Sudski tumači i prevodioci Vladičin Han

Vladičin Han je gradsko naselje i centar istoimene opštine u dolini Južne Morave. Teritorijalno pripada Pčinjskom upravnom okrugu, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se Grdelička klisura. Grad je od državne granice sa Makedonijom udaljen 67, a od granice sa Bugarskom 52 kilometra. Zapadno od Vladičinog Hana nalazi se planina Kukavica, sa najvišim vrhom Vlajna. Kroz mesto prolaze važne železničke i drumske saobraćajnice koje od Beograda vode ka Nišu i dalje prema Skoplju i Solunu.

Naziv grada potiče od jedne usamljene kuće, hana, koja se nalazila pored tadašnjeg carskog druma u selu Kalimance. Bežeći od Turaka, podigao ju je izvesni Grk, po imenu Stefan Stefanopulus u 19. veku, kao mesto za prihvat karavana. Oko hana se lagano formiralo naselje, a kako ga je kasnije Stefan prodao skopskom mitropolitu, odnosno, vladiki Pajsiju, mesto je dobilo ime Vladičin Han. Krajem 19. veka ovde je bilo sedište Poljaničkog sreza, ali je na razvoj grada posebno uticala izgradnja mosta na Južnoj Moravi i železničke pruge krajem 18. i početkom 19. stoleća. Vladičin Han je 1921. godine proglašen za varošicu, a u toku Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata njegovo stanovništvo doživelo je velika stradanja od strane nemačkih i bugarskih okupatora. U periodu između dva rata ovde se razvija trgovina i zanatstvo, a prvo industrijsko preduzeće, pored kamenoloma „Momin Kamen“, još iz turskog vremena, sagrađeno je tridesetih godina 20. veka. Bila je to Fabrika za proizvodnju crepa i cigle u privatnom vlasništvu, u kojoj je bilo zaposleno 25 radnika. Malo posle toga osniva se i Duvanska stanica, kao prvo državno industrijsko preduzeće. Ukupnom razvoju grada naročito je doprinelo uvođenje električne energije 1938. godine. U Drugom svetskom ratu Vladičin Han su okupirali Bugari, a nakon oslobođenja, mesto počinje da se razvija u svakom pogledu. Raste broj stanovnika, a 1956. grad dobija i prvi urbanistički plan.

Danas u Vladičinom Hanu živi oko 8 hiljada ljudi, koji se uglavnom bave trgovinom, poljoprivredom ili poslovima u prerađivačkoj industriji. Mesto ima značajne turističke potencijale koji se ogledaju u obližnjoj planini Kukavici, Bulinom i Jovačkim jezerima, kao i u nekoliko značajnih crkava i manastira. Najpoznatiji duvački orkestar na Balkanu jeste orkestar Bobana i Marka Markovića iz Vladičinog Hana, koji se smatraju jednim od najboljih etno muzičara. U gradu postoji i kulturno - umetničko društvo, dečje amatersko pozorište, kao i sportski centar.

Svi stanovnici Vladičinog Hana i okolnih naselja koji za tim imaju potrebe mogu koristiti izuzetno kvalitetne i povoljne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde mogu dobiti prevod svojih službenih materijala na neki od preko 40 svetskih jezika, ali i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Možemo, takođe, da ponudimo i atraktivne programe za obuku i učenje, kao što su kursevi stranih jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani stručnjaci i nakon kojih se mogu dobiti međunarodno priznati sertifikati, zatim priprema za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj i visokoškolskoj ustanovi, obuka za rad na računarima u skladu sa svim svetskim standardima i profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikacija ili prekvalifikacija za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme.Kako rade prevodioci i sudski tumači Vladičin Han?

Zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da za kratko vreme i po povoljnoj ceni prevedu i, na zakonom definisan način, overe lične isprave i dokumenta koja ste im podneli. Budući da su svi prevodioci i sudski tumači Vladičin Han diplomirani filolozi, a mnogi od njih i izvorni govornici svojih radnih jezika, prevođenje obavljaju na visokom nivou kvaliteta u skladu sa svim zahtevima koje pred njih postavlja rad sa zvaničnom dokumentacijom. Dugogodišnje praktično iskustvo čini da su svesni toga da svi podaci iz osnovnog materijala moraju biti adekvatno prebačeni na traženi jezik, uz uvažavanje pravopisnih i gramatičkih pravila, ali i duha jezika na koji se prevodi. Podrazumeva se da novi dokument mora biti urađen u skladu sa stilom pisanja dotičnih službenih materijala. Gotov prevod pregledaće i prekontrolisati najpre sami stručnjaci koji su na njemu radili, a potom će proći i odgovarajuću lektorsku kontrolu, da bi se otklonile i do tada neuočene nepravilnosti. Kako bi mogao da proces overe sprovede na odgovarajući način prevodilac i sudski tumač Vladičin Han dobro je upoznat sa važećim zakonskim regulativama i stručnom pravnom terminologijom, a njegov prvi zadatak jeste sistematično poređenje prevedenog i originalnog dokumenta, s obzirom na to da je potrebno da utvrdi da su oni u svemu, osim u upotrebljenom jeziku, indentični. Reč je o tome da samo dokument koji ne odudara od svog izvora može biti overen od strane licenciranog sudskog tumača i to njegovim ličnim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Službeni materijali sa ovakvom potvrdom dobijaju mogućnost da, bez ikakvih ograničenja, postanu deo pravnog prometa i podnose se svim institucijama jednog državnog sistema.

Svi prevodioci i sudski tumači Vladičin Han prošli su predviđene provere podobnosti za bavljenje ovim odgovornim poslom i, kako zakon nalaže, pred državnim organima položili zakletvu koja ih obavezuje da rade pošteno i odgovorno, uvažavajući sve zakonske propise svoje države, ali i da se adekvatno odnose prema dokumentima koja obrađuju i čuvaju poslovne tajne, odnosno privatnost svojih klijenata. Budite, dakle, uvereni da će vaši materijali u rukama naših stručnjaka biti zaštićeni od bilo kakvih nepoželjnih korišćenja i zloupotreba, i da ćete u dogovorenom roku, a po ceni koja je, u najmanju ruku, pristupačna, dobiti precizan i kvalitetan prevod, kompatibilnost originalu, kao i zvaničan karakter dokumenata, nakon overe ovlašćenog sudskog tumača.

Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Vladičin Han?

Pored prevoda sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg maternjeg na neki drugi jezik, u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod koji obuhvata dva strana jezika, na način koji nedvosmisleno ide u korist klijenata, a koji se primenjuje u malom broju ostalih prevodilačkih agencija. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan primer. Recimo da imate sertifikat izdat na teritoriji Nemačke, a vama je, iz nekog razloga, potrebno da se on prevede na ruski. Prevodilac i sudski tumač Vladičin Han je, zahvaljujući visokom nivou stručnog i opšteg obrazovanja, kao i različitim interesovanjima i afinitetima, sposoban da to uradi jednopotezno, odnosno da materijal, kako je to uobičajeno, na prevodi sa nemačkog na srpski, pa tek onda sa srpskog na ruski jezik, već odmah sa osnovnog na ciljani strani jezik, čime se postiže povećana efikasnost, posao se obavlja za znatno kraće vreme i smanjuju se troškovi organizacije i samog prevođenja, s obzirom na to da za njegovu realizaciju nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila.

Osim uvek traženih i svuda zastupljenih jezika - engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, prevodioci i sudski tumači Vladičin Han mogu svojim klijentima da ponude prevod zvanične dokumentacije i u okviru ostalih evropskih jezika, kao što su, recimo španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, ukrajinski, holandski, slovački, poljski, češki, kao i slovenački i jezici skandinavske grupe: danski, finski, švedski i norveški. U našem prevodilačkom centru često se radi i prevod sa ili na jezike naših suseda odnosno albanski, bosanski, bugarski, rumunski, hrvatski, makedonski i mađarski. S obzirom na to da ćete stručnjake za romski, hebrejski, korejski, estonski, pakistanski ili persijski jezik retko sresti u prevodilačkim centrima, sa ponosom ističemo da su i oni članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. U svom radu koristimo i arapski, kineski i japanski jezik, a kako se latinski, uprkos tome što se nigde više ne govori, i danas može sresti u raznim pisanim materijalima, poglavito iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han radi i sa ovim jezikom. Uvažavajući specifične potrebe klijenata oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoje redove smo uvrstili i izvanrednog poznavaoca znakovnog jezika.

Prevodioci i sudski tumači Vladičin Han će, na vaš zahtev, obraditi bilo koju vrstu službenih materijala koji se, nakon prevođenja na traženi jezik, overavaju pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Naši jezički stručnjaci tako rade sa ličnom, poslovnom, obrazovnom, sudskom i svim ostalim vrstama zvanične dokumentacije.

Kako su razni tipovi tendera nezaobilazni u modernom poslovanju, dokumentacija koja je potrebna za učešće na nekom takvom javnom prikupljanju ponuda mora biti adekvatno prevedena i overena, ukoliko se posao obavlja na međunarodnom nivou. Ovde se misli na obrasce, predmere, uputstva za ponuđače, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Overen prevod se izdaje i za sva ostala poslovna dokumenta, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih izveštaja, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), statuta preduzeća, kao i poslovnih odluka, godišnjih izveštaja, bilansa stanja i uspeha, izvoda iz APR-a (Agencije za privredne registre), osnivačkog akta preduzeća, revizorskih izveštaja, ulaznih i izlaznih faktura i svih vrsta poslovnih ugovora, poput onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih.

Za zaposlenje, nastavak školovanja, studiranje ili usavršavanje u nekoj stranoj zemlji traži se overen prevod raznih dokumenata koja su vezana za nivo obrazovanja pojedinca ili neku od institucija obrazovnog sistema. Iz tog domena prevodilac i sudski tumač Vladičin Han profesionalno obrađuje diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili strudiranju, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala srodna dokumenta.

Tehnička dokumentacija, kao i naučna i ona koja se tiče građevinskih poslova može, takođe, biti predmet overe i prevoda, te prevodioci i sudski tumači Vladičin Han rade, između ostalog, i sa građevinakim projektima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje i laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka.

Od ličnih dokumenata koja se prevode i overavaju, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han najčešće radi sa pasošem, ličnom kartom, vozačkom dozvolom, kao i sa izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), radnom knjižicom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), te sa saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu i izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom).

U sferu rada naših jezičkih stručnjaka spada i prevođenje i overavanje dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i pravnim poslovima. Ovde se mogu ubrojati sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, kao i svi tipovi zakonski utemeljenih sporazuma poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Nakon preciznog prevoda, u našem prevodilačkom centru overavaju se i sve vrste ovlašćenja, pravilnika, punomoćja, izveštaja, licenci i sertifikata, a na vaš zahtev možemo da uradimo i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Kako bi obavili neke administrativne poslove ili ostvarili izvesna prava u državnom sistemu klijenti moraju imati zvanično overen prevod potvrde o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavaju, potvrde o redovnom zaposlenju, određenih vrsta izjava pojedinaca, kao i potvrde o neosuđivanosti ili one o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži u slučaju sklapanja braka u inostranstvu.

Često dobijamo i zahteve da prevedemo i overimo razna dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata, te iz oblasti medicine i farmacije prevodilac i sudski tumač Vladičin Han može da izda overen prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za upotrebu i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnogih drugih sličnih materijala.

Koje još uluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Vladičin Han?

Činjenica je da smatramo da je prevod dokumenata urađen u našem centru jedan od najkvalitetnijih i najpreciznije urađenih, ali ćemo, uprkos tome, prihvatiti da overimo i onaj koji je uradio neki drugi stručnjak, van profesionalnog tima Akademije Oxford. Prethodno ćemo svakako morati da proverimo da li su u prevodu ispoštovana sva pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, odnosno da li se on u predviđenim aspektima poklapa sa svojim originalom, pre svega, po pitanju sadržaja i upotrebljenih stručnih termina ali i u stilskom pogledu. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Vladičin Han proceni da se vaš prevod može svrstati u pravno validna dokumenta, overiće ga svojim pečatom i potpisati.

U slučaju da prevod, međutim, treba u nečemu ispraviti ili vi sami izrazite želju da ga preradi neko stručno lice, u susret će vam izaći naši lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci za poslove redakture tekstualnih sadržaja. Njihov posao, zapravo, podrazumeva temeljan jezički pregled materijala, otklanjanje svih nepodudarnosti sa izvornim dokumentom, kao i gramatičko, pravopisno i stilsko prilagođavanje duhu ciljanog jezika. Ovim postupkom proverava se i tačnost prevoda stručnih termina, te ćete nakon opisane jezičke intervencije dobiti dokument na traženom jeziku koji će bez problema proći proces overe i biti svrstan u važeće službene materijale.

Iako se prevodioci sudski tumači Vladičin Han u svakoj situaciji trude da posao završe za najkraće moguće vreme, dešava se da klijent nije u poziciji da prihvati ponuđene rokove i zahteva „hitan prevod“ dokumenata u vremenskom roku koji sam odredi. Za izvršavanje ove usluge potrebna je maksimalna angažovanost i posvećenost svih naših jezičkih stručnjaka, te će i cena opisanog prevoda biti drugačija od uobičajene, budući da je, pored osnovnih troškova, potrebno platiti i takozvanu taksu za hitnost, čiji je iznos uslovljen brojem obrađenih strana kao i dužinom postavljenog roka.

Dostava i preuzimanje materijala

Materijale koje želite da za vas obrade prevodioci i sudski tumači Vladičin Han, među kojima se, neizostavno, moraju nalaziti originali ili zvanično overene kopije istih, možete lično doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti neki od ovlašćenih koordinatora, a možete, ako vam tako više odgovara, i da ih pošaljete na našu adresu putem preporučene pošiljke Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Ukoliko za vas radimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati ih na naš mejl, kako bi što pre bila dostupna našim stručnjacima. Ne zaboravite, ipak, da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili za završetak posla, morate na neki od pomenuta dva načina dostaviti i originale, ako želite da vaš materijala, nakon prevoda, bude i regularno overen.

Po završetku posla, overeni prevodi, kao i njihove izvorne verzije, mogu biti uručeni lično klijentu u prostorijama našeg predstavništva ili poslati na adresu koju je on prethodno naveo u odgovarajućem zahtevu. Izbor ćemo, naravno, prepustiti vama, kao korisnicima naših usluga, ali smo u ovavezi da naglasimo da ćete troškove dostave materijala na adresu morati da platite nezavisno od cena usluga naših stručnjaka koje ste koristili. Pomenutu uslugu izvršiće Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom vać duže sarađujemo. Cenu dostave odrediće, naravno, u tu svrhu angažovana firma, a platićete je prilikom preuzimanja.

Cenovnik usluga koje mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Vladičin Han dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u našoj poslovnici. Važno je da znate da se cena prevoda određuje na osnovu broja obrađenih strana, budući da se za veće količine materijala uvek odobrava određeni popust. Prema prevodilačkom standardu koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacina između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta i javne isprave, iako jedna njihova stranica uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Pečat ovlašćenog sudskog tumača nije uvek dovoljan da bi neki dokument postao pravno validan, pošto se u pojedinim slučajevima za inostrani pravni promet traži i overa Apostille pečatom, uvedena na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine potpisalo stotinak država. Apostilirani službeni materijali tretiraju se jednako kao i originali i mogu se, bez problema, upotrebljavati u pravnim sistemima zemalja koje su potpisale pomenutu Konvenciju.

Iako se razlikuje od dokumenta do dokumenta, overa Apostille pečatom ne mora da bude komplikovan proces, ukoliko se na vreme raspitate o svim njenim pojedinostima, kako biste poslove vezane za legalizaciju vašeg dokumenta organizovali na pravi način. Naime, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han nema profesionalnu obavezu da do detalja poznaje proces apostiliranja, ali će vam svakako pomoći utoliko što će sa vama podeliti sve informacije koje su mu, s tim u vezi, dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći o svemu da se raspitate. Bitno je, dakle, da se, pošto utvrdite da se za vaš konkretni dokument zahteva overa Apostlle-om, informišete i o tome da li je potrebno da se ova potvrda nalazi samo na prevodu ili i na prevodu i na originalu, kao i da li se za dotični materijal radi samo prevod sadržaja ili, uz to, i sadržaja samog pečata. U prvom slučaju najpre ćete u našem centru prevesti i overiti dokument, a onda ga odneti na apostiliranje, a u drugom slučaju se na njega prvo stavlja Apostille pečat, a onda ga naši stručnjaci prevode i overavaju. Ukoliko na pravom mestu blagovremeno budete dobili sva pomenuta obaveštenja, u velikoj meri ćete uštedeti vreme potrebno za završetak posla, kao i uložena novčana sredstva.

U Republici Srbiji za overu Apostille pečatom zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi, čijoj službi ćete, za pomenute poslove, morati da podnesete odgovarajući zahtev, original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za apostiliranje materijala?

Sve potrebne informacije u vezi sa legalizacijom dokumenta namenjenih inostranoj upotrebi možete dobiti u Sudskoj jedinici u Vladičinom Hanu, u Svetosavskoj ulici 1 ili na broj telefona 017-472-490. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Surdulici, čija je adresa Srpskih Vladara bb, a broj telefona 017-815-083.


Kategorije prevoda za Vladičin Han

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vladičin Han


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vladičin Han

Spisak sudskih tumača za grad Vladičin HanSudski tumači za grad Vladičin HanSpisak sudskih tumača za grad Vladičin Han

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vladičin Han

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vladičin HanSudski tumači za grad Vladičin HanCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vladičin Han

Sudski tumači i prevodioci u Vladičinom Hanu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!