Sudski tumači i prevodioci Rožaje

Rožaje je gradsko naselje i sedište istoimene opštine na krajnjem istoku Republike Crne Gore. Teritorijalno pripada crnogorskom delu Raške oblasti. Varošica je smeštena na izvoru reke Ibar, na mestu gde se ukrštaju dva važna regionalna puta - jedan koji od Kosovske Mitrovice, preko planine Cmiljevice vodi do Plava i Gusinja i drugi koji od Peći ide preko prevoja Kule i Turjana. Opština Rožaje se, zapravo, nalazi na tromeđi između Srbije, Crne Gore i Kosova. Područje Rožaja se može uvrstiti u visokoplaninske oblasti, a sam grad se nalazi na više od hiljadu metara nadmorske visine.

Naseljeno mesto na području današnjeg Rožaja razvilo se u 7. veku. Tu su živeli Iliri, Rimljani, Grci, a kasnije su se naselila i slovenska plemena. Turci su ove krajeve osvojili 1455. godine, a mesto se pod današnjim imenom spominje od 1585. O poreklu naziva postoje dva tumačenja. Prema jednoj priči Rožaje je dobilo ime po dva krečnjačka stuba u obliku rogova, koji su se nalazili nedaleko od Ganića kule, a po drugoj je za to zaslužan status mesta kao centra trgovine rogatom stokom. Varoš se razvijala, pa su se ovde naseljavale i izbeglice iz okolnih područja koje su primale islam. O bogatstvu ovdašnjih trgovaca u drugoj polovini 19. veka svedoči i izreka „Da Carigrad izgori, Rožaje bi ga podiglo“. Podelom Sanđžaka 1913. godine, Rožaje ulazi u sastav Crne Gore i gubi dotadašnji privredni i upravni značaj. Nepovoljna politička situacija dovela je do smanjenja stočnog fonda, koji je bio osnova trgovine, i naglog siromašenja stanovnika. Doba austrougarske okupacije početkom 20. veka bilo je jedno od najtežih perioda za žitelje ovih krajeva, a oktobra 1918. srpska vojska preuzima Rožaje i okolinu. Iste godine stvorena je i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

U naselju Rožaje danas živi više od 9 hiljada ljudi, dok cela opština broji oko 23 hiljade stanovnika. Varošica je uglavnom naseljena Bošnjacima i Muslimanima, a u malom procentu ima i Srba, Crnogoraca, Albanaca i ostalih. Budući da je okruženo planinama i gustim šumama, osnovu privrednog razvoja Rožaja čini šumarstvo i prerada drveta. Tu je, naravno, i poljoprivreda, odnosno, proizvodnja zdrave hrane i stočarstvo. U Rožajama je registovano čak 92 mala i srednja preduzeća koja obavljaju poslove vezane za uzgoj, zaštitu i seču šuma, a dve ovdašnje kompanije koje su postigle zapažene uspehe u oblasti prehrambene industrije bave se proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina i otkupom i preradom mleka, kao i preradom mlečnih prizvoda.Rožaje, takođe, ima i značajne turističke potencijale. Tu je izvorište reke Ibar, katun Banđžov, Turijak, Grahovačka reka, jezero Rujišta, kao i očuvana priroda i tradicionalno seosko gostoprimstvo.

Akademija Oxford je u mogućnosti da svim žiteljima Rožaja i okolnih mesta ponudi usluge svog prevodilačkog centra, koje se odnose na prevod svih vrsta zvanične dokumentacije, a zatim i overu materijala na novom jeziku pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, te profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rožaje?

Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam omogući prevod zvanične dokumentacije u domenu više od 40 svetskih jezika, među kojima su čak i oni koji se retko pojavljuju u ponudi prevodilačkih institucija na našim prostorima, a to su hebrejski, pakistanski, romski, korejski, persijski i estonski jezik. Prevodilac i sudski tumač Rožaje, pored prebacivanja sadržaja sa ili na srpski jezik, radi i sa ostalim slovenskim jezicima: ruskim, ukrajinskim, slovačkim, poljskim, češkim, hrvatskim, makedonskim, bosanskim, bugarskim i slovenačkim. Dokumenta i lične isprave možemo da prevedemo i na uvek tražene jezike, kao što su engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, italijanski ili grčki, ali i sa pomenutih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Rožaje kvalifikovani su i za rad sa turskim, arapskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, holandskim, kineskim, japanskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe - finskim, norveškim, danskim i švedskim. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, te se na smatra živim jezikom, i u naše vreme se javlja u pisanoj dokumentaciji u oblasti pravnih nauka, farmacije, veterine i medicine, te i on predstavlja deo naše bogate prevodilačke ponude. U skladu sa savremenim intencijama da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti ravnopravno uključe u sve vidove društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će i potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti nesmetanu obradu službenih materijala.

Budući da je već dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da zadovolji sve, pa i najkompleksnije, zahteve svojih klijenata, te da u svoje poslovanje implementira sve korisne novitete iz prevodilačke profesije, predstavljamo jednu od retkih institucija u regionu specijalizovanih za pružanje usluga direktnog prebacivanja zvaničnih sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Rožaje izuzetan poznavalac jezika sa kojima radi, kao i da poseduje bogato iskustvo, široka interesovanja i brojne afinitete, da je u prilici da svojim klijentima ponudi neposredan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava sačinjenih na nekom jeziku koji nije srpski, na neki drugi, takođe, strani jezik. Opisani posao se, međutim, u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja po sistemu „korak po korak“, odnosno postupno. To znači da će traženi sadržaji najpre sa osnovnog biti prevedeni na srpski jezik, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je lako razumeti prednosti načina rada naših jezičkih stručnjaka, koji posao obavljaju efikasnije, ali i jeftinije, te tako štede i vreme i novac svojih klijenata.

Svako kome je potreban prevod i overa službenih materijala želi taj posao da obavi za što kraće vreme, te se prevodioci i sudski tumači Rožaje u svakoj situaciji trude da ponude što povoljnije rokove za kompletiranje obrade. Ukoliko, međutim, klijenti iz nekog razloga nisu u mogućnosti da ih prihvate, mogu zatražiti takozvani „hitan prevod“ dokumentacije, koji će biti urađen u terminu koji sama stranka odredi. Iako opisana situacija podrazumeva rad pod pritiskom i u otežanim uslovima, kvalitet prevođenja koji ćete kod nas dobiti ostaće svakako na standardno visokom nivou. No, cena ove usluge će se razlikovati od uobičajene, s obzirom na to da tada klijenti, pored regularnih troškova, plaćaju i takozvanu „taksu za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je našim stručjacima ostavljen za završetak kompletnog posla.

Klijenti nam se, u najvećem broju slučajeva, obraćaju sa željom da u potpunosti obradimo potrebna dokumenta, tačnije, da ih, nakon prevoda i overimo, ali ima situacija kada se od naših stručnjaka traži i samo overa materijala koji su na traženi jezik već prebačeni negde van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kako u svakoj situaciji činimo sve da ispunimo očekivanja i potrebe svojih stranaka, prihvatamo da obavimo i ovaj posao, te ćemo ga, kao i sve ostale, uraditi sa maksimalnom posvećenošću i profesionalnošću. To znači da će prevodioci i sudski tumači Rožaje na samom početku procesa overe obaviti detaljno poređenje vašeg prevoda sa njegovim originalom, koji im se, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se, naravno, ne sprovodi zato što sumnjamo u kvalitet rada stručnjaka koji prevode van našeg centra, nego je to zakonom definisana procedura koju smo obavezni da sledimo. Potrebno je, dakle, da prevodilac i sudski tumač Rožaje utvrdi da prevedeni materijal u svemu odgovara tekstu izvornika, to jest, da su identični u sadržaju, stručnim terminima koji su upotrebljeni i stilu izrade, a samo napisani različitim jezicima. Jedino takav dokument može biti overen na zakonom definisan način i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dakle, ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Rožaje overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj dokument sa stanovišta prava i zakona isto što i bilo koji drugi original i može se u tom statusu predavati u sve nadležne ustanove.

Nekada, međutim, prevod koji nam donesete nije moguće overiti, pošto se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom ili u njemu postoje druge neregularnosti. U toj situaciji možemo da vam pomognemo tako što će naši vrlo stručni i nadasve iskusni lektori i korektori uraditi redakturu dotičnog materijala i poboljšati ga na svakom nivou. Prvo će, dakle, detaljno pregledati prevod i original, izdvojiti i korigovati eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti tačnost prevoda stručnih izraza i termina i u svim pojedinostima izjednačiti dokument na novom jeziku sa njegovim originalom. Posle toga ćete imati materijal koji će, bez ikakvih problema, moći da se overi i postane ravnopravni član međunarodnog pravnog saobraćaja.

Prevodilac i sudski tumač Rožaje profesionalno obrađuje sledeća dokumenta

Osobe koje se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave prevodom i overom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava moraju da zadovolje predviđene kriterijume u smislu stručnosti, iskustva i podobnosti. Ispunjenost ovih uslova dokazuje se i proverava u toku zakonom propisane procedure pred nadležnim državnim organima. Svi prevodioci i sudski tumači Rožaje imaju diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što klijentima garantuje kvalitet prevoda i daje im neophodnu sigurnost prilikom obrade materijala. Tome doprinosi i njihovo veliko iskustvo i odlično poznavanje aktuelnih propisa i zakona, kao i stručne pravne terminologije koja je zastupljena u zvaničnoj dokumentaciji.

Prevodioci i sudski tumači Rožaje mogu, dakle, za vas da prevedu i overe bilo koji tip službenih dokumenata ili javnih isprava u kombinaciji jezika koja vam je potrebna.

U sferi poslovnih materijala, neophodnih za vođenje međunarodnog biznisa, obrađujemo rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse stanja, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), kao i statut preduzeća, revizorske izveštaje, bilanse uspeha, poslovne odluke, i različite vrste biznis ugovora, poput, recimo, onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač Rožaje prevodi i overava i kompletnu dokumentaciju koju je potrebno podneti za učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda, odnosno tenderu, koji se vrlo često praktikuju u savremenom poslovanju. Ovde spadaju opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata radimo sa ličnom kartom, pasošem, kao i sa izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, te sa izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom), radnom dozvolom i svim ostalim pisanim materijalima koji se isključivo odnose na jednu osobu.

Pojedinci ili firme čija je oblast delovanja neka grana nauke, tehnike ili građevine često imaju potrebu za overenim prevodom različitih stručnih pisanih materijala, te prevodioci i sudski tumači Rožaje profesionalno obrađuju uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, kao i ostala dokumenta ovog tipa.

U mnogim situacijama potrebno je nadležnim institucijama predati korektno prevedene i overene saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, kako bi se ostvarili odgovarajući zahtevi ili neka lična prava. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Rožaje obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, s obzirom na to da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, a radi i sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, nasledničkom i mnogim drugim izjavama pojedinaca, te sa potvrdom o redovnim primanjima, o neosuđivanosti i ostalim srodnim materijalima.

Prevodilac i sudski tumač Rožaje sa posebnom posvećenošću pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je neposredno vezana za zdravlje i živote ljudi, a uglavnom se traži radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Ovde, između ostalog, spadaju lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Rožaje prevodi i overeva i sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao i raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. Tu se, recimo, misli na sve vrste zakonski utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i na raznorodne pravilnike, izveštaje, licence, ovlašćenja, punomoćja, sertifikate, te na dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize i sva ostala potrebna pravna akta. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Ako želite da aplicirate za neki posao, školujete se ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata kojima se potvrđuje nivo vašeg obrazovanja ili koja su na neki drugi način povezana sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Prevodioci i sudski tumači Rožaje, tako, mogu za vas da overe i prevedu prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenja o položenim ispitima i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Osim kvalitetu prevoda i uopšte obrade materijala, u našem prevodilačkom centru velika pažnja se poklanja zaštiti dokumentacije koja nam se dostavlja na prevođenje i overu. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Rožaje, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su obavezani da u svakoj situaciji postupaju u skladu sa važećim zakonima i propisima i iznad svega uvažavaju ličnost i privatnost svojih klijenata. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da materijale koje obrađuju, kao i podatke koji su u njima sadržani, zaštite od bilo kakve potencijalne zloupotrebe i korisnicima svojih usluga omoguće maksimalnu bezbednost i diskreciju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Rožaje?

Da bi prevod nekog službenog materijala postao upotrebljiv i priznat u međunarodnom pravnom saobraćaju, on, pre svega, mora biti adekvatno prebačen na traženi jezik. To podrazumeva maksimalnu preciznost u radu, s obzirom na to da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti tačno preveden i korektno napisan na jeziku koji klijent traži. Ovde ne sme biti nikakvih improvizacija, posebno kada je u pitanju prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti precizno i tačno izraženi, budući da predstavljaju osnovu službenog materijala. Prevodilac i sudski tumač Rožaje perfektno poznaje pravopis i gramatiku jednog ili više jezika sa kojima radi, te novi dokument izrađuje u skladu sa ovim pravilima, kao i sa duhom traženog jezika, uopšte. Prevod mora da bude urađen u stilu zvaničnih dokumenata, koji je veoma karakterističan i prepoznatljiv. Kada se sve završi, materijal prebačen na novi jezik biće dva puta proveren i prekontrolisan, prvi put od strane samih autora, dok će drugi put to uraditi profesionalni lektori. Tako se osigurava detektovanje i ispravljanje čak i najsitnijih jezičkih i stilskih grešaka, te prevod u savršenom obliku stiže u ruke sudskih tumača.

Tada počinje proces overe materijala, koji se, grubo rečeno, može podeliti na dva dela. Prvi čini pregledanje i detaljno upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, sa ciljem da se utvrdi da li se radi o dva sadržinski, terminološki i stilski jednaka materijala, koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Rožaje pristupa drugoj fazi overe prevoda, a to je, zapravo, sam čin stavljanja pečata licenciranog stručnjaka na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj. Nakon toga, na prevedeni dokument stavlja i svojeručni potpis i time daje zvaničnu garanciju da ovaj materijal može da se koristi u pravnom prometu sa zakonskom snagom koju poseduje ma koji drugi original.

Da bi prevodioci i sudski tumači Rožaje mogli da ispune sva vaša očekivanja, te da, nakon prevoda, i overe dokumenta, morate nam na odgovarajuće načine na uvid dostaviti originale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. S obzirom na to da je dostava elektronskim putem najbrža i najjednostavnija, prihvatamo da nam na ovaj način pošaljete dokumenta za koja očekujete da uradimo „hitan prevod", budući da je ovo usluga kod koje je svaki trenutak dragocen. No, i tada ste obavezni da nam naknadno, vodeći svakako računa o roku koji ste tražili za završetak kompletnog posla, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Rožaje mogao da obavi svoj posao. Dostava materijala elektronskim putem se ni u jednom drugom slučaju ne prihvata.

Gotova dokumenta, zajedno sa originalima, možete lično preuzeti u našoj filijali ili tražiti da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na tom polju. Cenu dostave odrediće služba koja je bude izvršila, a plaćate je obično prilikom preuzimanja dokumenata, sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na prevod i overu materijala.

Cena prevoda se, inače, određuje na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, te i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Šta je još bitno da znate o overi službene dokumentacije?

Iako je za većinu dokumenata dovoljna overa pečatom sudskog tumača kako bi postala deo zvaničnog pravnog prometa, postoje i ona kod kojih je potrebno sprovesti i overu višeg nivoa, takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost se praktikuje nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i omogućava da se dokumenta izdata u jednoj od zemalja potpisnica koriste i u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije.

Dakle, apostiliranje nije predviđeno za sve službene materijale, te se, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Pored toga, postupak overe Apostille pečatom se ne sprovodi uvek na isti način. Postoje spisi gde je dovoljno apostilirati samo prevod, a ima i onih kod kojih se traži overa i prevoda i originala. Pored toga, budući da je Apostille pečat izrađen u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, ponekad se zahteva i prevod sadržaja samog pečata na ciljani jezik.

Imajući u vidu da prevodilac i sudski tumač Rožaje nema obavezu da do detalja poznaje postupak Apostille overe za svaki konkretni dokument, jer ga on ni ne sprovodi, moraćete se sami o svemu blagovremeno raspitati i time obezbediti nesmetan tok legalizacije svojih materijala. Naši stručnjaci će vas, svakako, uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete dobiti odgovore na sva pitanja koja se tiču apostiliranja.


Kategorije prevoda za Rožaje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rožaje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Rožaje

Spisak sudskih tumača za grad RožajeSudski tumači za grad RožajeSpisak sudskih tumača za grad Rožaje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rožaje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RožajeSudski tumači za grad RožajeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rožaje

Sudski tumači i prevodioci u Rožajima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!