Sudski tumač Mali Iđoš

Mali Iđoš je naselje u severnom delu Srbije, u Vojvodini. Predstavlja centar istoimene opštine i pripada Severnobačkom upravnom okrugu. Osim pomenutog mesta, opštinu Mali Iđoš čine i naselja Lovćenac i Feketić. To je, ujedno, po površini najmanja opštinska teritorija u našoj zemlji, ograničena područjima Bačke Topole, Bečeja, Srbobrana, Vrbasa i Kule.

Samo naselje Mali Iđoš leži duž obale potoka Krivaja, u podnožju brežuljka Telečka, na pola puta između Subotice i Novog Sada. U njemu živi oko 5 hiljada ljudi, uglavnom mađarske nacionalnosti, mada ima i Srba, Crnogoraca i Roma.

U pisanim dokumentima ime mesta se prvi put javlja 1476. godine, kada su u Potisju popisana imanja Marotijevih. Nakon seljačke bune protiv mađarskih vlastodržaca, koju je predvodio Doža Đerđ, kao i poraza ugarske vojske kod Mohača, počinje period turske vlasti. Tada je u Malom Iđošu stradao veliki broj ljudi, te je selo, praktično, opustelo. Ista sudbina je zadesila i naselje Veliki Iđoš. Međutim, mađarski kralj Antal Kotman je 1763. godine oba mesta, koja su tada bila pustare, odredio kao pogodna za naseljavanje, te se ubrzo zatim u Mali Iđoš doseljavaju Mađari iz županije Bekeš, tačnije iz Sentandreja. Prvi od njih su ovde stigli 21. Marta 1769., te se ovaj datum danas obeležava kao dan sela. Naselje je sada bilo podignuto na obe obale potoka Krivaja, a u toku 18. i 19. veka u mesto dolaze i Mađari iz drugih krajeva, kao i Nemci i ostali narodi. Nakon Drugog svetskog rata, zahvaljujući kolonizaciji stanovništva iz Crne Gore i drugih delova ondašnje Jugoslavije, menja se i sastav ljudi koji žive u Malom Iđošu.U privrednom smislu danas je u ovom području nazastupljenija poljoprivredna proizvodnja, ali su značajni i trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo, kao i lokalni saobraćaj. U okviru poljoprivrednog zemljišta postoji nekoliko većih lovišta. Na području opštine Mali Iđoš uspešno posluje nekoliko privatnih preduzetnika.

U naselju Mali Iđoš postoji predškolska ustanova, osnovna škola i biblioteka, koja radi već više od 100 godina. Značajno je i Kulturno - umetničko društvo „Petefi Šandor“, kao i lokalni list koji izlazi jednom mesečno. Tradicionalne manifestacije ovog kraja naše zemlje su „Čepe dani“, posvećena mađarskom pesniku Čepe Imreu, zatim „Domboš Fest“, „Iđoški dani“ i mnogi drugi.

U Malom Iđošu se nalazi i nadaleko čuveni Salaš Katai, mesto netaknute prirode, na samom vrhu Telečkanske visoravni.

Budući da Akademija Oxford stalno nastoji da proširuje mrežu korisnika svojih usluga, omogućili smo i stanovnicima Malog Iđoša i okolnih mesta da, ukoliko im je to potrebno, dobiju kvalitetan prevod svih vrsta dokumenata i javnih isprava, a zatim i njihovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Nudimo, takođe, i sertifikovane kurseve jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, kao i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.

Koja dokumenta i u okviru kojih jezika obrađuju prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš?

Svi stručnjaci koji se u okviru Akademije Oxford bave prevodom i overom vaših dokumenata su visoko obrazovane odobe koje su diplomirale na traženim odsecima Filoloških fakulteta. Osim toga, poseduju izuzetan nivo govornih i pisanih sposobnosti kada su u pitanju jezici sa kojima rade, a mnogi od njih su upravo i izvorni govornici, što još više unapređuje kvalitet prevođenja. Iza njih stoje godine iskustva i prakse u obradi službenih materijala, te se, zasigurno, nećete pokajati ukoliko ih u tu svrhu angažujete. Prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš su, takođe, veoma dobro upućeni u aktuelne propise i zakone, ali i u stručnu pravnu terminologiju koja se javlja u zvaničnoj dokumentaciji, pa će prevod i overa materijala koji im se povere biti urađeni u skladu sa svim pravilima i regularnom procedurom.

U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti overeni prevod svih vrsta službenih dokumenata, bili oni lične, poslovne, sudske, obrazovne, medicinske ili neke druge prirode.

U sferi zvanične dokumentacije koja je isključivo vezana za ličnost jedne osobe prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš profesionalno obrađuje pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu prebivalištu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu).

U obimnu i složenu poslovnu dokumentaciju koju mogu da prevedu i overe naši jezički stručnjaci, između ostalog, spada rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), kao i različite vrste poslovnih ugovora, posebno kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaji, te poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji i mnogi drugi pisani materijali potrebni za vođenje poslova koji prevazilaze granice jedne države. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš takođe prevodi i overava kompletnu tendersku dokumentaciju, koja obuhvata obrasce, uputstva za ponuđače, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Pisana dokumenta koja se koriste u sudskim i pravnim poslovima su još jedan predmet rada naših stručnjaka. Ovde, recimo, možemo ubrojati različite sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, sve vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja i ovlašćenja, kao i zakonski utemeljenih sporazuma - ugovore o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slične. Tu su i setifikati, licence, dozvole za boravak, naslednička i mnoge druge izjave pojedinaca, zahtevi za dobijanje vize, kao i stručan prevod tekovina Evropske Unije, koji će prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš uraditi na vaš zahtev.

Ukoliko želite da aplicirate za neko radno mesto u inostranstvu, da se školujete ili usavršavate, morate imati kvalitetne i overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i ostalih pisanih materijala kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koji su vezani za neke institucije obrazovnog sistema.

Veliku pažnju prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš poklanjaju obradi svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije koja se uglavnom traži zbog korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih preparata i lekova. Takvi materijali obuvataju, recimo, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i slična dokumenta.

Kod nas svi pojedinci ili firme koje posluju u oblasti tehnike, nauke ili građevine mogu dobiti overeni prevod svih materijala koji su im potrebni, budući da prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i mnoge druge slične spise.

Ukoliko ste u prilici da se nadležnoj službi neke države obraćate u cilju isunjenja određenog zahteva ili potvrđivanja ličnih prava, biće vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, koje, takođe, možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Radimo sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nećete moći da sklopite brak u inostranstvu, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjuma, onom o neosuđivanosti i svim ostalim sličnim dokumentima koja vam, u opisanoj situaciji, mogu zatrebati.

Pisani materijali koji se obrađuju u našem centru biće u svakoj situaciji zaštićeni od ma kakve potencijalne zloupotrebe i čuvani kao poslovna tajna. To je, naime, jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford, koja svoje klijente tretita sa poštovanjem i vodi računa o njihovoj privatnosti. Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš su, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli sve neophodne provere i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga, dokumentima koja prevode i overavaju i svim podacima koji im se u poslu otkrivaju. Ovo za vas predstavlja još jednu garanciju da ćete u našem centru, pored bezuslovne sigurnosti i diskrecije, dobiti kvalitetno i precizno preveden materijal koji ćete, odmah nakon overe, moći da plasirate u pravni promet.

Sva dokumenta i javne isprave koje smo pomenuli prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš mogu, shodno vašim željama i potrebama, da prebace na više od 40 svetskih jezika, uključujući, naravno, i srpski. Zanimljivo je to da u našem prevodilačkom centru možete pronaći jezičke stručnjake kojih je vrlo malo na ovim prostorima, a koji vaše materijale mogu, recimo, da prevedu na hebrejski, persijski, romski, estonski, pakistanski ili korejski jezik ili sa pomenutih na neki drugi koji tražite. Podrazumeva se da se najčešće rade prevodi koji na jednoj strani uključuju engleski, ruski, nemački, francuski, španski i portugalski, ali i jezike koji se govore u državama koje okružuju našu zemlju - makedonski, mađarski, rumunski, albanski, bugarski, hrvatski ili bosanski. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš sadržaje prebacuje i u okviru grčkog, italijanskog, arapskog, turskog, slovenačkog, kao i češkog, poljskog i slovačkog jezika, a u domen njegovog rada spadaju i kineski, japanski i latinski jezik. U okviru naše profesionalne ekipe nalaze se i prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik, koji će sve potrebne usluge pružiti potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti.

Uprkos tome što najčešće radimo prevode dokumentacije sa ili na srpski jezik, možemo da se pohvalimo i prevodilačkom uslugom po kojoj se izdvajamo od većine drugih institucija koje se bave ovim poslom. Reč je, naime, o direktnom, odnosno, neposrednom prevodu između dva strana jezika, koji se u ostalim prevodilačkim agencijama mahom obavlja posredstvom našeg maternjeg jezika, to jest, sistemom „korak po korak“. Da pojasnimo, za razliku od drugih koji bi u opisanoj situaciji vaše materijale najpre sa osnovnog jezika preveli na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš sav ovaj posao obavlja u jednom potezu i blagodareći svom stručnom i opštem obrazovanju, bogatim interesovanjima, sklonostima i iskustvu direktno prevodi sadržaje sa izvornog na traženi jezik. Na taj način postiže veću efikasnost u radu, a svojim klijentima može da ponudi i nižu cenu usluge nego njegove kolege u drugim centrima, jer kod nas u ovakvom tipu prevoda ne učestvuje više različitih stručnjaka.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš?

Klijenti nam se najčešće obraćaju sa željom da za njih uradimo kompletnu obradu pisanih materijala, koja zapravo podrazumeva prevod i overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Ipak, niste obavezni da u svakoj situaciji koristite oba navedena segmenta usluge, već nam se možete obratiti i kada, recimo, želite da uradimo samo overu prevoda koji ste dobili na nekom drugom mestu, a ne u našim prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš će u opisanioj situaciji postupiti isto kao i kada overava prevode koji su napisali naši jezički stručnjaci. To znači da će, pre svega, detaljno uporediti dobijeni prevod sa njegovim originalom, kako bi se uverio da su ova dva dokumenta jednaka, kako u sadržaju tako i u pogledu upotrebljenih termina i stila izrade. Ako je to zaista tako overiće prevod svojim pečatatom i potpisati ga. Sada vas materijal na novom jeziku postaje u očima prava i zakona isto što i bilo koji drugi original i možete ga, bez ikakvih problema, podnositi svim nadležnim institucijama.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, odnosno da se u nečemu razlikuje od originala ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš neće moći da uradi ono što od njega zahtevate, odnosno da overi traženi materijal. Ipak, spremni smo da vam pomognemo i u ovoj situaciji tako što će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog teksta prevoda i u njemu popraviti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, te ga u svemu izjednačiti sa izvornim dokumentom. Nakon toga, dobićete materijal na traženom jeziku koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu sudskog tumača i biti doveden u formu prihvatljivu za međunarodni pravni saobraćaj.

Prevodioci sudski tumači Mali Iđoš nastoje da u svakoj prilici klijentima ponude najkraći rok za obradu dokumenata. Ponekad se, pak, dogodi da stranke moraju hitno da dobiju overeni prevod, te ne mogu da prihvate ponuđene uslove. U tom slučaju imaju mogućnost da traže „hitan prevod“ materijala, te da sami odrede termin u kome isti treba da bude završen. Naši stručnjaci će učiniti sve da izađu u susret željama i potrebama klijenata, ali, uprkos radu pod pritiskom i otežavajućim okolnostima, kvalitet prevoda će, bez sumnje, ostati nepromenjen. Ono što će se u ovom slučaju promeniti jeste cena usluge, budući da je korisnik obavezan da sada, uz osnovne troškove, plati i takozvanu taksu za hitnost, čiji iznosi će biti određen na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji je sama stranka odredila za završetak obrade.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš?

Prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš imaju primarni zadatak da klijentima obezbede regularnu overu i kvalitetan prevod traženih materijala, koji će moći da se koristi u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima. Da bi to postigli, pre svega, moraju da urade kvalitetan prevod, što ni malo nije jednostavan posao. Naime, podrazumeva se da celokupan sadržaj osnovnog materijala mora da bude adekvatno prebačen na ciljani jezik, te da se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina. Tekst novog dokumenta mora biti urađen u skladu sa gramatikom i pravopisom ciljanog jezika, a takođe se nastoji da se sledi i specifičan stil izrade službeni materijala. Kada je prevod urađen, prolazi dve kontrole - najpre onu koju vrše sami prevodioci, a zatim i lektorsku, što omogućava uočavanje i otklanjanje svih nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom.

Prvi zadatak licenciranog sudskog tumača u procesu overe jeste detaljno upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim izvorom. Ovaj postupak se sprovodi da bi se utvrdilo da li su pomenuta dva dokumenta u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu sasvim identična, jer jedino u tom slučaju zakon dozvoljava da prevod bude overen. Ukoliko, dakle, materijal na traženom jeziku ispuni sve neophodne uslove, prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš će ga overiti svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i potpisati ga, te će tako postati pravno i zakonski validan materijal.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko odlučite da prevodilačkom centru Akademije Oxford poverite obradu svojih službenih materijala morate znati da ste u obavezi da na uvid dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije, jer, u suprotnom, prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš neće moći da ispune ono što se od njih traži. Materijale koji treba da se prevedu i overe možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Ukoliko je potrebno da za vas uradimo „hitan prevod“, možete nam skenirana dokumenta poslati na mejl, ali svakako morate znati da imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, dostavite i izvorne materijale, jer bez njih proces obrade neće moći da se kompletira.

Dostava i preuzimanje gotovih dokumenata, kao i njihovih originala obavlja se u skladu sa dogovorom. Možete lično podići overene prevode i ostale materijale u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Ovu uslugu plaćate sasvim nezavisno od onih koje su vam pružili prevodioci sudski tumači Mali Iđoš i to prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe.

Cene usluga koje možete dobiti u našem prevodilački centru navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a obično se na veće količine odobrava popust. Prema važećem i opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, jedna strana prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa mu podležu i zvanična dokumenta, uprkos činjenici da se na jednoj njihovoj strani obično nalazi kraći tekst.

Još neke bitne informacije o overi dokumenata

Za većinu službenih materijala dovoljno je da budu overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača, kako bi bili uključeni u međunarodni pravni promet. No, postoje i ona dokumenta kod kojih se mora uraditi i neka vrsta nadovere, a to je overa takozvanim Apostille pečatom. Ova potvrda uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine i podrazumeva da se apostilirani materijali, izdati na teritoriji jedne zemlje potpisnice, mogu koristiti u pravnim sistemima svih ostalih država koje su se saglasile sa pomenutim dokumentom. Apostille overa se sprovodi i u našoj zemlji, a za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Specifičnosti apostiliranja materijala ogledaju se u tome što se ovaj postupak ne primenjuje kod svih dokumenata, te tako, recimo, nije predviđen za administrativne isprave neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Postupak se, međutim, ne sprovodi uvek na isti način, pa, na primer, u slučaju nekih dokumenata treba da se apostilira samo prevod, a kod nekih drugih i prevod i original. Ponekad se trazi da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljni jezik, budući da Apostille ima oblik štambilja u koji se, na odgovarajući način, upisuju podaci koji se traže.

Kako prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš ne vrši pomenutu overu, nema ni obavezu da bude upoznat sa svim njenim detaljima. On vam može pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu obavestiti. Ukoliko vaš konkretni dokument treba da se overi Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji je overavate, njegovu fotokopiju koje će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Za područja opština Bačka Topola, Mali Iđoš, kao i za grad Suboticu nadležan je Osnovni sud u Subotici, te se u toj instituciji građani pomenutog dela Srbije mogu informisati o postupku apostiliranja. Sud se nalazi na Senćanskom putu 1, a broj telefona je 024-554-111.


Kategorije prevoda za Mali Iđoš

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mali Iđoš


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Mali Iđoš

Spisak sudskih tumača za grad Mali IđošSudski tumači za grad Mali IđošSpisak sudskih tumača za grad Mali Iđoš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali Iđoš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali IđošSudski tumači za grad Mali IđošCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali Iđoš

Sudski tumači i prevodioci u Malom Iđošu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!