Sudski tumači i prevodioci Temerin

Opština Temerin se nalazi u Vojvodini i pripada Južnobačkom upravnom okrugu. U njen sastav ulaze tri naselja: Temerin, Sirig i Bački Jarak, a ograničena je područjima opština Žabalj, Srbobran, Vrbas i Novi Sad. Gradsko naselje Temerin predstavlja centar opštine. Izduženog oblika, ima glavnu ulicu dugu čak 10 kilometara, a kroz mesto se odvija veoma živ saobraćaj. Ovde se nalazi i najveći deo industrijskih postrojenja pomenutog kraja. U okolini Temerina protiče reka Jegrička, a tu je i nekoliko manjih kanala, kao što su Ciganska, Bela i Mala bara.

Temerin se u istorijskim materijalima prvi put spominje u papskoj priznanici, potvrdi za isplatu papskog desetka, iz 1332. godine. Mesto je do 1526. bilo u sastavu Kraljevine Ugarske, a nakon Mohačke bitke, zauzimaju ga Turci. Do formiranja Budimskog pašaluka, pripadao je Titelskoj nahiji, a prvi pomen Srba koji su živeli u ovim krajevima zabeležen je polovinom 16. veka. Četrdesetih godina 18. stoleća Temerin postaje bogato i razvijeno mesto, sa školom i velikom pravoslavnom crkvom. Krajem veka počinje naseljavanje Mađara i Švaba, Nemaca koji su živeli u istočnom delu Habzburške monarhije. Usled teškog položaja, srpske porodice se iz Temerina iseljavaju u pustaru Pašku i tu osnivaju novo naselje Đurđevo. Industrijski razvoj mesta otpočeo je izgradnjom železničke pruge krajem 19. veka, kao i puštanjem u pogon prvih parnih mlinova i ciglane. Tokom Drugog svetskog rata stanovnici Siriga i Starog Đurđeva su proterani iz svojih domova i tu su naseljene mađarske porodice. Posle oslobođenja u ove krajeve došao je veliki broj porodica iz Bosne i Hercegovine, a isto se dogodilo i nakon raspada SFRJ-e. Sada u Temerinu postoji čitavo novo naselje u kome žive raseljena lica iz bivših jugoslovenskih republika.U Temerinu danas živi oko 20 hiljada ljudi. Više od polovine stanovnika čine Srbi, a zatim slede Mađari, Jugosloveni, Hrvati, Crnogorci, Slovaci i ostali. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom ili obavljaju poslove u industrijskoj proizvodnji Temerina i Novog Sada. Najzastupljenija poljoprivredna grana je ratarstvo, a značajne su i metaloprerađivačka i prehrambena industrija, kao i proizvodnja građevinskih materijala i nameštaja. Razvijena je i trgovina i proizvodno i uslužno zanatstvo.

Kako je na području opštine utvrđeno postojanje termomineralnih voda, u Temerinu je izgrađen i sportsko - rekreativni centar sa bazenima u kojima se ova lekovita voda koristi za lečenje reumatskih oboljenja i išijasa. Obrazovanje se u Temerinu odvija kroz četiri osnovne i jednu srednju Tehničku školu.

Kvalitetne usluge prevoda zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od 40 svetskih jezika, kao i overu istih na zakonom regulisan način, žiteljima ovog mesta mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Temerin, koji su deo stručne ekipe Akademije Oxford. Možemo, takođe da obezbedimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, profesionalno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova koji traže III ili IV stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima i kurseve stranih jezika, nakon kojih polaznici koji pokažu zadovoljavajuće znanje dobijaju međunarodno priznate sertifikate.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Temerin?

Članovi profesionalnog tima Akademije Oxford koji rade na obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava moraju da zadovolje sve predviđene uslove po pitanju stručnosti, iskustva i podobnosti. Ispunjenost svih pomenutih predispozicija dokazuje se i proverava pred nadležnim organima u toku zakonom propisane procedure. Svi prevodioci i sudski tumači Temerin su, dakle, osobe sa fakultetskim diplomama i vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, te je kvalitet obrade pisanih materijala u našem prevodilačkom centru zaista na zavidnom nivou.

Sam proces prebacivanja sadržaja dokumenata na traženi jezik obavlja se pedantno i sistematično, budući da se sve pojedinosti iz izvornog materijala moraju naći u prevodu. Velika pažnja se poklanja stručnim izrazima i terminima, koje su prevodioci obavezni da tačno izraze na ciljanom jeziku, pri tom, naravno, poštujući sva gramatička i pravopisna pravila. Novi dokument treba da bude napisan u skladu sa stilom izrade službenih materijala, a tačnost prevoda, nakon stručnjaka koji su na njemu radili, proveriće i lektori, profesionalci koji imaju zadatak da isprave sve jezičke i stilske greške. Tako doteran prevod prosleđuje se sada na overu.

Zašto je, uopšte, potrebno, overavati dokument prebačen na novi jezik? Naime, iako se po kvalitetu ne razlikuju, overen i običan prevod su dve sasvim različite stvari. Overeni spisi, zapravo, imaju na sebi zvaničnu potvrdu o vernosti originalu i mogu zauzeti njegovo mesto u legalnom pravnom prometu. Sa druge strane, običan prevod, ma koliko savršeno urađen, ne može biti zvanično priznat budući da ne postoji dokaz da ga je proverila i prekontrolisala stručna osoba.

Proces overe, dakle, počinje detaljnim poređenjem prevoda sa njegovim originalom. Da bi ovaj posao kvalitetno uradili, prevodioci i sudski tumači Temerin su jako dobro upoznati sa važećim zakonima i propisima koji se odnose na obradu službenih materijala, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom. Ukoliko utvrde da se prevedeni i osnovni dokument u svemu poklapaju, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, ovaj spis postaje validan sa stanovišta prava i zakona i, kao takav, se može slobodno predavati svim nadležnim službama.

Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Temerin?

U našem prevodilačkom centru rade visoko kvalifikovani stručnjaci za više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim najtraženijih jezika - engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, službene materijale možemo da prevedemo i u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, kao i turskog, arapskog, ukrajinskog, holandskog i skandinavskih jezika: finskog, švedskog, danskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač Temerin u svom radu koristi i slovenački, poljski, češki i slovački jezik, kao i jezike koji se govore u državama u našem okruženju: mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, bosanski i hrvatski. Kvalifikovani smo i za prevod koji na jednoj strani uključuje kineski, japanski ili latinski jezik, koji se, iako više nije govorni, zadržao u pojedinim oblastima farmacije, medicine, prava ili veterine. Naročito smo ponosni na činjenicu da se u okviru našeg stručnog tima nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji se nude u malo ostalih prevodilačkih centara, a to su: pakistanski, estonski, korejski, persijski, romski i hebrejski. Želeći da olakšamo obavljanje poslova potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

Sasvim je razumljivo da prevodilac i sudski tumač Temerin najčešće radi prevod materijala sa nekog strnog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, ali u slučaju potrebe, klijentima može da ponudi i direktno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi jezik, od kojih nijedan nije srpski. Naime, dokument sačinjen na stranom jeziku on će, profesionalno i korektno, a shodno potrebama korisnika, odmah da prebaci na traženi drugi strani jezik. Zahvaljujući svojim visokim stručnim i opšteobrazovnim kvalifikacijama, iskustvu i različitim afinitetima, prevodilac i sudski tumač Temerin će, opisanim načinom rada, znatno uštedeti i vreme i novac svojih klijenata, budući da se ista usluga u ostalim prevodilačkim centrima najčešće obavlja po sistemu „korak po korak“, to jest, materijali se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek onda na ciljani strani jezik. Zbog toga ovaj proces traje duže nego kod nas, a više i košta, s obzirom na to da je za njegovo sprovođenje potrebno više stručnjaka različitih profila.

Prevodilac i sudski tumač Temerin može za vas da prevede i overi bilo koji službeni dokument i javnu ispravu. Veoma često, na primer, radi sa poslovnim materijalima različitih tipova i kompleksnosti, neophodnih za biznis na međunarodnom nivou. Ovde, između ostalih, spada statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, potvrda o kvalitetu proizvoda, finansijski, godišnji, revizorski i ostali izveštaji, ali i različiti poslovni ugovori (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i slični), poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, izvod iz Agencije za privrene registre (APR-a), bilansi stanja i uspeha, ulazne i izlazne fakture i sva dokumenta potrebna za učešće na međunarodnim tenderima, kao što su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Temerin obrađuje ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji se odnose isključivo na jednu osobu.

Prevodioci i sudski tumači Temerin mogu da izdaju overene prevode različitih dokumenata koja spadaju u oblast građevine, tehnike ili nauke, poput, na primer, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, uputstava za upotrebu, građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata i ostalih srodnih spisa. Osim toga, obrađuju i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju koja se upotrebljava u slučajevima korišćenja uvoznih lekova i preparata ili lečenja u inostranstvu. Tu se misli na lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale slične materijale.

Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica zemlje, prevodilac i sudski tumač Temerin često dobijaju zahteve da obradi dokumenta koja se odnose na nivo obrazovanja pojedinca ili na institucije obrazovnog sistema. Takvi su, recimo, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i, naravno, diploma i svi dodaci koji uz nju idu.

U cilju ostvarivanja i potvrđivanja određenih prava, kao i prilikom podnošenja zahteva, potrebno je nadležnim institucijama predati overene prevode raznih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Temerin rade sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se traži za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, zatim sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, kao i onom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

U domen rada naših srtučnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, te tako možemo da prevedemo i overimo nasledničku i druge izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, sve vrste licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, pravilnika, izveštaja i pravno utemeljenih sporazuma (ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnim), ali i saglasnost o zastupanju i različite tipove sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Temerin, na zahtev svojih klijenata, može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Zaštita dokumenata sa kojima radimo je nešto o čemu posebno vodimo računa. Naime, jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford jeste poštovanje privatnosti klijenata i čuvanje poslovne tajne. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Temerin, pre imenovanja, položili odgovarajuću zakletvu i obavezali se da će uvek u svom poslu slediti važeće propise i profesionalno se odnositi prema svim podacima koji im se tokom rada otkrivaju. To znači da možete biti sigurni da će sva vaša dokumenta, dok su u rukama naših stručnjaka, biti zaštićena od bilo kakave nepoželjne upotrebe i da ćete u našem centru dobiti kvalitetnu obradu službenih materijala, shodno svim vašim zahtevima, u predviđenom roku i po veoma povoljnim cenama.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Temerin?

Većina klijenata nam se obraća sa željom da njihova dokumenta u potpunosti obradimo, odnosno da ih, nakon prevoda, i overimo pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, ponekad se od nas traži i da samo overimo materijal koji je preveo neko van našeg prevodilačkog centra. Svakako da ćemo ispuniti i zahteve ovog tipa, ali smo i tada u obavezi da sprovedemo zakonom definisanu proceduru koja zahteva da se prevod temeljno prekontroliše, tako što će se uporediti sa originalom. Da bismo se dobro razumeli, ovo ne radimo jer smatramo da su jedino prevodi koji izlaze iz pera naših stručnjaka korektni i tačni, već je to, prosto, postupak koji smo dužni da sledimo. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Temerin utvrdi da se prevod i izvorni dokument u svemu podudaraju, overiće ovaj prvi svojim pečatom i tako mu obezbediti mesto u pravnom prometu.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji klijent donese ne može da bude regularno overen jer se ne poklapa sa originalom ili nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala. U tom slučaju, na scenu stupaju lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i važni članovi naše profesionalne ekipe, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Nakon što izvrše pregled materijala i detektuju sve nepravilnosti, pristupiće sravnjivanju prevoda sa originalom i ispravljanju svih pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka. Tako će dokument na traženom jeziku doterati do perfekcije, te sudski tumač neće moći da pronađe ni jedan razlog zbog koga neće moći da ga overi svojim pečatom.

Iako je, pored visokog kvaliteta rada, karakteristika naših jezičkih stručnjaka i efikasnost i postavljanje najkraćih rokova za završetak posla, događa se da klijenti traže „hitan prevod“ dokumenata, pošto nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine. Brzina je glavna stavka u pružanju ove usluge, ali to ni u kakvom slučaju ne utiče na kvalitet obrade materijala. Ovaj tip prevoda se tarifira drugačije od običnog, budući da se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena brojem stranica koje se obrađuju, kao i time koliko je kratak rok koji klijent postavlja.

Dostava i preuzimanje materijala

Kako bi prevodioci i sudski tumači Temerin mogli da, nakon prevoda, na pravno prihvatljiv način, i overe vaša dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originale ili makar njihove regularno overene kopije. Ako želite, možete ih doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. U slučaju hitnog prevoda, usled kratkog roka za obavljanje celog posla, dozvoljeno je da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, ali ste u obavezi da nam naknadno donesete ili pošaljete i originale, kako bi overa mogla da se sprovede.

Gotova dokumenta možete lično preuzeti u našoj poslovnici ili tražiti da vam ih na odgovarajuću adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Troškovi ove usluge idu na vaš račun, a plaćate ih prilikom preuzimanja materijala i to potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe, redakture ili ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste, eventualno, koristili.

Sve cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i kod službenika u poslovnici. Shodno prevodilačkom standardu koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, a ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj.

Još nešto o overi službenih materijala

Neka dokumenta moraju, pored pečata sudskog tumača, da na sebi imaju još jednu potvrdu višeg nivoa, kako bi bila validna sa stanovišta zakona. To je takozvana Apostille overa, koja se razlikuje od dokumenta do dokumenta i ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač.

Apostille pečat je zapravo štambilj u koji se, na odgovarajući način, upisuju potrebni podaci, te se kod nekih dokumenata traži da i ovaj pečat bude preveden na traženi jezik. U tom slučaju službeni materijal se najpre apostilira, pa se onda nosi prevodiocu i sudskom tumaču, koji na ciljani jezik prebacuje sadržaj dokumenta i sadržaj štambilja i overava ga svojim pečatom. Kod drugih spisa, međutim, nakon urađenog prevoda i overe, radi se apostiliranje, ponekad samo na prevodu, a ponekad i na prevodu i na originalu.

U našoj zemlji overu Apostille-om obavljaju teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te prevodioci i sudski tumači Temerin nisu obavezni da znaju sve o pomenutom procesu. Oni će vam, ipak, dati sva potrebna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete moći o svemu da se raspitate.

Ako je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, nadležnom sudu ćete podneti zahtev za apostiliranje, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Treba da znate da se Apostille overa nikada ne radi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sve što treba da znate o ovoj vrsti overe dokumenata možete saznati u Sudskoj jedinici u Temerinu, u Novosadskoj ulici 385 ili na brojeve telefona 021-842-848 i 021-842-649. Neposredno nadređena pravosudna ustanova je Osnovni sud u Novom Sadu, koji se nalazi u Ulici Sutjeska 3, a tamošnji broj telefona je 021-4876-100.

Nadamo se da smo do detalja uspeli da pojasnimo način rada našeg prevodilačkog centra, kao i proces prevoda i overe službenih materijala. Ipak, svakako ćemo dati sve od sebe da podrobno odgovorimo na sva vaša dodatna pitanja, ako nam se obratite mejlom, telefonom ili lično dođete u našu poslovnicu. Ako za tim bude bilo potrebe, zakazaćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Temerin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Temerin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Temerin

Spisak sudskih tumača za grad TemerinSudski tumači za grad TemerinSpisak sudskih tumača za grad Temerin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Temerin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TemerinSudski tumači za grad TemerinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Temerin

Sudski tumači i prevodioci u Temerinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!