Sudski tumači i prevodioci Sombor

Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, u Zapadnobačkom upravnom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine koja, pored njega, obuhvata i prigradska naselja: Svetozar Miletić, Riđica, Kljajićevo, Kruševlje, Aleksa Šantić, Bezdan, Čonoplja, Stanišić, Rastina, Gakovo, Telečka, Kolut i Bački Breg. Područje opštine Sombor graniči se sa Mađarskom i Republikom Hrvatskom , ali i sa Suboticom, Bačkom Topolom, Kulom, Ođžacima i Apatinom.

Sombor je dobio ime po ugarskom vlastelinu Coboru Sent – Mihalju, na čijem se porodičnom imanju u 14. veku razvilo omanje mesto, ali se ono brzo razvijalo i napredovalo. Polovinom 16. veka zauzimaju ga Turci i u svojim dokumentima nazivaju ga Sombor. U doba osmanlijske vladavine varoš je slovila za bogatu i veliku, a imala je oko dve hiljade kuća, koje su uglavnom pripadale Srbima i Mađarima. Ubrzo zatim Sombor postaje sudski, privredni, vojni, upravni i verski centar okruga i sedište Segedinskog sanđžaka. Krajem 17. veka grad naseljavju Srbi koje je predvodio patrijarh Arsenije Čarnojević, a nakon tridesetak godina on postaje vojna varoš u okviru Habzburške monarhije. Somborci su, zbog odanosti Austrijskoj carevini, bili oslobođeni plaćanja poreza i uživali su poseban status, koji su izgubili nakon pripajanja grada Bačkoj županiji polovinom 18. veka. Uprkos tome, oni su odlučili da po svaku cenu sačuvaju privilegije koje su imali, te su Austrijancima platili veliku cenu u zlatu, kako bi carica Marija Terezija potpisala povelju kojom se Sombor svrstava u rang slobodnih i kraljevskih gradova. Zadivljujući napredak potrajaće sve do podele Kraljevine Jugoslavije na banovine, posle Prvog svetskog rata, kada je Sombor teritorijalno pripao Dunavskoj banovini, čiji centar je bio Novi Sad.

U ovom gradu živi oko 48 hiljada ljudi, a krase ga mnoga stara zdanja, kao što je Pašina kula, najstarija gradska građevina i jedini preostali trag coborsentmihaljske tvrđave, zatim Krušperova kuća, kapela Svetog Ivana Nepomuka, crkva Svetog Velikomučenika Georgija i mnoge druge. Treba napomenuti i to da Sombor nosi epitet najzelenijeg evropskog grada i da je poznat po bođošima koji su ovde doneti iz doline Misisipija početkom prošlog veka.Blizina dve državne granice, te migracije stanovništva, veoma česte u naše vreme, dovele su do toga da se i u Somboru često javlja potreba za stručnim prevodom zvanične dokumentacije na strane jezike ili sa njih na srpski, kao i overa materijala od strane ovlašćenog lica. Stoga je Akademija Oxford svoju ponudu proširila i na ovaj grad na krajnjem severozapadu zemlje, a uz to se potrudila da svi stanovnici Sombora i okoline mogu da iskoriste i druge pogodnosti, to jest da pohađaju neki od kurseva stranih jezika i da, uz iskusne i kvalifikovane predavače, nakon toga dobiju međunarodno priznati sertifikat, zatim da se obuče za rad na računaru ili kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu. Ono što je u današnje doba, kada se teško dolazi do posla, posebno atraktivno, a što Akademija Oxford nudi, jeste dokvalifikacija ili prekvalifikacija, tačnije, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Sombor

Jezički stručnjaci kojima možete da poverite prevod i obradu svojih dokumenata ili javnih isprava rade u okviru 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta, pa, između ostalog, prevode sa ili na engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, ali i arapski, turski, kineski, italijanski i grčki. Pored podrazumevanog prevoda koji se tiče srpskog jezika, u našoj zemlji se često trazi prevod zvanične dokumentacije i u domenu jezika teritorijalno bliskih država, poput makedonskog, slovenačkog, mađarskog, bugarskog, kao i albanskog, hrvatskog, bosanskog ili rumunskog. Pošto su retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, posebno ističemo mogućost prevoda koje radimo sa ili na hebrejski, romski, estonski, pakistanski, persijski ili korejski jezik, a u svom stručnom timu imamo i odgovarajućeg stručnjaka koji pruža usluge osobama sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, odnosno prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Vaša dokumenta mogu biti prevedena i u domenu ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog,slovačkog, japanskog, ali i skandinavskih jezika – švedskog, norveškog i finskog. Prevodilac i sudski tumač Sombor, na zahtev klijenta, može da uradi i prevod sa ili na latinski jezik, koji više nije govorni, ali se i danas koristi u pisanim dokumentima iz raznih naučnih oblasti.

Pored toga što prevodilac i sudski tumač Sombor sve vrste dokumenata prevodi sa stranog jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto, moguće je da prevodi i sa jednog stranog na drugi strani jezik, za koji je takođe ovlašćen i stručan. Budući da su svi naši eksperti diplomirali na Filološkom fakultetu, a da su mnogi od njih i izvorni govornici jednog ili više jezika sa kojima rade, a poseduju i široko obrazovanje i raznolika interesovanja, sasvim su kadri da pruže ovakvu vrstu usluge svojim klijentima, tačnije da materijal napisan na stranom jeziku ne moraju prvo da prevedu na srpski, pa tek onda na traženi drugi strani jezik, direktno i neposredno.

Sve što rade prevodioci i sudski tumači Sombor usmereno je na dobrobit korisnika usluga naše kompanije, te oni daju sve od sebe da na svaki način izađu u susret zahtevima klijenata. Tako će rado prihvatiti i da overe neki dokument ili javnu ispravu koji su već, na nekom drugom mestu, prebečeni na traženi jezik. Pre toga će, svakako, do krajnosti ispoštovati zakonsku proceduru predviđenu za legalizaciju prevoda, te će, pre svega prekontrolisati postojeći dokument i u svim bitnim segmentima ga uporediti sa originalom. Samo prevod koji ni u čemu ne odstupa od izvornog dokumenta može, naime, biti overen pečatom sudskog tumača, te se ova provera i sprovodi u tu svrhu. Dokument preveden na traženi jezik, koji poseduje pečat sudskog tumača, predstavlja zakonski validan materijal, primenljiv i upotrebljiv u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Događa se, ponekad, da sam klijent nije zadovoljan prevodom koji ima ili on nije urađen prema strogim kriterijuma rada sa zvaničnom dokumentacijom, pa tada angažujemo lektore i korektore, koji su nezaobilazni u skladnom funkcionisanju našeg stručnog tima. Oni sprovode redakturu prevoda koji je obavio neki stručnjak izvan našeg prevodilačkog centra, kako bi ispravili sve što je potrebno, prevod uskladili sa originalom i uvažili sva pravopisna i gramatička pravila, kao i stil traženog jezika. Nakon ove stručne intervencije budite sigurni da ćete imati dokument koji će bez ikakvih problema proći kontrilu sudskog tumača i biti overen na propisan način.

Prevodilac i sudski tumač Sombor prihvata da obradi sledeća dokumanta

Verujemo da nije neskromno reći da jezički stručnjaci koji sačinjavaju našu ekipu imaju dovoljno visoke profesionalne kvalifikacije za rad sa bilo kojom vrstom zvaničnih dokumenata, odnosno da izdaju njihov overeni prevod, budući da kod nas možete dobiti legalizovan materijal na traženom jeziku, bez obzira da li je reč o sudskim, obrazovnim, medicinski, ličnim, poslovnim, ili nekim drugim spisima.

Prevodioci i sudski tumači Sombor, pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, neophodne za stupanje u brak sa nekim stranim državljaninom, rade i overene prevode različitih tipova uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, kao što je, na primer, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, potvrda o neosuđivanosti, ali i svi tipovi ličnih izjava, poput, recimo, nasledničke, te potvrda o redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu ili o kvalitetu proizvoda, ali i saglasnost o zastupanju, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu.

Uz prevod i overu ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, obrađuju se na ovaj način i sve vrste dozvola – vozačka, radna, saobračajna i dozvola za boravak, kao i razni izvodi, potrebni za potvrđivanje ili ostvarivanje nekih zakonskih prava, a to su,između ostalih, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre) i mnogi drugi.

Čest predmet prevoda i overe jesu raznovrsna i ponekad zahtevna poslovna dokumnta, te iz ovog domena, prevodilac i sudski tumač Sombor radi sa rešenjem o osnivanju privrednog lica, svim tipovima poslovnih ugovora (kupoprodajnim, ugovorima o saradnji, o prometu roba i usluga i mnogim drugim), ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim izveštajima, kao i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima stanja i uspeha, ali i sa svom dokumentacijom za učešće na tenderima, poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), poslovnom korespondencijom i finansijskim izveštajima.

Uz diplome i dokatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i ostale obrazovne spise, prevode se i overavaju i sva dokumenta koja su vezana za oblast medicine ili farmacije, kao što su uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Prevodilac i sudski tumač Sombor prihvata da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, ali i da prevede i overi sva pravna akta, što će reći presudu o razvodu braka i razne druge vrste sudskih rešenja, odluka i presuda, zatim licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, zahtev za dobijanje vize, kao i sve tipove pravilnika, izveštaja i ugovora, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ne treba zaboraviti ni prevod i overu svekolike tehničke i građevinske dokumentacije koja se traži u međunarodnom poslovanju, a koja, takođe, spada u domen rada naših eksperata. Ovde se, pre svega, radi o građevinskim projektima, ali i deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje i laboratorijskim ispitivajima tehničkih uzoraka.

Bilo za koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava da vam je poteban prevod i overa, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Sombor opravdati vaše poverenje, kada je u pitanju kvalitet i efikasnost u radu, ali i da će vaši materijali, kao i svi podaci navedeni u njima, biti bezuslovno zaštićeni od svake moguće zloupotrebe. Imajući u vidu da je jedan od prvih postulata rada Akademije Oxford poštovanje klijenata, a i da su svi naši jezički stručnjaci , pre stupanja na dužnost, položili profesionalnu zakletvu, možemo zaista da vam garantujeno apsolutnu bezbednost kada je vaša privatnost i lični integritet u pitanju.

Ukoliko želite da pogledate cene naših usluga, to možete učiniti izlaskom na zvanični sajt naše kompanije, gde se nalazi kompletan cenovnik, a o ovim pitanjima se možete informisati i u našoj poslovnici kod ovlašćenih koordinatora. Nije zgoreg da napomenemo i to da se cene prevoda dokumenata određuju na osnovu prevodilačkog standarda koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, u šta se ubrajaju i razmaci, te, tako, ovo važi i kod obrade zvaničnih dokumenata, iako je dužina njihovih tekstualnih sadržaja znatno kraća od pomenute.

Proces rada i dostava materijala

Da bismo ispunili kompletnu uslugu koju nudimo našim klijentima neophodno je da, na početku, prevod dokumenta koje obrađujemo bude urađen kako treba, uz poštovanje svih zakonitosti rada sa zvaničnim materijalima. U praksi to, svakako, mogu, možda i najbolje od svih, da urade licencirani prevodioci i sudski tumači Sombor, pošto će prevod biti napisan u duhu radnog jezika, a svi podaci iz izvornog dokumenta će biti prevedeni u skladu sa pravničkom terminologijom i stilom pisanja ovakvih materijala. Kako bi overa dokumenata bila moguća, sudskom tumaču moraju biti dostupna i originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene kopije, kako bi ih, pre nego što stavi svoj pečat i potpis, pažljivo uporedio sa prevodom koji treba da svrsta u pravno validna dokumeta. Dozvoljeno je, naime, da se prevedena i originalna verzija zvaničnog materijala razlikuju samo u jeziku kojim su pisane, te, ako je ispunjen ovaj uslov, prevodilac i sudski tumač svojim kredibilitetom garantuje da su oba dokumenta sa jednakom zakonskom težinom upotrebljiva u pravnom prometu.

Dokumenta za prevod i overu možete doneti lično u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih možete poslati na adresu iste nekom kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Prevodilac i sudski tumač Sombor, prihvata da, na zahtev klijenta, uradi i hitan prevod dokumenata za znatno kraće vreme od uobičajenog, te nam u pomenutom slučaju materijale za obradu možete skenirati i poslati na mejl, kako bi naši stručnjaci što pre započeli prevođenje. Međutim, ukoliko je potrebno, nakon prevoda, uraditi i overu vaših dokumenata, morate nam naknadno dostaviti i originalne materijale, bez kojih sudski tumač ne može da obavi svoj deo posla.

Obrađena dokumentacija, zajedno sa originalima ili njihovim overenim kopijama, vam može biti poslata na adresu koju navedete u zahtevu, ako vam odgovara ovakav način preuzimanja i ako ste spremni da za njega platite dodatnu cenu, uz troškove overe i prevoda koje su uradili prevodioci i sudski tumači Sombor. Zvanične materijale šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili najpouzdanijom kurirskom službom, a cenu dostave određuje kompanija koju ćemo angažovati za pomenuti posao. Podrazumeva se da, ako želite, gotova dokumenta možete i lično preuzeti u našoj poslovnici.

Još nešto o overi zvaničnih spisa

Iako je u većini slučajeva pečat ovlašćenog sudskog tumača dovoljan da bi neki dokumant postao pravno validan, postoje i oni zvanični materijali za koje se traži i overa višeg nivoa od regularne, a to je overa Apostille pečatom, uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije. Ovu potvrdu izdaju teritorijalno nadležni sudovi, te prevodilac i sudski tumač Sombor nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim njenim pojedinostima. Ipak, on će vam saopštiti sve što zna o ovoj temi i uputiti vas na nadležnu službu u vašem mestu u kojoj možete dobiti validne informacije.

Pre svega je važno da se raspitate o tome da li se za vaš konkretni dokument uopšte zahteva Apostille pečat, a onda i da li se on stavlja samo na prevod ili i na prevod i original, kao i da li se, osim sadržaja dokumenta, traži i prevod sadržaja pečata. Ne zaboravite da službenom licu naglasite i u koju svrhu ćete dalje koristiti ovaj dokument, kako bi mogao da vas tačno uputi u postupak overe.

U našoj zemlji za apostiliranje zvaničnih materijala su nadležni osnovni sudovi sa sedištem u svakom većem mestu.

Gde u Somboru možete dobiti informacije o Apostille-u?

Osnovni sud u Somboru, u kome građani mogu da se raspitaju o overi dokumenata, nalazi se u ulici Venac Stepe Stepanovića, broj 13, a telefon centrale je 025-412-221. Ova pravosudna ustanova ima i Sudsku jedinicu u Apatinu, u Ulici Svetog Save, broj 2 i u Ođžacima u Somborskoj ulici broj 21.

Slobodno nam se obratite ukoliko imate još nekih dodatnih pitanja u vezi sa uslugama koje pružamo, a naši koordinatori će dati sve od sebe da pojasne što je potrebno ili će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim članom stručnog tima Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Sombor

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sombor


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sombor

Spisak sudskih tumača za grad SomborSudski tumači za grad SomborSpisak sudskih tumača za grad Sombor

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sombor

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SomborSudski tumači za grad SomborCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sombor

Sudski tumači i prevodioci u Somboru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!