Sudski tumači i prevodioci Rekovac

Varošica Rekovac se nalazi u centralnoj Srbiji, tridesetak kilometara jugozapadno od Jagodine. Mesto leži na reci Dulenki, u brdovitom delu naše zemlje, poznatom pod imenom Levač. To je, zapravo, prostor u obliku levka smešten između Juhora i Gledićkih planina, koji je okružen rekama Gruža, Belica, Temnić, Lepenica i Dulenka. Mesto Rekovac predstavlja centar opštine sa istim imenom, koja zauzima područje u jugoistočnom delu Šumadije, između administrativnih teritorija Kragujevca, Jagodine, Varvarina, Trstenika i Kraljeva. U sastav opštine ulaze 32 naseljena mesta.

Srpsko selo pod imenom Rekavice prvi put se u pisanim dokumentima spominje u poreskim izvorima turskog načelstva iz 1595. godine, ali kao Rakovac. Nakon oslobođenja od Turaka, Rekovac je ušao u sastav Kneževine Levač, koja je predstavljala deo Jagodinske nahije. Tako je bilo sve do 1834. godine, kada je Srbija podeljena na serdarstva. Mesto je ušoreno 1836., a zvanično proglašeno za varošicu 1886. godine.

Rekovac se može ubrojati u mlađa naselja oblasti Levača. Prvi stanovnici ovog mesta bili su poreklom iz Crne Gore i nastanili su se u gornjem toku reke Dulenke. Neselje je dobilo ime po kućama građenim uz samu reku i vodenicama koje su se zvale rekavice.Na osnovu podataka sa popisa iz 2011., u Rekovcu živi više od hiljadu i po ljudi, a cela opština ima oko 11 hiljada stanovnika. Pored prerađivačke industrije i poljoprivrede, poglavito voćerstva, na ovim prostorima zastupljena je i trgovina, ugostiteljstvo, poslovi u zdravstvu, državnoj upravi i obrazovanju. Neuspešna privatizacija dovela je do propadanja gotovo svih preduzeća koja su poslovala u opštini Rekovac, a jedina firma koja i danas radi je „Vineks“ (Levački grozd) iz Belušića.

Obrazovanje se odvija u okviru predškolske ustanove sa područnim odeljenjima, osnovnih škola u Rekovcu i u Belušiću, takođe sa izdvojenim odeljenjima, kao i u Srednjoj poljoprivredno - veterinarskoj školi u Rekovcu. Opština je osnovala Kulturno - prosvetnu zajednicu, ustanovu koja se bavi organizacijom kulturnih manifestacija i očuvanjem običaja i tradicije.

Za posetioce Rekovca i okoline svakako je najzanimljiviji manastir Kalenić, podignut za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, početkom 15. veka. Posebno se ističu manastirske freske „Svadba u Kani“ i „Sveti ratnici“. Crkva je posvećena Vavedenju Bogorodice i smatra se jednim od najlepših spomenika vizantijskog graditeljstva i moravske arhitekture. U blizini se nalaze ostaci starog grada Županjevca, prestonice kneza Lazara. U prostoru manastira Kalenić svake godine održava se turistička, kulturna i etnološka manifestacija „Prođoh Levač, prođoh Šumadiju“ i bira se devojka sa najdužom pletenicim, „Najbrk“ Sabora, lepotica Sabora i najlepša ženska i muška šumadijska narodna nošnja.

Stanovnici Rekovca i okolnih mesta koji imaju potrebe za prevodom i overom službenih materijala, mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford i na istom mestu, za relativno kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti kompletno obrađen dokument na jeziku koji žele. Takođe se kod nas mogu obučiti za rad na računaru, profesionalno osposobiti, odnosno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pohađati naše sertifikovane kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim institucijama.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Rekovac?

Jezički stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru poseduju sve potrebne kvalifikacije za bavljenje ovim poslom. Diplomirali su na traženim smerovima Filoloških fakulteta i stekli predviđeno profesionalno iskustvo. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, te je kvalitet prevođenja zaista na vrhunskom nivou. Budući da se prevodioci i sudski tumači Rekovac bave obradom službenih materijala koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, odlično su upoznati sa svim aktuelnim zakonima i propisima, a savršeno vladaju i stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u dokumentaciji koju prevode i overavaju. Svojim klijentima će, tako, omogućiti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po veoma povoljnoj ceni, dobiju kompletnu obradu službenih materijala, te da dokumenta na novom jeziku mogu odmah da koriste u praksi.

Prevodilac i sudski tumač Rekovac poseduje, dakle, licencu za rad odobrenu od strane predviđene institucije Republike Srbije i ima zadatak da dokumenta prevede na traženi jezik, a zatim i da ih na regularan način overi. Proces prebacivanja zvaničnih sadržaja na novi jezik je odgovoran posao, s obzirom na to da se ništa ne sme raditi otprilike ni provizorno, već svi detalji izvornog dokumenta, a pre svega stručni termini i izrazi, moraju biti precizno prevedeni i adekvatno izraženi. Takođe se veoma vodi računa o gramatičkim i pravopisnim pravilima, kao, uopšte, i o duhu jezika na koji se tekst prebacuje, ali i o stilu izrade službenih materijala, koji je karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, prolazi duplu kontrolu, odnosno, najpre ga pregledaju sami prevodioci, a potom i lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje čak i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te materijal u svom savršenom obliku dolazi u ruke sudskog tumača.

Tada, naime, počinje proces overe, a njegov previ deo sastoji se u sravnjivanju prevoda sa originalom. Radi se o tome da dokument na traženom jeziku mora sadržinski biti potpuno jednak svom izvoru, a to se odnosi i na stil pisanja, kao i na upotrebljene termine. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Rekovac overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Tako postaje garant da je ovaj materijal u svemu jednak tekstu izvornika i da ga, kao takvog, u pravnom saobraćaju mogu prihvatiti sve nadležne institucije.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Rekovac?

Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam ponudi prevod zvanične dokumentacije sa i na više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a među kojima se, svakako, nalaze najpopularniji i najrasprostranjeniji jezici, poput ruskog, engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, kao i španskog, italijanskog i grčkog. Na našim prostorima često se traže prevodi koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika susednih naroda ili onih sa kojima smo u prošlosti delili državu. To su, na primer, slovenački, hrvatski, bosanski, makedonski, ali i mađarski, rumunski, bugarski i albanski. Prevodioci i sudski tumači Rekovac rade i sa turskim, arapskim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, ali i sa sklandinavskim jezicima - švedskim, norveškim, finskim i danskim. Sadržaje zvaničnih materijala prebacujemo i na kineski, japanski i latinski jezik, ali i sa njih na sve druge jezike koji su u ponudi. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za romski, hebrejski, persijski, pakistanski, korejski i estonski jezik. Oni su, naime, retki na ovim prostorima, te Akademija Oxford klijentima sa zadovoljstvom može da ponudi i prevodilačke usluge koje uključuju neki od pomenutih jezika. Želeći da izađemo u susret i potencijalnim korisnicima sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, angažovali smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će na adekvatan način omogućiti prevod i overu materijala koji su pomenutim klijentima potrebni.

Kod nas možete dobiti i uslugu direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi strani jezik, po čemu smo jedinstveni na ovim prostorima. Reč je o tome da je prevodilac i sudski tumač Rekovac u toj meri stručan i opšte obrazovan, iskusan i umešan u prevodđenju, da će dokument izvorno idat na stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, odmah prebaciti na traženi strani jezik, a da pri tom sadržaje uopšte neće prevoditi na srpski jezik. Ovaj posao se, međutim, u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja posredno, odnosno, materijali se prvo sa izvornog jezika prebacuju na naš maternji, pa tek onda sa njega na željeni strani jezik. Jasno je da naši stručnjaci rade brže i efikasnije, a da tako štede i novac svojih klijenata, budući da za ispunjenje ovakvog zahteva kod nas nije potrebno angažovanje više prevodilaca, odnosno, jednog, čija je specijalnost izvorni, i drugog, koji je stručan za ciljani jezik.

Imajući u vidu činjenicu da je savremeno doba uvek užurbano i da se svi poslovi moraju obaviti za što kraće vreme, prevodioci i sudski tumači Rekovac u svakoj situaciji nastoje da klijentima daju što povoljnije rokove za završetak obrade materijala. Ponekad se, međutim, dogodi da je neki zahtev potrebno ispuniti što pre, te se tada radi takozvani „hitan prevod“, a klijent sam postavlja rok do kada će isti biti završen. Uprkos otežanim uslovima i delovanju pod pritiskom, jezički stručnjaci Akademije Oxford i u ovakvoj situaciji zadržavaju vrhunski kvalitet obrade, po kome su i prepoznatljivi. Međutim, ono što neće biti isto kao inače jeste cena pomenute usluge, koja će se od uobičajene razlikovati utoliko što je klijent sada obavezan da, pored osnovnih troškova, plati i „taksu za hitnost“, čija se visina određuje na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine vremenskog perioda u kome se očekuje da prevodioci i sudski tumači Rekovac završe sav posao.

Prevodilac i sudski tumač Rekovac može da prevede i overi sledeća dokumneta

Bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava može biti preveden na traženi jezik i regularno overen pečatom ovlašćenog stručnjaka u našem prevodilačkom centru. Prevodioci i sudski tumači Rekovac sposobni su da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima i da u dogovorenom roku ispune ono što od njih tražite.

U oblasti ličnih dokumenata obrađujemo standardne lične isprave, to jest, ličnu kartu i pasoš, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. Ovde, recimo, spada izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i mnoga druga slična dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač Rekovac prevodi i overava celokupnu poslovnu dokumentaciju, koja je veoma često tražena, budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država. Ovde, između ostalog, možemo navesti statut i osnivački akt preduzeća, finansijske, godišnje, revizorske i razne druge izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja i uspeha, sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, oni o saradnji ili o prodaji roba i usluga, ali i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda i ostale srodne pisane materijale. Prevodilac i sudski tumač Rekovac radi i sa svim dokumentima koje je potrebno podneti radi učestvovanja na nekom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom, tenderu. To su, recimo, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Osim presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih odluka, presuda i rešenja, prevodioci i sudski tumači profesionalno obrađuju i ostala pravna akta, potrebna za međunarodne sudske i pravne poslove. To su, na primer, naslednička i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, saglasnost o zastupanju, različiti tipovi pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te sve vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja i punomoćja. Ukoliko to klijenti zahtevaju, radimo i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Svi koji se bave poslovima ili nekim delatnostima vezanim za nauku, građevinu ili tehniku imaju potrebu za overenim prevodima dokumentacije iz ovih oblasti. Tako, prevodioci i sudski tumači Rekovac rade sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, kao i sa građevinskim projektima i svom propratnom dokumentacijom.

S obzirom na to da danas mnogi ljudi koriste lekove i preparate proizvedene u stranim zemljama ili se, pak, leče u inostranstvu, neretko imamo zadatak da prevedemo i overimo raznovrsne pisane materijale iz oblasti farmacije ili medicine. To su, između ostalog, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva tražena dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da pohađate neku obrazovnu ustanovu ili aplicirate za posao u stranoj državi, biće vam potrebni overeni prevodi diplome i svih dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i svih ostalih zvaničnih materijala koji se tiču obrazovanja. Sve to, naravno, mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Rekovac.

U cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava, nadležnim službama obično treba podneti overene prevode traženih potvrda i uverenja. Iz ovog domena prevodilac i sudski tumač Rekovac obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje, na primer, nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrdu o mestu boravka, o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta sličnog tipa.

Bezbednost vaših dokumenata koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Rekovac je nešto što vam Akademija Oxford, kao renomirana institucija, može zagarantovati. Naime, svi koji rade u našem prevodilačkom centru su pouzdane i stručne osobe, koje su, pre stupanja na dužnost, položile profesionalnu zakletvu i obavezale se na poštovanje važećih zakona i propisa, ali i na maksimalno uvažavanje ličnosti i privatnosti klijenata i čuvanje podataka i materijala sa kojima rade. Možete, u svakom slučaju, biti sigurni da ćete kod nas, osim kvalitetnog prevoda i regularne overe, dobiti i neophodnu sigurnost i apsolutnu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rekovac?

Jasno je da smatramo da je prevod službenih materijala na traženi jezik urađen u našem prevodilačkom centru jedan od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, ali ćemo poštovati vašu odluku ukoliko ste taj posao poverili nekom ko nije član naše profesionalne ekipe. Ipak, ako od nas tražite da takav prevod overimo, obavezni smo da sprovedemo propisanu proceduru koja se primenjuje i u slučaju overe materijala koji su na traženi jezik prebačeni u našem centru. Prevod koji ste doneli će, dakle, na samom početku biti pregledan i u svim pojedinostima upoređen sa originalom, koji nam, u tu svrhu, morate dostaviti na uvid. Ako prevodilac i sudski tumač Rekovac utvrdi da je reč o dva dokumenta koji su napisani različitim jezicima, ali čiji se sadržaj, stil i upotrebljeni stručni termini sasvim poklapaju, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i staviti na njega svojeručni potpis. Tada dotični spis postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može, bez ikakvih smetnji, postati deo međunarodnog pravnog saobraćaja.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala ili se, pak, u nečemu ne poklapa sa svojim izvorom, neće, naravno, moći da bude overen. Tada u pomoć priskaču naši veoma iskusni i stručni lektori i korektori i rade redakturu spornog dokumenta. Najpre pažljivo pregledaju prevod i original, detektuju i ispravljaju eventualne pravopisne, slovne, stilske i gramatičke greške, proveravaju tačnost prevoda stručnih izraza i termina i u svim predviđenim aspektima izjednačavaju prevod sa originalom. Nakon njihove stručne intervencije, imaćete dokument na traženom jeziku koji će glatko proći kontrolu i overu sudskog tumača i moći odmah da se koristi u praksi.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Među materijalima koja nam dostavljate na obradu svakako moraju biti i originali, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Rekovac neće moći da ispuni vaše zahteve, te da, nakon prevoda, i overi dokumenta. Spise koje ćemo prevoditi i overavati možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku ili ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su vam dostupne. Isključivo u slučaju da treba da uradimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali u svim ostalim slučajevima korišćenje elektronske pošte u tu svrhu nije dozvoljeno. U opisanoj situaciji, međutim, svaki sekund nam je i te kako važan, a ovo je zaista najbrži način dostave. Ipak, i tada ste obavezni da nam naknadno donesete ili na pomenute načine pošaljete i originalna dokumenta, kako bismo mogli da kompletiramo obradu.

Prevedene i overene materijale, zajedno sa originalima, možete lično podići u našem predstavništvu ili, pak, tražiti da vam ih na određenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Troškove koji se odnose na dostavu ćete sami platiti, najverovatnije prilikom preuzimanja dokumentacije i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Ta cena je sasvim nezavisna od one koja se tiče prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste, eventualno, koristili.

Sama cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, budući da se na veće količine materijala obično daje neki popust. U skladu sa standardom prevodilačke profesije, jedna strana odštampanog prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. To važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Inače, cene svih usluga koje nudimo nabrojane su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete obavestiti i kod ovlašćenog koordinatora u našem predstavništvu.

Šta je Apostille overa?

Overa Apostille pečatom predstavlja formalnost koja se, u izvesnom smislu, tretira kao overa višeg nivoa u odnosu na onu koju obavlja licencirani sudski tumač. Za ovaj postupak su, međutim, zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, shodno novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu.

Dakle Apostille overa ni u jedom slučaju ne isključuje overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a nije ni predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim carinski ili trgovinskim poslom. Takođe, postoje službeni materijali kod kojih se apostilira samo prevod, kao i oni kod kojih je potrebno na ovakav način overiti i prevod i original. Kako je Apostille pečat izrađen u obliku štambilja u koji su, na tačno određen način, uneti odgovarajući podaci, ima slučajeva kada se traži da, pored sadržaja samog dokumenta, i Apostille pečat bude preveden na ciljani jezik.

Sve ove pojedinosti apostiliranja su i te kako važne i neophodno je da se na vreme informišete o tome šta se od pomenutog odnosi na vaš konkretni materijal koji treba da se overi. Kako prevodilac i sudski tumač Rekovac nije zadužen za Apostille overu, logično, nije ni upoznat sa njenim pravilima za svaki pojedinačni dokument. Stoga će vas naši stručjaci uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu, gde ćete se o svemu detaljno raspitati i tako omogućiti nesmetan tok overe vaših materijala.

Gde u Rekovcu dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Pomenute informacije o apostiliranju možete dobiti u Prijemnoj sudskoj kancelariji u Rekovcu, u Ulici Slađana Lukića bb ili na broj telefona 035-8411-057, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Ako je potrebno, možete se obratiti i direktno nadređenoj ustanovi, odnosno, Osnovnom sudu u Jagodini, čija je adresa Kneginje Milice 84, a brojevi telefona 035-221-409 i 035-241-316.


Kategorije prevoda za Rekovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rekovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Rekovac

Spisak sudskih tumača za grad RekovacSudski tumači za grad RekovacSpisak sudskih tumača za grad Rekovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rekovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RekovacSudski tumači za grad RekovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rekovac

Sudski tumači i prevodioci u Rekovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!