Sudski tumači i prevodioci Ub

Ub je gradsko naselje u severozapadnom delu centralne Srbije, koje predstavlja centar istoimene opštine i pripada Kolubarskom upravnom okrugu. Opštinska teritorija leži u plodnoj tamnavskoj ravnici, odnosno u gornjim tokovima reka Kolubare, Tamnave i Uba. Graniči se sa Obrenovcem, Lajkovcem, Valjevom, Koceljevom i Vladimircima. Opština Ub obuhvata jedno gradsko naselje i 37 sela. Grad Ub ima nešto malo više od 6 hiljada stanovnika, dok ih na celom području opštine ima tridesetak hiljada. U privrednom smislu najzastupljenija je poljoprivreda, rudarstvo, prerađivačka industrija i trgovina. Dominiraju nespecijalizovani, sitni poljoprivredni proizvođači koji nemaju jasnu tržišnu i poslovnu orjentaciju niti visoke i redovne prihode. Eksploatacija uglja mogla bi da se unapredi, te se planira otvranje novih površinskih kopova, a u skladu sa potrebama termoelektrana.

U vezi sa poreklom imena grada postoji više različith pretpostavki. Neki veruju da potiče od latinske reču „urb“, što znači „mesto“, drugi, pak, smatraju da ime potiče iz Rusije, gde više naseobina ima takav naziv, a postoji i priča koja kaže da je jednom turski vojnik postradao upravo na ovoj teritoriji i, smrtno ranjen, uspeo samo da izusti „Ub..“, ne dovršivši rečenicu „Ubiše me!“, pre nego što je izdahnuo.

Smatra se da su prve ljudske zajednice na ovim prostorima nastale još u doba Vinčanske kulture. Najstariji pisani dokument u kome se spominje Ub jeste Ugovor o Tati iz 1426. godine, sklopljen između srpskog despota Stefana Lazareviće i ugarskog kralja Žigmunda. Prema istorijskim dokumentima, mesto je bilo smešteno između sela Gunjevac i Sovljak.

Danas na području opštine Ub postoje 4 osnovne škole, jedna u gradu i po jedna u selima Banjani, Radljevo i Pambukovica. U Ubu radi i gimnazija i srednja Tehnička škola.

U turističkom pogledu, grad ima potencijala za razvoj u pravcu sportskog, lovno - ribolovnog i verskog turizma. U tom smislu značajni su kompleks „Fazanerija“, bazeni za ribolov na Ubu, jezera Paljuvi i Radljevo, sportski centar „Školarac“, kao i manastir Dokmir, crkva Svetog Vaznesenja u Ubu i mnogi drugi objekti. Svakog leta, tokom jula i avgusta, ovde se održavaju, sada već tradicionalne, Ubske večeri, na pozornici smeštenoj ispred Doma kulture. Valjalo bi pomenuti i ovdašnji Međunarodni salon fotografije prirode, Pozorišni festival, Festival dečjeg pozorišnog stvaralaštva, kao i Turnir u malom fudbalu, koji se u gradu redovno održavaju, prema utvrđenom rasporedu.

Ub je još jedno od mnogih mesta u Srbiji gde građani, kojima je to potrebno, mogu zatražiti usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koje, na kvalitetan i pristupačan način, vrše jezički stručnjaci Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači Ub obradu službenih materijala obavljaju precizno, brzo i efikasno, a po jednim od najpovoljnijih cena na tržištu. Takođe smo u prilici da ponudimo i atraktivne programe za učenje i osposobljavanje, kao što je obuka za rad na računarima, uz usvajanje svih savremenih standarda, prekvalifikacija i dokvalifikacija za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi i kursevi stranih jezika na kojima, uz iskusne i visoko obrazovane predavače, možete lako i brzo ovladati željenim jezikom i nakon toga dobiti sertifikat o stečenom znanju koji je priznat svuda u svetu.Kako rade prevodioci i sudski tumači Ub?

Svako kome je, iz bilo kog razloga, potreban prevod i overa zvaničnih dokumenata ili javnih isprava treba da bude upoznat sa svim detaljima ovog posla, budući da se on obavlja prema strogo utvrđenim pravilima. Naime, obrada službenih materijala je kompleksan proces i, grubo rečeno, sastoji se od prevođenja dokumenta na traženi jezik i njegove overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, moramo istaći i to da je ova dva postupka nemoguće hiruški odvojiti, s obzirom na to da se međusobno uslovljavaju i prožimaju.

Dakle, prvi uslov za kvalitetnu obradu spisa jeste njihovo prevođenje na odgovarajući jezik. Ovaj posao zahteva maksimalnu posvećenost, budući da se sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju naći u prevodu, adekvatno izražene, što posebno važi za stručne termine i izraze. Prevodilac i sudski tumač Ub ne sme pravti gramatičke, pravopisne niti slovne greške, a novi dokument mora biti prilagođen duhu ciljanog jezika, kao i stilu pisanja zvanične dokumentacije. Sve to će, kada posao bude gotov, još jednom proveriti i prekontrolisati najpre stručnjaci koji su radili na pomenutom spisu, a zatim i lektori, profesionalci zaduženi za sve vrste jezičkih korekcija.

Na ovom mestu počinje druga faza obrade, koja, pre svega, podrazumeva upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom. Ovo je veoma važan postupak jer se njime, praktično, novom spisu omogućuje uključivanje u legalni pravni promet, ukoliko su svi uslovi za to ispunjeni. Dakle, prevod mora sadržinski, terminološki i stilski da se poklapa sa svojim izvorom, kako bi prevodilac i sudski tumač Ub mogao da na njega stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i da ga potpiše. Time je dao zakonsku potvrdu da ovaj dokument ima, u pravnom smislu, istu težinu kao i bilo koji drugi original, te da se, bez ikakvih problema može koristiti u praksi.

Da bi obavljali ovako zahtevan i odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači Ub su prethodno morali da ispune odgovarajuće uslove i prođu potrebne provere. Pre svega, njihovo visoko obrazovanje mora biti adekvatno, te svi imaju diplome traženih odseka Filoloških fakulteta, kao i zavidan nivo praktičnog znanja i iskustva. Osim toga, većina njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što još više doprinosi kvalitetu njihovog rada. Poseduju i potrebno poznavanje zakonskih propisa i stručne pravne terminologije, koja se odnosi na službene materijale, a tome u prilog ide i veliki broj zadovoljih klijenata, koji im se gotovo po pravilu uvek iznova obraćaju kad god imaju potrebe za ovakvim tipom usluga. Prevodioci i sudski tumači Ub su, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost, položili i zakletvu pred nadležnim državnim organima kojom su se obavezali da će uvek postupati u skladu sa važećim regulativama i profesionalno se odnositi prema svim materijalima i podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju. To znači da možete biti uvereni da će sva vaša dokumenta, dok su u rukama naših stručnjaka, biti bezuslovno zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a da će vaša privatnost biti apsoluto poštovana.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ub?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod zvanične dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji koja obuhvata neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Osim jezika koji spadaju u red najčešćih za uslugu prevođenja, kao što su engleski, francuski, nemački ili ruski, prevodilac i sudski tumač Ub u svom radu koristi i portugalski, španski, italijanski, grčki, kao i jezike zemalja koje nas okružuju: makedonski, albanski, bugarski, rumunski, mađarski, hrvatski i makedonski. Profesionalno smo osposobljeni i za prevod u domenu ostalih evropskih jezika, kao što su turski, ukrajinski, holandski i oni iz skandinavske grupe: danski, švedski, norveški i finski. Radimo i sa slovenačkim, poljskim, češkim, slovačkim, ali i sa arapskim, kineskim i japanskim jezikom. Budući da ih je malo na ovim prostorima, posebno mesto u našem stručnom timu zauzimaju prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski jezik, a možemo da pružimo stručnu uslugu i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, zahvaljujući stručnjaaku za znakovi jezik, koji je, takođe, deo naše ekipe. Zvanične spise možemo, na vaš zahtev, prevesti i sa ili na latinski jezik, budući da se on, iako nije govorni, i danas koristi u pojedinim oblastima medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka.

Kako je već dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano teži da u svoje poslovanje maksimalno implementira sve novosti iz prevodilačkog posla i zadovolji i najzahtevnije klijente, spadamo u jednu od retkih institucija specijalizovanih za direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, uobičajeni postupak u situaciji kada dokument, izvorno napisan na nekom stranom jeziku, treba da se prevede na drugi strani jezik jeste da se sa osnovnog sadržaji prvo prebacuju na srpski, pa tek onda sa našeg na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Ub je do te mere stručno i opšte obrazovan, širokih interesovanja i sposobnosti, da je u stanju da opisani posao uradi neposredno, potpuno zaobilazeći međuprevod na srpski jezik i na taj način ceo posao završi brže, a i po nižoj ceni, s obzirom na to da u njegovoj realizaciji nije učestvovalo više stručnjaka različitih profila.

Iako većina klijenata želi da za njih uradimo kompletnu obradu dokumentacije, koja obuhvata i prevod i overu, ima i onih kojima je potrebno samo overavanje materijala, budući da ih je na traženi jezik već preveo neki drugi stručnjak, van našeg prevodilačkog centra. Treba da znate da ćemo i u ovakvoj situaciji, kako zakon nalaže, sprovesti odgovarajuću proceduru i vaš prevod podvrgnuti temeljnoj proveri i upoređivanju sa originalom. To, svakako, ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu urađeni u prevodilačkom centru Akademije Oxford, već je to, prosto, zakonom definisana procedura koju imamo obavezu da sledimo. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Ub utvrdi da izeđu vašeg prevoda i njegovog izvora ne postoje razlike, overiće prevedeni dokument svojim pečatom, potpisati ga i na taj način mu obezbediti mesto među zakonski validnim dokumentima.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije istovetan originalu ili da u njemu postoje neke druge nepravilnosti, overa pečatom licenciranog sudskog tumača neće moći da se sprovede. Ipak, možemo i tada da vam ponudimo rešenje! U svom timu imamo stručnjake koji su zaduženi za redakturu teksta, odnosno korekciju jezičkih, terminološkoh, stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka. To su lektori i korektori koji će, za tili čas, uraditi jezički pregled prevoda i originala i detektovati sve što nije urađeno u skladu sa pravilima. Nakon toga će prevod sravniti sa osnovnim dokumentom i u njemu ispraviti sve što je potrebno, te vam omogućiti dobijanje dokumenta na traženom jeziku koji je urađen sasvim u skladu sa propisima i koji će, nakon što bude overen, moći da se koristi u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Ub?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford će za vas prevesti i overiti bilo koji zvanični dokument ili javnu uspravu u svakoj kombinaciji jezika koja vama odgovara. To će uraditi maksimalno profestionalno, u skladu sa pravilima obrade ovakvog tipa materijala i to po najpovoljnijim uslovima, što se tiče novčane nadoknade.

Prevodilac i sudski tumač Ub izdaje overeni prevod za sve potrebne potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave, koje se u različitim situacijama podnose nadležnim ustanovama u cilju ostvarivanja nekih prava i zahteva. Takva je, recimo, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, ona o redovnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, sve vrste izjava pojedinaca, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, čest predmet overe i prevoda predstavljaju i pisani materijali koji su na neki način povezani sa obrazovanjem. Tako prevodilac i sudski tumač Ub obrađuje diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, ali i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala srodna dokumenta.

U našem centru možete dobiti overen prevod raznovrsne naučne, tehničke i građevinske dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i svih dokumenata koja se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima, kao što su, recimo, različite licence, pravilnici, ovlašćenja, sertifikati, izveštaji i punomoćja, kao i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, sudske odluke, presude i rešenja (na primer, presuda o razvodu braka i slične), ali i svi tipovi pravno utemeljenih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih. Prevodioci i sudski tumači Ub će, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Mnogi klijenti traže da prevedemo i overimo razna dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije koja su im potrebna radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih preparata i lekova, te tako u našem prevodilačkom centru možete dobiti profesionalnu obradu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, razne dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i lekarskih nalaza i drugih materijala ove vrste.

Moderno poslovanje gotovo uvek podrazumeva rad na nivou više država ili čak kontinenata, te prevodilac i sudski tumač Ub prevodi i overava rešenja o osnivanju pravnog lica, različite biznis ugovore (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne i mnoge druge), ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, kao i bilanse stanja i uspeha, izvode iz Agencije za privredne registre, revizorske izveštaje, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i sva nepomenuta dokumenta potrebna za međunarodno poslovanje. Kod nas možete dobiti i overen prevod kompletne tenderske dokumentacije, odnosno, uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i slične službene materijale.

Dostava i preuzimanje materijala

Prednost korišćenja objedinjenih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford ogleda se u tome što na istom mestu, u relativno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni, imajući u vidu kvalitet rada, možete dobiti prevod i overu zvaničnih dokumenata, te ih, nakon toga, odmah koristiti u praksi. Kako bi prevodioci i sudski tumači Ub u potpunosti ispunili vaše zahteve i potrebe, u obavezi ste da nam na odgovarajuće načine dostavite na uvid originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Ukoliko vam to odgovara, možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovalašćenom koordinatoru. Sa njim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja koji se tiču naše buduće saradnje. Drugi način dostave materijala za obradu je slanje istih na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili angažovanjem neke kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Ponekad se dogodi da klijent nije u mogućnosti da prihvati rokove koje prevodilac i sudski tumač Ub nudi za završetak obrade dokumentacije, te zahteva da uradimo „hitan prevod“ koji se u mnogo toga razlikuje od uobičajenog, kako po načinu rada, tako i po mogućnostima dostave materijala. Naime, jedino u ovoj situaciji je, usled kratkog roka u kome se obrada mora završiti, dozvoljeno slanje skeniranih dokumenata na naš mejl, uz obavezu da nam se originali naknadno dostave na neki od prethodno pomenutih načina, jer, u suprotnom, proces overe neće moći da se sprovede.

Kada se prevod overi pečatom sudskog tumača, spaja se sa originalom i vraća klijentu. Gotova dokumenta, takođe, možete lično preuzeti u našoj poslovnici, a imate i mogućnost da popunite odgovarajući zahtev i u njemu navedete adresu na koju želite da vam ista budu poslata. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom najčešće sarađujemo ili ćete materijale dobiti u formi preporučene poštanske pošiljke. U ovom slučaju, uz troškove prevoda, overe i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra, koje ste, eventualno, koristili, moraćete da platite i one vezane za dostavu i to prilikom preuzimanja dokumenata, a prema važećem cenovniku angažovane službe.

Sve cene usluga naših stručnjaka dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam mogu dati i koordinatori u poslovnici. Na osnovu prevodilačkog standarda, koga se i sami pridržavamo, pod jednom stranom prevoda podrazumevamo tekstualni sadržaj koji obuhvata 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. To se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata i na taj način će se formirati cena usluge. Kada je u pitanju „hitan prevod“, na osnovnu cenu treba dodati i takozvanu taksu za hitnost, koja je uslovljena dužinom postavljenog roka, kao i količinom obrađenog materijala.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Za većinu službenih materijala dovoljna je overa pečatom licenciranog sudskog tumača, kako bi ona bila uključena u međunarodni pravni saobraćaj. Međutim, postoje i ona kod kojih je, pored pomenute, potrebno uraditi i overu haškim Apostille pečatom. Ovaj postupak se različito sprovodi od dokumenta do dokumenta, te je neophodno poznavati sve njegove pojedinosti kako bi proces overe tekao bez nepotrebnih komplikacija.

Kako prevodioci isudski tumači Ub nisu zaduženi za apostiliranje dokumenata, oni nemaju obavezu da budu upoznati sa svim detaljima obog postupka, te će vas uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde možete dobiti potrebna obaveštenja. U Republici Srbiji Apostille overa se obavlja u osnovnim sudovima, čija se sedišta nalaze u svakom većem mestu. Pre svega je bitno da saznate da li je za vaš konkretni dokument uopšte predviđeno apostiliranje, a ukoliko je odgovor potvrdan, trebalo bi da saznate da li se Apostille-om overava samo prevod ili i prevod i original, kao i da li je potrebno na traženi jezik prevesti i sadržaj samog pečata. Apostille pečat, naime, ima formu štambilja u koji se, na odgovarajući način, upisuju potrebni podaci.

Za overu Apostille-om biće potrebno da nadležnoj sudskoj službi podnesete zvanični zahtev, kao i original dokumenta koji overevate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Za teritoriju opština Ub i Lajkovac nadležan je Osnovni sud u Ubu, gde se možete raspitati o svim pomenutim pitanjima. Adresa ove pravosudne ustanove je 3. oktobra 4, a broj telefona je 014-411-315.


Kategorije prevoda za Ub

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ub


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ub

Spisak sudskih tumača za grad UbSudski tumači za grad UbSpisak sudskih tumača za grad Ub

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ub

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad UbSudski tumači za grad UbCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ub

Sudski tumači i prevodioci u Ubu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!