastoje da u svakoj situaciji posao završe za najkraće moguće vreme, dešava se da je klijentima overeni prevod dokumenata potreban u izuzetno kratkom roku i traže „hitan prevod“ materijala, koji će biti urađen u onom terminu koji sam klijent odredi. Uprkos brzini i delovanju u otežanim okolnostima, kvalitet rada naših stručnjaka će, bez sumnje, ostati isti, ali će cena ove usluge biti uvećana u odnosu na uobičajenu, jer se u opisanoj situaciji plaća i takozvana taksa za hitnost, čiji je iznos uslovljen brojem obrađenih strana, kao i dužinom roka koji je klijent odredio.

Dostava i preuzimanje materijala koji se obrađuju

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Kuršumlija ispune sve vaše zahteve, te da prevedena dokumenta overe i učine ih pravno važećim, morate nam na uvid dostaviti originalnu dokumentaciju ili makar regularno overene kopije iste. Materijale koji će se obrađivati možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve detalje naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Budući da se elekrtonskim putem ne mogu slati originalna dokumenta, ovaj vid dostave je isključen u uobičajenim okolnostima. Ipak, u slučaju da se od nas traži da uradimo „hitan prevod“, prihvatićemo da nam skenirane materijale pošaljete na mejl, uz uslov da nam naknadno, imajući u vidu rok koji ste sami odredili za kompletiranje obrade, donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale, jer u suprotnom prevodi neće moći da budu overeni.

Poželjno je i da prilikom predaje dokumenata naglasite našem koordinatoru na koji način biste želeli da preuzmete overene prevode i originalne spise, kada se kompletan posao obavi. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo na adresu koju budete naveli. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već godinama sarađujemo ili Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke. Troškovi vezani za ovu uslugu naplaćuju se odvojeno od onih koji se tiču prevoda, overe i ostalih poslova koje su obavili naši stručnjaci, a platićete ih prilikom preuzimanja, u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kuršumlija nabrojane su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. Visina cene preoda zavisi od broja obrađenih strana, pošto je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Na jednoj strani prevoda, shodno prevodilačkim propisima, nalazi se 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst.

Još nešto o overi službenih materijala

Da bi neki dokument postao validan u očima prava i zakona mora biti na odgovarajući način overen. U najvećem broju slučajeva dovoljna je overa pečatom licenciranog sudskog tumača, ali postoje dokumenta kod kojih je potrebno uraditi i neku vrstu „nadovere“, odnosno apostiliranje. Overa Apostille pečatom je formalnost uvedena na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija. Kako se Srbija smatra njenim pravnim sledbenikom, ovaj tip overe se sprovodi i u našoj zemlji, a za tu proceduru zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Sam Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci. Postupak overe se razlikuje od dokumenta do dokumenta, ali nikada ne isključuje zvaničnu potvrdu koju daje ovlašćeni sudski tumač. Kod nekih materijala potrebno je Apostille-om overiti samo prevod, dok se kod drugih traži apostiliranje i prevoda i originala, a ima slučajeva kada se zahteva da i sadržaj pečata bude preveden na određeni jezik.

Sve ove informacije bi valjalo da blaovremeno prikupite, pošto prevodilac i suski tumač Kuršumlija nema obavezu da bude sa svima njima do detalaj upoznat. On vas samo može uputiti na odgovarajuću pravosudnu ustaovu u vašem mestu, čiji će ovlašćeni službenici moći da vas obavesti o potrebnim pojedinostima.

Apostille pečatom se nikada ne overavaju isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Ako je potrebno apostiliranje vašeg dokumenta, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde se u Kuršumliji mogu dobiti informacije o Apostille overi?

Za teritoriju opština Kuršumlija i Blace nadležan je Osnovni sud u Kuršumliji, te se svi stanovnici ovih mesta u ovoj instituciji mogu raspitati o pojedinostima apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi u Ulici Palih Boraca 37, a brojevi telefona su 027-381-702 i 027-381-186.

Ako želite da nas pitate nešto u vezi sa procesom prevoda i overe dokumentacije ili sa načinom rada naših stručnjaka, bez ikakvog ustručavanja nas kontaktirajte mejlom, telefonom ili dođite lično u naše predstavništvo. Pokušaćemo što detaljnije da vam odgovorimo, a ukoliko za tim bude bilo potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kuršumlija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kuršumliju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kuršumlija

Spisak sudskih tumača za grad KuršumlijaSudski tumači za grad KuršumlijaSpisak sudskih tumača za grad Kuršumlija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kuršumlija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KuršumlijaSudski tumači za grad KuršumlijaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kuršumlija

Sudski tumači i prevodioci u Kuršumliji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!