Sudski tumač Beli Potok

Beli Potok je prigradsko naselje koje administrativno pripada beogradskoj opštini Voždovac. Nalazi se na severnoj, Beogradu najbližoj, padini planine Avale i udaljen je od centra grada nešto manje od 17 kilometara, idući bilo auto - putem, bilo Avalskim putem, između kojih se nalazi ovo naselje seoskog tipa.

Na teritoriji mesne zajednice Beli Potok je Avala, najsevernija, najniža, po površini najmanja, ali najbliža Beogradu od svih šumadijskih planina. Od okolnih brežuljaka i beogradskih brda kojih ima preko dvadeset, uždiže se dvestotinak metara, tako da je ipak, sa svojih 511 metara nadmorske visine, prava planina. Površina zaštićenog avalskog parka, jednog od omiljenih prvomajskih i đurđevdanskih izletišta Beograđana, sa velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta, je 4,5 kvadratna kilometra. Do vrha Avale i nazad u podnožje vodi kružni, jednosmerni asfaltni put dužine 8 kilometara. Planina je ime dobila po tursko - arapskoj reči „havala“, koja označava prepreku. Prethodno srpsko ime bilo je Žrnovica, a na vrhu planine su do 1934. godine postojali relativno dobro očuvani ostaci starog grada Žrnova i tvrđave koju su koristile rimske, srpske i turske vojne posade. Zbog ideje da se na mestu skromnog spomenika neznanom junaku, koji su stanovnici Belog Potoka, Zuca i Pinosave podigli 1922, kao uspomenu na srpske vojnike poginule u Prvom svetkom ratu, braneći Beograd, podigne mauzolej u arhitektonskom stilu grobnica persijskih careva, ostaci grada Žrnova su uništeni, a teren zaravnjen i betoniran. Na Avali se nalazi i spomenik ruskim generalima, oslobodiocima Beograda u Drugom svetskom ratu, koji su na tom mestu poginuli u avionskoj nesreći dolazeći u Beograd na proslavu dvadesetogodišnjice oslobođenja. Jedno od prepoznatljivih obeležja Beograda je i bela betonska konstrukcija za televizijske odašiljače, popularni Avalski toranj. Podignut je šezdesetih godina, kao najviša građevina u bivšoj Jugoslaviji, srušen je tokom Nato agresije, kao do tada najviša građevina u svetu srušena u ratu, a ponovo je sagrađen 2010. kao simbol Beograda, jer u telekomunikacionom smislu nije više bio bitan. Mitrovićev dom, u podnožju Avale, u Belom Potoku je najstariji sačuvani planinarski dom u Srbiji i na listi je republičkih spomenika kulture. Drugi planinarski dom i rekreativni centar na Avali, Čarapića brest, nosi ime po najpoznatijem stanovniku Belog Potoka svih vremena, vojvodi iz Prvog srpskog ustanka, Vasi Čarapiću. Ispod šest brestova, na mestu sadašnjeg planinskog doma, Vasilije Vasa Čarapić, Zmaj od Avale, 1806. godine je okupio 3 hiljade ustanika iz okolnih sela i predvodio ih u borbu za oslobođenje Beograda od turskog ropstva.

U centru Belog Potoka, danas prilično urbanizovanog beogradskog predgrađa, nalazi se i crkva Svete Marije Magdalene, izgrađena krajem 19. veka, a nova, savremena škola je zamenila staru, izgrađenu početkom 20. veka. Među nekada slavne beogradske kafane ubrajale su se i dve iz Belog Potoka: motel „1000 ruža“ i kafana „Kumbara“.Žitelji Belog Potoka u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu potražiti usluge prevoda i overe svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava i biti sigurni da će svi njihovi zahtevi biti ispunjeni maksimalno profesionalno. Kod nas se, takođe, mogu dokvalifikovati ili prekvalifikovati za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima, ali se i obučiti za rad na računarima i pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Beli Potok obrađuje službene materijale?

Stručnjaci koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u drugim delovima sveta. Klijenti kod nas čak mogu da dobiju i prevode sa ili na estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski, iako se ovi jezici ne nude često u drugim prevodilačkim agencijama na našim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki. Podrazumeva se da radimo i sa najrasprostranjenijim i uvek aktuelnim jezicima, kao što su engleski, francuski, ruski, nemački, portugalski i španski, a u domen rada prevodilačkog centra Akademije Oxford spadaju i jezici naših suseda, to jest, mađarski, bugarski, makedonski, bosanski, rumunski, albanski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač Beli Potok sadržaje zvaničnih dokumenata može da prebaci i na italijanski, grčki, turski, arapski, slovenački, holandski, ukrajinski, češki, poljski i slovački, kao i, naravno, sa pomenutih na neke druge jezike koji su u datoj situaciji potrebni. Kvalifikovani smo i za rad sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa švedskim, danskim, finskim i norveškim, kao i sa kineskim i japanskim jezikom. Iako se latinski već vekovima tretira kao mrtav jezik, budući da se nigde ne govori, i danas je prisutan u pisanim stručnim materijalima vezanim za farmaciju, medicine, prava i veterinu, tako da prevodilac i sudski tumač Beli Potok klijentima može da ponudi i prevode koji se tiču pomenutog jezika. Valjalo bi da napomenemo i da možemo da pružimo odgovarajuće usluge i klijentima sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Iako je sasvim očekivano da najčešće dobijemo zahteve da sadržaje službenih spisa prevedemo sa srpskog na neki drugi jezik ili, pak, u obrnutom smeru, sa nekog stranog jezika na naš maternji, radimo i prevođenje koje se tiče dva strana jezika, što je zapravo usluga po kojoj smo poznati u prevodilačkim krugovima. Naime, prevodioci i sudski tumači Beli Potok imaju izuzetno visoke stručne kvalifikacije, bogato profesionalno iskustvo, opšte obrazovanje i informisanost, ali i veliki broj raznovrsnih afiniteta i interesovanja, da su sposobni da sadržaj koji je izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku direktno, u jednom potezu prebace na drugi traženi strani jezik. Isti posao se, naime, u većini drugih prevodilačkih centara obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, preciznije rečeno, sadržaj traženog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek zatim, u drugoj fazi, sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je, dakle, da prevodioci i sudski tumači Beli Potok klijentima koji imaju potrebe za ovakvim tipom prevoda omogućavaju da brže i lakše obave dati posao i da za tu uslugu plate i nižu cenu, budući da kod nas za opisano prevođenje nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja direktno, efikasno i maksimalno profesionalno.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Beli Potok?

Osnovni zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da svojim klijentima omoguće da, u najkraćem mogućem periodu i po vrlo povoljnim uslovima, dobiju overene prevode traženih materijala, te da nakon toga odmah mogu da ih upotrebljavaju u praksi. Da bi to postigli, pre svega, postupak prevođenja dokumenata moraju da obave vrlo pažljivo i precizno, što znači da celokupan sadržaj osnovnog materijala moraju tačno da izraze na novom jeziku i da pri tom veoma vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da ove reči predstavljaju osnovu jednog zvaničnog spisa, te moraju biti vrlo precizno i nedvosmisleno prevedene. Tokom rada prevodilac i sudski tumač Beli Potok striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih i drugih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh u opštem smislu, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, zastupljenim u svim tipovima službenih materijala, koji se odlikuje ustaljenim izrazima, jednostavnom i ukalupljenom rečeničnom konstrukcijom, bez ikakve naracije ili elemenata emotivnosti, a uz insistiranje na jednoznačnost i nedvosmislenosti, kako bi se obezbedilo vrlo precizno razumevanje onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a zatim prolazi i stručnu lektorsku kontrolu, te se na taj način postiže korekcija i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od originalnog dokumenta i prevod u savršenom obliku ulazi u postupak overe.

Legalizacija prevedenog materijala počinje detaljnim upoređivanjem prevoda sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Beli Potok, pre samog čina overe, utvrdi potpuno poklapanje materijala na novom jeziku i izvornog spisa u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade, jer jedino pod tim uslovom može da sprovede zvaničnu legalizaciju. Dakle, ako prevod zadovoljava sve navedene kriterijume, prevodilac i sudski tumač Beli Potok na njega stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i tim činom ga svrstava u isti rang sa ostalim originalima i omogućava njegovu upotrebu u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Prevodioci i sudski tumači Beli Potok su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, stekli sve za to potrebne kvalifikacije. Oni su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što takođe svedoči o kvalitetu usluga koje pružaju, a klijentima daje potrebnu sigurnost da će u našem prevodilačkom centru dobiti precizne, tačne i u skladu sa originalnim dokumentima urađene prevode. Prevodioci i sudski tumači Beli Potok takođe vrlo dobro poznaju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika za koji su se specijalizovali, a pošto se, pored prevođenja, bave i legalizacijom novih dokumenata prema zakonski utvrđenoj procedure, vrlo dobro su upoznati i sa svim aktuelnim propisima i regulativama, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u ovom tipu pisanih materijala. Zahvaljujući dugogodišnjoj praksi u obradi zvanične dokumentacije i neospornoj stručnosti, prevodioci i sudski tumači Beli Potok će sve poslove koje treba za vas da obave završiti u kratkom vremenskom period i pod vrlo povoljnim uslovima, kada su finansije u pitanji, te će vam omogućiti da na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, dobijete materijal na jeziku koji ste tražili, doveden u formu adekvatnu za zvanični pravni promet.

Prevodioci i sudski tumači Beli Potok obrađuju sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedene na traženi jezik, a zatim overene pečatom ovlašćenog stručnog lica.

Tako prevodioci i sudski tumači Beli Potok, osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš, lična karta i vozačka dozvola, prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe. U grupu pisanih materijala koji se mogu tretirati kao lični spadaju i različite potvrde, saglasnosti, dozvole, uverenja, zahtevi ili izjave, koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnim službama u inostranstvu, ukoliko želite da ostvarite neka lična prava ili završite drugi konkretni posao. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Beli Potok za vas kompletno obrađuje potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve druge vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnim primanjima, zahtev za dobijanje vize, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži, s obzirom na to da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. U širem smislu, lična dokumenta obuhvataju i službene materijale koji se na neki način odnose na obrazovanje ili, pak, na konkretne obrazovne institucije. Njih je, prevedene i overene, potrebno posedovati ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili da zasnujete radni odnos u nekoj stranoj zemlji. Tako prevodioci i sudski tumači Beli Potok prevode i overavaju svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocean, uverenja o položenim ispitima, diplome i sve dodatke koji se na njih odnose, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sva druga dokumenta kojima se može dokazati nivo školske spreme pojedinca ili, pak, način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama.

Vrlo čest predmet rada naših stručnjaka je i, ponekad komplikovana i zahtevna, poslovna dokumentacija, tačnije rečeno, pisani materijali potrebni za vođenje firmi, poslovne transakcije i ostale poslove koji se obavljaju na nivou više država. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Beli Potok radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja i uspeha, revizorskim, godišnjim, finansijskim i ostalim izveštajima, a uz to i sa izvodima iz Agencije za privredne register, različitim tipovima biznis ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, svim vrtama poslovnih odluka, potvrdama o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem i ostalim srodnim materijalima. Budući da se u savremenom poslovanju vrlo često praktikuje organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, takozvanih tendera, prevodilac i sudski tumač Beli Potok profesionalno obrađuje i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom od njih. To su, između ostalog, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode sudske i pravosudne dokumentacije, to jest, materijala koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji se vode na nivou više država. Tu, na primer, spadaju različite vrste pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Prevodioci i sudski tumači Beli Potok rade i sa svim tipovima sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, a na zahtev svojih klijenata, uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Svi koji se bave nekim poslovima ili imaju dodirnih tačaka sa naukom, tehnikom ili građevinom imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala, pa tako prevodioci i sudski tumači Beli Potok profesionalno obrađuju deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, građevinske projekte za propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijomm laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala dokumenta iz pomenutih oblasti.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da se leče uvoznim lekovima i preparatima, prevodioci i sudski tumači Beli Potok često imaju zadatak da prevedu i overe različite vrste pisanih materijala vezanih za oblast medicine ili farmacije. Tako profesionalno obrađuju lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Sva dokumenta koja nam poveravate na prevod i overu biće u našem centru, budite uvereni, zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe. To vam garantuje način rada našeg prevodilačkog centra, ali i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Beli Potok, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Time su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja obrađuju. Oni će, dakle, maksimalno poštovati vašu privatnost, a podatke do kojih u radu dolaze tretirati kao najstrože čuvane poslovne tajne. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, pored vrlo preciznog prevoda i obrade u skladu sa zakonski definisanom procedurom, dobiti i svu potrebnu sigurnost, ali i zagarantovanu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Beli Potok?

Kako je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava najpovoljnija za naše klijente, budući da na taj način, na jednom mestu, dobijaju materijal na traženom jeziku koji je zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga. No, s obzirom na to da Akademija Oxford u svakoj situaciji nastoji da zadovolji potrebe svojih klijenata, prihvatićemo i da uradimo samo legalizaciju dokumenta koji je na novi jezik prebacio neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. I u takvoj situaciji prevodioci i sudski tumači Beli Potok sprovode kompletnu proceduru overe, što znači da će, pre svega, vaš prevod vrlo pažljivo da uporede sa originalnim materijalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate staviti na raspolaganje. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak nije rezervisan samo za prevode koji su izašli iz našeg centra, već se on na isti način sprovodi kod svih vrsta prevedenih dokumenata, ukoliko je potrebna njihova legalizacija. Dakle, neophodno je da se utvrdi da su prevedena i originalna verzija jednog spisa potpuno identične u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, a da su samo napisane različitim jezicima. Jedino pod tim uslovima, prevodilac i sudski tumač Beli Potok može da na prevedeni dokument stavi svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal može slobodno da se koristi u zvaničnom pravnom prometu, budući da, sa stanovišta zakona, ima istu snagu kao i bilo koji drugi original.

Ako se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Beli Potok utvrdi da prevod koji imate nije uređen na odgovarajući način, to jest, da u nečemu odstupa od osnovnog dokumenta ili sadrži druge nepravilnosti, neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Međutim, i tada možemo da vam pomognemo! Naravno da nećemo tražiti da prevodioci i sudski tumači Beli Potok ponovo prevode dati material, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo dokument ustupiti našim lektorima i korektorima, koji će za vrlo kratko vreme uraditi redakturu spornog teksta, u njemu ispraviti sve slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, u potpunosti ga izjednačiti sa originalnim materijalom i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji, kao što je već rečeno, moraju biti sasvim jasnoi, precizni i nedvosmisleni, jer čine bazu jednog zvaničnog dokumenta. Nakon ove stručne intervencije, dobićete materijal na traženom jeziku, urađen u skladu sa svim pravilima, koji će, bez problema, proći kontrolu i overu ovlašćenog stručnog lica.

Prevodioci i sudski tumači Beli Potok iznad svega cene vreme svojih klijenata, te nastoje da svaki posao koji im se poveri završe u što kraćem roku. No, ako se desi da korisnik ne može da prihvati ponuđene termine, jer mu je prevod konkretnog dokumenta potreban što pre, možemo da uradimo takozvani „hitan prevod” materijala, koji će biti završen u roku koji sama stranka bude odredila. Naši stručnjaci će, naravno, i tada zadržati uobičajeno visok kvalitet rada i dati sve od sebe da zahteve svojih klijenata ispune u predviđenom roku. Ipak, činjenica da rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, dovešće do povećanja cene opisane prevodilačke usluge, jer se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Beli Potok završe prevod.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Beli Potok u potpunosti obrade vaša zvanična dokumenta i javne isprave, moraćete nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, makar, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite i oko drugih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da materijale na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje rade u glavnom gradu. Jedino ukoliko vam je potreban „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, jer je tada naročito bitno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i vaši zahtevi ispunili u definisanom terminu. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam, poštujući rokove, a na neki od gore pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Beli Potok mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada prevodi budu zvanično legalizovani, oni se, zajedno sa originalnim dokumentima, vraćaju klijentima. Mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da, u posebnom zahtevu, navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko vam mi šaljemo dokumenta, to je usluga koju ćete platiti nezavisno od troškova prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji je su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Visina cene dostave obračunava se prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome mogu vam dati i ovlašćeni službenici u našim predstavništvima u Beogradu. Treba da znate da se cena prevodilačke usluge obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a da je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Beli Potok slede pravilo svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve vrste pisanih materijala, pa, shodno tome, i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna strana u tom slučaju obuhvata znatno kraći tekst.

Overa Apostille pečatom

Osim overe prevedenih materijala koju vrši ovlašćeni sudski tumač, postoji i legalizacija takozvanim Apostille pečatom, koja se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne moraju biti naknadno kontrolisani ni overavani.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan, pre svega, zbog toga što se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Tako je, na primer, negde potrebno prvo uraditi Apostille overu, a zatim materijal prepustiti odgovarajućem prevodiocu i sudskom tumaču, koji će ga prebaciti na traženi jezik i uraditi legalizaciju svojim jedinstvenim pečatom. U drugim prilikama postupak je obrnut, to jest, prvo jezički stručnjak radi prevod i overu dokumenta, a zatim se on apostilira. Budući da je Apostille pečat urađen u obliku štambilja, u koji su, na tačno određeni način, uneti odgovarajući podaci, ponekad je potrebno, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj pečata prebaciti na ciljani jezik. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti prevod materijala, ali ima situacija kada se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali, takođe, ovaj postupak nije namenjen svim vrstama zvaničnih dokumenata, pa se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

U našoj zemlji overu službenih materijala Apostille pečatom vrše predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u skoro svakom većem mestu. Kako prevodioci i sudski tumači Beli Potok nemaju obavezu da vrše ovaj postupak, oni ne moraju ni da poznaju sve njegove pojedinosti, te će vam o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudniu instituciju, gde ćete saznati sve detalje. Vrlo je važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokumenti apostilirate, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako zaista dobiti korektne i upotrebljive informacije. Ako utvrdite da se za vaš dokument traži overa Apostille-om, nadležnom osnovnom sudu predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za Apostille overu?

Sva potrebna obaveštenje u vezi sa apostiliranjem dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, kako se Beli Potok nalazi na teritoriji beogradske opštine Voždovac, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. Sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada smešten je i Viši sud, gde takođe možete potražiti pomenute informacije. Ova pravosudna ustanova se nalazi u Timočkoj ulici broj 15 i tu, pored služba overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ovlašćeni koordinatori u našim beogradskim poslovnicama rado će odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za postupak obrade zvanične dokumentacije ili, pak, način rada naših stručnjaka, ukoliko nas kontaktirate telefonom ili mejlom, a možete i lično doći u neku od naših filijala. Nastojaćemo da vam damo što potpunija objašnjenja, a u slučaju da procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Beli Potok

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Beli Potok


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Beli Potok

Spisak sudskih tumača za grad Beli PotokSudski tumači za grad Beli PotokSpisak sudskih tumača za grad Beli Potok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Beli Potok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Beli PotokSudski tumači za grad Beli PotokCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Beli Potok

Sudski tumači i prevodioci u Belom Potokom

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!