Sudski tumači i prevodioci Negotin

Grad Negotin nalazi se u istočnom delu Srbije i pripada Borskom upravnom okrugu. Predstavlja administrativni centar opštine Negotin, koja se geografski poistovećuje sa Negotinskom krajinom, smeštenom na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske, u takozvanoj Negotinskoj niziji, koja se prostire između reka Timok i Dunav. O imenu ovog mesta postoje dve zanimljive legende. Po prvoj naziv potiče od imena supružnika, Negote i Tine, koji su se davno naselili u jednom od najstarijih delova grada, te se oko njihovog stana postepeno, navodno, stvaralo novo naselje. Druga legenda kaže da su nekada davno dva velikaša zidali gradove, jedan na mestu današnjeg Negotina, a drugi na brdu iznad sela Vidrovac. Kada su radovi bili završeni, ovaj drugi je sa uzvišenja viknuo: „Ja sam bolji grad načinio nego ti!“, te se ovo „nego ti“, vremenom, pretvorilo u aktuelno ime grada.

Veruje sa da je naselje na mestu današnjeg Negotina nastalo 1459. godine, kada je Srpska despotovina pala pod tursku vlast. Sve do austrijske okupacije, međutim, imalo je karakteristike pravog seoskog mesta, ali tada počinje da se razvija i dobija status varoši. U Negotinu su izgrađena vojna utvrđenja, a kada su povratili vlast, Turci su ih samo još voše utvrdili, te se vojno – strateški značaj naselja i povećao. Posle zaključivanja Svištovskog mira, 1791., Negotinska krajina je vraćena u sastav Vidinskog sanđžaka. Prvi srpski ustanak je ovaj deo naše zemlje zahvatio tek 1806. godine, a uskoro su Karađorđe i Sovjet u Negotin poslali Hajduk – Veljka Petrovića da čuva istočnu granicu Srbije. Zajedno sa spornih 6 nahija, Negotin je matici Srbiji pripojen 1833., a svoj najveći procvat doživljavao je u narednih tridesetak godina, kao centar Dunavsko – timočke vojne oblasti.

Danas u gradskom naselju Negotin živi skoro 17 hiljada ljudi, ali je, na žalost, celokupna ovdašnja privreda u jako lošem stanju. Najveći broj preduzeća posluje sa gubitkom, a nedostatak finansijskih sredstava onemogućava odgovarajuću obnovu. Stopa nezaposlenosti je prilično visoka, a pad kupovne moći stanovništva utiče i na trgovinsku i ugostiteljsku delatnost. U selima oko Negotina većina stanovništva se bavi poljoprivredom, kao i vinogradarstvom, za šta postoje naročito povoljni prirodni uslovi.Obrazovnu merežu u Negotinu čine 3 gradske osnovne škole, 7 seoskih, jedna specijalna osnovna škola, gimnazija, srednja Poljoprivredna i Tehnička škola i osnovna i srednja muzička. Kao rodno mesto jednog od najvećih srpskih kompozitora, Stevana Mokranjca, Negotin je svake godine domaćin muzičke svečanoti pod imenom „Mokranjčevi dani“.

Kako je zaista veliki broj žitelja ovog grada i sela koja ga okružuju na privremenom radu, mahom u nekoj od zemalja Evropske Unije, izražena je potreba za uslugama prevodilaca i sudskih tumača, koje, na vrhunskom nivou nudi prevodilački centar Akademije Oxford u Negotinu. Ovde možete dobiti prevod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od 40 jezika, a potom i overu, prema svim zakonskim propisima. Pored toga, u prilici smo da svim Negotincima ponudimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, obuku za korišćenje računara, prema aktuelnim svetskim standardima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika na kojima se lako i brzo stiču i razvijaju govorne i pisane sposobnosti uz iskusne i kvalifikovane predavače.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Negotin?

Jezički profesionalci koji čine naš stručni tim su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, a vrlo često i njihovi izvorni govornici. Iza njih su godine iskustva u poslovima obrade zvanične dokumentacije, a kvalitetu njihovog rada doprinosi i izuzetno dobro poznavanje zakonskih propisa, kao i stručne pravne terminologije, koja se koristi u ovom tipu materijala. Mnogi zadovoljni klijenti mogu da potvrde da se, osim kvaliteta i efikasnosti, u našem prevodilačkom centru nudi i poštovanje svih stranaka, njihovih potreba i zahteva, ali i bezuslovna zaštita svih podataka koji se otkrivaju tokom rada naših stručnjaka. Naime, pored završenih Filoloških fakulteta, prevodioci i sudski tumači Negotin morali su, pre stupanja na dužnost, da prođu sve predviđene provere podobnosti za obavljanje ovog odgovornog posla i polože zakletvu koja ih obavezuje da uvek rade u skladu sa važećim propisima i na sve načine čuvaju privatnost svojih klijenata. To znači da će sva dokumenta koju nam dostavljate na obradu, u prevodilačkom centru biti na sve načine zaštićena od svake potencijalne zloupotrebe, budući da je jedan od primarnih principa rada naše kompanije upravo zadovoljstvo klijenata na svim poljima koja pokrivaju naše usluge.

Prevodilac i sudski tumač Negotin osposobljen je za prevod zvaničnih materijala u kombinacijama koje obuhvataju više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim uobičajenog prebacivanja sadržaja sa nekog stranog na srpski ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, vrlo često se traži i prevod koji uključuje ruski ili neki drugi slovenski jezik: ukrajinski, bugarski, makedonski, bosanski, hrvatski, slovenački, poljski, češki i slovački. U našem prevodilačkom centru radi se i sa kineskim, japanskim, arapskim, kao i sa uvek traženim engleskim, francuskim, nemačkim, španskim i portugalskim jezikom. Prevodilac i sudski tumač Negotin može, na vaš zahtev, da uradi prevod dokumentacije sa ili na holandski, mađarski, albanski, italijanski, grčki, kao i turski, švedski, norveški, danski i finski jezik. Veoma smo ponosni što se u našem stručnom timu nalaze i profesionalci koje nećete pronaći u mnogo drugih centara, a to su prevodioci i sudski tumači za estonski, pakistanski, korejski, romski, persijski i hebrejski jezik. Latinski je još jedan od jezika koji u svom radu koristimo, iako se smatra mrtvim, ali za njim postoji potreba jer su i danas mnoga dokumenta iz medicine, farmacije, prava ili veterine napisana upravo ovim jezikom. U želji da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima sa slušnim ili govornim teškoćama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će im biti dragocena pomoć u obavljanju svih administrativnih poslova.

Dešava se, ponekad, da klijenti imaju potrebu da materijal izvorno objavljen na nekom stranom jeziku prevedu na neki drugi, takođe, strani jezik. Da bismo preciznije objasnili, uzećemo primer nastavnog plana nekog fakulteta koji je napisan na engleskom jeziku, a sada je potrebno da se ovaj dokument prevede na, recimo, španski. Uobičajena praksa u ovakvim situacijama je da se sadržaj najpre sa engleskog prebaci na srpski, pa zatim, sa srpskog na traženi španski jezik. Radi se, dakle, postupno, po sistemu „korak po korak“ i za posao su potrebna dva jezička stručnjaka – jedan za izvorni, drugi za ciljani jezik. Međutim, prevodioci i sudski tumači Negotin rade na drugačiji način koji, bez sumnje, ide u korist svih korisnika usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kod nas se, naime, blagodareći stručnom i opštem obrazovanju, iskustvu i šarolikim afinitetima naših jezičkih eksperata, opisani posao obavlja direktno, tačnije sadržaj materijala se odmah sa izvornog engleskog prebacuje na traženi španski jezik. Na taj način se štedi dragoceno vreme, ali i novac naših klijenata, što nas, svakako, čini dostojnim preporuke za ovakav tip rada sa zvaničnom dokumentacijom.

U slučaju da ste već nekom prevodiocu, van našeg centra, poverili prebacivanje vaših zvaničnih sadržaja na ciljani jezik, a sada želite da vam mi taj prevod overimo, budite bez brige, jer ćemo prihvatiti da i to za vas uradimo. Prevodilac i sudski tumač Negotin će i tada, kao i kada prevod rade naši stručnjaci, pre overe proveriti dokument tako što će ga pažljivo i studiozno uporediti sa originalom. Ovo je zakonska procedura koju smo dužni da poštujemo, budući da samo onaj prevod koji se u svim predviđenim aspektima poklapa sa originalom može biti overen i uključen u međunrodni pravni promet. Ukoliko se pokaže da između prevoda koji ste doneli i originalnog dokumenta ima nekih razlika, da stručni termini nisu adekvatno prevedeni ili da postoje gramatičke, pravopisne ili stilske greške, prevodilac i sudski tumač Negotin preporučiće da se izvrši redaktura dotičnog teksta. Za ovaj posao su zaduženi lektori i korektori koji, takođe, rade u našem timu i koji će do savršenstva doterati vaš prevod i učiniti ga podobnim za overu u svim propisanim pojedinostima.

Prevodioci i sudski tumači Negotin rade sa sledećim dokumentima

Uzevši u obzir stručnost, obrazovanje i iskustvo naših jezičkih stručnjaka, neće biti neskromno ako kažemo da im, zaista, možete poveriti bilo koji zvaničan dokument koji treba da se prevede i overi.

Pored osnovnih ličnih isprava, pasoša i lične karte, kod nas možete dobiti overen prevod i svih vrsta dozvola – vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, u narodu poznatih kao krštenica, venčanica i umrlica. U cilju obavljanja različitih administrativnih poslova nadležnim službama je često potrebno podneti regularno overeni prevod raznih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Negotin obrađuju potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o kvalitetu proizvoda, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, ali i uverenje o položenim ispitima, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja je naročito važna svima koji žele da skolpe brak u nekoj stranoj zemlji.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju svi tipovi ugovora, kako poslovni, tako i oni pravno zasnovani, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji, ili onih o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač Negotin obrađuje izvode iz APR-a (Agencije za privredne registre), ali i svu ostalu poslovnu dokumntaciju, odnosno, rešenja o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), ali i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom tenderu – uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Osim uputstava za rukovanje, radimo i sa svim materijalima koji se odnose na oblast građevine, nauke i tehnike, kao što su, recimo, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni i tehnički patenti.

Uz razne vrste izveštaja – revizorske, godišnje, finansijske, sudske i mnoge druge, možete dobiti i overen prevod presude o razvodu braka, kao i svih ostalih sudskih presuda, odluka i rešenja, pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata, kao i saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize i ostalih dokumenata koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Negotin sposobni su i da profesionalno obrade uputstva za lekove, kao i sve materijale koji su na neki način povezani sa medicinom ili farmacijom, a potrebni su klijentima radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih lekova i preparata. Ovde, između ostalog, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Klijentima je često za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu potreban overen prevod dokumenata koji se tiču nivoa obrazovanja ili institucija obrazovnog sistema, te se kod nas overavaju i prevode diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali materijali sličnog tipa.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Negotin

Faze obrade zvanične dokumentcije međusobno su uslovljene i isprepletane, te je, tako, od ključnog značaja za finalni oblik materijala upravo njegov prevod na traženi jezik. Stoga se ovaj posao obavlja veoma pažljivo, a naročiti trud se ulaže u tačan prevod stručnih termina, koji i čine osnovicu zvaničnog dokumenta. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Negotin savršeno poznaju gramatička i pravopisna pravila jezika na koje prevode, kao i stil pisanja službanih materijala. Svi pomenuti aspekti su vrlo važni da bi prevod bio potpuno u skladu sa originalom, korektno sačinjen i valjano napisan. Nakon samih prevodilaca, tekstualni sadržaj na ciljanom jeziku proveriće i lektori i ispraviti nešto što je, eventualno, promeklo. Tada na scenu stupa sudski tumač licenciran za ciljani jezik, koji vrši temeljno i sistematično poređenje prevoda sa originalnim materijalom i tek kada utvrdi da su ove dve verzije istog dokumenta u svemu, osim u jeziku, identične, prevod overava svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Na taj način, dotični dokument na jeziku koji je klijent tražio postaje pravno validan i može se, bez smetnji, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju sa istom snagom koju ima i bilo koji drugi original.

Bez ovako sprovedenog procesa overe, prevod nekog dokumenta, ma koliko savršeno bio urađen, neće moći da se koristi u bilo kakvim zvaničnim poslovima, budući da ne poseduje legalnu potvrdu da ga je prekontrolisalo stručno lice i utvrdilo njegovo apsolutno poklapanje sa izvornim materijalom.

Kompletna obrada vaših dokumenata neće moći da bude izvršena ukoliko nam ne dostavite na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno na propisan način overili u nadležnoj ustanovi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovalašćenom službeniku, a ako vam je tako lakše, možete ih i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi. Ako niste u prilici da prihvatite rokove koje prevodilac i sudski tumač Negotin nudi za završetak posla, možete zatražiti „hitan prevod“ dokumentacije, koji se od običnog razlikuje po ceni, ali i po tome što se u ovoj situaciji dozvoljava slanje skeniranih materijala na mejl, budući da se tako gubi najmanje dragocenog vremena, što je od suštinske važnosti za ispunjenje vaših zahteva. Međutim, moramo naglasiti da ćete na neki od pomenuta dva načina morati da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili, dostavite i originale, kako bi prevodi mogli da se overe i ispoštuje zakonska procedura.

Prilikom predaje dokumenata koja se obrađuju možete u posebnom zahtevu navesti i kako želite da preuzmete obrađene materijale i njihove originale. Nudimo vam dve mogućnosti – da ih sami podignete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo na adresu koju naznačite i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju uglavnom za to angažujemo. Morate znati da se ovo tretira kao dodatna usluga u odnosu na obradu dokumenata, te ćete cenu dostave platiti odvojeno od one koja se tiče prevoda i overe. Visinu troškova odrediće služba koja vam bude isporučila dokumenta, a možete, naravno, platiti prilikom preuzimanja istih.

Cene svih usluga naših stručnjaka dostupne su vam u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod koordinatora u poslovnici. Valjalo bi da znate da se na jednoj strani prevoda bilo kojih pisanih sadržaja, pa i zvaničnih dokumenata, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Cena „hitnog prevoda“ izračunava se na sledeći način: osnovna cena prevoda plus dodatak za hitnost. Visina ove takse zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji ste vi, kao klijent, odredili za završetak kompletne obrade.

Apostille overa dokumenata

Ukoliko već o tome niste obavešteni, u našoj zemlji se za pojedina zvanična dokumenta sprovodi i takozvana Apostille overa, koja je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 1961. godine u Hagu. Materijali koji su apostilirani ne zahtevaju dalje provere i overe i mogu se nesmetano upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije.

Apostille overu u Republici Srbiji vrše predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, koji se, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu. Ova potvrda je izrađena u obliku štambilja u koji se, na odgovarajući način, unose traženi podaci i to je zakozvani Apostille pečat. On može biti stavljen na originalni dokument ili na njegov dodatak.

Sama procedura apostiliranja nije naročito komplikovana, ali se moraju unapred znati sve njene pojedinosti, budući da se način overe razlikuje od dokumenta do dokumenta. Postoje, recimo, ona kod kojih se traži da i sam sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik, kao i ona gde, osim prevoda, mora biti overen i original, a ima zvaničnih materijala za koje ova potvrda uopšte nije predviđena.

Kako prevodilac i sudski tumač Negotin nije zadužen za Apostille overu, on vam ne može pružiti odgovore na sva pomenuta pitanja, već će vas uputiti na nadležnu instituciju u vašem mestu u kojoj se možete raspitati o neophodnim detaljima. Vrlo je važno da to na vreme uradite kako bi proces overe vaših dokumenata tekao bez problema i bio završen u što kraćem roku.

Gde dobiti informacije o Apostille overi?

Stanovnici Negotina i okolnih mesta, zainteresovani za apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu, sva potrebna obaveštenja o ovom procesu mogu dobiti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Negotinu, koji se nalazi na Trgu Stevana Mokranjca 1. Broj telefona centrale je 019-542-158, a u okviru ove pravosudne institucije radi i Sudska jedinica u Kladovu, u Ulici 22. septembra bb. Tamošnji broj telefona je 019-801-284.


Kategorije prevoda za Negotin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Negotin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Negotin

Spisak sudskih tumača za grad NegotinSudski tumači za grad NegotinSpisak sudskih tumača za grad Negotin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Negotin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad NegotinSudski tumači za grad NegotinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Negotin

Sudski tumači i prevodioci u Negotinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!