Sudski tumači i prevodioci Žagubica

Na 170 kilometara jugoistočno od Beograda i 83 kilometra od Požarevca, nalazi se naselje Žagubica, administrativni centar istoimene opštine, u čiji sastav ulazi još 18 sela: Breznica, Izvarica, Krepoljin, Laznica, Mali Kamen, Milanovac, Osanica, Selište, Suvi Do, Bliznak, Vukovac, Jošanica, Krupaja, Lipe, Medveđica, Milatovac, Ribare i Sige. Žagubica je smeštena u jugoistočnom delu Braničevskog okruga, kome teritorijalno pripada. Atar same opštine obuhvata gornji deo doline reke Mlave, a njen centralni deo zauzima Žagubička kotlina, omeđana vencima Beljanice i Homoljskih i Gornjačkih planina. Pomenuta administrativna oblast graniči se sa Petrovcem, Despotovcem, Borom, Majdanpekom i Kučevom. Naselje Žagubica leži na obali bistre reke Mlave, a na severnoj strani Beljanice. U mestu, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, ima više od 2 hiljade ljudi, a pretežno se bave poljoprivredom, stočarstvom, kao i poslovima vezanim za šumarstvo, drvnu industriju, eksploataciju mrkog uglja, mermera i ukrasnog kamena. U Žagubici postoje 3 osnovne škole, sa područnim odeljenjima u svim opštinskim naseljima, kao i srednja Tehnička škola, u kojoj se obrazuju budući turistički i ekonomski tehničari, kuvari i konobari.

Na području današnje Žagubice i okolnih naselja nalaze se mnogi arheološki lokaliteti iz rimskog doba, odnosno ostaci utvrđenja sa kulama motriljama, koja su bila raspoređena duž tadašnjeg veoma važnog puta, po imenu „Via militaris“. U ovom delu naše zemlje postoje i mnogi zaštićeni spomenici prirode koji privlače i strane i domaće posetioce. Tu je, pre svega, vrelo Mlave ili Žagubičko vrelo, smešteno na južnoj periferiji mesta, zatim Homoljska potajnica, hidrološki spomenik prirode prve kategorije, Krupajsko vrelo, kraški izvor na zapadnoj strani planine Beljanice, botanički rezervat prirode „Busovata“, klisura Osaničke reke, prerast Samar i mnogi drugi. Među kulturno - istorijskim spomenicima ističe se manastir Gornjak, iz 1378. godine, zadužbina kneza Lazara, koji se nalazi između Žagubice i Petrovca na Mlavi. Tu je i Trška crkva, najstariji manastir u Braničevskoj eparhiji, a danas sedište istoimenog ženskog manastira. Predstavlja jedan od retkih spomenika Raške škole, izgrađen u srednjovekovnoj državi Nemanjića. Još jedan važan ovdašnji spomenik kulture je i crkva Svete Trojice u Žagubici.

Sve kulturne aktivnosti u Žagubici spadaju u domen delovanja Kulturno - prosvetnog centra, smeštenog u mesnom Domu kulture. Zapažen je i rad Kulturno - umetničkog društva „Homolje“, a ovde se održava i tradicionalna manifestacija Sabor vrela Homolja.

Poslednjih desetak godina se ozbiljno radi na unapređivanju turističke ponude ovog kraja, te su već izgrađeni mnogi moteli i restorani, ali se planira i ozbiljnije ulaganje u ovu privrednu granu. Očekuje se, dakle, da će Žagubica i Homolje postati sve primamljiviji za domaće i strane turiste koji će moći da uživaju u, još uvek, netaknutoj prirodi. Stoga je potrebno da stanovnici i gosti pomenutih mesta mogu da računaju da će ovde dobiti kvalitetnu uslugu iz svih oblasti, pa i one koja se odnosi na prevođenje i overu službenih materijala. Dakle, prevodioci i sudski tumači Žagubica, koji su deo stručnog tima Akademije Oxford, će za svoje klijente maksimalno profesionalno obraditi bilo koju vrstu zvaničnih dokumenata ili javnih isprava i omogućiti im dobijanje materijala odmah upotrebljivih u praksi. Pored toga, u prilici smo da ponudimo i profesionalnu obuku za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kurseve stanih jezika, obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.Ko su i šta tačno rade prevodioci i sudski tumači Žagubica?

Profesionalni prevodioci sa licencom sudskog tumača koji rade u Akademiji Oxford ispunili su, po pitanju stručnosti, iskustva i podobnosti, sve predviđene uslove za obavljanje ovog odgovornog posla, što je provereno i dokazano, tokom zakonom propisane procedure, pred nadležnim organima. Svi oni su diplomirani filolozi koji savršeno vladaju svojim radnim jezicima i imaju dragoceno i dugogodišnje praktično iskustvo. Pored toga, prevodioci i sudski tumači Žagubica su veoma dobro upoznati sa zakonskim regulativama koje se tiču obrade zvaničnih dokumenata, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom. Oni će, dakle, kvalitetno i precizno, prevesti vaše materijale na jezik koji tražite, a zatim i sprovesti postupak overe u skladu sa svim propisanim pravilima.

Prevodioci i sudski tumači Žagubica profesionalno su osposobljeni za prevod dokumenata u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Pored prebacivanja sadržaja sa ili na srpski jezik, oni rade i sa ostalim slovenskim jezicima: ruskim, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, makedonskim, bugarskim, hrvatskim, bosanskim i slovenačkim. Svojim klijentima mogu da ponude i prevod koji na jednoj strani obuhvata i uvek traženi i rasprostranjeni engleski, francuski, nemački, portugalski i španski, ali i italijanski, grčki, arapski, turski, holandski ili neki od skandinavskih jezika: finski, norveški, danski ili švedski. U našem prevodilačkom centru radi se i sa mađarskim, rumunskim, albanskim, kineskim i japanskim, ali i sa onim jezicima u okviru kojih se, u retko kom centru, prevodi, a to su estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski i persijski. Iako se već vekovima ne smatra živim jezikom, budući da se nigde ne govori, latinski je i u naše vreme zastupljen u nekim pisanim materijalima iz oblasti prava, medicine, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Žagubica u svom radu koristi i ovaj jezik. Uvažavajući savremena nastojanja da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući lakše snalaženje u svim aspektima društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Prevodioci i sudski tumači Žagubica prevode sve vrste dokumenata i javnih isprava sa stranih jezika za koje su ovlašćeni na srpski i obrnuto, ali je, takođe, moguće da sadržaje prebacuju i sa jednog na drugi strani jezik. Ovakvu sposobnost uslovljava njihova neosporna stručnost, ali i opšte obrazovanje i širok diapazon interesovanja i afiniteta. Dakle, ukoliko imate službeni materijal sačinjen na nekom stranom jeziku i potrebu da se isti prebaci na neki drugi, takođe strani, jezik, možete očekivati da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford pomenuti posao biti obavljen direktno, bez prevođenja na srpski između ciljanog i osnovnog jezika, za vrlo kratko vreme i po povoljnoj ceni. Naime, budući da se opisana usluga u ostalim prevodilačkim agencijama uglavnom obavlja po sistemu „korak po korak“, to jest, prvo se sa izvornog jezika dokument prevodi na srpski, pa tek onda sa našeg na ciljani jezik, naš način rada znatno štedi i vreme i novac zainetresovanih klijenata, s obzirom na to da za realizaciju ovog posla ne angažujemo više stručnjaka različitih profila.

Prevodilac i sudski tumač Žagubica će prihvatiti da za vas uradi i samo overu dokumenta koji je već preveden na nekom drugom mestu, odnosno, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kako bi sve obavio na regularan način, pre samog čina overe, sprovešće zakonom definisanu proceduru, rečju, prevod će detaljno uporediti sa originalom, koji se u tu svrhu dostavlja na uvid, kako bi se potvrdilo da se ova dva dokumenta u svemu, osim u korišćenom jeziku, poklapaju. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Žagubica overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Nakon toga, ovaj dokument postaje pravno validan i ima istu zakonsku težinu kao i bilo koji drugi izvorni materijal.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod nije urađen kako valja ili se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, overa neće moći da se izvrši. U toj situaciji, možemo da vam ponudimo usluge naših profesionalnih lektora i korektora, zaduženih za redakturu spornih sadržaja, koja obuhvata jezički pregled prevoda i originala, uočavanje i ispravljanje svih gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka i sravnjivanje prevoda sa originalom u svim predviđenim pojedinostima. Nakon ovakve obrade, vaš prevod će postati jezički i stilski besprekoran i, kao veran originalu, moći da se bez problema overi i uključi u pravni promet.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Žagubica?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih vrsta službenih materijala, kako ličnih, tako i poslovnih, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Žagubica kadri da odgovore i najvećim profesionalnim izazovima i na visokom nivou kvaliteta obrade dokumenta i javne isprave bilo kog tipa i bilo kakvog nivoa složenosti.

Osim karakterističnih ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, kod nas možete dobiti overeni prevod i svih ostalih dokumenata vezanih isključivo za jednu osobu, kao što je, recimo, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, različite vrste dozvola - vozačka, radna, saobraćajna, za boravak i mnoge druge, te sve moguće potvrde i uverenja koja je u mnogim situacijama potrebno podneti odgovarajućoj nadležnoj službi. To su, pre svih, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, ali i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjeima, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, te ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

U našem prevodilačkom centru obrađuju se uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i sva ostala dokumenta koja su na neki način povezana sa sistemom za obrazovanje ili nekim njegovim ustanovama: diplome i svi dodaci koji uz njih idu, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali slični pisani materijali.

Prevodilac i sudski tumač Žagubica prevodi i overava i sve vrste ugovora, bili oni poslovni (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i drugi) ili pravno utemeljeni (ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični). Osim toga, radimo i sa svim dokumentima koja se traže za učešće na nekom tenderu, kao što su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, ali i sa ostalim materijalima potrebnim za međunarodni biznis: rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, bilansima stanja i uspeha, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), kao i sa poslovnim odlukama, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), potvrdom o kvalitetu proizvoda, svim vrstama izveštaja - finansijskim, godišnjim, revizorskim i ostalim i mnogim drugim srodnim dokumentima.

Za sudske i pravne poslove koji se vode van granica jedne države traži se overen prevod različitih pravnih akata, te prevodilac i sudski tumač Žagubica profesionalno obrađuje sve vrste izjava pojedinaca, kao što je, na primer, naslednička, ali i mnoge druge, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja ili pravilnika, ali i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka. U ovaj tip materijala može se ubrojati i saglasnost o zastupanju, zahtev za izdavanje vize, kao i prevod tekovina Evropske Unije.

Pojedinci i firme koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku nam se često obraćaju sa zahtevom da stručno obradimo laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente i mnoga dokumenta ovog tipa, a prevodioci i sudski tumači Žagubica sa posebnom pažnjom prevode i overavaju raznovrsnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, uglavnom potrebnu klijentim za lečenje u inostranstvu ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tako, rade sa svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijom farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima i ostalim pisanim materijalima iz ovih oblasti.

Zaštita dokumenata koja se obrađuju i svih podataka sadržanih u njima je nešto o čemu se u prevodilačkom centru Akademije Oxford posebno vodi računa. Jedan od osnovnih principa našeg rada jeste upravo poštovanje privatnosti korisnika naših usluga i čuvanje poslovne tajne, a kako su svi prevodioci i sudski tumači Žagubica, pre imenovanja, položili odgovarajuću zakletvu, bezbednost vaših materijala je i na ovaj način garantovana. Radi se, naime, o tome da su se oni pomenutim činom obavezali da će u svom radu uvek slediti važeće propise i na adekvatan način se odnositi prema dokumentima i podacima koji su im povereni, odnosno da će ih bezuslovno zaštititi od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Ukoliko, dakle, odlučite da prevodilac i sudski tumač Žagubica profesionalno obradi vaša dokumenta, možete biti potpuno sigurni da će taj posao obaviti stručno i precizno, uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva i potreba.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Žagubica?

Obrada zvaničnih materijala počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik. Ovo je zahtevan posao, budući da se sve mora obaviti precizno i u stilu pisanja službenih materijala. Naime, prevod mora u potpunosti da odgovara originalu i jezički i stilski da bude doteran do savršenstva. To znači da u njemu ne sme biti pravopisnih ni gramatičkih grešaka, da se mora poštovati duh ciljanog jezika, a svi stručni termini treba da budu valjano i jasno izraženi. Gotov prevod proveravaju najpre sami stručnjaci koji su ga izradili, a zatim i lektori, koji će korigovati i ono što nije uočeno u prvoj kontroli. Sada dokument na novom jeziku preuzima sudski tumač koji, pre svega, vrši njegovo detaljno i sistematično upoređivanje sa originalom. Ukoliko utvrdi da se prevod u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa tekstom izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Tek tada on postaje važeći sa stanovišta prava i zakona i može se korititi u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ukoliko želite da za vas uradimo kompletnu obradu službenih materijala, koja podrazumeva njihov prevod i overu, imate obavezu da nam, na neki od predviđenih načina, dostavite originale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. To možete uraditi tako što ćete doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih, jednostavno, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Jedino u slučaju da treba da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, jer ova usluga podrazumeva završetak posla za znatno kraće vreme od uobičajenog, te je elektronska pošta najbrži način dostave materijala. Ipak, moramo da napomenemo, da ste i u opisanoj situaciji dužni da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami tražili za kompletiranje obrade, na neki od gore opisanih načina dostavite i originale, kako bi prevedena dokumenta mogla da se overe na legalan način.

Preuzimanje obrađenih i izvornih dokumenata i njihova isporuka obavlja se na način koji klijentima najviše odgovara, te bi bilo dobro da na početku naše saradnje naglasite da li želite da gotove materijale lično pruzmete u našoj poslovnici ili očekujete da vam ih pošaljemo na određenu adresu. U ovom drugom slučaju dostavu će izvršiti odabrana kurirska služba ili Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke. Cena takve usluge naplaćuje se odvojeno od prevoda i overe, a te troškove ćete izmiriti mahom prilikom preuzimanja materijala, a prema važećem cenovniku angažovane službe.

Cene svih naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Troškovi prevoda obračunavaju se shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema standardu prevodilačke profesije, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Cena „hitnog prevoda“ se razlikuje od uobičajene utoliko što se tada, uz osnovne troškove, plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od broja prevedenih strana i od dužine postavljenog roka.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Pojedine isprave i službene materijale potrebno je, osim pečatom licenciranog sudskog tumača, overiti i Apostille pečatom, kojim se obezbeđuje nesmetano korišćenje istih u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Apostille pečat je izrađen u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, a ova overe ni u jednom slučaju ne isključuje onu koja je u nadležnosti sudskog tumača. Međutim, apostiliranje je proces čija se pravila razlikuju od dokumenta do dokumenta, te je preporučljivo da se blagovremeno o svemu raspitate u odgovarajućoj službi osnovnog suda u vašem mestu, koji su zaduženi za ovu vrstu pravnih poslova. Naime, kako prevodilac i sudski tumač Žagubica nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim detaljima ovog postupka, može vas samo uputiti na dotičnu pravosudnu instituciju gde ćete saznati sve što je potrebno, a što će vam pomoći da, u predviđenom roku i bez dodatni komplikacija, završite sve poslove koji se tiču overe vaših materijala.

Ukoliko je, dakle, za vaš konkretni dokument predviđena overa Apostille-om, trebalo bi da se raspitate o tome da li je potrebno overavati samo prevod ili i njega i original, kao i da li je predviđeno da sadržaj pečata, takođe, bude prebačen na ciljani jezik.

Kako do informacija o Apostille-u?

U nadležnoj službi Sudske jedinice u Žagubici svi stanovnici ovog mesta i okolnih naselja mogu dobiti potrebna obaveštenja o apostiliranju službenih materijala. Adresa ove pravosudne ustanove je Trg Oslobođenja 1, a broj telefona 012-643-119. Institucija višeg nivoa, kojoj se za pomenuta pitanja, takođe, možete obratiti je Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, koji se nalazi u Ulici Srpskih Vladara 159, a tamošnji brojevi telefona su 012-331-260 i 012-333-131.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumenata, ukoliko nam se obratite mejlom, telefonom ili lično, u poslovnici. Ako bude potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Žagubica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Žagubicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Žagubica

Spisak sudskih tumača za grad ŽagubicaSudski tumači za grad ŽagubicaSpisak sudskih tumača za grad Žagubica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žagubica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŽagubicaSudski tumači za grad ŽagubicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žagubica

Sudski tumači i prevodioci u Žagubici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!