Sudski tumači i prevodioci Vladimirci

Na dvadesetak kilometara od Šapca nalazi se naselje Vladimirci, privredno, kulturno i administrativno sedište istoimene opštine, na čijoj se teritoriji nalazi još 28 naseljenih mesta. Ulazi u sastav Mačvanskog upravnog okruga, u severozapadnom delu Srbije, uz desnu obalu reke Save. Opština se graniči sa Obrenovcem, Koceljevom, Šapcem i Ubom. U naselju Vladimirci živi nešto manje od 2 hiljade ljudi, dok ih na celom području opštine ima više od 17 hiljada. Kada je reč o delatnostima koje obavljaju, najveći broj stanovnika se bavi poljoprivredom, ali i nekim trgovinskim poslovima i onima u prerađivačkoj industriji.

Mnogi arheološki pronalasci ukazuju na to da je područje koje danas zauzimaju Vladimirci bilo naseljeno još u davnoj prošlosti. U rimsko doba, ulazilo je u sastav provincije Panonije, čiji je centar bio Sirmijum, sada Sremska Mitrovica. Kada su Južni Sloveni stigli u pomenute krajeve, dolazilo je do čestih sukoba između Ugarske i Vizantije oko prevlasti nad teritorijom Posavotamnave, ali je ona, uprkos svemu, ostala slovenska. Pošto je kratko vreme bila u sastavu države despota Stefana Lazarevića, potpada pod tursku vlast.

Sami Vladimirci su, zapravo, naselje novijeg datuma, a prvi put se spominju u turskim pisanim materijalima iz 1718. godine, kada je, Požarevačkim mirom, ovo područje pripalo Austriji. Tada je to bilo hrišćansko selo, sa 12 drvenih koliba. Međutim, u 19. veku, mesto postaje centar Posavotamnave i u njemu se, za potrebe administracije, grade mnogi objekti, od kojih je najznačajniji „Konak“, zgrada tadašnjeg sreskog načelstva. Ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića, 1924. godine, Vladimirci su proglašeni za varošicu. Posle Drugog svetskog rata, mesto se uglavnom razvija kao poljoprivredno, ali se u njemu otvara i osnovna škola i zgrada Spomen doma palih boraca, koja vrši funkciju Doma kulture.

Danas, pored osnovne, postoji i srednja Tehnička škola, kao i biblioteka sa tridesetak hiljada knjiga i publikacija. Na području opštine Vladimirci nalaze se i mnogi kulturno - istorijski spomenici, od kojih je najstariji manastir Kaona, iz 14. veka, koji je, prema predanju, zadužbina Ikonije, sestre Miloša Obilica. Tu su i „Karađorđevi hrastovi“ u selu Trbušcu, gde je, uoči Boja na Mišaru, vožd zakleo vojsku i blagoslovio oružje.

Budući da Akademija Oxford stalno nastoji da mrežu korisnika svojih usluga proširuje i bogati, i žiteljima Vladimiraca i okolnih naselja omogućili smo da dobiju kvalitetan prevod i regularnu overu svih vrsta pisane dokumentacije u našem prevodilačkom centru. Prevodioci i sudski tumači Vladimirci obrađuju službene materijale u okviru više od 40 svetskih jezika, a proces overe sprovode na zakonom definisan način. Pored toga, ovdašnjim žiteljima možemo da ponudimo i neki od naših atraktivnih, dobro osmišljenih i organizovanih programa za usvajanje novih znanja, kao što su kursevi stranih jezika, na kojima ćete, uz stručne i iskusne predavače, lako i brzo naučiti ili usavršiti željeni jezik, a nakon toga, ako zadovoljite nivo znanja na završnom testu, dobiti sertifikate koji su međunarodno priznati. Tu je, takođe, i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita, namenjena budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima ili studentima, kao i profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti i obuka za rad na računarima.Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Vladimirci?

Jezički stručnjaci koji, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, ispunjavaju zahteve svojih klijenata u Vladimircima su vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade, a neretko i njihovi izvorni govornici. Svi imaju odgovarajuće visokoškolske diplome, kao i bogato praktično znanje i dugododišnje iskustvo, što sve njihov rad podiže na veoma visok nivo kvaliteta. Prevodioci i sudski tumači Vladimirci stručno su osposobljeni za rad sa svim vrstama službenih materijala, budući da veoma dobro poznaju aktuelne propise i zakonske regulative, koji su bitni za njihov posao, ali i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u zvaničnim dokumentima i javnim ispravama. Zahvaljujući ovakvim kvalifikacijama, svojim klijentima mogu da ponude prevod i overu materijala na istom mestu, uz poštovanje svih zahteva i potreba, i sve to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu.

Pored prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Vladimirci sadržaje dokumenata prebacuju i u okviru nekog od uvek traženih i široko rasprostranjenih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački ili francuski, ali i grčki, italijanski, portugalski, španski, turski i arapski. U našoj zemlji se, usled teritorijalne bliskosti, često radi i prevod koji uključuje rumunski, albanski, bosanski, mađarski, bugarski, hrvatski, makedonski ili slovenački jezik, a osim pomenutih, prevodilac i sudski tumač Vladimirci radi i sa skandinavskim jezicima - danskim, finskim, švedskim i norveškim, kao i sa ukrajinskim, holandskim, češkim, slovačkim i poljskim jezikom. Pored kineskog i japanskog jezika, naši stručnjaci su kvalifikovani i za prevod sa ili na latinski jezik, budući da se on, iako više nije govorni, i danas sreće u pisanim medicinskim, farmaceutskim, pravnim ili veterinarskim materijalima. Posebno ističemo da u svom profesionalnom timu imamo i stručnjake za jezike koji su retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, a to su korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, romski i persijski. Budući da želimo da izađemo u susret i potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Vladimirci kadri da adekvatno odgovore i na najteže profesionalne izazove, prihvatiće da, ukoliko klijent ima takve potrebe, direktno prevedu zvanični dokument ili javnu ispravu sa jednog na drugi strani jezik. To znači da su do te mere stručni i opšte obrazovani, sa dovoljnim brojem različitih vrsta znanja i interesovanja, da mogu materijal izvorno izdat na, recimo, španskom jeziku, da neposredno prevedu na bilo koji drugi jezik koji nije srpski. U većini prevodilačkih agencija, u slučaju ovakvih zahteva, dokument se najpre sa osnovnog jezika prevodi na naš maternji, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Takav postupak ne samo da duže traje, nego više i košta, budući da je za njegovo sprovođenje potrebno uključivanje više različitih stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Vladimirci, dakle, opisanim načinom rada direktno ide u korist svojih klijenata, štedeći njihovo dragoceno vreme, ali i utrošen novac.

Imajući u vidu sve pogodnosti koje omogućava korišćenje naših objedinjenih usluga, većina korisnika se upravo odlučuje da nam poveri i prevod i overu svojih dokumenata, jer tako najbrže i najjeftinije završavaju kompletan posao. Ipak, ima situacija kada dobijamo zahetev da samo overimo materijal koji je već, na nekom drugom mestu, van našeg prevodilačkog centra, prebačen na traženi jezik. Svakako da ćemo prihvatiti da obavimo i ovaj posao, budući da uvek na prvo mesto stavljamo dobrobit i zadovoljstvo svojih klijenata, s tim što imamo profesionalnu obavezu da i u takvoj situaciji sprovedemo proceduru određenu zakonom, te da, pre samog čina overe, izvršimo detaljnu proveru dobijenog prevoda, tako što ćemo ga vrlo pažljivo i sistematično uporediti sa originalom. Naime, prevodilac i sudski tumač Vladimirci moći će svojim pečatom da overi samo onaj prevod koji ni u čemu ne odstupa od svog izvora, budući da jedino takva dokumenta mogu postati upotrebljiva u pravnom prometu.

Ukoliko se, pak, ispostavi da vaš prevod nije adekvatno urađen ili se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, overa pečatom licenciranog suskog tumača neće moći da bude sprovedena. U tom slučaju možemo da rešimo vaš problem, ne tako što će naši stručnjaci ponovo prevesti vaš dokument, već na taj način što ćemo uraditi kompletnu redakturu spornog sadržaja, za koju su zaduženi lektori i korektori Akademije Oxford, vrhunski eksterti za korekcije jezičkih i stilskih grešaka. Nakon što uoče sve nepravilnosti, sravniće u potpunosti prevod sa originalom, a pravopis, gramatiku i stil uskladiti sa duhom ciljanog jezika i sa načinom izrade službene dokumentacije. Nakon toga ćete dobiti besprekorno obrađen tekst na željenom jeziku, sa svim karakteristikama materijala koji može da se overi i uključi u međunarodni pravni saobraćaj.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Vladimirci?

Svi službeni materijali, bez obzira na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnose, mogu biti adekvatno obrađeni u našem prevodilačkom centru, budući da su prevodioci i sudski tumači Vladimirci spremni da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford prevode i overavaju celokupnu naučnu, tehničku, građevinsku, ali i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju u koju, na primer spadaju uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti, ali i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala srodna dokumenta.

Često se za pravne i sudske poslove koji ne obuhvataju samo jednu državu traže kvalitetno prevedena i regularno overena raznorazna pravna akta, odnosno, sve vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka i ostali spisi ovog tipa, ali i zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, te raznorodne izjave pojedinaca, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji, sertifikati, licence i pravilnici. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač Vladimirci može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, koji se u poslednje vreme sve više traži.

Pored uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama, odnosno, svih dokumenata potrebnih za učešće na nekom međunarodnom tenderu, prevodioci i sudski tumači Vladimirci u domenu svog posla obrađuju i ostalu poslovnu dokumentaciju u koju, između ostalog, spada poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), statut preduzeća, finansijski, godišnji, revizorski i ostali tipovi izveštaja, kao i ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, kao i sve vrste ugovora, bili oni poslovni ili pravno i zakonski utemeljeni. To su, na primer, kupoprodajni ugovori, zatim oni o prodaji roba i usluga, o saradnji, ali i ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi.

Klijenti koji žele da se zaposle, školuju ili usavršavaju van granica svoje zemlje često traže overen prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih srodnih službenih materijala koji se odnose na nivo obrazovanja dotične osobe ili na neke institucije obrazovnog sistema. Za pomenute situacije, kao i za ostvarivanje ili potvrđeivanje određenih prava, potrebno je nadležnim službama podneti prevedena i overena razna uverenja i potvrde, te tako prevodilac i sudski tumač Vladimirci radi i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnom za sklapanje braka u nekoj stranoj zemlji, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, o redovnim primanjima ili o redovnom školovanju ili studiranju, sa uverenjem o državljanstvu, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o prebivalištu, uverenjem o položenim ispitima, te sa potvrdom o kvalitetu proizvoda, o neosuđivanosti i mnogim sličnim materijalima.

U sferi dokumenata koja se odnose isključivo na jednu osobu, prevodi se i overava izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), sve vrste dozvola - vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge, kao i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).

Svi prevodioci i sudski tumači Vladimirci moraju da zadovolje odgovarajuće uslove da bi se bavili ovim odgovornim poslom, kako u pogledu stručnosti, tako i u smislu adekvatnog odnosa prema svim svojim klijentima i dokumentima sa kojima rade. To se proverava u toku zakonom određene procedure, pred nadležnim državnim organima, a definitivnu potvrdu dobija u vidu obavezne profesionalne zakletve, koju pomenuti stručnjaci moraju da polože i svojom rečju i čašću se obavežu da će posao uvek obavljati u skladu sa aktuelnim propisima, uvažavati privatnost svih sa kojima sarađuju i čuvati podatke iz dokumenata koja su im poverena na obradu. Vaši službeni materijali su, dakle, neprikosnoveni i biće na sve načine zaštićeni od bilo kakave vrste zloupotrebe, a vaša diskrecija u svakom smislu zagarantovana.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Vladimirci?

Uloga sudskog tumača je od ključne važnosti u procesu obrade zvanične dokumentacije, budući da je upravo on taj koji će prevedenim spisima, svojim jedinstvenim pečatom, omogućiti uključivanje u međunarodne pravne, administrativne i sve druge legalne poslove. Reč je o tome da neoveren prevod, bez obzira koliko je kvalitetno urađen, ne može učestvovati u pravnom prometu, budući da ne poseduje potvrdu da je pregledan i prekontrolisan od strane ovlašćenog stručnog lica.

Proces obrade dokumenata se grubo može podeliti na prevod i overu, iako su ova dva postupka međusobno i te kako uslovljena i povezana. Prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta na novi jezik mora biti urađeno pedantno i pažljivo, pošto u radu sa službenim materijalima bilo koje vrste ne sme biti improvizacija. Svi detalji izvornog spisa moraju biti adekvatno prevedeni, a to se posebno odnosi na stručne izreze i termine. U tekstu prevoda, jasno, ne sme biti gramatičkih i pravopisnih grešaka, a on mora biti napisan u duhu traženog jezika, kao i u skladu sa stilom zvaničnih materijala. Gotov dokument proveravaju najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji će ispraviti i greške koje do tada, eventualno, nisu uočene.

Zatim na scenu stupaju sudski tumači. Njihov prvi zadatak sastoji se u detaljnom poređenju prevoda sa osnovnim dokumentom. Naime, isključivo onaj prevod koji je u svemu, osim u jeziku, isti kao i njegov izvor može biti regularno overen i pravno i zakonski validan. Ukoliko, dakle, utvrdi da su prevedeni i originalni materijal sasvim identični, prevod će overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, klijent ovaj dokument može odmah da koristi u praksi, pošto je stručno lice potvrdilo da ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji original.

Ako odlučite da nas angažujete za obradu svojih materijala, morate ispoštovati određene obaveze, kako bi prevodilac i sudski tumač Vladimirci mogao da ispuni sve što od njega očekujete. Radi se o tome da, ukoliko želite da vaša dokumenta, nakon prevoda, budu i regularno overena i spremna za međunerodni pravni saobraćaj, morate da nam, na neki od predviđenih načina, dostavite na uvid originalne materijale. To možete da učinite dolaskom u našu poslovnicu i predavanjem dokumenata ovlašćenom službeniku ili pak slanjem istih na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Postoji i mogućnost slanja dokumenata elektronskom poštom, ali se to isključivo radi u slučaju „hitnog prevoda“, koji predviđa obradu materijala u znatno kraćem roku od uobičajenog, te je ovo najkraći put do naših prevodilaca. Naglašavamo, međutim, da ste i tada u obavezi da nam naknadno, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale, jer, u suprotnom, overa neće moći da bude izvršena. Osim po ovoj specifičnosti, „hitan prevod“ se od običnog razlikuje i po ceni, pošto se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana taksa za hitnost. Njena visina zavisi od količine materijala koji treba da se obradi kao i od dužine postavljenog roka.

Ne bi bilo loše da na početku naše saradnje napomente ovlašćenom koordinatoru i kako želite da preuzmete materijale na kraju obrade. Nudimo vam mogućnost da to uradite lično, podizanjem dokumenata u našoj filijali ili da tražite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom već dugo sarađujemo. Cenu ove usluge odrediće angažovana dostavna služba, a svi troškovi koji se na nju odnose ići će na vaš račun. Platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala i to potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga naših stručnjaka.

Na zvaničnom sajtu Akademije Oxford možete pogledati visine cena svih usluga koje nudimo, a o svemu tome vas može obavestiti i ovlašćeni koordinator u našoj poslovnici. Bitno je da znate da standard prevodičlačke profesije, koga se i sami pridržavamo, određuje da se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi ni manje ni više od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevoda svih vrsta pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana nikada ne sadrži tako dugačak tekst.

Šta je Apostille overa?

Overa službenih materijala Apostille pečatom uvedena je na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, te je predviđena za dokumenta koja će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica. Apostiliranje nije predviđeno za sva dokumenta, a ni u jednom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača. U našoj zemlji pomenuti proces sprovode teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te tako prevodioci i sudski tumači Vladimirci nemaju obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka. Oni će vam, ipak, preneti sve informacije koje su im, s tim u vezi, dostupne i uputiti vas na nadležnu službu gde ćete se o svemu raspitati.

Ukoliko je za vaš dokument potrebna Apostille overa trebalo bi da se blagovremeno obavestite o tome da li je predviđeno da se i sadržaj Apostille pečata, odnosno štambilja u koji su upisani traženi podaci, prevede na ciljani jezik kao i da li se, u vašem slučaju, apostilira samo prevod ili i on i original. Treba da znate da se ova overa nikada ne traži za isprave koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni za one direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Kako do informacija o Apostille pečatu u Vladimircima?

Sva pomenuta obaveštenja o Apostille potvrdi možete dobiti u Sudskoj jedinici u Vladimircima, u Ulici Svetog Save 59, ili na broj telefona 015-513-114. Pravosudna institucija koja je neposredno nadređena navedenoj jeste Osnovni sud u Šapcu, čija je adresa Karađorđeva 25, a broj telefona 015-354-614.

Ako postoji nešto što nije dovoljno detaljno objašnjeno u ovom tekstu, a želeli biste da pitate, možete kontaktirati naše službenike telefonom ili mejlom ili doći lično u našu poslovnicu. Ako procene da je potrebno, oni će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim od stručnjaka Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Vladimirci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vladimirce


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vladimirci

Spisak sudskih tumača za grad VladimirciSudski tumači za grad VladimirciSpisak sudskih tumača za grad Vladimirci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vladimirci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VladimirciSudski tumači za grad VladimirciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vladimirci

Sudski tumači i prevodioci u Vladimircima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!