- Sudski tumači i prevodioci - Srbobran

Sudski tumači i prevodioci Srbobran

Gradsko naselje Srbobran nalazi se u Vojvodini, teritorijalno pripada Južnobačkom upravnom okrugu i predstavlja sedište opštine sa istim imenom. Većim delom leži na levoj, a manjim delom na desnoj obali Velikog bačkog kanala, koji je deo sistema Dunav - Tisa - Dunav. Pored Srbobrana, u sastav opštine ulaze i seoska naselja Turija i Nadalj, a na ovom području ukrštaju se dva međunarodno bitna puta, jedan koji spaja južni i severni deo Srbije, to jest, Srednju i Južnu Evropu, i drugi između Podunavlja i Potisja. U gradu, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, živi oko 12 hiljada ljudi i još oko 4 hiljade njih u preostala dva naselja u opštini. Većinu stanovništva čine Srbi, a zatim slede Mađari, Jugosloveni, Romi i ostali. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i blizini Novog Sada, Srbobran se razvio u jedno od značajnijih i većih mesta u severnom delu Srbije.

U prošlosti je bio poznat pod imenom Sentomaš, a današnji naziv dobio je prema utvrđenom šancu, simbolično nazvanom Srbobran, koji su za odbranu izgradili Srbi u bivšoj Austrougarskoj u borbama vođenim u ovom mestu 1848. i 1849. godine.

Danas najveći broj stanovnika ovog gradskog naselja ima srednje stručno obrazovanje, a u mestu postoje dve osnovne škole i Gimnazija, u okviru koje radi i Ekonomsko - trgovačka srednja škola. U pomenuta dva seoska naselja, koja ulaze u sastav opštine Srbobran, takođe se nalazi po jedna osnovna škola.

Na ovoj teritoriji zastupljena je poljoprivredna proizvodnja, ali i prehrambena industrija, proizvodnja nameštaja i izolacionog materijala. Radno sposobno stanovništvo bavi se i trgovinom, građevinarstvom i ostalim uslužnim delatnostima. U gradu ima tri restorana, dve picerije i desetak kafe barova, a u pogledu razvijanja turističke ponude značajna je i lovačka i ribolovačka delatnost, koja privlači veliki broj posetilaca. U tom smislu značajni su i salaši i etno kuće, a u Srbobranu radi i Centar za sport i turizam, sa opremljenim terenima i prostorima za zdrave aktivnosti.

Značajni kulturno - istorijski spomenici su crkva Svetog Bogojavljanja u Srbobranu, čiji je ikonostas radio slikar Novak Radonić, kao i kapela Svetog Georgija, koju je podigao Lazar Dunđerski i u njoj sahranio svoju ćerku Lenku, veliku ljubav pesnika Laze Kostića, u čiju čast su spevane neke od njegovih najlepših pesama. Tu je i rimokatolička crkva Uzvišenja svetog krsta, a uz to i pravoslavne svetinje u Turiji i Nadalju.

Srbobran je još jedno u nizu naseljenih mesta u Republici Srbiji čiji stanovnici mogu postati zadovoljni korisnici usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naime, naši jezički stručnjaci mogu da vam ponude prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na bilo koji jezik koji vam je potreban, a zatim i overu istih pečatom licenciranog sudskog tumača i to u skladu sa zakonom propisanom procedurom. Pored toga, organizujemo i profesionalno osposobljavanje, tačnije, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, što mnogima može da pomogne da pronađu odgovarajući posao, zatim obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi ili na fakultetu, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih se, uz postizanje zadovoljavajućih rezultata na završnom testu, mogu dobiti sertifikati o stečenom znanju koji su međunarodno priznati.Kako rade prevodioci i sudski tumači Srbobran?

Profesionalci koji su angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford su kvalifikovani i visoko obrazovani jezički stručnjaci sa univerzitetskim diplomama i vrhunskim poznavanjem jezika sa kojima rade. Mnogima od njih radni jezik je i maternji, tako da je kvalitet njihovog prevođenja postojaniji, a sigurnost klijenata veća. Prevodioci i sudski tumači Srbobran izdaju, dakle, overeni prevod dokumenata i jamče da je on istovetan originalu. Da bi to postigli, upoznati su i sa svim potrebnim zakonskim propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se u pomenutim materijalima koristi.

Usluga koju vam, dakle, nude naši jezički stručnjaci satoji se u prevođenju spisa na željeni jezik i overu istih pečatom stalnog sudskog tumača. Kada je u pitanju sam čin prebacivanja sadržaja dokumenata na novi jezik, posao se obavlja sistematično i pedantno jer je naročito važno da se sve pojedinosti osnovnog materijala nađu u prevedenom dokumentu, kao i da stručni izrazi i termini budu adekvatno izraženi. Vodi se, svakako, računa i o pravopisu i gramatici ciljanog jezika, a stil pisanja prevoda mora da odgovara onom koji se koristi u izradi službenih materijala. Gotov dokument prekontrolisaće najpre prevodioci, a potom i lektori, te će tokom ove dve provere biti otklonjene sve nepravilnosti. Tako upakovan dokument preuzimaju sudski tumači koji, pre svega, vrše pažljivo upoređivanje prevoda i njegovog originala. Svrha ovog postupka jeste da se utvrdi da li su ova dva spisa sadržinski, terminološki i stilski jednaka, jer se jedino u tom slučaju prevod može overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Zvanični materijal koji na sebi nosi ovakvu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, može odmah biti uključen u međunarodni pravni promet i svrstan u isti rang kao i ma koji drugi original.

Dakle, bićete u velikoj prednosti ukoliko odlučite da u cilju obrade vaših zvaničnih dokumenata koristite objedinjene usluge našeg prevodilačkog centra, budući da ćete na jednom mestu dobiti i prevod i overu. Time ćete uštedeti vreme, ali i uloženi trud, jer dobijeni dokument odmah možete koristiti za potrebne poslove, imajući u vidu da je samo overeni prevod legalan u očima zakona.

Jezici i dokumenta sa kojima radi prevodilac i sudski tumač Srbobran

Članovi stručnog tima Akademije Oxford mogu da vam ponude prebacivanje sadržaja vaših dokumenata na neki od preko 40 svetskih jezika. Prevodilac i sudski tumač Srbobran prevodi sve vrste službenih materijala sa stranog jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto, ali je, takođe, moguće da prevodi sa jednog na drugi strani jezik. Ovaj posao podrazumeva zaista savršeno poznavanje oba jezika, ali i opšte obrazovanje i brojna interesovanja, što su sve karakteristike naših profesionalaca. Umesto da, dakle, gube dragoceno vreme prebacujući sadržaje sa osnovnog jezika na srpski, pa zatim sa srpskog na ciljani strani jezik, prevodioci i sudski tumači Srbobran to rade neposredno, potpuno zaobilazeći naš jezik. Zahvaljujući ovakvoj stručnosti i efikasnosti, usluga koju pružamo biće i jeftinija nego na drugim mestima, budući da u poslu ne učestvuje više prevodilaca.

Osim srpskog, radimo i sa ostalim slovenskim jezicima: ruskim, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, makedonskim, bugarskim, hrvatskim, bosanskim i slovenačkim. Prevodilac i sudski tumač Srbobran radi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju veoma rasprostranjene i popularne jezike, kao što su nemački, francuski, engleski, potrugalski, španski, ali i italijanski, grčki, arapski i turski. Često se traže i prebacivanja sadržaja dokumetacije u okviru holandskog i skandinavskih jezika: danskog, finskog, norveškog i švedskog, kao i mađarskog, albanskog, rumunskog, kineskog i japanskog jezika. Latinski je već odavno mrtav jezik, pošto se nigde ne govori, ali se zadržao u pojedinim oblastima pravnih nauka, medicine, farmacije i veterine, te se u našem centru i on koristi u poslu prevođenja pisanih materijala. Budući da su stručnjaci za estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski ili persijski jezik veoma retki na ovim prostorima, zaista smo ponosni na činjenicu da i oni ulaze u sastav našeg stručnog tima, te klijentima možemo da ponudimo usluge koje obuhvataju i ove jezike. Poštujući savremena nastojanja da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti olakša funkcionisanje u svim društvenim oblastima, angažovali smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć u poslovima obrade službenih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Srbobran će stručno obraditi sva vaša dokumenta i javne isprave, ma kojoj vrsti da pripadaju i ma kolika bila njihova kompleksnost. Pored različitih izveštaja: revizorskih, finansijskih, godišnjih i mnogih drugih, prevode se i overavaju i sve vrste ugovora, bili oni poslovni (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični) ili pravno utemeljeni (ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali), ali i sva druga dokumenta potrebna za poslovanje koje prevazilazi granice jedne države: rešenja o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovne odluke i kompletna tenderska dokumentacija u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod pisanih materijala koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, a to su, između ostalog, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, sudske odluke, presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, kao i sve vrste izjava, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika. Na vaš zahtev, prevodioci i sudski tumači Srbobran mogu da urade i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Osim uputstava za rukovanje, prevodimo i overavamo i sva ostala dokumenta koja se tiču tehnike, nauke i građevine. Ovde, recimo, spadaju naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i drugi materijali sličnog tipa. U domen rada naših jezičkih stručnjaka spada i medicinska i farmaceutska dokumentacija, koju klijenti uglavnom traže u cilju lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tako prevodilac i sudski tumač Srbobran, između ostalog, izdaje overen prevod za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Uz obradu izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, radi se i prevod i overa svih vrsta dozvola – vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih, ali i ličnih isprava, poput pasoša i lične karte. Prevodilac i sudski tumač Srbobran obrađuje i sve potvrde i uverenja koje se u raznim situacijama predaju nadležnim službama, a to su, na primer, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, te o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na bankovnom računu, uverenje o položenim ispitima, potvrda o neosuđivanosti ili ona o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži kada se radi o sklapanju braka sa nekim stranim državljaninom.

Prevodioci i sudski tumači Srbobran mogu, ukoliko je to potrebno, da prevedu i overe i bilo koji zvanični dokument koji se tiče obrazovanja klijenata ili neke od institucija obrazovnog sistema. Tako, recimo, obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplomu i sve dodatke diplomi.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford posebna pažnja se poklanja zaštiti pisanih materijala koji nam se dostavljaju na obradu, a podaci do kojih prevodioci i sudski tumači Srbobran u svom radu dolaze tretiraju se kao poslovna tajna. Privatnost i zadovoljstvo klijenata je primarni cilj našeg delovanja, a s tim u vezi valjalo bi istaći i činjenicu da su svi stručnjaci Akademije Oxford, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se na rad prema važećim propisima i profesionalan odnos prema materijalima koje obrađuju. To znači da će svi vaši spisi, kao i podaci koji se u njima nalaze, dok su u našim rukama, biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe i, naravno, prevedeni i overeni u skladu sa vašim potrebama, po povoljnoj ceni i uvek u dogovorenim rokovima.

Šta još može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Srbobran?

Mada je kompletna usluga koju, u vezi sa obradom službenih materijala, možemo da ponudimo najpovoljnija za klijente, svakako da niste u obavezi da kod nas i prevedete i overite potreban dokument, već nas možete angažovati i samo za neki od ova dva segmenta. Tako će, recimo, prevodilac i sudski tumač Srbobran prihvatiti i samo da overi materijal koji ste pre toga na nekom drugom mestu preveli. Važno je da znate da će, kako se od njega očekuje, i u ovoj situaciji sprovesti utvrđeni postupak, koji podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda i originala, sa ciljem da se potvrdi njihovo poklapanje. Samo u tom slučaju prevod će biti overen pečatom sudskog tumača, koji mu omogućava upotrebu u pravnom prometu. U suprotnom, to jest, ako prevedeni i izvorni materijal nisu identični u svim predviđenim aspektima, overa licenciranog stručnjaka neće moći da se sprovede.

U takvoj situaciji možemo da vam ponudimo usluge naših lektora i korektora, vrhunskih profesionalaca, čiji je zadatak redaktura postojećeg teksta. To, zapravo, znači da će pomenuti stručnjaci najpre izvršiti jezički pregled vašeg prevoda, kao i osnovnog dokumenta, a zatim ispraviti sve eventualne gramatičke, stilske i pravopisne greške, izjednačiti prevod sa originalom u svim potrebnim pojedinostima i doterati ga do savršene forme. Nakon toga, imaćete dokument urađen u skladu sa svim pravilima obrade službenih spisa, koji će, bez ikakvih smetnji, moći da bude svrstan u zvanične, odnosno, pravno validne materijale.

Jedna od osnovnih karakteristika našeg rada, pored kontinuiranog kvaliteta, jeste efikasnost i ispunjavanje svih zahteva za kratko vreme. Međutim, ponekad klijent nije u mogućnosti da prihvati rokove koje nudimo, jer mu je overeni prevod dokumenata potreban što pre je to moguće. Tada radimo takozvani „hitan prevod“ i angažujemo sve raspoložive potencijale, kako bismo ispunili sve što se od nas u tom smislu očekuje. Ova usluga se drugačije tarifira, budući da se, uz bazične troškove, plaće i taksa za hitnost u odgovarajućem iznosu, koji se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, kao i u zavisnosti od dužine roka koji je klijent tražio.

Dostava i preuzimanje materijala

Dokumenta koja želite da za vas obradimo možete nam poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi ili ih lično u našoj poslovnici predati ovlašćenom koordinatoru. Podsećamo vas da je neophodno da nam na uvid dostavite originale ili barem njihove regularno overene kopije, kako bi vaša dokumenta mogla da se, nakon prevoda, i overe. U slučaju „hitnog prevoda“ materijala prihvatićemo da nam skenirane spise pošaljete na mejl, kako ne bismo gubili dragoceno vreme, ali vas podsećamo da imate obavezu da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale, kako bi naši stručnjaci mogli da do kraja obave svoj posao.

Obrađene materijale možete podići u našoj poslovnici ili vam mogu biti poslati na odgovarajuću adresu. U ovom drugom slučaju dostavu će izvršiti kurirska služba koju uglavnom angažujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Troškovi slanja idu na vaš račun, plaćate ih prilikom preuzimanja, a obračunavaju se shodno važećem cenovniku dotične službe, potpuno odvojeno od cena usluga našeg prevodilačkog centra.

U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primanjuje i u radu naših stručnjaka i važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta. Inače, sve cene usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati u našoj poslovnici.

Šta je Apostille overa?

Apostille overa je potvrda kojom se, shodno haškoj Konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine, ozvaničava upotreba dokumenata u međunarodnom pravnom prometu. Dokument overen Apostille-om oslobođen je bilo kakve druge overe i podoban za upotrebu u svim državama potpisnicama pomenute Konvencije.

Iako prevodilac i sudski tumač Srbobran nije obavezan da do tančina poznaje propise vezane za ovu overu, budite sigurni da ćemo vam pružiti sva raspoloživa obaveštenja, kako biste na pravom mestu mogli da proverite bitne detalje ovog procesa. Overa Apostille pečatom, u suštini, nije neki komplikovan postupak, ali samo pod uslovom da ste tačno upoznati sa svim njegovim pojedinostima. Naime, ova potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju stavlja licencirani sudski tumač, ali se način njenog sprovođenja razlikuje od dokumenta do dokumenta. U nekim slučajevima traži se, recimo, da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljani jezik, a ima dokumenata gde se, pored prevoda, mora apostilirati i original.

Najtoplije vam preporučujemo da se o svemu pomenutom na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših materijala tekao glatko i bio završen na vreme. U Republici Srbiji za overu Apostille-om zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi, a za ovaj postupak, pored posebnog zahteva, biće vam potreban original dokumenta koji overavate, njegova fotokopija, koja ostaje sudu, kao i fotokopija vaše lične karte. Materijali koji se nikada ne apostiliraju su isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i one koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao.

Gde saznati sve pojedinosti Apostille overe?

Žitelji Srbobrana se o svemu što treba da znaju o pomenutom procesu mogu raspitati u Sudskoj jedinici u ovom mestu, u Ulici Jovana Popovića 25 ili na broj telefona 021-730-098. Ova institucija radi svakog petka od 7:30 do 15:30, a neposredno nadređena pravosudsna ustanova je Osnovni sud u Vrbasu, u Ulici Palih Boraca 9/c. Broj telefona suda je 021-704-769.

Verujemo da smo u ovom tekstu odgovorili na sva pitanja i razjasnili sve nedoumice, ali, ukoliko postoji još nešto što vas zanima, kontartirajte nas telefonom, mejlom ili dođite u naše predstavništvo. Naš tim koordinatora je uvek spreman da vam pruži adekvatne informacije, a ako i za tim bude potrebe, zakazaće vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Srbobran

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Srbobran


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Srbobran

Spisak sudskih tumača za grad SrbobranSudski tumači za grad SrbobranSpisak sudskih tumača za grad Srbobran

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Srbobran

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SrbobranSudski tumači za grad SrbobranCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Srbobran

Sudski tumači i prevodioci u Srbobranu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!