Sudski tumači i prevodioci Sečanj

Naselje Sečanj predstavlja sedište istoimene opštine i nalazi se u severoistočnoj Srbiji, u Srednjobanatskom upravnom okrugu. Od Beograda je udaljeno 90, a od Novog Sada 80 kilometara. Sama opštinska teritorija zahvata oblast centralnog Banata, na obalama reka Tamiša, Brzave i Begeja. Graniči se sa područjem Žitišta, Zrenjanina, Kovačice, Alibunara i Plandišta. Pored Sečnja, kao centralnog naselja, u sastavu opštine su i sela Banatska Dubica, Busenje, Jaša Tomić, Krajišnik, Šurjan, Boka, Jarkovac, Konak, Neuzina i Sutjeska.

Mesto Sečanj je tokom svoje burne istorije više puta menjalo ime, a polovinom 18. veka pripadalo je Bečkerečkom distriktu Temišvarskog Banata. Naselje se širi i razvija, a pretpostavlja se da je tome doprinelo i doseljavanje pomoriških graničara. Na samom početku 19. veka, Sečanj je predat Zagrebačkom kaptolu, u zamenu za hrvatska dobra. Kada su Turci proterani iz Banata u 18. i 19. veku, na ovim prostorima dolazi do značajnijeg naseljavanja stanovništva. Većinu njih činili su Nemci, koji će, međutim, posle Drugog svetskog rata biti iseljeni, a tada će ovde doći žitelji Bosne i Hercegovine i ostalih krajeva. Sečanj je 1919. godine pripojen Torontalsko – tamiškoj županiji.

Danas u naselju živi više od 2 hiljade stanovnika, a većinu predstavljaju Srbi - Hecegovci. Većina njih se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, državnoj upravi, zdravstvu, saobraćajnim delatnostima i ugostiteljstvu. Na ovom području naše zemlje je 1959. godine počelo istraživanje i eksploatacija nafte i gasa. Obrazovanje u Sečnju se odvija u okviru predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, u okviru koje radi gimnazija, ali i odeljenja u kojima se školuju budući ekonomski tehničari, automehaničari i mehaničari privredne mehanizacije.U naselju postoji i Obrazovno - kulturni centar koji se bavi organizacijom ovdašnjeg kulturnog života, ali i razvojem amaterskih društava i održavanjem brojnih manifestacija, kao što su „Mitrovdanski susreti“, „Zavičajni susreti Hercegovaca“, „Etno radionica“, „Pisci na granici“, te pokrajinska smotra recitatora, pod imenom „Pesniče naroda mog“, na kojoj, po slobodnom izboru, učesnici recituju na jezicima svih naroda i narodnosti Vojvodine.

Opština Sečanj ima i potencijale za razvoj turizma, koji se, pre svega, ogledaju u pogodnostima koje u tom smislu može da ponudi reka Tamiš, i kao kupalište i kao idealno mesto za pecaroše i sve ljubitelje boravka uz reku ili plovidbe njom. Posetiocima ovih krajeva mogu biti zanimljivi i arheološki lokaliteti, od kojih su najznačajniji „Stara Barda“ iz neolita, smeštena na levoj obali Tamiša, „Govedareva humka“, „Šibova humka“, „Stari vinogradi“ i mnogi drugi. Tu su i brojni sakralni objekti, ali i dvorac „Danijel“, koji je krajem 19. veka izgradio grof Danijel Ladislav i dvorac „Jagodić“, vlasništvo čuvene vojvođanske porodice.

Kako je već dobro poznato, Akademija Oxford se neprekidno trudi da usavršava i obogaćuje svoju ponudu, ali i da širi mrežu svojih korisnika, te je i žiteljima Sečnja i okolnih naselja omogućila da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetan prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata ili javnih isprava. Pored toga, ovdašnjim stanovnicima možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazobnoj ustanovi.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Sečanj?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi ekipa pažljivo odabranih profesionalaca koji poseduju tražene stručne kvalifikacije, kao i neophodno iskustvo u radu. Prevodioci i sudski tumači Sečanj su diplomirani filolozi i vrhunski poznavaoci jednog ili više jezika u okviru kojih prevode, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što još više doprinosi kvalitetu obrade materijala. S obzirom na to da se bave prevodom i overom dokumentacije koja će biti deo zvaničnog pravnog prometa, naši stručnjaci su veoma dobro upoznati i sa svim aktuelnim propisima i zakonima, ali i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u ovom tipu pisanih materijala. Blagodareći bogatom profesionalnom iskustvu, kao i opštem i stručnom obrazovanju, prevodioci i sudski tumači Sečanj mogu svojim klijentima da omoguće da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najkonkurentnijih cena na tržištu , dobiju kompletnu obradu zvanične dokumentacije, odnosno, prebacivanje na traženi jezik i overu pečatom licenciranog stručnjaka.

Prevođenje sadržaja službenih materijala je odgovoran i kompleksan posao koji mora biti obavljen tačno i precizno, tačnije, sve pojedinosti osnovnog dokumenta treba da budu korektno izražene na ciljanom jeziku. Pri tom se podrazumeva da novi spis mora biti gramatički i pravopisno ispravan i napisan u duhu jezika na koji se prevodi. Stručnim pravnim izrazima i terminima se poklanja naročita pažnja, ali i stilu izrade prevoda, koji mora odgovarati onom koji je karakterističan za zvanična dokumenta i javne osprave. Ne treba naglašavati da u tekstu na novom jeziku ne sme biti slovnih niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka. Sve se to proverava dva puta pre nego što dokument preuzmu sudski tumači. Prvu kontrolu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori, prekaljeni profesionalci, koji će uočiti i korigovati i najsitnije nepravilnosti. Sada obradu nastavljaju sudski tumači i vrše detaljno i sistematično upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom, koji im, u tu svrhu, mora biti dostavljen na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se utvrdilo da li su pomenuta dva dokumenta u sadržaju, stilu izrade i korišćenim terminima sasvim jednaka, jer jedino pod tim uslovom prevod može zauzeti mesto originala u pravnom prometu i biti regularno overen. Dakle, ako su svi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Sečanj na prevod stavlja svoj pečat na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada ovaj dokument mogu da prihvate sve nadležne ustanove jednog sistema, jer je, sa stanovišta zakona, on isto što i bilo koji original.

Prevodilac i sudski tumač Sečanj prevodi u okviru sledećih jezika

Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima može da ponudi prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika. Osim najrasprostranjenijih i najčešće traženih, poput, ruskog, nemačkog, engleskog, francuskog, portugalskog i španskog, prevodimo i sa ili na grčki, italijanski, kao i u domenu jezika koji se govore u državama u našem susedstvu - mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, bugarskog i rumunskog. Prevodilac i sudski tumač Sečanj kvalifikovan je i za rad sa turskim, arapskim, slovenačkim, poljski, češkim, slovačkim, holandskim, ukrajinskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe - finskim, danskim, švedskim i norveškim. Imajući u vidu da je stručnjaka za korejski, estonski, pakistanski, persijski, romski i hebrejski malo na ovim prostorima, sa ponosom ističemo činjenicu da su i oni deo naše profesionalne ekipe, te u svoju prevodilačku ponudu možemo da uvrstimo i pomenute jezike. Nudimo prevode i sa ili na latinski jezik, uprkos tome što se više nigde ne govori. On je, međutim, i danas zastupljen u stručnoj pisanoj dokumentaciji iz oblasti pravnih nauka, veterine, farmacije i medicine. U svom timu imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će uslugu prevoda i overe dokumenata učiniti dostupnom i klijentima sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha ili smanjenih govornih sposobnosti.

Kod nas, dakle, možete dobiti prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava sa srpskog na neki strani jezik i obrnuto, sa nekog drugog na naš maternji jezik, ali to, zapravo, i nije ništa neobično, budući da se prevodi ovakve vrste često praktikuju na našim prostorima. Međutim, prevodioci i sudski tumači Sečanj spadaju u retke koji pružaju i uslugu prevoda između dva strana jezika. To, naime, znači da će službeni materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku direktno prevesti na traženi jezik, koji, takođe, nije srpski. Za obavljanje ovog posla neophodna je izrazita stručnost, ali i opšte obrazovanje i široka lepeza različitih afiniteta i interesovanja, čime se naši prevodioci zaista mogu pohvaliti. U većini ostalih prevodilačkih centara ovakav tip prebacivanja sadržaja obavlja se posredno, odnosno, najpre se sa osnovnog prevodi na srpski jezik, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani. Jasno je, dakle, da prevodioci i sudski tumači Sečanj omogućuju svojim klijentima da, u slučaju potrebe za ovakvom vrstom usluge, brže i jeftinije dođu do konačnog oblika svojih dokumenata, imajući u vidu činjenicu da u našem prevodilačkom centru za opisani posao neće biti neophodno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, to jest, jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik.

Prevodilac i sudski tumač Sečanj je i te kako svestan da je u savremenom svetu vreme nešto što se iznad svega ceni, te nastoji da svaki posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. Međutim, ako se dogodi da klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene uslove, može da zatraži „hitan prevod“ dokumenata koji će biti završen u terminu koji sama stranka bude precizirala. I u ovakvoj situaciji, kvalitet rada naših stručnjaka ostaće na vrhunskom nivou, uprkos tome što će raditi pod pritiskom i u otežanim uslovima. Ipak, nešto će se razlikovati u odnosu na uobičajene prilike. Naime, cena ove usluge će biti viša, s obzirom na to da se, uz osnovne troškove, plaća i taksa za hitnost, koja se obračunava na osnovu broja obrađenih strana, ali i dužine vremenskog perioda koji je ostavljen za kompletnu obradu.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Sečanj?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod službenih materijala u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i overu istih pečatom sudskog tumača ovlašćenog za jezik prevoda. Obrađujemo sve vrste dokumenata, bez obzira na koju se sferu društvenog života odnose.

Od ličnih isprava prevodimo i overavamo, podrazumeva se, ličnu kartu i pasoš, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose samo na ličnost jedne osobe. To su, između ostalog, krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, umrlica (izvod iz matične knjige umrlih) i radna dozvola.

Kako se danas većina poslova vodi na nivou više država, ponekad čak i kontinenata, često dobijamo zahteve da profesionalno obradimo različita dokumenta koja su u tu svrhu potrebna. Tako prevodioci i sudski tumači Sečanj rade sa statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa bilansima stanja, izvodima iz APR-a (Agencije za privredne registre), poslovnim odlukama, godišnjim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, te sa osnivačkim aktom preduzeća, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), finansijskim izveštajima, bilansima uspeha i svim vrstama biznis ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Sečanj izdaje overeni prevod kompletne tenderske dokumentacije, bez koje nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, koji se veoma često praktikuje u savremenom poslovanju. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru obrađuju se presude o razvodu braka, kao i sva ostala sudska rešenja, presude i odluke. Prevodioci i sudski tumači Sečanj prevode i overavaju i druga dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima u koja se, na primer, ubrajaju saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, različite zvanične izjave pojedinaca, ali i izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i pravno utemeljeni sporazumi, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Pored građevinske, tehničke i naučne dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti i građevinski projekti sa pratećom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Sečanj prevode i overavaju i različite pisane materijala iz oblasti medicine ili farmacije, koji se uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj državi ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. To su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga srodna dokumenta.

Savremeno društvo otvorenih granica mnogima je omogućilo školovanje, usavršavanje ili zasnivanje radnog odnosa van granica svoje zemlje, te se u tu svrhu često od nas traži da prevedemo i overimo diplome i sve dodatke koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostala zvanična dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na obrazovni sitem ili neke njegove ustanove.

Prevodioci i sudski tumači Sečanj izdaju overene prevode za sve vrste potvrda i uverenja koja je u različitim situacijama potrebno predati nadležnim institucijama u cilju ostvarenja nekih ličnih prava ili ispunjenja odgovarajućih zahteva. To su, recimo, potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, ali i potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekaznjavanju, potvrda o mestu boravka, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđuvanosti i mnogi drugi materijali ovog tipa.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Sečanj su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli propisane provere i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i bezuslovno uvažavanje i poštovanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata. Jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford je upravo čuvanje poslovnih tajni i bezbednost stranaka i dokumentacije u svakom mogućem smislu, tako da svakako možete očekivati da će vaši materijali i podaci koji su u njima sadržani biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe i da ćete kod nas, uz obradu dokumenata prema utvrđenim standardima, dobiti i apsolutnu diskreciju i neophodnu sigurnost.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Sečanj?

Klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo kompletnu obradu njihove dokumentacije, to jest, da je prevedemo na traženi jezik i overimo pečatom licenciranog stručnjaka. To je, naime, za korisnike naših usluga i najbolje i finansijski najisplativije, budući da na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, u relativno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni dobijaju overene prevode materijala koje odmah mogu da koriste u pravnom prometu. Međutim, ponekad se od nas traži da samo overimo prevode koji nisu urađeni u našem prevodilačkom centru, već je klijent u tu svrhu angažovao nekog drugog stručnjaka. Budući da uvek nastojimo da izađemo u susret potrebama svojih stranaka, obavićemo i ovakav tip posla, ali moramo napomenuti da smo obavezni da i tada sprovedemo uobičajenu proceduru overe koja se primenjuje, uostalom, i kod dokumenata koja su na traženi jezik prebacili naši prevodioci. Dakle, prevodilac i sudski tumač Sečanj će prevod koji donesete detaljno uporediti sa originalom koji mu, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Ukoliko utvrdi da se radi o dva potpuno ista materijala, kako po pitanju sadržaja, tako i u pogledu upotrebljenih termina i stila izrade, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom, kao i svojeručnim potpisom. Posle toga ga možete, bez problema, podnositi u sve nadležne ustanove i koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim zvaničnim polsovima.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji imate ne može da se overi jer se u nekim pojedinostima ne poklapa sa originalom ili u njemu nije sve urađeno u skladu sa pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Sečanj daje sugestiju da se uradi redaktura spornog teksta za koju su zaduženi lektori i korektori, uvaženi članovi našeg tima i prekaljeni jezički eksperti. Oni će, pre svega, detaljno pregledati prevod i original, izdvojiti i ispraviti gramatičke, pravopisne, stilske i slovne greške, proveriti prevod stručnih izraza i termina, u potpunosti sravniti prevod sa tekstom izvornika i u svakom mogućem smislu poboljšati kvalitet konkretnog materijala. Nakon toga, on će bez ikakvih smetnji moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Sečanj prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, morate učiniti samo jedno kako bi vaši zahtevi bili ispunjeni. Neophodno je, naime, da nam na odgovarajući način dostavite dokumenta koja treba da se obrade, među kojima, neizostavno, moraju biti i originali, kako bi, nakon prevoda, mogao da se sprovede i proces overe, na zakonom definisan način. Materijale, dakle, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Valjalo bi da napomenemo i da samo u slučaju da tražite „hitan prevod“ dokumenata možete da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da je u ovoj situaciji svaki trenutak bitan za ispunjenje onoga što želite. No, imate svakako obavezu da nam naknadno, pazeći na rok koji ste ostavili za završetak obrade, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, bez kojih prevodilac i sudski tumač Sečanj neće moći da završi svoj posao.

Dostava i preuzimanje obrađenih materijala i originalnih dokumenata vrši se u skladu sa dogovorom sa vama, kao korisnicima naših usluga, a na način koji vam najviše pogoduje. Nudimo vam mogućnost da spise lično podignete u našoj filijali ili da naglasite da želite da vam budu poslati na odgovarajuću adresu. To će biti obavljeno posredstvom kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo ili preko Pošte Srbije, u obliku preporučene pošiljke. Troškove dostave sami plaćate, prema cenovniku angažovane službe i to potpuno odvojeno od cene prevoda, overe i drugih usluga naših stručnjaka koje ste, eventualno, koristili.

Visina cene prevoda se određuje na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se uvek odobrava neki popust. Shodno prevodilačkom pravilu koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. To važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta. Inače, cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može obavestiti i ovlašćeni službenik u našoj poslovnici.

Još nešto o overi službenih materijala

Postoje dokumenta koja, osim pečatom licenciranog sudskog tumača, moraju biti overena i takozvanim Apostille-om. To je postupak koji u našoj zemlji obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači Sečanj nisu u obavezi da poznaju sve pojedinosti ovog procesa. Stoga će vam oni o apostiliranju pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu u kojoj ćete se o svemu podrobno raspitati. Naime, overa Apostille pečatom nije predviđena za sva zvanična dokumenta. Nikada se, recimo, ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Takođe, postupak ove overe nije uvek isti. Kod nekih materijala se, na primer, traži da Apostille-om bude overen samo prevod, dok kod drugih mora biti legalizovan i prevod i original. Osim toga, dešava se da i sadržaj samog pečata mora biti preveden na traženi jezik.

Gde dobiti informacije o Apostille overi?

Žitelji Sečnja i okolnih naselja sva obaveštenja o apostiliranju zvaničnih dokumenata mogu potražiti u Sudskoj jedinici u Sečnju, u Ulici Vožda Karađorđa 55/b ili na broj telefona 023-841-028. Neposredno nadređena institucija je Osnovni sud u Zrenjaninu, čija je adresa Kej Oslobođenja 1, a broj telefona 023-564-970.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa načinom rada naših stručnjaka, ukoliko nam se na neki način obratite. Ako bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Sečanj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sečanj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sečanj

Spisak sudskih tumača za grad SečanjSudski tumači za grad SečanjSpisak sudskih tumača za grad Sečanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sečanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SečanjSudski tumači za grad SečanjCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sečanj

Sudski tumači i prevodioci u Sečnju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!