Sudski tumači i prevodioci Trgovište

Naselje Trgovište leži na ušću triju reka: Tripušnice, Kozjedolske i Lesničke reke od kojih nastaje reka Pčinja, leva pritoka Vardara. Mesto se nalazi na krajnjem jugu Republike Srbije i predstavlja administrativni, privredni, kulturni i zdravstveni centar istoimene opštine. Teritorijalno pripada Pčinjskom upravnom okrugu. Područje opštine Trgovište je pretežno planinskog karaktera, a čine ga planine Kopljača, Petrova gora, Bele vode, kao i Lesnička i Zladovačka planina. Osim pomenutog naselja, u sastav opštine ulazi i 34 naseljena mesta. Administrativno područje Trgovišta graniči se sa opštinama Bujanovac, Vranje, Bosilegrad, kao i sa Republikom Makedonijom.

Sudeći prema pronađenim ruševinama i ostacima gradskih zidina, vodovoda i hramova, Trgovište je bilo naseljeno mesto još u dalekoj prošlosti. Na teritoriji opštine je iskopano nekoliko rimskih pitosa, jednih od najstarijih posuda namenjenih čuvanju hrane, posebno žitarica.

Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine, u naselju Trgovište živi nešto manje od 2 hiljade ljudi, dok cela opština ima više od 5 hiljada stanovnika. Obrazovanje se odvija u 4 osnovne škole, koje se nalaze u Trgovištu, Novom Selu, Donjem Stajevcu i Radovnici. U Trgovištu radi i Srednja stručna škola „Milutin Bojić“. U privrednom smislu, Trgovište spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. Na to utiče udaljenost od glavnih saobraćajnica, a posebno loš efekat na ovdašnji privredni razvoj imalo je osamostaljivanje Republike Makedonije. Osamdesetih godina prošlog veka na području opštine radili su pogoni „Simpa“, „Jumka“ i „Koštane“, a od njih je danas aktivna jedino proizvodnja nameštaja u „Simpu“. Ipak, najvažnija privredna grana na ovom području je poljoprivreda, usled plodnog zemljišta i povoljne klime, ali i bogatstva rečnim tokovima. Veći deo opštinske teritorije je pod šumama, voćnjacima, vinogradima, livadama i pašnjacima. Reke koje ovuda protiču predstavljaju i potencijalne izvore energije, te u okviru administrativnog područja Trgovišta rade i tri mini hidroelektrane, u vlasništvu privatnih firmi.Za razvoj turizma, osim netaknute prirode, veoma je značajan i obližnji manastir Prohor Pčinjski, kao i jedinstveni oblici stena, koji podsećaju na Đavolju varoš, poznati pod nazivom Vražji kamen. To je, zapravo, prirodni fenomen nastao erozijom, a sastoji se od desetak kamenih kupa. Na samom vrhu Vražjeg kamena nalazi se crkva Presvete Bogorodice iz 14. veka. Zanimljivo je, međutim, da u njoj niko ne živi niti se tu održavaju krštenja i venčanja, jer se veruje da je crkva ukleta. U ovom delu Srbije postoje pogodnosti za uspostavljanje lovnog i seoskog turizma, a planinski predeli bi mogli da budu primamljivi za ljubitelje zimskih sportova. Svake godine u avgustu, u selu Kozji Dol se održava tradicionalna manifestacija „Dano Preobraženja“.

Blizina državne granice i stalne migracije stanovništva dovele su do potrebe za prevođenjem i overom različitih dokumenata i javnih isprava, te i na području Trgovišta žitelji mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji se bavi upravo obradom službenih materijala. Osim toga, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva organizujemo profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim trendovima, kao i kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Trgovište?

Primarni cilj rada naših stručnjaka je da svojim klijentima omoguće dobijanje kvalitetnog prevoda konkretnog dokumenta koji će biti validan u očima prava i zakona i, kao takav, podoban za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, moraju precizno da prevedu sve pojedinosti osnovnog dokumenta, a posebno moraju da vode računa o tačnom izražavanju stručnih termina, koji predstavljaju bazu jednog ovakvog spisa. Prevodioci i sudski tumači Trgovište su izvanredni poznavaoci gramatičkih i pravopisnih pravila svojih radnih jezika i u procesu prevođenja ih apsolutno slede i poštuju. Novi dokument izrađuju u skladu sa duhom ciljanog jezika, ali i u takozvanom administrativnom stilu, koji je karakterističan za zvanična dokumenta i javne isprave. Kada se prevod uradi, prolazi dve stručne kontrole - prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te prevod u svom savršenom obliku ulazi u proces overe.

Prva stvar koju prevodilac i sudski tumač Trgovište radi u ovom postupku jeste brižljivo upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom. Cilj takvog sravnjivanja jeste da se potvrdi istovetnost ova dva dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče korišćenih termina i stila izrade. Ako su pomenuti uslovi ispunjeni, ovlašćeno lice overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj dokument ravnopravan sa svojim originalom sa stanovišra prava i zakona i može se, bez ikakvih ograničenja, koristiti u pravnom prometu.

Da bi mogli adekvatno da obrađuju službene materijale, prevodioci i sudski tumači Trgovište su stekli potrebne stručne kvalifikacije i dobili odgovarajuću licencu od strane nadležnih organa Republike Srbije. Svi poseduju diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. To je, naime, tim pažljivo odabranih profesionalaca koji svojim klijentima nude primamljivu mogućnost da na jednom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiju kompletnu obradu svojih službenih materijala. Naime, prevodioci i sudski tumači Trgovište savršeno poznaju sve aktuelne zakone i propise koji se tiču njihove oblasti delovanja, kao i stručnu pravnu terminologiju, te su profesionalno osposobljeni i za izdavanje zvanične potvrde verodostojnosti prevoda tekstu izvornog dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač Trgovište prevodi u okviru sledećih jezika

Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima može da ponudi prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru više od 40 svetskih jezika, među kojima se, podrazumeva se, najčešće rade prevodi koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, ali i najrasprostranjenije i najpopularnije svetske jezike, poput ruskog, engleskog, francuskog, nemačkog, španskog i portugalskog, kao i jezike koji se govore u zemljama naših suseda: mađarski, albanski, ruminski, bosanski, makedonski, bugarski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač Trgovište poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa slovenačkim, italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, te slovačkim, poljskim, češkim, ukrajinskim, holandskim, ali i sa jezicima iz skandinavske grupe - danskim, švedskim, finskim i norveškim. Prevodi u našem centru izrađuju se i u domenu kineskog, japanskog i latinskog, koji se već vekovima nigde ne govori, ali se i sada koristi u pisanoj medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji. S obzirom na to da se na našim prostorima može naći samo mali broj stručnjaka za korejski, pakistanski, estonski, romski, hebrejski i persijski jezik, ponosni smo na činjenicu što su i ovakvi eksperti deo našeg prevodilačkog tima, te sa zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i usluge prebacivanja službenih materijala i u okviru pomenutih jezika. Uvažavajući specifične potrebe klijenata koji imaju oštećenja sluha i smanjene govorne sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe pružiti u skladu sa zahtevima stranaka.

Kako Akademija Oxford kontinuirano nastoji da poboljšava kvalitet svojih usluga, ali i da ih prilagođava svetskim trendovima i zahtevima tržišta, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spada i neposredan prevod dokumenata sa jednog na drugi strani jezik. Rečju, ako imate materijal izvorno sačinjen u inostranstvu, koji, iz nekog razloga, treba da se prebaci na drugi, takođe, strani jezik, možete se obratiti našim stručnjacima i očekivati da se opisani posao završi za mnogo kraće vreme nego na drugim mestima, ali i da cena ove usluge bude niža. Naime, prevodilac i sudski tumač Trgovište je u toj meri stručan i opšte obrazovan, iskusan i umešan u prevođenju da će ovaj tip posla obaviti direktno, odmah prebacujući sadržaje sa osnovnog na ciljani jezik, a ne posredno, preko srpskog jezika, kako se radi u drugim prevodilačkim agencijama. Na taj način štedi i vreme i novac svojih klijenata, budući da na ispunjenju ovakvog zahteva ne mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti.

Prevodioci i sudski tumači Trgovište u svakoj prilici nastoje da posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, imajući u vidu da je vreme ono što nam svima najčešće nedostaje u savremenom svetu. No, ponekad se dogodi da klijent nije u prilici da prihvati rokove koji su mu ponuđeni, jer mu je prevod potreban veoma brzo. Tada može da se uradi takozvani „hitan prevod“ materijala, što je usluga koja podrazumeva završavanje posla u terminu koji sama stranka odredi. Iako se tada radi por drugačijim, težim uslovima, kvalitet prevoda koji izrađuju naši stručnjaci, budite sigurni, ostaje nepromenjen. Međutim, cena ove usluge će biti drugačija od uobičajenog prevoda, budući da je tada, osim osnovnih troškova, potrebno platiti i takozvanu „taksu za hitnost“. Njena visina će zavisiti od broja prevedenih strana, ali i od toga koliko je kratak rok koji nam je klijent ostavio za kompletiranje obrade.

Prevodilac i sudski tumač Trgovište prevodi i overava sledeća dokumenta

Stručnjaci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala kadri su da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima, te im, bez bojazni, možete poveriti prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata.

Svi koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku, imaju potrebu za overenim prevodima odgovarajućih stručnih materijala, te prevodilac i sudski tumač Trgovište prevodi i overava laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju i mnoge druge pisane materijale iz ovih oblasti.

Kod nas, takođe, možete dobiti profesionalnu obradu i svih dokumenata koja su potrebna za poslovanje na nivou više država, a u koja spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, bilansi stanja, ulazne i izlazne fakture, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, kao i godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), revizorski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i ostali srodni spisi. Prevodioci i sudski tumači Trgovište prevode i overavaju i kupoprodajne ugovore, kao i ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i sve ostale vrste poslovnih sporazuma. U domen njihovog rada spada i kompletna tenderska dokumentacija, koja obuhvata opšte uslove, predmere, uputstva za ponuđače, obrasce i grafičku dokumenatciju sa tehničkim specifikacijama. Bez kvalitetnih i overenih prevoda ovih dokumenata nije moguće učestvovanje na bilo kom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda.

U oblasti ličnih isprava prevodioci i sudski tumači Trgovište izdaju overeni prevod lične karte i pasoša, ali i ostalih zvaničnih materijala koji se tiču isključivo jedne osobe. To su, pored ostalog, krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), kao i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i umrlica (izvod iz matične knjige umrlih).

Iz sfere obrazovanja profesionalno obrađujemo diplomu i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastvane planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta kojima je, recimo, u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, potrebno potvrditi nivo obrazovanja ili koja se na neki drugi način odnose na obrazovni sistem i način rada njegovih institucija.

Radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, nadležnim ustanovama se predaju overeni prevodi traženih uverenja i potvrda, pa prevodilac i sudski tumač Trgovište radi i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o mestu boravka, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti ili onom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, te se njen overeni prevod zaista često traži.

S obzirom na to da u današnje vreme mnogi ljudi koriste medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili za lečenje upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, dobijamo i zahteve da obradimo specifikacije farmaceutskih proivoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale koji su u vezi sa medicinom ili farmacijom.

Prevodioci i sudski tumači Trgovište rade i sa presudom o razvodu braka, ali i svim ostalim tipovima sudskih presuda, odluka i rešenja. Osim toga prevode i overavaju i ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, kao što su saglasnost o zastupanju, zahtevi za dobijanje vize, dozvola za boravak, kao i razni sertifikati, licence, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji, pravilnici i pravno utemeljeni sporazumi, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Trgovište, na zahtev klijenata, radi i prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Trgovište su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svakoj situaciji raditi prema važećim zakonima i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koji im se u poslu poveravaju. To znači da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford vaša privatnost biti veoma poštovana, a dokumenta koja nam donosite na obradu apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakvih zloupotreba. Tako ćete, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanom procedurom, dobiti i zagarantovanu diskreciju i sigurnost.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Trgovište?

U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti punu obradu dokumentacije, koja uključuje i prevod i overu, ali, ukoliko to želite, možete nam na overu doneti i materijal koji na traženi jezik nisu prebacili prevodioci i sudski tumači Trgovište, već neki drugi stručnjak, van Akademije Oxford. Treba da znate da i u ovakvoj situaciji sprovodimo uobičajenu proceduru, koja podrazumeva detaljno poređenje donetog prevoda i originala, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva dokumenta u svim predviđenim aspektima, odnosno u sadržaju, stilu i upotrebljanim terminima, sasvim jednaka. Ako je to tako i u slučaju vašeg prevoda, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Tim činom on je svrstan u pravno važeća dokumenta koja se mogu podnositi svim nadležnim ustanovama jednog sistema.

U slučaju da, međutim, prevod koji ste doneli u nečemu odudara od originala ili se u njemu javljaju neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. Ipak, možemo da vam pomognemo i u ovakvoj situaciji. Svakako da vam nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već da lektori i korektori, uvaženi članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu kompletnog spornog teksta, prilagode ga originalu u svim pojedinostima, provere tačnost prevoda stručnih izraza i termina, isprave eventualne gramatičke i pravopisne greške, poprave stil pisanja i prilagode ga duhu ciljanog jezika i u svemu poboljšaju kvalitet prevedenog materijala. Tako ćete za kratko vreme i uz mnogo manje troškova imati prevod koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Dostava i preuzimanje materijala

Da bi prevodioci i sudski tumači Trgovište ispunili sve vaše potrebe i očekivanja i obezbedili vam legalno overen dokument na traženom jeziku, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti i oko ostalih pojedinosti naše dalje saradnje. Druga mogućnost je da dokumenta pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama, osim u slučaju „hitnog prevoda“, kada je svaki minut koji imamo na raspolaganju dragocen. Tada dokumenta koja želite da obradimo možete skenirati i poslati na naš mejl, ali napominjemo da naknadno morate na neki od pomenutih načina dostaviti i originale, jer, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Trgovište neće moći da kompletira obradu.

Overeni prevodi vam se, kada se posao završi, zajedno sa originalima dostavljaju prema dogovoru, a na način koji vam, naravno, najviše odgovara. Možete ih, dakle, lično podići u našoj filijali ili navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Opisanu uslugu ćete platiti prilikom preuzimanja dokumentacije, a visina cene će biti u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Takođe, troškovi dostave se naplaćuju sasvim nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste, u konkretnoj situaciji, koristili.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo je, inače, dostupan na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete zatražiti i od ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine odobrava određeni popust. Na jednoj strani prevedenog teksta se, kako propisuje pravilo prevodilačke profesije, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Još nešto o overi materijala

Pored overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa na višem nivou, za koju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. To je overa takozvanim Apostille pečatom, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine. Apostiliranje omogućuje upotrebu dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom, ali se ne sprovodi kod svih zvaničnih materijala. Nikada se, recimo, ne primenjuje kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Pored toga, Apostille overa nikada ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač i ne sprovodi se na isti način kod svih dokumenata. U pojedinim slučajevima potrebno je, na primer, prvo prevesti dokument i overiti ga u našem prevodilačkom centru, pa ga tek onda odneti na apostiliranje, a u nekim drugim situacijama se prvo stavlja Apostille pečat, koji ima formu štambilja i u njega se upisuju traženi podaci, pa se tek onda dokument donosi našim stručnjacima koji prebacuju njegov sadržaj na traženi jezik, a to isto rade i sa sadržajem samog pečata. Tek onda se vrši overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, ponekad je dovoljno da samo prevod bude overen Apsotille-om, ali se nekada zahteva da pečat bude i na prevodu i na originalu.

Budući da prevodilac i sudski tumač Trgovište ne vrši Apostille overu, nije obavezan ni da poznaje sve detalje ovog procesa za svaki konkretan dokument. Stoga će vam on dati samo osnovne smernice u vezi sa tim i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu raspitati. Ako je za vaš materijal potrebna Apostille overa, odgovarajućoj službi osnovnog suda podnosite zahtev i predajete original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille overi?

Za područje grada Vranja i teritoriju opštine Trgovište, prema novom zakonu o sedištima sudova, nadležan je Osnovni sud u Vranju, u kome se možete raspitati o svim detaljima postupka apostiliranja dokumenata koji će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi u Ulici Kralja Milana 2, a broj telefona je 017-423-990.

Ukoliko ima ičega što u ovom podužem tekstu nismo dovoljno detaljno objasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade dokumentacije, slobodno nam se obratite telefonom, mejlom ili dođite lično u poslovnicu. Nastojaćemo da na vaša pitanja što potpunije odgovorimo, a ako je potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Trgovište

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Trgovište


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Trgovište

Spisak sudskih tumača za grad TrgovišteSudski tumači za grad TrgovišteSpisak sudskih tumača za grad Trgovište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Trgovište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TrgovišteSudski tumači za grad TrgovišteCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Trgovište

Sudski tumači i prevodioci u Trgovištu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!