Sudski tumači i prevodioci Užice

Imajući u vidu činjenicu da se u celom užičkom kraju mogu naći ilirske grobnice i spomenici, dolazimo do zaključka da su prvi stanovnici ovog grada bili upravo Iliri, koji su dolaskom Rimljana romanizovani, a ovi krajevi Srbije pripali su provinciji Dalmaciji. U to doba, na mestu današnjeg Užica, nalazio se grad Kapedunum.

Užice je u staro doba bio mali grad, ali je imao veoma bitnu ulogu, jer se nalazi na strateški važnom mestu, na putu prema moru. Turci su ga osvojili 1463. godine i naredna četiri veka je bio u sastavu Beogradskog pašaluka. Tokom Prvog srpskog ustanka, grad je oslobođen i postao je središte zlatiborskog okruga. Užice je bilo prvo mesto u Srbiji u kome je 1900. godine izgrađena elektrana na reci Đetinji i to prema Teslinim principima.

U Drugom svetskom ratu u Užicu je tokom jednog kratkog perioda formirana slobodna teritorija, pod imenom Užička republika, a nakon oslobođenja grad je preimenovan u Titovo Užice. To je bio razlog što su se u doba SFRJ tamo slivala velika materijalna sredstva, pa je on postao jedan od većih i razvijenijih gradova u tadašnjoj državi. Posle raspada takozvane „velike Jugoslavije“ Titovo Užice je opet postalo samo Užice.

Danas je ovaj grad na reci Đetinji privredni, kulturni i obrazovni centar zlatiborskog kraja. Osim elektroprivrede, zastupljena je i metaloprerađivačka industrija, kao i tekstilna industrija, a ovaj deo Srbije je širom sveta poznat po mesnim prerađevinama i proizvodnji malina. Poslednjih godina zabeležen je porast broja stanovnika, a sve je više i malih i srednjih preduzeća koja uspešno posluju.Osim prirodnih lepota, dobre hrane, svežeg vazduha i ljubaznih domaćina turisti u ovaj kraj dolaze i zbog zanimljivog seoskog turizma, lova i ribolova. Takođe, sportske ekipe često imaju pripreme u ovom delu Srbije. Svake godine u Užicu se održava nezvanično takmičenje u skokovima u vodu, sa starog železničkog mosta u reku Đetinju.

Upravo u ovom gradu nalazi se i jedno od predstavništava Akademije Oxford u kome svi zainteresovani klijenti mogu dobiti brzu i kvalitetnu uslugu prevoda i overe svih vrsta dokumenata. Prevodioci i sudski tumači Užice, koji su članovi našeg tima, će u predviđenim rokovima, iskusno i profesionalno za vas obraditi bilo koji, pa i najzahtevniji, materijal. Osim već pomenutog, nudimo vam i mogućnost da naučite neki od stranih jezika pohađajući naše sertifikovane kurseve, nakon čega ćete dobiti međunarodno priznatu potvrdu o nivou znanja koji posedujete. Mozete se, takođe, kvalitetno obučiti za rad na računaru ili za obavljanje različitih zanimanja III ili IV stepena stručnosti, a i valjano pripremiti za polaganje prijemnog ispita za bilo koju srednju školu ili fakultet.

Sudski tumači i prevodioci Užice

Osnovna razlika između sudskog tumača i običnog prevodioca je u tome što je sudski tumač jezički profesionalac koji ima pečat sa svojim imenom i registrovanim brojem, kojim overava svoje prevode ili prevode koje je uradio neko drugi. Pre nego što stavi svoj pečat na prevedeni dokument, on je dužan da se uveri da je prevod potpuno isti kao izvorni dokument, odnosno original. Ovako overeni prevod postaje važeći u svim daljim poslovima ili pravnom prometu.

Pogodnost koju zainteresovanim klijentima nude prevodioci i sudski tumači Užice ogleda se u tome što na istom mestu, pod povoljnim uslovima i u relativno kratkom roku, mogu dobiti i prevod i overu potrebnih dokumenata. Naši jezički stručnjaci, pored prevoda sa srpskog na neki strani jezik ili u suprotnom smeru, sa nekog stranog jezika na srpski, nude i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, u praksi najčešće stručnjak za jedan strani jezik prevodi materijal sa tog na srpski jezik, a zatim ga prosleđuje kolegi, čija je specijalnost strani jezik na kome treba da bude konačna verzija prevoda. Ova procedura je i dugotrajna i komplikovana i, stoga, prevodioci i sudski tumači Užice znatno štede i vreme i novac svojih klijenata, jer su, zahvaljujući svojoj stručnosti i širokom opštem obrazovanju, sposobni da urade direktan prevod.

TESTOVI


U svom timu imamo eksperte za 40 svetskih jezika, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. To su, pre svega, najrasprostranjeniji jezici poput engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog, italijanskog, ali i grčkog, bugarskog, poljskog i češkog. Prevodioci i sudski tumači Užice poseduju visoke kvalifikacije i za portugalski, rumunski, albanski, holandski, slovački, mađarski i turski jezik, ali i nama bliski slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski. Jedni smo od retkih koji nude kvalitetne prevode sa i na skandinavske jezike, odnosno, švedski, norveški i finski, zatim na kineski i japanski jezik, kao i ukrajinski, persijski, arapski, latinski, estonski, korejski i pakistanski jezik.

Valjalo bi da budete upoznati i sa podatkom da prevodioci i sudski tumači Užice mogu da izvrše overu već prevedenog dokumenta, ukoliko je to urađeno prema važećim propisima i ako je prevod veran izvornom dokumentu. Pored toga, ukoliko prevod nije adekvatan ili sam klijent nije njime zadovoljan, na scenu stupa naš stručni tim sastavljen od iskusnih lektora i korektora. Oni mogu za vas uraditi kompletnu redakturu tog prevoda, precizno i tačno, poštujući sva pravila prevođenja, a na obostrano zadovoljstvo.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Užice

Vrhunsko poznavanje stranog jezika (ili više njih) za koji su specijalizovani, kao i opšte obrazovanje i informisanost prevodilaca i sudskih tumača Užice, omogućava zainteresovanim strankama da na jednom mestu i po vrlo povoljnoj ceni, uzevši u obzir kvalitet i brzinu obavljanja posla, dobiju preveden i overen dokument koji mogu dalje da predaju nadležnim institucijama, bez ikakvih prepreka.

Cilj prevodilaca i sudskih tumača Užice je da urade prevod dokumenta koji će stilski, terminološki i, naravno, sadržajno, potpuno odgovarati izvornom dokumentu. Ovo je veoma bitno za sam postupak overe, pošto je sudski tumač u obavezi da, pre nego što na neki prevedeni dokument stavi svoj pečat, detaljno i sistematično proveri da li je on istovetan sa originalom. Tek tada on vrši overu svojim pečatom i potpisom i dotični dokument, tim postupkom, čini pravno i zakonski važećim. Iz svega navedenog, jasno je da je opravdan naš zahtev da nam klijenti moraju dostaviti i originalna dokumenta na uvid, kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj posao.

Dakle, ukoliko vam je potreban prevod i overa biko kakve vrste dokumentacije, traženi materijal nam možete dostaviti lično, dolaskom u našu poslovnicu u Užicu ili ga poslati preporučenom pošiljkom preko neke kurirske službe ili „Pošte Srbije“. U slučaju da vam je potreban hitan prevod i da materijal treba što pre da stigne do prevodilaca, nudimo vam mogućnost da nam ga skeniranog pošaljete na mejl, ali i da nam u što kraćem roku dostavite i originale na uvid, bilo preporučenom pošiljkom bilo lično.

Obrađena dokumenta možete preuzeti u dogovorenom terminu u našoj poslovnici u Užicu, a moguće je i da vam ih pošaljemo preko kurirske službe preporučenom pošiljkom. U ovom slučaju ste u obavezi da platite i troškove slanja dokumenata, pored troškova prevoda i overe. Cena dostave dokumenata predviđena je zvaničnim cenovnikom kurirske službe preko koje vam ih šaljemo.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Užice?

Dokumenta koja prevodioci i sudski tumači Užice, nakon overavanja, čine validnim u daljem pravnom prometu mogu se grubo podeliti na lična, poslovna, zatim ona vezana za obrazovni sistem, medicinu ili farmaciju, pravosuđe ili tehničku dokumentaciju.

U lična dokumenta spadaju, dakle, lična karta, pasoš, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i saobraćajna i vozačka dozvola.

Poslovna dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Užice obuhvataju revizorske, finansijske i godišnje izveštaje, bilanse stanja i uspeha, statute i osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju privrednog lica, izvod iz sudskog registra za privredne registre, trgovačke, kupoprodajne i sve druge vrste ugovora, kao i tendersku dokumentaciju. Osim toga, prevode se i overavaju potvrda o stanju na bankovnom računu, razne fakture, sertifikati i licence, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o neosuđivanosti, o slobodnom bračnom stanju ili o redovnom zaposlenju. U sudska i pravna dokumenta kojima se bave prevodioci i sudski tumači Užice spadaju sva pravna akta, tužbe, zapisnici, sudske odluke i rešenja, punomoćja, overa potpisa, naslednička izjava, izveštaji i slično.

Klijenti nam se, takođe, vrlo često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo neki od dokumenata koji se tiči obrazovanja, kao što su diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima ili potvrda o redovnom školovanju.

Prevodioci i sudski tumači Užice stručno i kvalitetno prevode, a zatim i overavaju svu tehničku dokumentaciju, što je bitno kod traženja atesta za neke proizvode, ali i raznovrsnu medicinsku dokumentaciju, kao i prevod tekovina Evropske Unije.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim dostave materijala na propisan način, što obavezno uključuje i originale dokumenata, u obavezi smo da od svojih klijenata zahtevamo da se na vreme raspitaju u nadležnom sudu koja je vrsta overe predviđena za dokument koji se prevodi. Pored uobičajenog pečata i potpisa sudskog tumača, za pojedine vrste dokumenata traži se i overa takozvanim haškim Apostille pečatom. To je, zapravo, legalizacija overenog prevoda i, u tom slučaju, prevodioci i sudski tumači Užice treba da urade prevod sadržaja samog dokumenta, ali i pečata. Osim overenog prevoda moguće je legalizovati i sam izvorni, to jest, originalni dokument.

Neka dokumenta koja se tiču obrazovanja potrebno je, takođe, dodatno ovaravati. Ovu nadoveru vrši Ministarstvo prosvete, pa Ministarstvo inostranih poslova i njome potvrđuje da je prevedeni dokument validan za korišćenje i van granica Srbije.

U pravnom sistemu javlja se i takozvana puna legalizacija, kojom diplomatsko – konzularni predstavnici države na čijoj će se teritoriji koristiti određena javna isprava potvrđuju njenu verodostojnost.

Kako do obaveštenja o Apostille pečatu i dodatnim overama

Na teritoriji Republike Srbije za izdavanje potvrde Apostille pečatom nadležan je osnovni sud, pa sve potrebne informacije u vezi sa legalizacijom overenog prevoda dokumenata ili drugim nadoverama zainteresovani klijenti mogu ovde i dobiti. Osnovni sud u Užicu nalazi se u Ulici Nade Matić, broj 4.

Profesionalizam prevodilaca i sudskih tumača Užice i cena usluga

Pored visokih stručnih kvalifikacija, iskustva i odgovornosti, prevodioci i sudski tumači Užice su obavezni da u svom radu iznad svega poštuju privatnost klijenata, čuvaju tajnost poverenih im podataka i zaštite dostupni materijal od svake zloupotrebe. Valja imati u vidu da je podobnost prevodilaca i sudskih tumača Užice proverena pred nadležnim organima zakonski propisanom procedurom. Dakle, sve zainteresovane stranke mogu našem stručnom timu poveriti bilo kakvu vrstu dokumentacije i biti sigurni da će dobiti prevod vrhunskog kvaliteta i adekvatno urađenu overu.

Što se tiče cene prevoda i overe, možete ih pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Da naglasimo da jedna strana prevedenog i otkucanog teksta, prema prevodilačkim standardima, sadrži 1800 slovnih mesta, sa uračunatim razmacima. To isto će važiti i za prevod dokumenata.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, rado ćemo vam sve pojasniti ukoliko zakažete besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici u Užicu.


Kategorije prevoda za Užice

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Užice


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Užice

Spisak sudskih tumača za grad UžiceSudski tumači za grad UžiceSpisak sudskih tumača za grad Užice

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Užice

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad UžiceSudski tumači za grad UžiceCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Užice

Sudski tumači i prevodioci u Užicu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!