Sudski tumač Kalemegdan

Kalemegdan je deo Beograda koji obuhvata park, tvrđavu i teren oko mesta na kome se Sava uliva u Dunav. Nalazi se na teritoriji opštine Stari Grad. Ime je turskog porekla i označava tvrđavu - kale za borbu - megdan. Istorija kalemegdanske tvrđave, kao vojnog objekta, duga je skoro dve hiljade godina. U tom vremenskom periodu su se smenjivali osvajači koji su gradili, rušili, dograđivali, razgrađivali, palili i obnavljali utvrđenje. Od praistorijskih zemljanih bedema, do današnjeg gradskog parka, smenjivali su se: Kelti, Iliri, Rimljani, Srbi, Huni, Vizantinci, Mađari, Bugari, Turci, Nemci i konačno, od 1867. godine, Kalemegdan je ponovo u srpskim rukama, gubi vojni smisao i postaje park. Veličina tog najvećeg gradskog parka, koji je od svih delova Beograda najbogatiji istorijskim spomenicima i zanimljivostima, je oko 70 hektara. Zemljište na kojem se Kalemegdan nalazi je kvadratnog oblika, na neravnom terenu koji se od ravnice u priobalju reke uzdiže do stotinak metara višeg brega sa trvrđavom na vrhu. Ceo kompleks je oivičen ulicama Tadeuša Košćuška, Pariskom i Bulevarom Vojvode Bojovića (nekadašnjim Donjogradskim Bulevarom). Stanari okolnih ulica, pa i dela glavne ulice u Beogradu, Knez Mihailove, koja se prostire između Terazija i ulaza u kalemegdanski park, obično kažu da žive kod Kalemegdana. Delovi Kalemegdana su: Mali Kalemegdan, Gornji grad i Donji grad.

Po površini najveći, Mali Kalemegdan je park čije uređenje je počelo konačnim oslobađanjem od Turaka krajem 19. veka. U tom delu se nalaze mnogobrojni spomenici: Znamenitim Srbima, Zahvalnosti Francuskoj, Završetku turske okupacije i simboličnoj predaji ključeva tvrđave. Tu je i grobnica komunističkih heroja, umetnička galerija „Cvijeta Zuzorić“, igraonice i luna park za decu. U donjem delu parka, ispod visokih severnih zidina tvrđave, uređen je i otvoren 1936. godine Beogradski zoološki vrt. Stradao u ratnim bombardovanjima, preživeo teške godine mnogobrojnih ekonomskih kriza, mnogo puta bio planiran za preseljenje na druge lokacije, zoološki vrt je još uvek na Kalemegdanu, lepši i uređeniji nego ikada.

Sistem fortifikacionih objekata, nekadašnjih rovova, zidina i kapija, odvaja park od glavnog dela tvrđave. U tom međuprostoru se nalaze sportski tereni za tenis i košarku. Nekadašnje slavne generacije košarkaša Crvene Zvezde su trenirale i igrale utakmice na tim otvorenim terenima, a i uprava kluba je još uvek u zgradi na Malom Kalemegdanu. Na prilazu Gornjem gradu su Prirodnjački muzej, Vojni muzej, kao i muzejska postavka na otvorenom prostoru koju čine stari tenkovi i artiljerijska oruđa iz prethodnih ratova.U Gornji Grad može da se uđe sa sve četiri strane, kroz kapije koje su nekada imale i drugačija turska imena, a sada su poznate kao: Kraljeva, Despotova, Defterdarova i Sahat kapija. U Gornjem Gradu je bio dvor despota Stefana Lazarevića od kaga se ostali samo razrušeni temelji. Ostali značajni objekti u ovom delu Kalemegdana su: Sahat kula, Ali - pašino turbe i statua Beogradski pobednik. Rimski bunar je posebno zanimljiv, mada nije rimski niti se koristio samo kao bunar. Verovatno je bio deo srednjevokovnih tamnica i mučilišta za zarobljenike u bezbrojnim ratovima koji su se vodili za osvajanje Beograda.

Donji Grad, takođe zaštićen sistemom prepreka i zidinama sa kulama i kapijama, sastoji se od istočnog i zapadnog podgrađa, nekadašnjih stambenih i zanatsko - trgovačkih kvartova srednjevekovnog Beograda i Vodenog grada koji je nekada bio Savsko pristanište, zaštićeno kulom Nebojša. Veza Gornjeg i Donjeg Grada je put sa stepeništem koje vodi do najstarije beogradske crkve Ružice, koja je više puta rušena i obnavljana pa se ne zna ni kada je ni ko ju je podigao. Postojala je i u vreme despota Stefana. Niže od crkve je, u 20. veku, podignuta kapela Svete Petke, na mestu čudotvornog izvora u čijoj blizini su, u staroj kapeli, počivale mošti svetiteljke. U Donjem Gradu su i sledeći zanimljivi objekti: staro tursko kupatilo - amam, koji je pretvoren u učionicu za astronomiju – planetarijum i veliki magacin oružja - barutana, veštački iskopan sistem pećina u kalemegdanskom grebenu koji je pretvoren u mesto za umetničke i kuturne manifestacije. Tu je bila smeštena i mitropolitska palata sa crkvom Uspenja Bogorodice, kao zadužbina despota Stefana, ali je od nje, posle požara u 16. Veku, ostao samo deo temelja i delovi spoljašnje kamene ograde.

Neki delovi Kalemegdana su građeni od crvene cigle i to je deo turskog i austrijskog nasleđa artiljerijske tvrđave, dok su pojedine oblasti napravljene od belog kamena, što je, zapravo, srpsko - vizantijski stil gradnje. Po toj belini, koja se videla iz daleka, Beograd je dobio svoje današnje ime.

Akademija Oxford i Beograđanima koji stanuju u ovom delu grada može da ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koje obuhvataju prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na ciljani jezik, kao i overu prevoda prema zakonski definisanoj proceduri. Takođe, za zainterseovane buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente iz ovog dela glavnog grada organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita radi upisa u željenu obrazovnu instituciju. Osim toga, svim osobama koje ne mogu da se zaposle u struci, nudimo profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, a tu su i naši veoma kvalitetni i odlično osmišljeni kursevi stranih jezika, kao i obuka za rad na računarima, koja se sprovodi prema najsavremenijim standardima.

Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kalemegdan?

Proces obrade službenih materijala odvija se u dve faze. U prvoj se sadržaji traženih dokumenata prebacuju na ciljani jezik, a u drugoj se sprovodi overa prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, prvi zadatak naših stručnjaka jeste da celokupan sadržaj primarnog dokumenta vrlo pažljivo prebace na traženi jezik i da posebno obrate pažnju na prevod stručnih termina i izraza koji moraju biti potpuno precizni i nedvosmisleni. Prevodilac i sudski tumač Kalemegdan se, tokom prevođenja službenih spisa, striktno pridržava pravopisnih, gramatičkih i svih ostalih pravila jezika na koji prevodi, a prevod piše takozvanim administrativnim stilom, uobičajenim za zvanične materijale, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Urađen prevod će, pre početka procesa legalizacije, biti podvrgnut dvostrukoj stručnoj kontroli. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori i korektori. Na taj način će se ostvariti ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od osnovnog spisa i prevod će, doteran do savršenstva, doći u ruke stručnjaka koji će ga zvanično overiti.

Proces legalizacije novog dokumenta počinje njegovim vrlo pažljivim poređenjem sa izvornim spisom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima, takođe, mora staviti na rspolaganje. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Kalemegdan ima obavezu da, pre nego što overi konkretni materijal na ciljanom jeziku, dokaže njegovu apsolutnu podudarnost sa tekstom izvornika ne samo u pogledu sadržaja, već i što se tiče korišćenih stručnih izraza i termina i stila kojim su ovi materijali napisani. Jedino ako su ovi uslovi ispunjeni, može, naime, da zvanično legalizuje prevod i omogući njegovo uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj. Stoga će, ako spis na novom jeziku ispunjava sve navedene kriterijume, prevodilac i sudski tumač Kalemegdan na njega staviti svoj pečat na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručni potpis i na taj način svojim kredibilitetom zagarantovati da je dotični dokument jednak originalu, te da, kao takav, može zauzeti njegovo mesto u zvaničnom pravnom prometu.

Stručnost i iskustvo prevoilaca i sudskih tumača Kalemegdan

U profesionalnom timu Akademije Oxford nalaze se vrhunski stručnjaci, diplomirani filolozi, koji su od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za rad. Mnogi prevodioci i sudski tumači Kalemegdan rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što, bez sumnje, povećava kvalitet pruženih usluga. Svi naši stručnjaci izuzetno dobro poznaju gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika za koje su specijalizovani, kao, uostalom, i sve aktuelne zakone i propise i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u službenim spisima, s obzirom na to da njegov posao, pored prevođenja sadržaja na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda prema utvrđenoj proceduri. Zahvaljujući izuzetnom iskustvu, visokim kvalifikacijama, organizacionim sposobnostima i neospornoj prevodilačkoj veštini, prevodioci i sudski tumači Kalemegdan klijentima mogu da ponude da, bez ikakvih pritisaka i lutanja od jedne do druge službe, lako, brzo i po povoljnoj ceni, na jednom mestu dobiju overene prevode svojih dokumenata i da, odmah nakon toga, mogu da ih koriste za potrebne poslove.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Kalemegdan su, pre stupanja na odgovornu funkciju koju vrše, prošli tražene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim regulativama, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Vaša privatnost je, dakle, u prevodilačkom centru Akademije Oxford neprikosnovena, a naši stručnjaci će u svakoj situaciji dati svoj maksimum kako bi ispunili vaše zahteve i vas i dokumenta koja su im poverena zaštitili od svake vrste nepoželjne upotrebe.

Prevodilac i sudski tumač Kalemegdan u radu koristi sledeće jezike

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji službenih spisa prevode se u okviru više od 40 jezika, zastupljenih širom sveta, a za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Osim onih koji se uvek traže i najrasprostranjeniji su po broju govornika, kao što su engleski, ruski, francuski i nemački, prevodilac i sudski tumač Kalemegdan radi i sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, ali i sa jezicima koji se govore u našim susednim zemljama, poput, recimo, mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog. Klijentima možemo da omogućimo prevođenje sadržaja zvaničnih spisa i u jezičkoj kombinaciji koja na jednoj strani uključuje slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, kineski, japanski ili, pak, neki od skandinavskih jezika, kao što su, recimo, švedski, danski, norveški i finski. Kako su stručnjaci za korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, persijski i romski prilično retki na našim prostorima, ovi jezici nisu često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih centara, no kako Akademija Oxford uvek nudi nešto drugačije i bolje, klijentima možemo da omogućimo prevođenje i u okviru pomenutih jezika, jer su prevodioci i sudski tumači koji su za to specijalizovanih takođe deo našeg stručnog tima. Iako se latinski već vekovima ne svrstava u grupu živih jezika, budući da se nigde ne koristi kao govorni, i u današnje vreme se pojavljuje u stručnim pisanim materijalima vezanim za farmaciju, veterinu, medicinu ili pravne nauke, te prevodilac i sudski tumač Kalemegdan može da uradi i prevode koji se odnose na pomenuti jezik. Uslugu obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava kod nas mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, s obzirom na to da u našem timu radi i izuzetan poznavalac znakovnog jezika, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć prilikom obavljanja konkretnog posla.

Usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u stručnim krugovima jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, ovakvo prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata se u većini drugih prevodilačkih centara na našim prostorima obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak“, tačnije rečeno, tekst se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek u drugoj fazi sa srpskog na traženi strani jezik. Tako posao traje znatno duže, a više i košta, budući da na njegovoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih profila. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Kalemegdan je u toj meri stručan, opšte informisan i obrazovan, vešt u prevođenju i sa širokim dijapazonom različitih interesovanja i afiniteta, te ovakvu prevodilačku uslugu može da obavi neposredno, odnosno, da u jednom potezu prevede konkretni sadržaj sa izvornog na ciljani jezik, bez međuprevoda na naš maternji. Tako, dakle, direktno radi u korist svojih klijenata, budući da im omogućava da brže i jeftinije dođu do dokumenata na novom jeziku, pa su naši stručnjaci, stoga, vrlo često angažovani za prevodilačke usluge opisanog tipa.

Prevodioci i sudski tumači Kalemegdan svaki posao koji treba da obave nastoje da završe za što kraće vreme, no, ukoliko se dogodi da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, jer mu je materijal na novom jeziku potreban još ranije, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, uslugu koja je specifična ne samo po efikasnom delovanju, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam definiše termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Iako u opisanoj situaciji rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, prevodioci i sudski tumači Kalemegdan će dati svoj maksimum i sve zahteve svojih klijenata ispuniti u traženom roku. Ipak, cena ove prevodilačke usluge biće viša od regularne, jer je potrebno da klijent, uz osnovne troškove, plati i iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisiće kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Kalemegdan završe dati prevod. Što je, naime, taj rok duži, iznos pomenute takse biće niži.

Inače, cena prevoda formira se prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Kalemegdan pridržavaju se standarda svoje profesije, koji određuje da jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, u šta su uračunati i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije, uprkos činjenici da jedna strana u tom slučaju obuhvata tekst znatno manje dužine.

Prevodilac i sudski tumač Kalemegdan može da obradi sledeća dokumenta

U našem prevodilačkom centru sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu da budu prebačene na traženi jezik, a zatim će prevodi biti i regularno overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Kalemegdan najčešće obrađuju ličnu kartu, pasoš ,izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, mada su kvalifikovani i za rad sa svim ostalim tipovima službenih materijala koji su vezani isključivo za ličnost jedne osobe.

Vrlo čest predmet rada naših stručnjaka jeste i takozvana poslovna dokumentacija, odnosno spisi koji se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i, uopšte, u međunarodnom biznisu. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Kalemegdan radi sa svim vrstama poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni ugovori i slični, ali i sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, bilansima stanja i uspeha, kao i sa svim vrstama poslovnih izveštaja, poput, recimo, revizorskih, godišnjih, finansijskih i mnogih drugih. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i overene prevode izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), različitih vrsta poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), kao i kompletne tenderske dokumentacije, što će reći, službenih materijala koje je potrebno posedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, koji se u modernom biznisu vrlo često organizuju. Tu, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Pored svih vrsta sudskih presuda, rešenje i odluka, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Kalemegdan prevode i overavaju i različite pravilnike, izveštaje, licence, sertifikate, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno zasnovane sporazume, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Iz oblasti nauke, tehnike i građevine prevodioci i sudski tumači Kalemegdan najčešće obrađuju stručne pisane materijale, kao što su, recimo, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinski projekti sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Posebno pažljivo i posvećeno pristupamo obradi dokumenata iz oblasti farmacije i medicine, budući da se ona najčešće traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima, te su tako direktno povezana sa zdravljem i životima ljudi. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Kalemegdan najčešće prevode i overavaju lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da konkurišete za neki posao van granica svoje zemlje, školujete se i usavršavanje u inostranstvu, morate imati overene prevode potrebnih dokumenata kojima ćete dokazati nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim ustanovama koje ste do tada pohađali. Stoga će za vas prevodilac i sudski tumač Kalemegdan u potpunosti obraditi diplomu i sve dodatke dipolomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoge druge službene materijale koji su na neki način povezani sa obrazovanjem.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i različita uverenja, potvrde, saglasnosti, dozvole, zahtevi ili izjave koje je, precizno prevedene i regularno overene, potrebno podneti nadležnoj službi u inostranstvu, ukoliko želite da tamo podnesete neki zahtev, ostvarite lična prava ili završite drugi konkretni posao. Tako će vam prevodilac i sudski tumač Kalemegdan prevesti i overiti potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, a uz to i saglasnost o zastupanju, potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i, uvek aktuelnu i u svim državama traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Koje još usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Kalemegdan?

Budući da je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford ispunjavanje zahteva i potreba svih klijenata, prihvatićemo i da, na vaš zahtev, sprovedemo samo overu materijala koji na ciljani jezik nisu prebačeni u našem prevodilačkom centru. I u takvoj situaciji prevodioci i sudski tumači Kalemegdan strogo poštuju predviđenu proceduru legalizacije, što znači da ćete morati da nam na uvid dostavite originalna dokumenta kako bismo mogli da ih, na početku procesa overe, uporedimo sa dotičnim prevodima. Ukoliko naši stručnjaci utvrde da prevod koji ste doneli u potpunosti odgovara originalu, kako u pogledu sadržaja, tako i prema korišćenim stručnim terminima i izrazima i stilu kojim je napisan, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Sada je ovaj materijal, sa stanovišta prava i zakona, potpuno validan i možete ga podnositi svim nadležnim institucijama jednog sistema i koristiti u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima.

Ponekad se, međutim, desi da prevod koji donesete nije urađen prema propisanim pravilima, to jest, da sadrži određene greške i nepravilnosti ili u nekim pojedinostima odudara od teksta izvornika. Tada prevodilac i sudski tumač Kalemegdan ne može da sprovede zvaničnu overu, no, nemojte brinuti, pošto vaš dokument neće morati ponovo da se prevodi, jer ćemo angažovati naše stručnjake, lektore i korektore, koji će vrlo brzo uraditi stručnu redakturu spornog teksta. Prvo će, zapravo, da izvrše detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svima traženim pojedinostima da izjednače ova dva dokumenta, isprave sve eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške i, takođe, provere prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, sprovedu neke korekcije, budući da ove reči predstavljaju bazu zvaničnog spisa. Kada se njihova stručna intervencija završi, imaćete dokument na jeziku koji ste tražili, uređen prema svim rigidnim pravilima obrade službenih meterijala i moći ćete, bez ikakvih problema, da ga legalizujete i koristite dalje za konkretne poslove.

Dostava i preuzimanje materijala

U slučaju da želite da prevodioci i sudski tumači Kalemegdan u potpunosti obrade vaša dokumenta, to jest, da ih, nakon prebacivanja na novi jezik, i zvanično overe, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru, koji će vam razjasniti i ostale bitne detalje naše saradnje. Ako vam je tako zgodnije, materijale možete na našu adresu da pošaljete i preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji Beograda. Jedino ukoliko vam je potreban „hitan prevod“, dokumenta možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da će na taj način najbrže stići do naših prevodilaca, koji će na vreme da započnu posao i tako ispune vaše zahteve u predviđenom roku. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od gore navedenih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Kalemegdan mogao da ih sravni sa prevodima u procesu overe.

Materijali na novom jeziku koji se zvanično overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Mi nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom od naših predstavništava u Beogradu ili da, u posebnom zahtevu, navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Tu uslugu će izvršiti Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke, ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Novčanu nadoknadu, koja se odnosi na dostavu dokumentacije, izmirićete najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke, a visina ovih troškova će biti obračunata prema važećem cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i ostalih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Kalemegdan mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih koordinatora u našim predstavništvima u glavnom gradu.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih materijala?

Da bi dokumenta koja su prevedena na novi jezik postala pravno važeća i mogla da se koriste u međunarodnom pravnom prometu, moraju biti overena pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, postoje i oni službeni materijali koji, u tu svrhu, moraju da prođu i takozvanu Apostille overu, koja se sprovodi shodno odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Zahvaljujući tome, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom veći mestu.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali ovaj postupak nije ni predviđen za sve vrste zvaničnih materijala, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Postupak overe Apostille-om specifičan je i po tome što se ne sprovodi na isti način kod svih službenih spisa, pa tako ima dokumenata gde je, recimo, prvo potrebno da ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevede na ciljani jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom, pa se nakon toga materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim slučajevima postupak je potpuno obrnut, to jest, prvo se radi Apostille overa u osnovnom sudu, a posle toga jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Kako Apostille pečat ima oblik štambilja, u koji se, na odgovarajući način, unose traženi podaci, ponekad se zahteva da, osim testa konkretnog dokumenta, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevedeni dokumenti, ali se nekada traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dotični materijal postao pravno validan.

Budući da prevodioci i sudski tumači Kalemegdan nisu zaduženi za sprovođenje overe Apostille-om, nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak u vezi sa svakim konkretnim dokumentom, te će vam u vezi sa tim dati samo osnovne informacije i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da tada nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokumenti treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako je za vaš dokument predviđena overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original materijala koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde da pitate za postupak apostiliranja?

Sve informacije u vezi sa Apostille overom dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete da dobijete u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovnog suda, no, ako stanujete u zoni Kalemegdana, najbolje će biti da se za to obratite Prvom osnovnom sudu, koji je nadležan za opština Stari Grad na čijoj se teritoriji Kalemegdan nalazi. Ovaj sud je lociran na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle broj 42a, a obaveštenja u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti i u Višem sudu, smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da razjasnimo sve pojedinosti obrade zvaničnih materijala, kao i način rada naših stručnjaka, no, ako u vezi sa tim imate bilo kakvih pitanja, rado ćemo na njih odgovoriti, ukoliko nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili, pak, lično dođete u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu i tamo, na licu mesta, porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Nastojaćemo da vam pružimo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kalemegdan

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kalemegdan


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kalemegdan

Spisak sudskih tumača za grad KalemegdanSudski tumači za grad KalemegdanSpisak sudskih tumača za grad Kalemegdan

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kalemegdan

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KalemegdanSudski tumači za grad KalemegdanCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kalemegdan

Sudski tumači i prevodioci na Kalemegdanu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!