Sudski tumač Glogovac

Glogovac je grad u centralnoj oblasti Kosova i predstavlja aministrativni, privredni, obrazovni, kulturni i zdravstveni centar opštine koja nosi isto ime. Nalazi se na oko 30 kilometara zapadno od Prištine i pripada Kosovskom upravnom okrugu. Mesto je locirano između planine Čičavice na istoku i brda Drenice na severu i zapadu. Glogovac predstavlja i sedište planinske regije pod imenom Drenica, koja praktično odvaja Kosovo od Metohije. Oblast čine dve župe, na zapadu je porečje reke Kline, a manja zona je na istoku u oblasti Sedlarske reke i oko reke Drenice do sela Dobroševca. Regija je okružena planinama Mokrom gorom, Čičavicom, a povezana je i sa župom Lapušnikom, Metohijom i Donjim Kosovom. Opština Glogovac obuhvata 37 naseljenih mesta i površinu od 290 kvadratnih kilometara. Ovde se za vreme rata na Kosovu nalazilo glavno uporište Oslobodilačke vojske Kosova.

Tokom popisa 2011. godine, u naselju Glogovac registrovano je više og 6 hiljada lica, a u celoj opštini preko 58 hiljada stanovnika. Pre bombardovanja 1999. godine, ovde je živelo oko 69 hiljada ljudi, mahom kosovskih Albanaca i mali broj kosovskih Srba i drugih nacionalnih manjina, u samom gradskom naselju. Sada je, međutim, Glogovac gotovo u potpunosti naseljen Albancima.

Za privredan razvoj ove regije vrlo je važan „Biznis Park“ u Glogovcu, smešten u dužini od 22 kilometra duž magistralnog puta Priština - Peć, u selu Gornja Koretica. Podeljen je na 40 parcela različitih veličina i u njemu će raditi proizvodna i uslužna preduzeća koja ne ugrožavaju životnu sredinu i posluju u skladu sa važećim zakonima.

U Glogovcu, kao i u Đakovici i Prištini, nalaze se značajni kapaciteti crne metalurgije, koja obuhvata proizvodnju gvožđa i čelika, pri čemu se koristi ugalj, i predstavlja industrijsku granu od ključne važnosti i bazu za razvoj metaloprerađivačke i elektroindustrije na Kosovu i Metohiji.

Na području opštine Glogovac smešten je i zakonom zaštićen spomenik prirode pod imenom „Pećina u selu Gladno Selo“, u narodu poznat pod imenom „Mečkina dupka“. Pećina je sačinjena od krečnjaka iz perioda mezozoika, a kroz ulaz, smešten nedaleko od puta, koso se ulazi u centralnu dvoranu koja je široka 4 metra i isto toliko dugačka. Značajan je i spomenik prirode u selu Banjica, koje pripada opštini Glogovac. To je, takođe, pećina nešto manjih dimenzija od gore pomenute, sa krečnjacima mezozojske starosti. U istom selu otkriveni su i ostaci ranovizantijske crkve, za koju je vezano predanje da je u srednjem veku bila obnovljena i posvećena Svetom Savi, najvećem srpskom svetitelju.

S obzirom na to da Akademija Oxford neprekidno nastoji da proširuje diapazon svojih usluga, kao i broj njihovih korisnika, omogućili smo i stanovnicima Glogovca i ostalih naselja u ovoj opštini da u okviru našeg prevodilačkog centra dobiju kompletnu obradu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Ova usluga, naime, uključuje prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije, ali i overu prevedenih dokumenata pečatom licenciranog sudskog tumača, koja na taj način postaju validna i upotrebljiva u međunarodnom pravnom prometu. Pored toga, žiteljima ovih krajeva možemo da ponudimo kurseve stranih jezika, na kojima će, uz iskusne i kvalifikovane predavače, lako i brzo savladati željeni jezik i dobiti međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju, zatim obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove za koje je predviđen III ili IV stepen stručne spreme, što zaista može u ova krizna vremena biti od pomoći za pronalaženje adekvatnog zaposlenja, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu.Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Glogovac?

Jezički eksperti koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala su vrhunski profesionalci sa bogatim iskustvom u radu sa zvaničnom dokumentacijom. Svi prevodioci i sudski tumači Glogovac su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo. Pored perfektnog poznavanja svih segmenata jezika a kojima rade, oni poseduju i potrebne prevodilačke veštine, kao i odgovarajuće licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi. Dokumenta prevode i overavaju u skladu sa rigidnim pravilima koja nalaže rad sa ovakvim tipom pisanih materijala. Budući da se bave i legalizacijom spisa koji će kasnije biti uključeni u zvanični pravni saobraćaj, prevodioci i sudski tumači Glogovac odlično poznaju i sve aktuelne propise i zakone, ali i stručne pravne termine i izraze koji se pojavljuju u ovoj vrsti dokumenata. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, ali i drugim karakteristikama koje omogućuju kvalitetan i efikasan rad, svojim klijentima nude priliku da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po više nego ponoljnoj ceni, dobiju materijal na jeziku koji im je potreban u formi prihvatljivoj u svim nadležnim institucijama jednog sistema.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko bili kompleksni njihovi sadržaji i ma na koju sferu privatnog ili društvenog života se odnosili.

Prevodioci i sudski tumači Glogovac profesionalno obrađuju sve službene materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, te, osim karakterističnih ličnih isprava - pasoša i lične karte, prevode i overavaju i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoge druge srodne spise.

S obzirom na to da se moderno poslovanje vrlo retko ograničava na teritoriju jedne države, traže se i overeni prevodi mnogih pisanih materijala koji su potrebni za međunarodni biznis. Tako prevodilac i sudski tumač Glogovac obrađuje rešenje o osnivanju pravnog lica, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne ugovore i sve ostale vrste poslovnih sporazuma, a uz to i statut preduzeća, bilanse stanja, ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a) i raznovrsne poslovne odluke. Pored pomenutog, prevodimo i overavamo i godišnje izveštaje, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, a uz to i poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i ostala dokumenta iz ove sfere. Nudimo i overene prevode svih pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, među kojima su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodilac i sudski tumač Glogovac radi i sa svim vrstama sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i sa ostalim dokumentima koja se koriste u međunarodnim sudskim ili pravnim poslovima. Tu, pored ostalog, spadaju različiti izveštaji, pravilnici, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikati, ali i zakonski utemeljeni sporazumi, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, kao i nasledničke i svih ostalih zvaničnih izjava pojedinaca. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Glogovac će uraditi vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Budući da se u današnje vreme mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, javlja se i potreba za profesionalnom obradom različitih obrazovnih dokumenata kojima se potvrđuje školska sprema pojedinca ili utvrđuje dosadašnji način njegovog obrazovanja. Stoga, prevodilac i sudski tumač Glogovac izdaje overene prevode diploma i svih dodataka koji uz njih idu, kao i prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastanih planova i programa fakulteta i mnogih drugih spisa koji su na neki način povezani sa obrazovanjem.

Svi koji se bave poslovima vezanim za oblast nauke, tehnike ili građevine imaju potrebu za overenim prevodima stručne dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Glogovac profesionalno obrađuje laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte sa propratnom građevinskom dokumentacijom i ostale srodne materijale.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i različite potvrde i uverenja koja je, u mnogim situacijama, potrebno predati nadležnim institucijama u cilju potvrđivanja ili ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva. Prevodioci i sudksi tumači Glogovac, pored vrlo često tražene potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, prevode i overavaju i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i mnoge druge.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Glogovac pristupaju obradi svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi, a uglavnom se traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Tu, na primer, spada dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta iz ovih oblasti.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford posebna pažnja se poklanja bezbednosti službenih materijala koji nam se dostavljaju na obradu. Svi prevodioci i sudski tumači Glogovac su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili propisanu profesionalnu zakletvu i na taj način se obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i podacima koji im se u poslu otkrivaju. Oni će, budite uvereni, učiniti sve da vaša ličnost i privatnost budu maksimalno ispoštovani, a dokumanta koja nam poveravate zaštićena od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Tako ćete u našem prevodilačkom centru, osim kvalitetne, efikasne i finansijski povoljne usluge, dobiti i neophodnu sigurnost i apsolutnu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Glogovac u radu koristi sledeće jezike

Profesionalci angažovani za prevođenje zvanične dokumentacije u Akademiji Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Ne samo da sadržaje službenih materijala prebacuju u okviru najrasprostranjenijih i najtraženijih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski i ruski, već rade prevode koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika koji nisu baš često u ponudi u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, s obzirom na to da se njihovi poznavaoci ne mogu lako pronaći. To su, recimo, korejski, romski, persijski, estonski, pakistanski i hebrejski. Prevodioci i sudski tumači Glogovac rade i sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, turskim i arapskim, ali svakako i sa srpskim, albanskim, mađarskim, rumunskim, bugarskim, makedonskim, hrvatskim i bosanskim. Dokumenta prevodimo i na poljski, češki, slovački, holandski, ukrajinski, slovenački, kao i na jezike iz skandinavske grupe - danski, finski, švedski i norveški, ali, naravno, i sa pomenutih na neke druge jezike. U svom profesionalnom timu imamo i stručnjake za kineski i japanski jezik, a nudimo i prevođenje u okviru latinskog, koji je, uprkos tome što se već vekovima nigde ne govori i smatra se mrtvim jezikom, i danas prisutan u pisanim materijalima koji se odnose na pravne nauke, medicinu, farmaciju ili veterinu. Želeći da podržimo savremena nastojanja da se i osobama sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha ili smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano funkcionisanje u svim segmentima društvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Kako neprekidno težimo da usavršavamo usluge koje pružamo i prilagodimo ih zahtevima svojih korisnika, kod nas, pored uobičajenog prevoda koji obuhvata srpski jezik, možete dobiti i prebacivanje sadržaja službenih materijala sa jednog na drugi strani jezik. Rečju, prevodilac i sudski tumač Glogovac je u toj meri profesionalan i opšte obrazovan, umešan u prevođenju i zainteresovan za mnoštvo različitih oblasti, da je kadar da svojim klijentima ponudi prevođenje materijala sačinjenih na nekom stranom jeziku na drugi, takođe, strani jezik. On će to uraditi direktno, u jednom potezu, a ne na način koji se praktikuje u većoni ostalih prevodilačkih agencija, odnosno, korak po korak, to jest sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način će uštedeti i vreme i novac svojih stranaka, budući da za pomenutu uslugu kod nas nije potrebno angažovati jednog stručnjaka za osnovni, drugog za traženi jezik, već se sve obavlja efikasno, ali maksimalno posvećeno i profesionalno.

Prevodilac i sudski tumač Glogovac iznad svega poštuje vreme svojih klijenata, te svaki posao koji mu je poveren nastoji da završi u što kraćem roku. No, ako je korisniku dokument na novom jeziku potreban zaista brzo, te nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, radi se takozvani „hitan prevod“ materijala, kada sam klijnt određuje rok u kome će se posao završiti. Naši stručnjaci u opisanoj situaciji čine sve da ispune ono što se od njih očekuje, ali će, uprkos brzini i otežanim uslovima, kvalitet njihovog rada ostati na zavidnom nivou. Postoji, međutim, nešto što će se razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti. To je cena ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od redovne, jer se sada, uz osnovne troškove, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Njena visina će zavisiti kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji nam je klijent ostavio za kompletiranje obrade.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Glogovac?

Klijenti nam se najčešće obraćaju sa željom da njihova dokumenta prvo prevedemo na traženi jezik, a nakon toga i overimo pečatom ovlašćenog stručnjaka. No, ove dve usluge, odnosno kompletna obrada, nije obavezna u svakoj situaciji, te će, tako, prevodioci i sudski tumači Glogovac prihvatiti i da samo overe materijal koji je na ciljani jezik preveo neko drugi, a ne članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. U toj situaciji će, takođe, biti obavezni da sprovedu zakonom definisanu proceduru legalizacije koja predviđa detaljnu kontrolu prevoda, njegovim pažljivim upoređivanjem sa originalom. Da se razumemo, ovaj postupak se ne sprovodi zato što sumnjmo u kvalitet prevoda koje nisu uradili naši stručnjaci, već smo, jednostavno, u obavezi da poštujemo propisanu proceduru overe. Dakle, ukoliko prevodilac i sudksi tumač Glogovac utvrdi da prevod koji imate u sadržaju, stilu i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima u potpunosti odgovara originalu, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Sada je ovaj dokument spreman za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu i prihvatiće ga svaka nadležna institucija.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da se vaš prevod u nečemu ne poklapa sa tekstom izvornika ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti, neće moći da bude regularno overen. Tada će prevodilac i sudski tumač Glogovac predložiti redakturu spornog teksta koju će uraditi naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci. Nakon pažljivog pregleda prevoda i originala, u svim aspektima će uskladiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Na taj način ćete brže, ali i za znatno manje novca nego što bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobiti dokument na traženom jeziku, koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Glogovac?

Da bi prevod nekog službenog materijala postao pravno validan, mora biti urađen u skladu sa svim pravilima rada sa ovakvim tipom spisa. Preciznije rečeno, to znači da samo prebacivanje teksta na traženi jezik treba da se obavi precizno i kvalitetno i da se u tom smislu ništa ne sme improvizovati. Celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti pravilno i nedvosmisleno izražen na novom jeziku, što posebno važi za stručne izraze i termine, koji predstavljaju osnovu jednog ovakvog materijala. Prevodioci i sudski tumači Glogovac sve rade u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima jezika na koji prevode, a novi dokument izrađuju u takozvanom administrativnom stilu, koji je zastupljen u pisanim službenim materijalima i vrlo je specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu - prvu vrše sami stručnjaci koji su ga napisali, a za drugu su zaduženi lektori i korektori, vrhunski jezički eksperti i važni članovi našeg profesionalnog tima. Na taj način se obezbeđuje otklanjanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te prevod u svom savršenom obliku ulazi u proces overe.

Na samom njegovom početku biće sprovedeno temeljno upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Da bi materijal na novom jeziku postao validan sa stanovišta prava i zakona mora u sadržaju, korišćenim terminima i stilu u potpunosti da odgovara tekstu izvornog dokumenta, te će samo u tom slučaju prevodilac i sudski tumač Glogovac overiti prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način daje zvaničnu garanciju da je dokument veran originalu i da ga može zameniti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju

Ukoliko želite da naši stručnjaci kompletno obrade vaša dokumenta, odnosno, da ih, nakon prebacivanja na traženi jezik, i overe, morate nam na odgovarajuće načine dostaviti originalne spise ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, pradati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njime se dogovoriti o svim ostalim detaljima naše buduće sardnje. Druga mogućnost je da dokumenta pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Isključivo u slučaju da vam je potreban „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da u opisanoj situaciji sve moramo raditi zaista brzo, kako bismo ispunili vaše zahteve, te je od izuzetne važnosti da dokumenta što pre stignu do naših prevodilaca. No, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, imaćete obavezu da nam ih naknadno, a vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak celog posla, donesete ili na pomenute načine pošaljete, kako bi prevodioci i sudski tumači Glogovac mogli da legalizuju dokumenta na novom jeziku.

Bilo bi poželjno da nam na početku saradnje napomenete i kako bi vam najviše odgovaralo da preuzmete obrađena dokumenta i njihove originale, kada naši stručnjaci završe obradu. Nudimo vam dve mogućnosti - da materijale lično podignete u našoj filijali ili da navedete kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovaj posao ćemo poveriti kurirskoj službi koja je naš dugogodišnji sardanik na ovom polju ili ćete dokumenta dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Ukoliko vam mi šaljemo materijale, obavezni ste da platite troškove dostave u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Ova cena se obračunava sasvim nezavisno od onih koje se odnose na prevod, overu, redakturu i ostale usluge naših stručnjaka koje ste u datoj situaciji koristili.

Cena prevoda se, inače, obračunava prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se, po pravilu, odobrada neki popust. Prevodioci i sudski tumači Glogovac pridržavaju se standarda svoje profesije po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reći. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Overa pečatom licenciranog sudskog tumača kod većine dokumenata je sasvim dovoljna za njihovo uključivanje u međunarodni pravni promet, no postoje i ona koja moraju proći i legalizaciju višeg nivoa, odnosno overu Apostille pečatom. Ova formalnost je uvedena nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da se apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica, bez potrebe za naknadnim proverama ili overama.

Dakle, Alostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a ni ne vrši se kod svih tipova službenih materijala. Ni u jednom slučaju, recimo, nije predviđena za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni za administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Negde se, naime, prvo vrši prevođenje i legalizacija od strane sudskog tumača, pa tek onda overa Apostille pečatom, a u drugim situacijama se materijal prvo apostilira, pa se onda ustupa stručnjacima koji ga prevode i overavaju. Kod nekih dokumenata je dovoljno da samo prevod bude overen Apostille-om, dok se kod nekih drugih pečat mora naći i na prevodu i na originalu. Ima slučajeva i kada se zahteva da i sadržaj samog Apostille-a bude preveden na ciljani jezik, budući da je ovaj pečat izrađen u obliku štambilja u koji su, na tačno određen način, upisani traženi podaci.

Overu dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu Apostille pečatom na Kosovu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za ovu legalizaciju može podneti stranka lično, neko od članova porodice, koji srodstvo dokazuju odgovarajućim ličnim dokumentom, ili, pak, lice koje je stranka za pomenuti posao ovlastila. Izdavanje Apostille-a se vrši u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, uz izuzetak dokumenata koja se apostiliraju u cilju lečenja van zemlje. U tom slučaju se ova potvrda izdaje za 24 sata i oslobođena je svih taksi.


Kategorije prevoda za Glogovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Glogovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Glogovac

Spisak sudskih tumača za grad GlogovacSudski tumači za grad GlogovacSpisak sudskih tumača za grad Glogovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Glogovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad GlogovacSudski tumači za grad GlogovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Glogovac

Sudski tumači i prevodioci u Glogovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!