Sudski tumači i prevodioci Stari grad

Opština Stari grad zauzima sam centralni deo Beograda, a današnje obrise dobila je 1957. godine spajanjem opština Stari grad, Skadarlija i dela Terazija. Sam naziv opštine ukazuje na to da je reč o najužem jezgru nekadašnjeg beogradskog utvrđenog grada, odakle se prestonica Srbije, tokom vekova, dalje razvijala.

Iako zauzima relativno malu površinu od samo 698 hektara, na području Starog grada smešten je kuturni, turistički, politički, istorijski, obrazovni i poslovni centar Beograda. Pored 13 fakulteta, tu je i Srpska akademija nauka i umetnosti, nekoliko osnovnih i srednjih škola, ali i 6 pozorišta i čak 18 muzeja. Velika frekvencija ljudi i dobar geografski položaj opštine doprineli su procvatu trgovine, bankarstva i uslužnih delatnosti.

Najveći deo beogradskog kulturnog i istorijskog nasleđa snešten je upravo na ovom području. Pod zaštitom države je više od 200 objekata, javnih spomenika, spomen obeležja, kao i prostornih celina koje se nalaze na Starom gradu. Tu je, pre svega, Beogradska tvrđava, utvrđenje oko koga se razvio današnji grad. Napravljena je u 1. veku, bila srednjovekovna utvrđena prestonica Srpske despotovine, a danas je jedinstven muzej prošlosti, zajedno sa Kalemegdanskim poljem. Centralna beogradska ulica, Knez Mihailova, je, sama po sebi, muzej. Pored pomenute Srpske akademije nauka i umetnosti, u njoj se nalazi i Palata Albanija, Robna kuća Mitić, Srpska kruna, restoran Grčka kraljica, kao i kuće znamenitih ljudi iz prošlosti Srbije: Nikole Spasića, Hrisante Kumanudi, Jovana Markovića Šapčanina. Uvek primamljiva Skadarlija, sa prepoznatljivim duhom prohujalih vremena, čini ovaj kraj Beograda zaista jedinstvenim, a tu se još može videti i Kapetan Mišino zdanje, Kosančićev venac, Saborna crkva, Konak kneginje Ljubice i nebrojene druge znamenitosti.Broj stanovnika je oko 70 hiljada, ali ovaj deo Beograda tokom cele godine posećuju mnogobrojni turisti i poslovni ljudi.

Pošto je prevođenje i overa dokumenata i drugih materijala jedna od najvažnijih karika u lancu poslovanja i pravnog prometa, ne čudi činjenica da upravo na Starom gradu, u najužem centru grada, poznatom kao „krug dvojke“, postoji jedna od poslovnica Akademije Oxford u kojoj prevodioci i sudski tumači Stari grad pružaju klijentima usluge iz svog domena na zavidnom nivou.

Šta sve rade prevodioci i sudski tumači Stari grad?

Poslovi prevodioca i sudskih tumača su tesno međusobno povezani i, praktično, uslovljeni jedni drugima. Naš stručni tim vam, imajući to u vidu, nudi obe usluge na istom mestu, odnosno prevod određenog materijala i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ipak, ukoliko već imate urađen prevod dokumenta koji vam je potreban, nemojte se ustručavati da nam se obratite. Sudski tumači Stari grad će, poštujući svu zakonsku proceduru, izvršiti overu traženog dokumenta u predviđenom roku i po najpovoljnijim cenama i uslovima.

Ukoliko se, pak, odlučite da našem timu poverite kompletan posao, sasvim je izvesno da ćete biti više nego zadovoljni rezultatom. Prevodioci i sudski tumači Stari grad su visokoobrazovani stručnjaci, odgovorni, iskusni i kadri da obave čak i za najzahtevnije zadatke koji se pred njih postavljaju. Dakle, pre overe dokumenata od strane sudskog tumača, možemo vam, naravno, ponuditi prevod sa srpskog na bilo koji strani jezik ili, pak, obrnuto, sa nekog stranog na srpski jezik. Osim toga, prevodioci i sudski tumači Stari grad su, zahvaljujući svojoj stručnosti i opštem obrazovanju, sposobni da urade dvosmerni prevod u okviru stranih jezika, odnosno da traženi dokument prevedu sa jednog na drugi strani jezik, direktno, bez posrednog prevođenja na srpski.

U svom stručnom timu imamo prevodioce i sudske tumače sa vrhunskim znanjem francuskog, nemačkog, engleskog, ruskog, ali i španskog, portugalskog, italijanskog, albanskog, holandskog, zatim češkog, slovačkog i poljskog jezika. Nudimo i precizne i tačne prevode sa i na jezike naroda bivših jugoslovenskih republika: slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski, ali i na mađarski, grčki, turski, kao i na skandinavske jezike – norveški, švedski i finski. Sa ponosom ističemo da smo jedni od retkih koji nude kvalitetnu overu i prevod dokumenata sa i na kineski, japanski, korejski, pakistanski i estonski jezik, a prevodioci i sudski tumači Stari grad će, na vaš zahtev, obraditi i dokumenta na latinskom ili persijskom jeziku ili prevesti dokument sa pomenutih na neki drugi jezik.

Pored spomenutih usluga, nudimo vam i mogućnost kompletne redakture sadržaja koje je već neko preveo, ali na neadekvatan i nezadovoljavajući način. Naš stručni tim sastavljen od profesionalaca iz oblasti lekture i korekture teksta će, brzo i precizno, ispraviti dotični prevod prema svim pravilima struke i dati vam dokument kojim ćete, bez ikakve sumnje, biti potpuno zadovoljni.

Prevodioci i sudski tumači Stari grad rade na sledeći način

Prevodioci i sudski tumači Stari grad su podjednako važni delovi istog tima, usmerenog na kvalitetno i efikasno pružanje usluga zainteresovanim klijentima. Dakle, nakon što prevodioci urade svoj deo posla, prevedena dokumenta se prosleđuju sudskom tumaču. Njegov zadatak je da detaljno proveri prevedeni materijal, odnosno tačnost prevoda i uporedi ga sa originalnom verzijom istog. Jasno je da je za ovakav rad potreban vrhunski profesionalizam, kao i ogromno iskustvo u takvoj vrsti posla. Tek ako je istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta potvrđena, sudski tumač Stari grad će na prevod staviti svoj pečat, čineći ga tako validnim u daljim pravnim i drugim poslovima.

Dakle, ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Stari grad na vreme i kvalitetno urade svoj posao, moramo vas zamoliti da nam obavezno dostavite i originalna dokumenta na uvid, koja ćemo vam, svakako, vratiti po završenom prevodu i overi. Nudimo vam dve mogućnosti za dostavljanje materijala. Možete ga poslati u vidu preporučene pošiljke nekom kurirskom službom ili posredstvom „Pošte Srbije“, a možete ga doneti i lično, dolaskom u neku od naših poslovnica na teritoriji Beograda.

Isključivo u slučaju kada nam se klijenti obrate sa molbom da za njih uradimo hitan prevod, dozvoljavamo slanje skeniranih dokumenata koja se prevode i overavaju na mejl. Ova vrsta prevoda se mora završiti u izuzetno kratkom roku, pa je potrebno da tražena dokumenta, što je to moguće pre, stignu do prevodilaca. Međutim, za njihovu overu od strane sudskog tumača će, svakako, biti potrebni originali, radi upoređivanja. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da za vas obavimo kompletan posao, pa još jednom naglašavamo da je, čak i u slučaju hitnog prevoda, ukoliko se prevedena dokumenta i overavaju, nužno da nam naknadno dostavite i njihove originale, bilo lično, bilo preporučenom pošiljkom.

Na početku naše saradnje, bilo bi poželjno i da nam klijent objasni kako bi želeo da mu se dostave obrađena dokumenta, odnosno, hoće li ih lično preuzeti ili je potrebno da mu se pošalju posredstvom neke kurirske službe, naravno, preporučenom pošiljkom. U ovom drugom slučaju, osim cene prevoda i overe, klijent je u obavezi da plati i određenu cenu dostave, koja je navedena u cenovniku izabrane kurirske službe.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Stari grada?

Neće biti preterano ako kažemo da prevodioci i sudski tumači Stari grad, na vaš zahtev, vrše prevod i overu svih dokumenata, bilo da se ona svrstavaju u lična, poslovna ili, pak, ona iz domena obrazovanja.

U lična dokumenta koja će, nakon prevoda, sudski tumači overiti i učiniti pravno validnim, spadaju lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, ali i potvrda o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih ili umrlih.

Poslovna dokumenta obuhvataju sve vrste ugovora i faktura, rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilans stanja i uspeha, kao i revizorski i godišnji izveštaji. U ovu vrstu spadaju i dokumenta koja se koriste u institucijama pravosudnog sistema, kao što su overa potpisa, razna punomoćja, naslednička izjava, saglasnost o zastupanju, kao i razne sudske presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka. Prevodioci i sudski tumači Stari grad će prevesti i overiti i razne licence i sertifikate, kao i potvrdu o stanju na računu u banci, o slobodnom bračnom stanju, o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju.

Dokumenta vezana za obrazovni sistem su, takođe, čest predmet overe sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Stari grad vrše kvalitetan i precizan prevod, a potom i overu i ovih dokumenata, a pre svega diploma i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o položenom stručnom ispitu, kao i one o redovnom školovanju, ali i svih drugih materijala koje će klijentima biti potrebna za zaposlenje, nastavak školovanja ili ostvarivanje nekih drugih prava.

U svakom slučaju, bilo za koji od dokumenata da vam je potreban prevod i overa, nemojte oklevati da nam se obratite! Dobićete materijal spreman za dalje korišćenje u pravnom prometu i to u predviđenim rokovima i po, svakako, veoma povoljnim cenama, uzevši u obzir kvalitet i brzinu rada.

Dodatne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Stari grad

Prema standardima prevodilačkih udruženja, na jednoj strani prevedenog teksta nalazi se 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se odnosi i na prevod dokumenata. Cene prevoda i overe možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Zakon o uređenju sudova propisuje u stavu 4 člana 70 da svi sudski tumači moraju imati visoko obrazovanje i vrhunsko znanje jezika za koji su kvalifikovani, kao i da su dobro upućeni u pravnu terminologiju koja se koristi u prevodilačkom poslu. Osim toga, svi sudski tumači, pre no što stupe na dužnost, polažu zakletvu kojom se obavezuju da će čuvati tajnost podataka koji su im povereni i privatnost svojih klijenata i dužnost i poslove obavljati savesno, prema važećim propisima. Na osnovu navedenog se može zaključiti da su prevodioci i sudski tumači Stari grad osobe od poverenja, sa velikim znanjem i iskustvom, kojima bez ikakve bojazni možete da poverite poslove za koje su kvalifikovani.

Imajući u vidu da pojedina dokumenta, osim pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahtevaju i dodatnu overu višeg stepena, u obavezi smo da od naših klijenata zahtevamo da se, pre nego što započnemo saradnju ili na samom njenom početku, raspitaju u nadležnoj institucije koje su sve overe potrebne za određeni dokument.

Pre svega, tu je overa Apostille pečatom. Naime,ova formalnost je rezultat dogovora koji je između izvesnog broja država postignut u Hagu 1961. godine, a koji predviđa da se javne isprave i dokumenta izdate u jednoj od država potpisnica mogu koristiti i u drugim državama koje su učestvovale u potpisivanju Konvencije. U Srbiji je za apostiliranje dokumenata nadležan osnovni sud, a ova overa se neće primenjivati jedino na isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici, a koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Bitno je naglasiti i to da se kod prevedenih dokumenata legalizuje, odnosno overava Apostille pečatom, i originalni i prevedeni dokument. Na originalu se overava potpis ovlašćenog lica i otisak pečata, a na prevodu potpis ovlašćenog prevodioca i otisak pečata.

Postoji još i nadovera dokumenata koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, a koju vrši Ministarstvo prosvete, pa zatim Ministarsvo inostranih poslova, kao i takozvana puna legalizacija javnih isprava koju obavljaju diplomatsko – konzularna predstavništva države u kojoj će se koristiti određeni dokument.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa našim načinom rada, vašim obavezama ili postupcima prevođenja, overe i nadovere, budite slobodni da sa našim predstavnikom u poslovnici Stari grad zakažete besplatnu konsultaciju, na kojoj ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Gde dobiti informacije o Apostille pečatu i nadoveri?

Sve što vas zanima u vezi sa overama koje zahteva vaš dokument možete saznati u nadležnoj službi jednog od tri osnovna suda na teritoriji Beograda. Valja znati da je svaki od njih odgovoran za pojedine opštine, a, konkretno, Stari grad spada u domen delovanja Prvog osnovnog suda, koji se nalazi u Bulevaru Nikole Tesle 42, na Novom Beogradu. Pomenuta obaveštenja vam može dati i stručno lice u Višem sudu, na Vračaru u Timočkoj ulici, broj15.


Kategorije prevoda za Stari grad

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Stari grad


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Stari grad

Spisak sudskih tumača za opštinu Stari grad Sudski tumači za opštinu Stari grad Spisak sudskih tumača za opštinu Stari grad

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Stari grad

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Stari grad Sudski tumači za opštinu Stari grad Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Stari grad

Sudski tumači i prevodioci u Starom gradu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!