Sudski tumač Orahovac

Opština Orahovac, koja pripada Prizrenskom okrugu Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, se nalazi u jugoistočnom delu Metohije, u podnožju planine Milanovac, čiji vrh je na 886 metara nadmorske visine, zauzima površinu od 276 kvadratnih kilometara i obuhvata 35 naseljenih mesta. Administrativni centar opštine je varošica Orahovac sa oko 25 hiljada stanovnika, dok je procena da cela administrativna teritorija Orahovca ima oko 70 hiljada žitelja. Pre rata iz devedesetih godina prošlog veka, na ovom području je živelo preko 3 hiljade Srba, a danas ih je nekoliko stotina u gradu, u kraju - mahali, u okolini crkve Presvete Bogorodice i manje od hiljadu u selu Velika Hoča. To selo je, nažalost, postalo svetski poznato kao svojevrsni geto u kome, u 21. veku, nemački vojnici i bodljikava žica štite naselje sa 700 stanovnika i 12 hramova.

Orahovac je, od turskih dana, bio poznat po starim kućama, pokrivenim sivim kamenim pločama i vrlo uskim, vijugavim ulicama popločanim kaldrmom. Na 10 kilometara od ovog mesta, prema Đakovici, u blizini sela Zrze, pre poznatog Švanjskog mosta koji je na teritoriji opštine Đakovica, pruža se kratak kanjon Belog Drima, spomenik prirode usečen u krečnjačke stene, lepa prirodna retkost i turistička atrakcija. U okolini Orahovca je i kanjon reke Miruše, takođe predeo izuzetnih odlika, sa jezerima povezanim vodopadima. Kanjon Miruše poznat je i pod imenom „Metohijske Plitvice“.

Osim pomenute crkve Uspenja Presvete Bogorodice, koja je novijeg datuma, jer je izgrađena 1859. godine na temeljima starijeg hrama, u varošici Orahovac bio je očuvan i konak Pećke Patrijaršije sagrađen u 19. veku. Po istorijskim i kuturnim spomenicima srpskog naroda u ovoj opštini, najpoznatije je selo Velika Hoča, koje se nalazi 4 kilometra južno od varošice Orahovac. Pominje se u darodavnom pismu kojim ga je Stefan Nemanja 1198. godine dodelio i potčinio manastiru Hilandar. Od tih davnih vremena je poznato kao najbolji kraj za vinogradarstvo jer, na visini od 400 metara, ima blagu mediteransku klimu, mnogo sunčanih dana i planinama je zaštićeno od hladnih vetrova. Velika Hoča je imala dvadesetak crkava i nekoliko manastira u kojima su se čuvale vredne ikone, a do danas su sačuvane tri srednjevekovne crkve, Sv. Nikole iz 1282. godine i Sv. Jovana i Sv. Stefana iz 14. veka, kao i tri crkve podignute u novije doba. U srednjem veku je Velika Hoča bila kulturni, zanatski i privredni centar i mnogobrojni vinogradari i manastiri imali svoje vinarije u njoj. I sada, iako u teškim uslovima, radi vinarija manastira Dečani u kojoj monasi prave čuveno Metohijsko vino.Još jedna zanimljivost vezana za ovaj kraj je priča iz sela Zočište, pet kilometara udaljenog od Orahovca, koje je ime dobilo po lekovitom izvoru vode, pogodne za očna oboljenja. U septembru 1999. godine srpsko stanovništvo je proterano, spaljene i uništene su kuće i pravoslavno groblje, a manastir Svetih Vrača je miniran i uništen. Kasnije je u ruševinama pronađena, skoro neoštećena ali prepolovljena ikona Svetih Vrača Kozme i Damjana. Na jednoj polovini se nalazio Sv. Kozma, a na drugoj Sv. Damjan. Restaurirana ikona je ponovo na svom mestu u crkvi koja je, takođe, obnovljena i ponovo sagrađena od istog kamena i nalazi se u Velikoj Hoči.

Stanovnici Orahovca i svih ostalih mesta u ovoj opštini mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, dobiti prevod svih vrsta službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. U mogućnosti smo da ponudimo i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, preciznije rečeno, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Orahovac?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalnu obradu vaših dokumenata i javnih isprava obavljaju vrhunski jezički stručnjaci, diplomirani filolozi, od kojih mnogi rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Svojim klijentima garantuju tačne i verodostojne prevode i u svakoj situaciji nastoje da izađu u susret njihovim potrebama i željama. Prevodioci i sudski tumači Orahovac odlično znaju gramatička, pravopisna, leksička i sva ostala pravila jezika za koje su specijalizovani i u toku rada ih se čvrsto pridržavaju. S obzirom na to da se bave i overom prevoda dokumenata, koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, savršeno vladaju stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u ovakvom tipu pisanih materijala, a poznaju i sve aktuelne zakone i propise koji su značajni za posao kojim se bave. Svojim stručnim kvalifikacijama i bogatim profesionalnim iskustvom obezbeđuju strankama da na istom mestu, uvek u dogovoreno vreme i po verovatno najpovoljnijim cenama na tržištu, dobiju overene prevode traženih spisa i da ih, po preuzimanju, bez ikakvih smetnji koriste u praksi.

Pored odgovarajućih stručnih kvalifikacija, prevodioci i sudski tumači Orahovac poseduju i licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Pre stupanja na dužnost, oni su prošli sve predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom, ali i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svom radu uvek slediti važeće zakone i propise, kao i da će se na odgovarajući način odnositi prema svojim klijentima, ali i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Naši stručnjaci će, naime, učiniti sve da vaše podatke i dostavljene materijale zaštite od bilo kakvog vida zloupotrebe, a vama će obezbediti svu potrebnu sigurnost i diskreciju. Ako nas angažujete za prevod i overu svojih dokumenata, dobićete kvalitetnu uslugu, ispunjenje svih zahteva u dogovorenom roku, ali i bezbednost koja je, kada je reč o obradi službenih spisa, veoma važna.

Prvi zadatak naših stručnjaka u procesu obrade zvanične dokumentacije jeste prebacivanje sadržaja materijala na traženi jezik. Ovaj kompleksan i nimalo lak posao prevodilac i sudski tumač Orahovac obavlja vrlo pažljivo i koncentrisano, budući da celokupan tekst primarnog dokumenta mora da se nađe, na odgovarajući način izražen, u novom spisu. Posebna pažnja se poklanja tačnosti prevoda stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, s obzirom na to da se na njima bazira smisao samog dokumenta. Novi materijal prevodilac i sudski tumač Orahovac piše u skladu sa gramatičkim, pravopisnim i svim ostalim pravilima, kao i duhom ciljanog jezika uopšte, i u takozvanom administrativnom stilu, koji je zastupljen u zvaničnoj dokumentaciji. Kada se prevod uradi, njegovu tačnost i vernost origialu proveriće najpre sami prevodioci, a zatim i lektori, te će se na taj način obezbediti ispravljanje čak i najsitnijih grešaka i nepodudarnosti i materijal će se uvesti u postupak overe. Tada će prvo dokument na novom jeziku biti detaljno upoređen sa izvornim materijalom, sa ciljem da se potvrdi njihovo kompletno poklapanje. Radi se o tome da prevedeni spis može da bude regularno overen i uključen u zvanični pravni promet jedino ako je sadržajno, ali i u pogledu korišćenih stručnih termina i stila izrade, identičan tekstu izvornika. Ukoliko materijal na traženom jeziku ispunjava sve pomenute uslove, prevodilac i sudski tumač Orahovac će ga overiti svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Sada je sa stanovišta zakona ovaj dokument potpuno jednak ma kom originalu i, kao takav, se može koristiti u svim potrebnim poslovima.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Orahovac?

U našem prevodilačkom centru, dakle, možete dobiti profesionalu obradu bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, bez obzira na koju se sferu društvenog života odnosi ili koliko je zahtevan i komplikovan njegovi sadržaj.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Orahovac rade sa pasošem, ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, ali i sa saobraćajnom dozvolom, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), radnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom) i svim ostalim zvaničnim materijalima koji se isključivo odnose na ličnost jedne osobe.

Čest predmet rada naših stručnjaka je i opsežna poslovna dokumentacija, to jest, spisi neophodni za biznis koji se obavlja na teritorijama više različitih država ili čak kontinenata. Tako prevodilac i sudski tumač Orahovac prevodi i overava raznovrsne poslovne odluke, finansijske izveštaje, sve vrste biznis ugovora (kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnoge druge), statut preduzeća, a uz to i potvrde o kvalitetu proizvoda, revizorske izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, te rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, godišnje izveštaje i sva dokumenta koja se traže za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, u koja spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U cilju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa van granica svoje zemlje potrebno je nadležnim službama predati različita dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koja se odnose na pojedine obrazovne ustanove. Ukoliko vam je to potrebno, prevodilac i sudski tumač Orahovac može da vam izda overene prevode uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, diploma i svih dodataka koji uz njih idu, nastavnih planova i programa fakulteta, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i mnogih drugih spisa koji se na neki tiču obrazovanja.

U domen rada naših stručnjaka spada i raznovrsna farmaceutska i medicinska dokumentacija, u najvećem broju slučajeva potrebna klijentima za lečenje u inostranstvu ili upotrebu stranih lekova i preparata. Tako prevodilac i sudski tumač Orahovac, pored ostalog, obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Ukoliko imate potrebu za profesionalnom obradom stručnih materijala koji su vezani za tehniku, nauku ili građevinu, prevodilac i sudski tumač Orahovac može za vas da uradi overene prevode uputstava za rukovanje, građevinskih projekta sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, naučnih i tehničkih patenata, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostalih srodnih dokumenata.

Prevodioci i sudski tumači Orahovac imaju potrebne kvalifikacije i za rad sa različitim potvrdama i uverenjima, poput, na primer, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, zatim potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, one o neosuđivanosti, o mestu boravka ili o slobodnom bračnom stanju, koja se, recimo, uvek traži u slučaju sklapanja braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Ukoliko se sudski i pravni procesi vode na međunarodnom nivou, traže se i overeni prevodi različitih pravnih akata, koja, između ostalog, obuhvataju sve vrste licenci, pravilnika, sertifikata, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka, a uz to i dozvolu za boravak, saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i različite tipove pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Jedna smo od retkih institucija u kojoj, ukoliko vam je to potrebno, možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Orahovac rade u okviru sledećih jezika

Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i ostalih delova sveta. Osim u domenu najtraženijih i najrasprostranjenijih jezika, kao što su engleski, ruski, francuski i nemački, prevodioci i sudski tumači Orahovac mogu da vam ponude i prevode koji na jednoj strani obuhvataju estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, persijski ili romski, što je zaista vredno pomena, s obzirom na to da su poznavaoci pomenutih jezika vrlo retki na našim prostorima. Radimo i sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, holandskim, ukrajinskim, ali i sa arapskim, turskim, kineskim i japanskim jezikom. Usled teritorijalne bliskosti ili nekadašnjeg života u jednoj državi, prevodilac i sudski tumač Orahovac često dobija zahteve da sadržaje službenih materijala prevede u okviru makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog, mađarskog, hrvatskog, bosanskog ili slovenačkog jezika, a u svom radu neretko koristi i skandinavske jezike - danski, finski, norveški i švedski, kao i poljski, češki i slovački jezik. Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevod sa ili na latinski jezik koji se, iako određen kao mrtav, i danas javlja u stručnim medicinskim, farmaceutskim, pravnim i veterinarskim spisima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevod i overu dokumenata mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovi jezik.

Kako naša kompanija neprestano nastoji da usavršava svoje usluge i prilagođava ih potrebama i zahtevima klijenata, u mogućnosti smo da vam, pored uobičajenog prevoda sa srpskog na neki drugi jezik, ili obrnuto, sa određenog stranog jezika na srpski, ponudimo i direktan prevod koji se tiče dva strana jezika. To znači da će prevodilac i sudski tumač Orahovac dokument izvorno izdat na stranom jeziku, ukoliko je to klijentu potrebno, moći da odmah, u jednom potezu prebaci na traženi strani jezik, a da pri tom neće primenjivati metod rada koji je uobičajen u ostalim prevodilačkim agencijama, to jest, neće materijal sa osnovnog prvo prevoditi na srpski, pa tek onda sa srpskog na novi strani jezik. Ovakavu direktnu obradu naši stručnjaci mogu da sprovedu zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, iskustvu, neospornoj prevodilačkoj veštini, kao i brojnim i raznolikim interesovanjima i afinitetima. Tako korisnicima svojih usluga omogućuju da, brže i jeftinije nego na drugim mestima, dođu do kvalitetnih i preciznih prevoda koji su im potrebni, te da posao završe na obostrano zadovoljstvo.

Prevodioci i sudski tumači Orahovac svojim klijentima uvek nude najkraće rokove za završetak posla, no, ukoliko je potrebno da materijal bude što pre prebačen na novi jezik, mogu da ponude i uslugu „hitnog prevođenja“ dokumenata, koja će biti obavljena u vremenskom periodu koji sama stranka precizira. Osim poštovanja zadatih termina, naši stručnjaci će i u ovoj situaciji zadržati jednako visok kvalitet prevođenja, iako rade pod pritiskom i u izmenjenim i otežanim okolnostima. Jedino što će se razlikovari u odnosu na redovne prilike jeste cena pomenute prevodilačke usluge, s obzirom na to da klijent tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost“. Njena visina se obračunava na osnovu dužine vremenskog perioda koji nam je ostavljen za završetak prevoda, ali i broja obrađenih strana.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Orahovac?

Najčešće nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da kompletno obratimo konkterni službeni materijal, odnosno, da ga, nakon prebacivanja na traženi jezik, i overimo na zakonom propisan način. To je, naime, usluga koja je za korisnike najpovoljnija, pošto na taj način na istom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, dobijaju konačan oblik svojih materijala, podoban za upotrebu u svim legalnim poslovima. Ponekad, međutim, stranke traže da samo legalizujemo prevod koji je uradilo neko drugo stručno lice, a ne profesionalci iz ekipe Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači Orahovac će, naravno, prihvatiti da obave i ovaj posao, budući da u svakoj situaciji nastoje da zadovolje potrebe i zahteve svojih klijenata. Ipak, i u takvim okolnostima će morati da sprovedu predviđenu proceduru overe, čiji je tok precizno definisan, te će prevod koji donesete detaljno uporediti sa originalom, koji se, takođe, iz tog razloga, mora dostaviti na uvid. Ukoliko se pokaže da su ova dva dokumenta napisana različitim jezicima, ali da se potpuno poklapaju u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza, prevodilac i sudski tumač Orahovac overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je spis na novom jeziku pregledan i odobren od strane stručne i licencirane osobe i da, kao takav, može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Orahovac ne može da legalizuje prevod vašeg dokumenta, s obzirom na to da se on ne poklapa sasvim sa tekstom izvornika ili da u njemu postoje neke druge nepravilnosti. Tada se obično radi redaktura spornog teksta, budući da je besmisleno gubiti vreme i novac na ponovno prevođenje istog materijala. Ovaj postupak će sprovesti lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca, koji će, pre svega, detaljno pregledati i prevod i original, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva spisa, izdvojiti i korigovati eventualne stilske, pravopisne, gramatičke i ostale jezičke greške i prekontrolisati i, ako je potrebno, popraviti prevod stručnih izraza i termina od čijeg značenja zavisi i smisao celog zvaničnog materijala. Na taj način će u svakom pogledu popraviti kvalitet prevoda i vi ćete, brzo i povoljno, dobiti dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije.

Na koji način započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodilac i sudski tumač Orahovac mogao da ispuni sve vaše zahteve, te da, nakon prevoda i overi dokumenta, morate nam na odgovarajući način dostaviti originale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete precizirati i ostale bitne detalje naše saradnje. Druga varijanta je da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odaberete. Jedino u slučaju „hitnog prevoda“ dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, s obzirom na to da je ovakav način dostave najbrži, a u takvoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena kako bismo ispunili vaše rokove. Ipak, napominjemo da i tada morate naknadno, što pre budete u mogućnosti, da nam donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bismo mogli da do kraja sprovedemo postupak obrade. U svim drugim prilikama dostava materijala elektronskim putem nije prihvatljiva, pošto se na taj način ne mogu slati originalni spisi.

Preuzimanje i isporuka prevedenih i overenih materijala i originalnih dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom između našeg prevodilačkog centra i vas, kao korisnika naših usluga. Možete, naime, lično podići dokumenta u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom obično sarađujemo. Cena ove usluge se formira u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, a platićete je prilikom preuzimanja, kuriru na ruke, i to sasvim nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih naših usluga koje ste u datoj situaciji koristili.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo vam je dostupan na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našoj poslovnici. Cena prevoda se, inače, određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine odobrava odgovarajući popust. Shodno standardu prevodilačke profesije, na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu Apostille pečatom predstavlja legalizaciju višeg nivoa od one koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač i predviđena je za pojedine službene materijale. Ova formalnost je počela da se sprovodi nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Predviđeno je da se apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, koristiti u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica i ne potpadaju pod dalje provere niti overe.

Postupak overavanja prevedenih spisa Apostille pečatom ima nekoliko specifičnosti. Pre svega, on ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeno stručno lice, ali se ni ne vrši na isti način kod svih dokumenata. Tako ima onih gde je prvo predviđeno da se uradi overa Apostille-om, pa da nakon toga prevodilac i sudski tumač, licenciran za jezik prevoda, prebaci sadržaje materijala na novi jezik i overi prevod svojim pečatom. U drugim slučajevima je, međutim, postupak obrnut, to jest, prvo materijal u domenu svoje profesije obrađuju prevodioci i sudski tumači, pa se tek onda sprovodi apostiliranje. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega su, na tačno definisan način, uneti podaci koji se traže, tako da se u nekih slučajevima traži da na ciljani jezik bude prebačen ne samo tekst dokumenta, već i sadržaj samog pečata. U najvećm broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no, ponekad se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostiliranje nije, međutim, predviđeno za sva dokumenta, te se, tako, nikada ne radi za administrativne isprave koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni za isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, postupak apostiliranja dokumenata i javnih isprava koje će se koristiti u inostranstvu obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može da podnese stranka lično, zatim neko od članova njene porodice, koji će srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom ili, pak, neko treće lice koje je, za ovaj posao, stranka lično ovlastila. Overa dokumenata Apostille pečatom obavlja se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak predstavljaju službeni materijali koji se legalizuju radi lečenja u nekoj stranoj zemlji. Tada se, naime, ovaj postupak sprovodi znatno brže, tačnije rečeno, završava se u roku od 24 sata, a klijenti kojima je ovakva overa potrebna oslobođeni su plaćanja svih predviđenih taksi. Važno je da napomenemo i to da Apostille potvrda važi samo 6 medeci od dana izdavanja.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu dovoljno detaljno opisali postupak obrade zvanične dokumentacije i način rada našeg prevodilačkog centra, no, nemojte oklevati da nam se obratite ukoliko postoji još nešto što biste želeli da pitate. Možete nas kontaktirati mejlom ili telefonom, a možete i lično doći u naše predstavništvo. Ovlašćeni koordinatori će dati sve od sebe da vam što potpunije odgovore na pitanja, a ako procene da je i to potrebno, zakazaće vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim članom naše stručne ekipe.


Kategorije prevoda za Orahovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Orahovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Orahovac

Spisak sudskih tumača za grad OrahovacSudski tumači za grad OrahovacSpisak sudskih tumača za grad Orahovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Orahovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OrahovacSudski tumači za grad OrahovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Orahovac

Sudski tumači i prevodioci u Orahovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!