Sudski tumači i prevodioci Podunavci

Podunavci su naselje seoskog tipa u centralnoj Srbiji i pripadaju opštini Vrnjačka Banja i Raškom upravnom okrugu. Nalaze se na desnoj, južnoj obali Zapadne Morave, u plodnoj rečnoj ravnici. Podunavci po svojoj nadmorskoj visini spadaju u ravničarska sela, ali su okruženi planinama. Na jugu se nalazi Goč, sa svojim ograncima i visovima, poput Krnje jele, Jelenca, Lazova, Činara i drugih. Na severu, sa druge strane Zapadne Morave, nalaze se Gledićke planine, a istočna i zapadna strana mesta su otvorene prema širokoj rečnoj dolini. Od Vujaškog i Jelošničkog potoka nastaje Podunavska reka, koja protiče kroz selo i uliva se u Gračaničku reku malo pre njenog ušća sa Zapadnom Moravom. U neposrednoj blizini Podunavaca nalaze se i sela Stubal, Gračac i Vraneši.

Selo Podunavci je podeljeno na mahale: Ljekovac ili Arnautska Mala, Srnjevc, Brdo i Petrovica. Deo sela oko puta prema Kruševcu zove se Čaršija i to je centralni deo naselja. Tu se nalazi sudnica Podunavačke opštine, osnovna škola, železnička stanica, parna strugara porodice Radovanović iz Kraljeva, tri mehane, tri trgovačke i nekoliko zanatlijskih radnji.

Mesto je dobilo ime po porodici Stojanović, poznatoj kao „Podunavci“, koja se ovde doselila u 18. veku iz Smederevskog Podunavlja. Ispod puta za Kruševac, u delu sela koji se zove Reka, najverovatnije je u tursko doba postojalo naselje. Tome u prilog govore i podaci da su meštani često, prilikom obrade zemlje, izoravali i ostatke zemljanog posuđa ili ćeramide. Blizu mesta gde se Gračačka reka uliva u Zapadnu Moravu nalazi se lokacija poznata pod imenom Karaula. Prema narodnom predanju, tu je sve do 1838. godine bilo pogranično stražarsko mesto.Danas u Podunavcima živi oko hiljadu i po ljudi, u više od 400 domaćinstava. Većinsko stanovništvo čine Srbi, a u veoma malom procentu ima i Bugara, Crnogoraca, Hrvata, Rusa, Ukrajinaca, Rumuna i Jugoslovena. Žitelji se uglavnom bave poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu , kao i u obrazovanju, zdravstvu i državnoj upravi.

Blizina Vrnjačke Banje u kojoj je turizam osnovna delatnost, može uticati i na takav razvoj Podunavaca i okolnih mesta. U tom smislu posebno mogu biti zanimljive Podunavačke bare, koje se nalaze u neposrednoj blizini sela. To je, zapravo, kompleks od nekoliko desetina bara, koje su se formirale zahvaljujući postupku vađenja šljunka u blizini Zapadne Morave. Nakon toga, podzemne vode su izbile i ispunile napravljena udubljenja, te se tu, vremenom, razvio specifičan ekosistem. Podunavačke bare su posebno atraktivne za ribolovce, pa se ovde svake godine organizuju ribolovačka takmičenja, na kojima učestvuje veliki broj ljudi, ne samo iz Srbije, već i iz regiona.

Žitelji Podunavaca su u mogućnosti da, ako za tim imaju potrebe, postanu i korisnici veoma kvalitetnih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje podrazumevaju prevod službenih materijala na više od 40 svetskih jezika, kao i overu istih pečatom ovlašćenog stručnog lica. Prevodioci i sudski tumači Podunavci će vam, dakle, omogućiti da na istom mestu, za kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobijete dokument na traženom jeziku koji ćete odmah moći da koristite u praksi. Kod nas se, takođe, možete profesionalno osposobiti, tačnije, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za obavljanje mnogih poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje vode stručni i skusni predavači, savladati upotrebu računara ili se pripremiti za polaganje prijemnog ispita u obrazovnoj ustanovi koju želite da upišete.

Prevodioci i sudski tumači Podunavci rade na sledeći način

S obzirom na to da se bave obradom službenih materijala koji će se koristiti u zvaničnom pravnom prometu, prevodioci i sudski tumači Podunavci veoma dobro poznaju važeće zakone i propise, kao, uostalom, i stručne izraze i termine koji se koriste u ovakvom tipu dokumenata. Podrazumeva se, naravno, da svi imaju visoku stručnu spremu, odnosno, diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, dok mnogi među njima rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet prevoda podiže na još viši nivo. Iza njih su godine prakse u poslovima profesionalne obrade javnih isprava i dokumenata, te možete biti sigurni da će ono što se traži obaviti maksimalno stručno i omogućiti vam da u kratkom vremenskom periodu i po veoma povoljnoj ceni dođete do pravno validne verzije svojih materijala na jeziku koji ste zahtevali.

Da bi to postigli, posebnu pažnju posvećuju procesu prebacivanja sadržaja na nov jezik, što predstavlja kompleksan i nimalo jednostavan postupak. Reč je o tome da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju biti precizno prevedene i tačno izražene, a to posebno važi za stručnu pravnu terminologiju, koja predstavlja bazu ovog tipa pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Podunavci veoma dobro poznaje i gramatiku i pravopis jezika sa kojima radi, te posao obavlja u skladu sa ovim pravilima. Tekst novog dokumenta piše u duhu ciljanog jezika i karakterističnim stilom kojim se odlikuju zvanična dokumenta. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami stručnjaci koji su na njemu radili, a potom i lektori. Na taj način se osigurava detektovanje i ispravljanje čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvorom i drugih nepravilnosti.

Tako doteran prevod preuzimaju sudski tumači i na samom početku procesa overe vrše njegovo detaljno sravnjivanje sa tekstom izvornika. Naime, dokument na novom jeziku može postati pravno važeći samo ako apsolutno u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu odgovara svom originalu. Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Podunavci overava prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je materijal pregledala i odobrila stručna i licencirana osoba, te da se, kao takav, može podnositi u sve nadležne institucije jednog sistema.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Podunavci?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod zvanične dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji koja uključuje neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Iako to nije slučaj sa ostalim institucijama iz naše branše, u mogućnosti smo da ponudimo i prebacivanje sadržaja čak i u okviru hebrejskog, pakistanskog, romskog, persijskog, estonskog i korejskog , budući da su vrhunski poznavaoci ovih jezika deo naše profesionalne ekipe. Tekst službenih materijala prevodimo i u domenu kineskog, japanskog, pa i latinskog, koji je, iako određen kao mrtav jezik, i u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka. Najčešće se, naravno, rade prevodi koji na jednoj strani obuhvataju engleski, francuski, nemački, ruski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, turski i arapski jezik. Prevodioci i sudski tumači Podunavci u svom radu koriste i jezike država koje nas okružuju - mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski i hrvatski, kao i mnoge druge, do sada nespomenute, evropske jezike: slovenački, holandski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, ali i one iz skandinavske grupe - švedski, finski, danski i norveški. U skladu sa savremenim nastojanjima da se i osobama sa slušnim i govornim poteškoćama omogući nesmetano obavljanje svih administrativnih poslova, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

S obzirom na to da se neprekidno trudimo da osavremenimo i obogatimo svoju ponudu, predstavljamo jednu od retkih institucija na ovim prostorima gde, ukoliko vam je to potrebno, možete dobiti direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Podunavci je u toj meri stručan, iskusan i umešan u prebacivanju sadržaja zvanične dokumentacije, da je sposoban da materijal, izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, odmah prevede na drugi ciljani strani jezik. Ovaj posao se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, to jest, dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Jasno je, dakle, da se u našem centru radi efikasnije, a samim tim i jeftinije, budući da za opisanu uslugu nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, te nam se klijenti veoma često obraćaju kada im je potreban prevod ovakve vrste.

Bilo kakva uluga prevoda i overe da je u pitanju, prevodioci i sudski tumači Podunavci daju klijentu najkraći rok za završetak obrade. Ipak, ukoliko je potrebno posao obaviti za izuzetno kratko vreme, prihvatiće da, na zahtev stranke, urade i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, u terminu koji sam korisnik odredi. Iako rade pod otežanim okolnistima i pod pritiskom, naši jezički stručnjaci će postupati maksimalno profesionalno, te će sve biti obavljeno na uobičajenom, visokom nivou kvaliteta. Jedino što će se razlikovati jeste cena usluge, pošto se sada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvani dodatak za hitnost. Njegov iznos određuje broj prevedenih strana, kao i dužina vremenskog perioda koji nam klijent ostavlja za završetak kompletnog posla.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Podunavci?

Korisnici naših profesionalnih usluga se najčešće odlučuju za potpunu obradu službenih materijala, koja obuhvata i prevod i overu, budući da tako sav potreban posao obavljaju za kraće vreme i bez lutanja od službe do službe. Međutim, ponekad nam klijenti traže i da samo overimo dokument čiji su prevod na traženi jezik poverili nekom stručnjaku van našeg prevodilačkog centra. Svakako da prihvatamo da obavimo i ovaj posao, s obzirom na to da su potrebe i želje naših stranaka uvek na prvom mestu. Moramo, međutim, da naglasimo da smo i u opisanoj situaciji dužni da sprovedemo zakonom definisan proces overe, odnosno da će prevodioci i sudski tumači Podunavci prevod koji donesete temeljno uporediti sa njegovim originalom, koji im se, u tu svrhu, mora dostaviti na uvid. Ukoliko utvrde da se spis na novom jeziku u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima poklapa sa tekstom izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisati. Time su ga svrstali u zakonski i pravno validne materijale koji se, umesto originala, mogu koristiti u pravnom prometu.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji imate ne može da se overi pošto u nečemu odstupa od originala ili su u njemu uočene druge nepravilnosti. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge naših lektora i korektora koji su zaduženi za redakturu spornih sadržaja. Oni će, dakle, obaviti detaljan pregled izvora i prevoda, izdvojiti i korigovati eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške, u svemu izjednačiti prevedenu i originalnu verziju materijala i omogućiti vam da dobijete dokument na novom jeziku, urađen prema svim strogim pravilima obrade zvaničnih materijala. Sada će on, bez problema, proći kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti regularno overen.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Podunavci?

Jezički stručnjaci koji sačinjavaju našu profesionalnu ekipu kvalifikovani su za obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira koliko su složeni njihovi sadržaji ili na koju se oblast društvenog života odnose.

Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Podunavci rade sa svim dokumentima koja u tu svrhu mogu biti potrebna. Ovde, recimo, spadaju ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, bilansi stanja, poslovne odluke, te sve vrste biznis ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Prevode se i overavaju i statuti preduzeća, godišnji izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), finansijski izveštaji, ali i kompletna tenderska dokumentacija koja obuhvata uputstva za ponuđače, opšte uslove, obrasce, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, a bez čijeg regularno overenog prevoda nije moguće učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda.

Prevodioci i sudski tumači Podunavci kvalifikovani su i za obradu tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, koja obuhvata naučne i tehničke patente, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijsk aispitivanja tehničkih uzoraka i mnoge druge materijale iz ovih oblasti.

Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), pasoš, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sve ostale spise koji su vezani samo za ličnost jedne osobe.

Prevodilac i sudski tumač Podunavci izdaje overeni prevod presude o razvodu braka, kao i svih ostalih sudskih odluka, presuda i rešenja, ali i ostalih dokumenata koja se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. Ovde, između ostalog, spadaju razne vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, ali i pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Takođe se prevodi i overava saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti stručan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

S obzirom na to da se mnogi klijenti leče u inostranstvu ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, često dobijamo zahteve da obradimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije.

Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji potrebno je nadležnoj službi predati overene prevode različitih materijala kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koji su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Tako prevodioci i sudski tumači Podunavci, pored ostalog, rade sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnim planovima i programima fakulteta, te sa uverenjima o položenim ispitima i potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju.

U mnogim situacijama se, u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, traže overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Podunavci prevodi i overava potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je, recimo, neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti i mnoge druge srodne materijale.

Zaštita dokumenata koja nam dostavljate na obradu je nešto o čemu se u Akademiji Oxford iznad svega vodi računa. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Podunavci su, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, prošli sve predviđene provere i položili profesionalnu zakletvu, kojom su obavezani na rad u skladu sa važećim propisima i bezuslovno poštovanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata. Svi vaši materijali će, dakle, biti strogo čuvani i zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe, što se, takođe, odnosi i na podatke koji su u njima sadržani. Na taj način vam obezbeđujemo da, uz vrhunski kvalitet obrade dokumentacije, dobijete i bezuslovnu diskreciju i neophodnu sigurnost.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodilac i sudski tumač Podunavci mogao da ispuni sve vaše zahteve, te da, nakon prevoda, i overi dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, makar, njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. To možete učiniti lično, dolaskom u našu poslovnicu i predajom dokumenatcije nadležnom službeniku ili slanjem iste na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. U slučaju da je potrebno da uradimo „hitan prevod“, možete materijale skenirati i poslati na naš mejl, ali, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, moraćete nam ih naknadno doneti ili na opisane načine poslati, kako bi vaši prevodi mogli da budu overeni i uvršćeni u pravno važeća dokumenta.

Gotove prevode i njihove originale možete lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete. To će uraditi kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke. Ovo je usluga koju ćete platiti nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga naših stručnjaka, a prema važećem cenovniku službe koja ju je obavila.

Cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Cena prevoda određuje se na osnovu broja prevedenih strana, a na jednoj od njih se, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom pravilu, nalazi tačno 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i takozvana Apostille overa, koja je uvedena nakon što je oko sto država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova formalnost podrazumeva nesmetano korišćenja apostiliranih dokumenata u svim zemljama potpisnicama, ali ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač.

Apostille pečat je izrađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, upisuju potrebni podaci. Ova vrsta overe, međutim, nije predviđena za sve službene materijale, te su, na primer, od nje izuzete isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao i administrativne isprave direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Postupak apostiliranja se, takođe, ne sprovodi uvek na isti način. Nekada se, tako, traži da i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik, a ponekad se Apostille-om overava, ne samo prevod, već i original materijala.

U našoj zemlji su za apostiliranje zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači Podunavci nisu obavezni da budu upoznati sa svim detaljima ovog procesa. Oni će vas, stoga, uputiti samo u informacije koje je, za vaš konkretni slučaj, potrebno da pribavite u nadležnoj pravosudnoj ustanovi u vašem mestu. Za overu Apostille-om biće potrebno da podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti obaveštenja o Apostille overi?

S obzirom na to da Podunavci pripadaju opštini Vrnjačka Banja, sve što je potrebno o apostiliranju materijala namenjenih upotrebi u inostranstvu stanovnici mogu saznati u Sudskoj jedinici u Vrnjačkoj Banji, u Bulevaru Srpskih Ratnika bb ili na broj telefona 036-611-362. Neposredno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Kraljevu, čija adresa je Pljakina 4, a brojevi telefona 036-33-45-52 i 036-33-42-78.

Ukoliko postoji nešto što u ovom tekstu nismo razjasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas na nas kontaktirate telefonom, mejlom ili da dođete lično u poslovnicu. Naši ovlašćeni koordinatori su uvek raspoloženi da detaljno odgovore na sva vaša pitanja i pruže vam tražene informacije, a ako procene da je i to potrebno, zakazaće vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Podunavci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Podunavce


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Podunavci

Spisak sudskih tumača za grad PodunavciSudski tumači za grad PodunavciSpisak sudskih tumača za grad Podunavci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Podunavci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PodunavciSudski tumači za grad PodunavciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Podunavci

Sudski tumači i prevodioci u Podunavcima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!