Sudski tumači i prevodioci Novi Bečej

Opština Novi Bečej nalazi se u Srednjebanatskom okrugu, u samom srcu Vojvodine. Grad sa istim imenom predstavlja njen administrativni, društveni i kulturni centar i jedini je na obali Tise čiji centar izlazi na samu reku. U sastav opštine, osim Novog Bečeja, ulaze još tri naseljena mesta – Novo Miloševo, Kumane i Bočar. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u svim pomenutim naseljima živi skoro 26 hiljada ljudi, i to uglavnom Srba, Mađara i Roma, dok ih samo u gradu Novom Bečeju ima oko polovine pomenutog broja.

Pretpostavlja se da ime mesta potiče od bogataške porodice Bečei, koja je u ovim krajevima imala svoje posede. Prvi podaci o naselju su se najverovatnije odnosili na prelaz, to jest, skelu koja je postojala na Tisi, sve do pred kraj prošlog veka. Naziv grada, za razliku od Bečeja u Bačkoj, ima prefiks Novi, pošto je stanovništvo, bežeći odavde pred najezdom Turaka,izbeglo u Bačku i na zapadnoj obali Tise osnovalo naselje istog imena. Nakon oslobođenja Banata, neki od potomaka ovih izbeglica vratili su se na stara ognjišta i, zajedno sa kolonistima, obnovili naselje, nadenuvši mu ime Novi Bečej.

Nakon vlastelina iz loze Bečei, gradom je vladala zemljoposednička porodica Lošonci, a zatim je bio u vlasništvu srpskog despota Stefana Lazarevića, a posle despota Đurđa Brankovića. Polovinom 16. veka, grad zauzima Mehmed – paša Sokolović, a zatim banatski Srbi, koji su podigli ustanak na čitavoj teritoriji. Nakon sklapanja mira izmđu Austrije i Turske, porušena je tvđava u Bečeju, a pred kraj 18. veka grad je od Bečke dvorske komore kupila porodica Sisanji.Srbi su se u Novi Bečej mahom doselili iz Starog Bečeja i Potisja, a u drugoj polovini 18. veka počelo je doseljavanje Mađara. Od 1919. godine grad se nalazi u sastavu jugoslovenske države.

Osim divne prirode, Novi Bečej može da se pohvali i jednim od najlepših šetališta koje se prostire kraj reke Tise, ali i brojnim kulturnim i zabavnim manifestacijama.

Budući da je većina lokalnih preduzeća danas u vlasništvu ljudi koji nisu žitelji Novog Bečeja a većina njih živi van Srbije, i u ovom mestu se pojavila potreba za kvalitetnim prevodom zvanične dokumentacije, ali i njenom overom u cilju korišćenja u pravnom prometu. Uvažavajući zahteve svojih klijenata, Akademija Oxford može da se pohvali činjenicom da prevodioci i sudski tumači Novi Bečej pružaju upravo ovakve vrste usluga, s obzirom na to da su specijalizovani za rad sa dokumentima na više od 40 svetskih jezika.

Velika prednost angažovanja naših stručnjaka je što na jednom mestu, u dogovorenom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena možete dobiti tačno i precizno urađen prevod bilo koje vrste javnih isprava ili zvaničnih dokumenata, a, nakon toga, i overu istih pečatom sudskog tumača koji je imenovan od strane nadležnog organa Republike Srbije. Materijali mogu biti prevedeni u okviru gotovo bilo kog jezika koji vam je potreban, a najčešće se, svakako zahteva prevod sa ili na naš metenji jezik. Od stranih jezika, najčešće se javlja potreba za prevodom u okviru francuskog, nemačkog, ruskog, engleskog, španskog, turskog, ali i italijanskog, arapskog, grčkog, portugalskog, kao i u okviru jezika naših suseda – makedonskog, albanskog, bosanskog, bugarskog, mađarskog, rumunskog i hrvatskog. Prevodilac i sudski tumač Novi Bečej omogućava i rad sa slovenačkim, holandskim, češkim, finskim, poljskim, slovačkim , norveškim, ukrajinskim i švedsim jezikom, ali i sa latinskim, kineskim i japanskim. Ukoliko klijent ima specifičnu potrebu za posebnim tipom stručnjaka, nudimo mogućnost angažovanja prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a kod nas možete dobiti i prevode dokumenata na, retko gde drugde zastupljene, hebrejski, pakistanski, romski, korejski, persijski i estonski jezik.

Kada je reč o prevodu u okviru stranih jezika, možemo svim klijentima kojima je to potrebno da ponudimo, ne baš uobičajenu uslugu, direktnog prevođenja sa jednog na drugi jezik koji se govori van naše zemlje. To, naime, znači da su prevodioci i sudski tumači Novi Bečej dovoljno profesionalno osposobljeni da dokument izvorno objavljen na nekom stranom jeziku odmah prevedu na drugi strani jezik koji je potreban klijentu, a da u međuvremenu ne moraju sadržaj materijala da prevode na srpski. Ušteda u vremenu koju omogućuje ovakav način rada dovodi i do smanjenja cene kompletne usluge, što sve ide u korist onih koji sarađuju sa našim stručnim timom.

Klijentima, dakle, nudimo, kvalitet i efikasnost u radu, zahvaljujući visokim profesionalnim kvalifikacijama naših jezičkih stručnjaka, ali i sigurnost i bezbednost svih materijala koji su nam povereni. Radi se o tome da su prevodioci i sudski tumači Novi Bečej obavezni da čuvaju tajnost svih podataka do kojih u svom radu dolaze, kao i , podrazumeva se, privatnost svojih stranaka, na šta su se i obavezali polaganjem zakletve pre stupanja nadužnost. Kako je imperativ rada Akademije Oxford zadovoljan klijent, učinićemo zaista sve da dobijete baš onakvu uslugu kakvu očekujete i na nam se uvek vraćate kada su ovakvi stručni poslovi u pitanju.

Ukoliko, na primer, želite da nastavite školovanje, venčate se ili zaposlite u inostranstvu ili da aplicirate za vizu neke zemlje, biće vam potrebni overeni prevodi najrazličitijih potvrda, uverenja, saglasnosti ili izjava, te je prevodilac i sudski tumač Novi Bečej tu da za vas prevede i overi potvrdu o stanju na bankovnom računu, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o položenim ispitima, saglasnost o zastupanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti, redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta sličnog tipa.

Prevodilac i sudski tumač Novi Bečej izdaje overene potvrede svih vrsta dozvola – vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak u nekoj zemlji, kao i svih tipova dokumenata koja se odnose samo na jednu osobu, a to su lična karta, izvod iz matične knjig rođenih,pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, diploma i svi dodaci diplomi, kao i prepis ocena, izvod iz matične knjige umrlih i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole.

Za one koji studiraju ili se usavršavaju u nekoj stranoj zemlji radimo prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, a prevoilac i sudski tumač Novi Bečej može da, u okviru svojih profesionalnih ovlašćenja, obradi i sva sudska rešenja i presude, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, zatim zahtev za dobijanje vize, razne licence, sertifikate i sudske odluke, te sve vrste punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika, ugovora, kao što je onaj o doživotnom izdržavanju, kao i sva ostala pravna akta koja nismo spomenuli.

Vođenje biznisa u savremenim svetu često zahteva overeni prevod obimne i zahtevne dokumentacije za tender, pa su se prevodioci i sudski tumači Novi Bečej osposobili i za pružanje ovog tipa usluga. Pored toga, u okviru raznovrsne poslovne dokumentacije, najčešće prevode i overavaju statut i osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), zatim poslovna pisma, godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), revizotske izveštaje, te ulazne i izlazne fakture, razne poslovne odluke i ugovore, kao što je, na primer, ugovor o saradnji, o prometu roba i usluga ili kupoprodajni.

Prevodilac i sudski tumač Novi Bečej radi i sa materijalima koji su povezani sa građevinarstvom ili nekim tehničkim disciplinama, te tako izdaje overene prevode naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, potvrda o kvalitetu proizvoda, ali i građevinskih projekata i uputstava za rukovanje.

Svim klijentima koji traže prevod i overu dokumenata iz oblasti medicine ili farmacije izlazimo u susret tako što brzo i precizno, a sa posebnom pažnjom, s obzirom na to da je u pitanju zdravlje ljudi, obrađujemo svu moguću dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Eksperti koji rade u našem timu mogu, na zahtev klijenata, da urade i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije, pravnih akata ove zajednice država.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Novi Bečej?

Iako nam se većina klijenata obraća sa željom da za njih uradimo ceo paket usluga, odnosno, i prevod i overu dokumenata, nije isključena mogućnost da, na vaš zahtev, uradimo i samo overu prevoda koji ste već poverili nekom drugom stručnom licu. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Novi Bečej će, pre same overe, morati da sprovede zakonsku proceduru i detaljno pregleda prevod koji ste doneli. Da ne bi bilo nesporazuma, on to ne radi kako bi konrtolisao kvalitet rada svog kolege, već da bi, poređenjem prevoda i originala, potvrdio da među njima ne postoje suštinske razlike i da će prevod, nakon overe, moći da zauzme mesto originalnog dokumenta u pravnom sistemu države na čijiem je jeziku napisan. Proces svog rada završiće stavljanjem pečata sa jedinstvenim registracionim brojem na prevod koji ste doneli i nakon toga vaš dokument postaje validan u pravnom i zakonskom smislu.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da nešto u vašem prevodu nije urađeno kako valja ili vi sami iz nekog ličnog razloga niste njime zadovoljni, opet imamo stručnjake koji mogu da pomognu. To su profesionalni lektori i korektori koji će izvršiti redakturu teksta i njegovom pažljivom analizom detektovati sve ono što nije u skladu sa strogim pravilima prevođenja zvanične dokumentacije. Sve to će ispraviti i prevod doterati do savršenstva tako da prevodilac i sudski tumač Novi Bečej neće pronaći nikakav razlog da ga ne overi svojim pečatom.

Ako želite, sve cene naših usluga možete pogledati u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, na oficijelnom sajtu kompanije ili u samoj poslovnici, gde možete dobiti i dodatne informacije od ovlašćenih koordinatora. Valjalo bi da budete upoznati i sa činjenicom da se prevodioci i sudski tumači Novi Bečej pridržavaju prevodilačkog standarda koji kaže da se na jednoj strani tekstualnog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Iako se na strani prevoda dokumenata i javnih isprava obično nalazi manje karaktera, ovo pravilo važi i za prevod ovakvih vrsta sadržaja, te se i cena formira u skladu sa navedenim.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Novi Bečej?

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim jezičkim profesionalcima, dokumentaciju koju treba prevesti i overiti možete lično doneti u našu filijalu i o svim detaljima se dogovoriti sa ovlašćenim službenikom. Ako vam je to previše komplikovano, možete iskoristiti usluge kurirskih službi ili Pošte Srbije i materijale poslati preporučeno, na našu adresu.

Budite uvereni da će vam prevodioci i sudski tumači Novi Bečej u svakoj prilici ponuditi najkraći mogući rok za završetak posla, ali ćemo ipak prihvatiti i mogućnost da vam čak ni to ne odgovara i da prevod i overa moraju biti završeni čak i za kraće vreme. U tom slučaju radi se takozvani „hitan prvod, čija je cena svakako drugačija od one predviđene za rad pod uobičajenim uslovima, ali se određuje i u zavisnosti od roka koji tražite, kao i količine teksta koji treba da se obradi. Osim toga, ovo je jedina situacija kada dozvoljavamo da nam se zvanični materijali skeniraju i pošalju na mejl, ali uvek naglašavamo i vašu obavezu da nam pošaljete ili lično donesete i originalna dokumenta, bez kojih prevodilac i sudski tumač Novi Bečej neće moći da overi prevode, te tako vaš zahtev neće moći da bude ispunjen.

Kada vaša dokumenta budu kompletno obrađena, overene prevode zajedno sa originalima možete preuzeti u našoj filijali ili mogu, na vaš zahtev, biti poslata na određenu adresu. Dostavu vrši kurirska služba koju obično u tu svrhu angažujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Ova usluga se naplaćuje nezavisno od usluge naših stručnjaka, a svi troškovi koji se nje tiču, u visini koju odredi dotična dostavna služba, će ići na vaš račun.

Najzad, da detaljno objasnimo i zbog čega vam je uopšte potreban overen prevod dokumenata i javnih isprava. Radi se o tome da u pravnom sistemu jedne države možete operisati samo materijalima koji su validni u zakonskom smislu, a da sam prevod bilo koje zvanične dokumentacije neće prihvatiti nijedna nadležna institucija, pošto ne poseduje zakonsku potvrdu da je njegov sadržaj prekontrolisan od strane ovlašćenog sudskog tumača, te upoređen sa originalom. Dakle, prevod dokumenta ne sme odstupati od izvornog materijala, kako po podacima koji se u njemu nalaze, tako ni u upotrebljanim pravnim terminima. On mora biti urađen u duhu traženog jezika, gramatički i pravopisno korektno, kako bi sudski tumač mogao da ga, svojim pečatom i potpisom, uvrsti u legalna i pravno važeća dokumenta.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Posebnu vrstu overe dokumentacije koja će se koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, predstavlja overa Apostille pečatom koja se sprovodi na osnovu odredaba haške Konvencije. Ona se vrši nezavisno od overe sudskog tumača i primenjuje se samo na neka dokumenta, ali i tu postoje razlike u pojedinim detaljima. Reč je o tome da se u nekim slučajevima traži da se, pored samog spisa koji se overava, prevede i sadržaj Apostille pečata, a ponekad se zahteva overa kako prevoda, tako i originala.

Iako prevodioci i sudski tumači Novi Bečej nisu obavezni da poznaju baš sve pojedinosti apostiliranja, oni će svakako sa vama podeliti informacije koje su im o ovome dostupne i uputiti vas na nadležnu sudsku službu u kojoj možete pitati sve što vas zanima. Najtoplije preporučujemo da ova obaveštenja na vreme prikupite, kako bi proces prevoda i overe vaših dokumenata išao legalnim tokom i bio precizan i efikasan.

Kako do informacija o Apostille pečatu?

Na području Republike Srbije za poslove apostiliranja dokumenata zaduženi su osnovni sudovi, te se tako u nadležnim službama ovih pravosudnih organa možete o svemu raspitati. U Novom Bečeju postoji Sudska jedinica, koja je u sastavu Osnovnog suda u Zrenjaninu, te svi stanovnici ovog dela naše zemlje u jednoj od pomenutih ustanova mogu dobiti validne informacije. Sudska jedinica se nalazi u novobečejskoj ulici Žarka Zrenjanina, broj 5, a broj telefona je 023-585-963. Adresa Osnovnog suda u Zrenjaninu je Kej 2. oktobra 1.

U slučaju da nismo razjasnili sve što vas zanima u vezi sa našim uslugama ili načinom rada prevodilaca i sudskih tumača, molimo vas da nas kontaktirate i pitate sve što želite. U slučaju potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa predstavnikom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Novi Bečej

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novi Bečej


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Novi Bečej

Spisak sudskih tumača za grad Novi BečejSudski tumači za grad Novi BečejSpisak sudskih tumača za grad Novi Bečej

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Bečej

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi BečejSudski tumači za grad Novi BečejCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Bečej

Sudski tumači i prevodioci u Novom Bečeju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!