Sudski tumači i prevodioci Pančevo

U južnom delu Banata, na obalama Tamiša i Dunava, nalazi se grad Pančevo. Prema broju stanovnika, na teritoriji Vojvodine, zauzima zavidno četvrto mesto, a na osnovu popisa iz 2011. godine, u samom gradu živi više od 76 hiljada ljudi, dok taj broj na čitavom području opštine Pančevo iznosi čak preko 123 hiljade.

U korenu naziva ovog grada je staroslovenska reč pačina ili pančina, koja označava stajaću vodu, nekada vrlo čestu u ovom delu Banata. Usled stalnih promena onih koji su gospodarili Pančevom, često se menjao i njegov naziv.

Nakon potpisivanja Požarevačkog mira 1718. godine, između Osmanlijskog Carstva i Habzburške monarhije, Pančevo postaje glavno mesto u jednom od distrikta Temišvarskog Banata i počinje ubrzano da se razvija. U gradu se uspostavljaju brodarska i poštanska delatnost, otvara se solara i pivara. Međutim, polovinom 18. veka, u ratu između Austrije i Turske, grad je pretrpeo veliku štetu.U drugoj polovini 18. veka, u Pančevu je izgrađen bedem, kao prepreka čestim turskim upadima, ali i kao zaštita od epidemija kuge koje su se s vremena na vreme događale. Početkom sledećeg stoleća u gradu se popločavaju ulice, postavlja se javna rasveta i podižu vojne i druge građevine, a razvija se i zantstvo i trgovina. S obzirom na ljude različitih nacionalnosti koji u njemu žive, u to doba u gradu postoje dve pravoslavne crkve, ali i po jedna katolička, reformatorska, evangelistička, rumunsko – pravoslavna i jevrejska.

Danas se u sastavu opštine Pančevo nalaze mesta: Glogonj, Jabuka, Kačarevo, Banatsko Novo Selo, Dolovo, Starčevo, Omoljica, Ivanovo i Banatski Brestovac. Od radno sposobnog stanovništva najviše je zaposlenih u Petrohemiji, u Azotari, kao i u Avio industriji „Utva“. Poznate firme su i Industrija stakla Pančevo, Pekarska industrija, Hemijsko akcionarsko društvo „Panonija“, kao i Pančevačka rafinerija nafte.

Iako se ne svrstava u velike gradove, u Pančevu ima čak oko 100 registrovanih sportskih klubova. Zanimljiv je i lovcima i ribolovcima, a u okolini grada su mnoga izletišta, od kojih su najpoznatije Deliblatska peščara i ostrvo Bela stena.

TESTOVI


U samom centru Pančeva, na potezu između Trga Kralja Petra I i Aviv Parka, nalazi se i poslovnica Akademije Oxford, u Ulici Vojvode Radomira Putnika 31. Ovde svi stanovnici Pančeva i okoline, kojima je to potrebno, mogu dobiti kvalitetnu obuku za rad na računarima, kao i profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III i IV stepena stručnosti, što može biti od velike koristi za pronalaženje posla. Organizujemo i kurseve stranih jezika, na kojima ćete uz iskusne predavače i savremenu nastavu, lako i brzo ovladati izabranim stranim jezikom i na kraju tečaja, nakon polaganja završnog ispita, dobiti međunarodno priznat sertifikat o nivou jezičkih i govornih sposobnosti koje ste stekli. Za učenike i buduće studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na svim visokoškolskim ustanovama, kao i u gimnazijama i srednjim školana.

Osim navedenog u našoj pančevačkoj poslovnici možete dobiti i izuzetno kvalitetnu i brzu uslugu prevoda i overe svih vrsta dokumenata i javnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Pančevo su visokoobrazovane, iskusne i stručne osobe, koje su, pre stupanja na dužnost, a kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, položile zakletvu kojom su se obavezale da će svoj posao obavljati prema svim važećim propisima i, naravno, iznad svega poštovati privatnost svojih klijenata. Drugim rečima, to znači da će sav vaš materijal koji prevodimo i overavamo biti zaštićen od svih vidova zloupotreba, kao i da će podaci koji se u njima nalaze biti strogo čuvani.

Dakle, ukoliko se odlučite za saradnju sa nama, na jednom mestu ćete dobiti kompletnu uslugu prevoda i overe dokumenata, u relativno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu. Prevodilac i sudski tumač Pančevo može, u slučaju da već imate prevod dokumenta, da uradi i samo njegovu overu. Pre toga, svakako, mora dobijeni prevod da pažljivo uporedi sa originalnim dokumentom, kako bi utvrdio da su sasvim identični. Tek tada overava prevedeni dokument svojim pečatom i potpisom i tim činom ga svrstava u pravno i zakonski važeća.

U slučaju da vaš prevod ne zadovoljava tražene kriterijume ili, pak, vi sami nalazite da je on neodgovarajući iz nekog razloga, tu smo da vam pomognemo! U svom stručnom timu imamo i profesionalne lektore i korektore, koji će vrlo brzo uraditi redakturu celog teksta, poštujući sva pravila koja važe za prevod javnih isprava i slične dokumentacije. Na ovaj način dobićete materijal koji će glatko proći overu sudskog tumača Pančevo, a kojim ćete i vi biti potpuno zadovoljni.

Prevodioci i sudski tumači Pančevo rade u okviru sledećih jezika

Osim toga što prevodioci i sudski tumači Pančevo prevode tražena dokumenta sa nekog stranog jezika na srpski i , naravo, obrnuto, sa našeg na traženi jezik koji se govori u inostranstvu, oni su dovoljno stručni, iskusni i obrazovani da klijentima mogu da ponude i neposredan prevod u okviru dva strana jezika. Preciznije rečeno, to znači da će, uprkos uobičajenoj prevodilačkoj praksi, traženi materijal odmah moći da prevedu sa, na primer španskog na kineski, a ne da ga u međuvremenu prebacuju na srpski jezik. Jasno je da ovakav način rada u velikoj meri štedi novac naših klijenata, a bitno je i to da posao može da se završi za kraće vreme.

U našem prevodilačkom timu nalaze se stručnjaci za 40 svetskih jezika, među kojima su i oni koje ćete teško naći na nekom drugom mestu, poput prevodilaca za znakovni jezik, romski, persijski, hebrejski, kao i pakistanski, korejski i estonski. Prevodilac i sudski tumač Pančevo nudi i uslugu prevoda i overe u okviru, nama poznatih, jezika bivših jugoslovenskih naroda: hrvatskog, bosanskog, slovenačkog i makedonskog, kao i jezika naših ostalih suseda: mađarskog, rumunskog, bugarskog i albanskog. Jezici za koje se najčešće traže prevodi, a sa kojima takođe rade prevodioci i sudski tumači Pančevo, su, svakako, engleski, ruski, nemački, francuski, italijanski, ali i španski, portugalski, turski, arapski i grčki jezik. Dokumenta i lične isprave mogu da se prevedu i sa slovačkog, češkog i poljskog jezika, kao i sa nekog drugog jezika na njih, a prevodilac i sudski tumač Pančevo radi i sa holandskim, kineskim i japanskim jezikom, kao i sa svim skandinavskim jezicima, rečju, norveškim, švedskim i finskim. Ukoliko je to potrebno dokumentaciju ili neke njene delove prevodimo i sa ili na jezik Starog Rima, odnosno latinski, koji se i danas koristi u nekim naučnim disciplinama.

Kako funkcioniše preodilac i sudski tumač Pančevo?

U slučaju da odaberete ceo peket naših usluga, odnosno i prevod i overu, što vam od srca preporučujemo, vaš dokument ili lična isprava će najpre biti precizno i tačno prevedena, to jest poklapaće se sa originalom u sadržajnom, terminološkom, jezičkom i stilskom smislu. Pre početka procesa overe, iz prevoda moraju biti uklonjene sve pravopisne, gramatičke i slovne greške. Zatim, sudski tumač Pančevo vrši sistematično i detaljno upoređivanje prevoda sa originalnom verzijom dokumenta i kada zaključi da među njima nema razlike, overava prevod svojim potpisom i pečatom sa registracionim brojem. Na taj način prevedeni dokument stiče istu zakonsku težinu kao i originalna isprava i može se slobodno uključiti u pravni promet u inostranstvu.

Osnovna i suštinska razlika između običnog i overenog prevoda jednog dokumenta leži upravo u pečatu sudskog tumača, koji se nalazi na ovom potonjem. Naime sam prevod dokumenta neće prihvatiti nijedna nadležna služba, pošto nije pravno validan. S druge strane, na overenom prevodu nalazi se zvanična potvrda da je prekontrolisan od strane stručnog lica i da je, kao takav, prihvatljiv u daljim administrativnim i pravnim poslovima, isto kao i njegov original.

Bez originalnih dokumenata, kao što ste videli, prevodilac i sudski tumač Pančevo neće moći da obavi posao koji od njega zahtevate. Možete izabrati jedan od dva nečina da nam ih dostavite. Imate mogućnost da nam ih lično donesete u našu pančevačku poslovnicu, a druga varijanta je da nam ih pošaljete preporučenom pošiljkom preko Pošte ili preko neke kurirske službe, koja vrši isporuke u Pančevu, kao što su „Bex Express“ ili „Aks Express Kurir“.

Postoji i varijanta slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, ali samo u slučaju da vam je neophodan „hitan prevod“ dokumenata, to jest onaj koji mora da se završi u kraćem roku od onog koji, u uobičajenim uslovima, nudi prevodilac i sudski tumač Pančevo. Ipak, i u ovoj situaciji, morate nam, na jedan od gore pomenutih načina, što pre budete mogli, dostaviti i originalna dokumenta, bez kojih neće moći da bude završena overa.

Gotova dokumenta, odnosno overene prvode i originale, možete preuzeti lično, u našoj poslovnici u Pančevu ili vam ih možemo dostaviti na adresu koju navedete u zahtevu. Materijal šaljemo preporučeno, preko „Pošte Srbije“ ili preko jedne od kurirskih službi. Troškove slanja materijala sami plaćate, nezavisno od onih za prevod i overu. Cenu dostave određuje služba koja će tu uslugu obaviti, u ovom konkretnom slučaju.

Koja dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Pančevo?

Nije preterano reći da našem stručnom timu možete poveriti prevod i overu baš svih vrsta dokumenata i ličnih isprava..

U mnogobrojnu i često komplikovanu poslovnu dokumentaciju koju obrađuje prevodilac i sudski tumač Pančevo spada sva tenderska dokumentacija, kao i sve vrste ugovora, na primer, kupoprodajni ili neki o prometu roba i usluga. Ovde se nalaze i rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, kao i bilansi stanja i uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre, ali i razni patenti, poslovne odluke i fakture.

Tehnička dokumentacija se često traži u procesu dobijanja atesta, pa se i za nju rade prevodi i overe. Ovde se misli na laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda.

Prevodioci i sudski tumači Pančevo rade i sa ličnim dokumentima, u koja se ubrajaju pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i, naravno, lična karta.

Za nastavak školovanja, za zaposlenje ili ostvarivanje nekih drugih prava klijentima je često potreban prevod i overa diplome i dodataka diplomi, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i prepisa ocena, uvernja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta.

Prevodilac i sudski tumač Pančevo će prihvatiti da prevede i overi i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, od kojih se najčešće traže lekarski nalazi, uputsva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija o medicinskim proizvodima.

U administrativnim poslovima neretko su potrebne različite potvrde i uverenja, a prevodioci i sudski tumači Pančevo najčešće obrađuju potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće venčanje sa državljaninom neke druge zemlje, zatim potvdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti.

Vrlo obimna sudska dokumentacija je, takođe, predmet rada naših stručnjaka. Tako, prevodilac i sudski tumač Pančevo može za vas da prevede i overi sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, punomoćja, sertifikate, dozvole boravka, kao i odluke, pravilnike, izveštaje, licence i izjave, jednom rečju, sva pravna akta.

U poslednje vreme sve češće se traži i prevod tekovina Evropske Unije, pa je naš stručni tim osposobljen i za pružanje ove usluge.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Na osnovu Konvencije koju je u Hagu 1961. potpisao određeni broj država, umesto dotadašnjeg komplikovanog procesa legalizacije dokumenata, uvedena je overa Apostille pečatom. Ovom overom se potvrđuje da dokumenta i javne isprave, koje su izdali nadležni organi jedne države, mogu da se koriste i u pravnom prometu svih drugih država potpisnica spomenute Konvencije. Dokumenta koja se apostiliraju ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu vrstu overavanja.

Pošto preodilac i sudski tumač Pančevo nije dužan da tačno zna koja je vrsta overe zakonom predviđena za vaš konkretni dokument, molimo vas da se o tome blagovremeno raspitate i obavestite nas da li je za dotični materijal potrebna overa samo prevedenog dokumenta ili i prevedenog i originalnog, kao i da li se zahteva prevod samog pečata.

Uz ove informacije prevodilac i sudski tumač Pančevo će moći da u predviđenom roku, a na obostrano zadovoljstvo, završi posao koji ste mu poverili.

Sva ova obaveštenja u našoj zemlji možete dobiti u nadležnim službama osnovnih sudova, pošto su oni zaduženi za poslove overe Apostille-om.

Kako do obaveštenja o Apostille-u u Pančevu?

Osnovni sud u Pančevu, u kome možete dobiti odgovore na pitanja o ovoj vrsti overe nalazi se u istoj ulici gde i naša poslovnica, odnosno u Vojvode Radomira Putnika 13-15. Možete pokušati da informacije dobijete na broj telefona 013-344-366. U sastavu ove institucije radi i sudska jedinica u Kovačici, u Ulici Maršala Tita 52.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje pružamo, slobodno nas možete pozvati na 013-333-066, a ako bude potrebno zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim službenikom.

Najzad, valjalo bi da vas upoznamo i sa jednim važnim pravilom prevodilačke struke, koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta, u kucanoj formi, iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Ovo se primenjuje i u procesu prevođenja dokumentacije. Cene svih naših usluga, odnosno prevođenja, overe i redakture, nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Pančevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Pančevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Pančevo

Spisak sudskih tumača za grad PančevoSudski tumači za grad PančevoSpisak sudskih tumača za grad Pančevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pančevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PančevoSudski tumači za grad PančevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pančevo

Sudski tumači i prevodioci u Pančevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!