- Sudski tumači i prevodioci - Smederevska Palanka

Sudski tumači i prevodioci Smederevska Palanka

Gradsko naselje Smederevska Palanka nalazi se u centralnom delu Srbije i pripada Podunavskom upravnom okrugu. Ova oblast severoistočne Šumadije poznata je pod imenom Donja Jasenica, a naziv potiče od reke Jasenice, koja ovuda protiče. Smederevska Palanka, koja leži na ušću Kubršnice u Jasenicu, se smatra administrativnim centrom ove oblasti. Ona, zapravo, obuhvata područja opština Topola, Stragari, Aranđelovac, Mladenovac, Smederevska Palanka, Velika Plana, ali i delove opština Rača i Smederevo. Naselje, takođe, predstavlja i sedište istoimene opštine, u čiji sastav ulaze i sela Baničina, Bašin, Vodice, Golobok, Kusadak, Mramorac, Ratari, Cerovac, Azanja, Bačinac, Vlaški Do, Glibovac, Grčac, Mala Plana, Pridvorice, Selevac i Stojačak. Opština Smederevska Palanka se graniči sa administrativnim područjima Velike Plane, Smedereva, Topole i beogradske opštine Mladenovac.

Zahvaljujući izuzetnom prirodnom okruženju, plodnom zemljištu, vodama i dobrom strateškom položaju, područje Smederevske Palanke bilo je naseljeno još od davnina. Arheološka istraživanja su, recimo, dovela do iskopavanja predmeta koji su pripadali ranom neolitu. Kasnije su ove krajeve naseljavali Iliri i Tračani, a potom i Rimljani, o čemu svedoče i ostaci rimskog novca i drugih predmeta. U to doba je kroz današnju Smederevsku Palanku prolazio jedan ogranak čuvenog Vojnog puta (Via militaris), koji je spajao Rim sa Konstantinopoljem. Naselje na ovom mestu se u pisanim izvorima prvi put javlja u 11. veku, u Povelji cara Vasilija II, ali pod imenom Bela Crkva. Mesto je to ime zadržalo do kraja 16. veka, kada je preimenovano u Palanka, zatim u Velika Palanka, pa u Hašin - pašina Palanka, onda se opet zvalo samo Palanka i, najzad, posle Drugog svetskog rata, dobija današnje ime. Na pomenutom području odvijali su se i važni događaji u doba borbe za oslobođenje od Turaka, a mnogi ljudi iz ovih krajeva učestvovali su i u dva svetska rata.Danas u naselju Smederevska Palanka živi više od 23 hiljade ljudi, dok cela opština ima oko 50 hiljada stanovnika. Osim poljoprivredne proizvodnje, značajno mesto u privredi zauzima i industrija i razne uslužne delatnosti. U oblasti industrije značajno mesto zauzima Holding Korporacija „Goša“, preduzeće „Opeka“, kao i „Palanački kiseljak“, firma za eksploataciju i distribuciju prirodne mineralne vode. Na području opštine Smederevska Palanka obrazovanje se odvija u 4 osnovne škole, gimnaziji i 3 srednje stručne škole. Postoji i Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju i autistične osobe.

U naselju Smederevska Palanka nalazi se Narodni muzej, sa redovnim postavkama arheoloških i etnoloških eksponata, kao i dela srpskih slikara iz prve polovine 20. veka. U okviru muzeja organizuju se i izložbe, predavanja i ostali kulturni događaji. Tu je i Gradska biblioteka i Istorijski arhiv, a u gradu već više od jednog veka radi i amatersko pozorište. Ovdašnje kulturno - umetničko društvo „Goša“ je jednan od najpoznatijih amaterskih folklornih ansambala u Srbiji.

Ukoliko imaju takvih potreba, stanovnici Smederevske Palanke mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata, uz maksimalnu profesionalnost i povoljne uslove. Kod nas se, takođe, mogu obučiti za rad na računarima, dokvalifikovati se ili prekvalifikovati za razne poslove koji traže III ili IV stepen stručnosti, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u nekoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka?

Da bi se neka osoba bavila profesionalnom obradom, odnosno prevođenjem i overom, zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mora da zadovolji stroge kriterijume koji se tiču stručnosti, podobnosti i iskustva. Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka stoga poseduju diplome traženih odseka Filoloških fakulteta, bogato iskustvo i savršeno poznavanje jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici, čime se obezbeđuje još viši kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik. Budući da se bave obradom službenih materijala koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, oni izuzetno dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se javlja u pomenutim spisima. Na taj način, naši stručnjaci omogućuju svojim klijentima da brzo i lako, na jednom mestu i po povoljnoj ceni, dođu do zakonski i pravno validnog oblika svojih dokumenata na novom jeziku i da ih odmah koriste u poslovima koje treba da obave.

Proces obrade zvanične dokumentacije sastoji se, dakle, od prevoda i overe. Postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik je zahtevan i odgovoran posao, s obzirom na to da tu nema mesta bilo kakvoj improvizaciji, već se mora raditi isključivo prema pravilima. Sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju, dakle, biti tačno prevedene, a to posebno važi za stručne izraze i termine, na kojima se i bazira smisao jednog ovakvog spisa. Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jednog ili više jezika sa kojima radi, te novi dokument izrađuje u skladu sa njima, kao i sa duhom ciljanog jezika, uopšte. Sve mora biti urađeno u karakterističnom, takozvanom administrativnom stilu, koji je svojstven zvaničnoj dokumentaciji. Kada je prevod završen, njegov sadržaj pregledaju prvo sami stručnjaci koji su ga napisali, a potom i lektori, te se tako obezbeđuje detektovanje i ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti. Sada dokument ulazi u postupak overe, a na samom njenom početku sudski tumač vrši detaljno poređenje prevoda sa originalnim materijalom, kako bi utvrdio da su oni sadržinski potpuno isti, te da se poklapaju i u stilu izrade, ali i u korišćenim stručnim terminima i izrazima. Ukoliko su svi ovi uslovi ispunjeni, prevod se overava jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga, on u međunarodnom pravnom saobraćaju može zauzeti mesto originala i biti prihvaćen od strane svih nadležnih institucija.

Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka u svom radu koristi sledeće jezike

U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima je, naravno, i srpski. Osim engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog jezika, koji su svuda zastupljeni i uvek traženi, prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka rade i sa portugalskim, italijanskim, španskim, grčkim, turskim i arapskim. Sadržaje zvaničnih materijala prebacujemo i u domenu jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski, hrvatski i mađarski, ali i sa ili na slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački ili jezike iz skandinavske grupe - danski, švedski, finski i norveški. U našem stručnom timu nalaze se i prevodiloci i sudski tumači za korejski, pakistanski, romski, estonski, persijski i hebrejski koji su vrlo retki na ovim prostorima, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju neki od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka kvalifikovan je i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim, koji je, iako se ne smatra živim jezikom, i danas zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz domena pravnih nauka, medicine, veterine ili farmacije.

Sasvim je za očekivati da nam se klijenti najčešće obraćaju sa željom da sadržaje dokumenata ili javnih isprava prevedemo sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, ponekad je potrebno materijale izvorno izdate na jeziku neke strane zemlje prebaciti na drugi, takođe strani, jezik. Upravo je ovo usluga po kojoj se izdvajamo u odnosu na druge institucije iz naše branše. Naime, prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka, blagodareći svojim stručnim kvalifikacijama, bogatom iskustvu, raznorodnim interesovanjima i umešnosti u prevođenju, opisani posao može da obavi direktno, tačnije da sadržaje zvaničnih dokumenata sa osnovnog stranog odmah prevede na drugi jezik, koji takođe nije srpski, a ne da postupa kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, odnosno, da materijale sa izvornog prebacuje na naš, pa tek zatim na ciljani strani jezik. Opisanim načinom rada postiže se veća efikasnost, ali se i štedi novac naših klijenata, budući da ova usluga kod nas košta manje nego na drugim mestima, jer za njeno ispunjenje nije potrebno angažovati dva stručnjaka različitih specijalnosti. To je i razlog zbog koga nam često dolaze stranke koje imaju potrebu za ovakvim tipom prevoda.

Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka čine sve da za što kraće vreme obave posao koji im je poveren, ali ima situacija kada klijenti, iz nekog razloga, nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, te tada traže takozvani „hitan prevod“ materijala i sami određuju termin za kompletiranje obrade. Iako rade u otežanim uslovima i pod pritiskom, naši stručnjaci će i ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno i na prepoznatljivom, visokom nivou kvaliteta. No, cena ove usluge će biti različita od uobičajene, pošto se sada uz osnovne troškove, obračunava i dodatak za hitnost, čija će visina biti uslovljena brojem prevedenih strana, kao i dužinom roka koji je određen za završetak celog posla.

Koja dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford mogu da vam ponude prevod i overu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na složenost njihovih sadržaja ili privatan ili poslovni karakter.

Lične isprave za koje prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka izdaju overen prevod, naravno, obuhvataju ličnu kartu i pasoš, ali i ostale pisane materijale koji se odnose samo na jednu osobu, među kojima su, recimo, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i slična dokumenta.

U širem smislu, u ličnu dokumentaciju mogla bi se ubrojati i obrazovna i medicinska, kao i razne potvrde, uverenja, saglasnosti ili izjave koje je, radi ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava, potrebno podneti nadležnim službama. Dakle, za školovanje, usavršavanje ili zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu potrebno je posedovati overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i mnogih drugih pisanih materijala kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koje su na neki drugi način povezane sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Mnogim klijentima je potreban prevod i overa različite dokumentacije koja ima veze sa medicinom ili farmacijom, a koju mahom koriste radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana stranim lekovima i preparatima. Tako prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka profesionalno obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge srodne materijale. Pored toga, prevodimo i overavamo i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i mnoge druge zvanične izjave pojedinaca, kao i potvrdu o redovnim primanjima. Posebno često prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka dobija zahtev da izda overeni prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Moderan biznis najčešće znači poslovanje u okviru više država, a ponekad čak i kontinenata, te prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka rade i sa raznovrsnom i često komplikovanom poslovnom dokumentacijom. Ovde, recimo, spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i svi ostali biznis sporazumi, zatim ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, godišnji izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), a uz to i poslovne odluke, bilansi uspeha, revizorski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i mnoga druga srodna dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka prevode i overavaju i celokupnu tendersku dokumentaciju bez koje se ne može učestvovati na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Ovde se misli na predmere, opšte uslove, obrasce, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Svi koji posluju u domenu tehnike, nauke ili građevine imaju potrebu za overenim prevodima odgovarajućih stručnih dokumenata. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka obrađuje uputstva za rukovanje, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoge druge slične materijale.

Kod nas možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država, kao i obradu presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda, odluka i rešenja, kao i drugih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tako prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka prevode i overavaju zahteve za dobijanje vize, dozvole za boravak, te sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika, ali i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih.

U Akademiji Oxford se izrazita pažnja poklanja bezbednosti naših klijenata, kao i materijala koji nam se dostavljaju na obradu. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka, pre stupanja na odgovornu funkciju koju vrše, položili predviđenu zakletvu i time se obavezali da će u svakoj situaciji poštovati važeće zakone i iznad svega uvažavati ličnost i privatnost svojih klijenata. To znači da će sva vaša dokumenta, dok su kod nas na obradi, biti zaštićena od svake moguće neželjene upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze strogo čuvani kao poslovna tajna. Možete, stoga, biti sigurni da ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, dobiti precizan i kvalitetan prevod, overu prema zakonom definisanim pravilima, kao i apsolutnu bezbednost i diskreciju.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka?

S obzirom na to da je kompletna obrada dokumenata najbrža i finansijski najisplativija za klijente, budući da na istom mestu i za relativno kratko vreme dobijaju i prevod i overu svojih službenih materijala, najčešće dobijamo zadatak da obavimo upravo ovakav posao. Međutim, prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka će prihvatiti i da samo overe dokumenta koja su prevedena van našeg prevodilačkog centra, ukoliko stranka to od njih zahteva. I u opisanoj situaciji će, međutim, morati da sprovedu proceduru koja je definisana zakonom i podrazumeva detaljno upoređivanje dobijenog prevoda sa originalnim dokumentom koji im se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ukoliko utvrde da sadržaj prevoda u potpunosti odgovara tekstu izvornika, te da se poklapaju i korišćeni termini i stil izrade, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i zatim ga potpisati. Sada je ovaj materijal potpuno spreman za upotrebu u pravnom prometu sa istom zakonskom snagom koju poseduje i ma koji drugi original.

Ponekad se, pak, ispostavi da prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka ne može da overi prevod koji donesete jer postoje izvesna odstupanja od originala ili u njemu ima nekih drugih nepravilnosti. Tada stvar mogu da spasu naši iskusni i vrlo stručni lektori i korektori, koji će za tili čas uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Najpre će izvršiti jezički pregled izvora i prevoda, u svim predviđenim aspektima uskladiti ova dva dokumenta, ali i ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, stilske i slovne greške u dokumentu na novom jeziku, proveriti prevod stručnih izraza i termina i omogućiti vam da, bez velikih troškova koje bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobijete materijal koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka urade sve što vam je potrebno, morate ispuniti jedinu obavezu koju u tom smislu imate, a to je da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Bez njih, naime, materijali, nakon prevoda, neće moći da se overe. Možete ih, dakle, lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih potrebnih detalja naše saradnje. Druga mogućnost je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino ako je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl. No, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, moramo da naglasimo da ste u ovoj situaciji obavezni da nam naknadno, svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na odgovarajuće načine pošaljete i originale, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka neće moći da kompletira svoj posao.

Overeni prevodi materijala vam se, zajedno sa originalima, vraćaju kada se sve završi. Možete ih, opet, lično podići u našoj poslovnici ili tražiti da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo, na tom polju, sarađujemo. Ako materijale primate pouzećem, sami plaćate troškove dostave i to u visini koju odredi angažovana služba, a sasvim nezavisno od cene prevoda, overe i drugih usluga našeg centra koje ste u konkretnoj situaciji koristili.

Cena prevoda se, inače, obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se uvek odobrava odgovarajući popust. Prema prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine. Cene svih usluga koje možemo da ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni službenik u našoj filijali.

Još nešto o overi službenih materijala

Većina prevedenih dokumenata može da se uključi u pravni promet odmah nakon overe pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, postoje i ona kod kojih se radi i neka vrsta overe na višem nivou, a to je takozvano apostiliranje ili overa haškim Apostille pečatom. Ova vrsta legalizacije nije predviđena za sva dokumenta, te su od nje, na primer, uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i one neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Osim toga , proces apostiliranja nije isti za sve službene materijale. Kod nekih se, recimo, Apostille-om overava samo prevod, dok kod drugih moraju biti apostilirani i prevod i original. Takođe, s obzirom na to da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se upisuju traženi podaci, dešava se da se zahteva i prevod samog pečata na ciljani jezik.

U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka nemaju obavezu da budu upoznati sa tokom overe za svaki pojedinačni dokument. Stoga će vas oni samo obavestiti o osnovnim stvarima vezanim za Apostille overu i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu detaljno raspitati.

Za overu Apostille-om nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sve što vas o ovoj vrsti overe zanima možete pitati nadležnog službenika u Sudskoj jedinici u Smederevskoj Palanci, u Ulici Vuka Karađžića 22 ili na broj telefona 026-310-355. Ako je potrebno, imate mogućnost i da se obratite nadređenoj instituciji, a to je Osnovni sud u Velikoj Plani, čija je adresa Miomira Gajića 7, a broj telefona 026-516-206.

Ako postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada, slobodno nam se obratite, a mi ćemo učiniti sve da damo što potpunije odgovore. Ukoliko i za tim bude potrebe, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Smederevska Palanka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Smederevsku Palanku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Smederevska Palanka

Spisak sudskih tumača za grad Smederevska PalankaSudski tumači za grad Smederevska PalankaSpisak sudskih tumača za grad Smederevska Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Smederevska Palanka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Smederevska PalankaSudski tumači za grad Smederevska PalankaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Smederevska Palanka

Sudski tumači i prevodioci u Smederevskoj Palanci

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!