Sudski tumač Umka

Umka je beogradsko prigradsko naselje ili, preciznije rečeno, varošica, koja pripada opštini Čukarica i nalazi se jugoistočno od centra grada, udaljenog 22 kilometara. Podignuta je pored reke Save u, 4 kilometra dugačkoj, ravnici okruženoj okolnim brdima i naseljima. Ostružnica, koja je bliža Beogradu, je na zapadu, Mala Moštanica i Barič, koji su bliži Obrenovcu, su na istoku, a prema jugu i Šumadiji je Velika Moštanica. Stari Obrenovački put se na ulazu u naselje Umka spaja sa novim putem i glavni deo Umke tako leži sa obe strane druma koji se pruža duž Save. Do naselja je moguće doći i sa Ibarske magistrale, desetak kilometara dugim putem kroz Lipovačku šumu i Veliku Moštanicu. Broj stanovnika Umke se procenjuje na oko 6 hiljada.

Vreme nastanka naselja, poreklo prvih stanovnika i značenje imena Umke nije poznato, ali se priča da je selo u doba turske vladavine promenilo ime i da se pre toga zvalo Moravci. Danas se to ime zadržalo u nazivu jednog brdašca, blizu Save, koje se zove Moračko brdo. U geološkom smislu, desna obala Save je problematična zbog klizanja terena, tako da postoji veliki broj vikendica izgrađenih na brdu Rucka, koje je neposredno uz Savu između starijeg dela Umke i susednog naselja Barič, koje su veoma oštećene i neupotrebljive za stanovanje. Drugo vikend naselje na Umci čine mnogobrojne sojenice neposredno uz obalu reke, duž starog puta kroz industrijsku zonu.

Umka je bila dobro poznata u bivšoj Jugoslaviji po dve fabrike koje su devedesetih podelile tužnu tranzicionu sudbinu najvećeg dela srpske privrede. Fabrika “Umka” je proizvodila karton, a fabrika trikotaže “Zelengora” bila je poznata kao zastupnik i proizvođač sportske opreme za plivanje i vodene sportove iz programa svetske kompanije “Spido”. Od ostalih zanimljivosti trebalo bi pomenuti da je kroz Umku nekada prolazila pruga uskog koloseka koja je povezivala Beograd, Višegrad, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik i Trebinje sa poslednjom stanicom u mestu Zelenika kod Herceg Novog. Pruga je radila od 1928. do 1968. godine, a kod Umke je probijen i kamenom ozidan tunel dužine 1620 metara, koji je i danas dobro očuvan i služi za prolazak cevi gasovoda. Umka ima svoj pravoslavni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg, zdravstvenu stanicu, zatim osnovnu, kao i specijalnu osnovnu školu sa domom, a najbliže srednje škole su u Obrenovcu, koji je udaljen desetak kilometara.Žitelji Umke koji imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava bilo koje vrste, mogu se za ove usluge obratiti jezičkim stručnjacima, angažovanim u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Stanovnicima ovog dela Beograda možemo, takođe, da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite vrste poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što, bez sumnje, može u ova krizna vremena olakšati pronalaženje odgovarajućeg radnog mesta. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, ali i obuku za rad na računarima u skladu sa najsavremenijim tendencijama i kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz visoko kvalifikovane i vešte predavače, brzo i bez većih problema, usvojiti potrebna znanja i, nakon što položite završni ispit, dobiti međunarodno priznati sertifikat.

Prevodioci i sudski tumači Umka

U prevodilačkom timu Akademije Oxford nalaze se vrhunski jezički profesionalci koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i dobili predviđenu licencu za rad od nadležnih državnih organa. Svi prevodioci i sudski tumači Umka poseduju izuzetne govorne i pisane sposobnosti, kada je reč o jeziku za koji su specijalizovani, a mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što, bez sumnje, povećava kvalitet prevoda uređenih u našem centru i klijentima daje garancije da će kod nas dobiti maksimalno profesionalno ispunjenje svih zahteva. Prevodioci i sudski tumači Umka vrlo dobro poznaju gramatiku, pravopis i ostale normative jezika u okviru koga prevode, a budući da njihov posao podrazumeva i legalizaciju prevedenih dokumenata prema strogo utvrđenoj proceduri, odlično su upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u pisanim materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, vrhunskim stručnim kvalifikacijama, dobrim organizacionim sposobnostima i neospornom prevodilačkom umeću, oni su kadri da klijentima obezbede da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje su, zaista, više nego povoljne, dobiju i prevod i overu svojih dokumenata, tako da, nakon toga, mogu odmah da ih koriste za obavljanje potrebnih poslova.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Umka su, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Na taj način su se i zvanično obavezali na delovanje u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali, svakako, i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, dakle, vaše službene spise zaštititi od bilo kakve moguće zloupotrebe, maksimalno će poštovati vašu privatnost, a prema podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju odnosiće se kao prema poslovnim tajnama. Na taj način ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, osim vrlo preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu sigurnost koja se traži prilikom rada sa ovakvom vrstom materijala, ali i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Umka u radu koristi sledeće jezike

Pored uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa našeg maternjeg na neki drugi jezik, prevodioci i sudski tumači Umka, na zahtev svojih klijenata, mogu da urade i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. To je, naime, usluga po kojoj je Akademija Oxford poznata u prevodilačkim krugovima, s obzirom na to da opisani posao naši stručnjaci obavljaju neposredno, to jest da u jednom potezu prebacuju sadržaje sa osnovnog jezika na ciljani strani jezik. Ovo je vrlo važan podatak, budući da se opisana prevodilačka usluga u većini ostalih prevodilačkih centara na našim prostorima obavlja postupno, tačnije rečeno, u dve faze, to jest, materijali se prvo sa izvornog jezika prevode na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način posao duže traje, a više i košta, s obzirom na to da u njegovoj realizaciji mora da učestvuje više stručnjaka različitih profila. Stoga prevodioci i sudski tumači Umka direktno rade u korist svojih klijenata i omogućuju im da brže i jeftinije dođu do materijala na jeziku koji su tražili, pa su zaista za preporuku kada su opisane prevodilačke usluge u pitanju.

Prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata u našem prevodilačkom centru obavlja se u okviru više od 40 jezika koji se govore ne samo na području Evrope, već i u drugim delovima sveta. Najčešće se, naravno, rade prevodi koji uključuju neki od najpopularnijih i, po broju govornika, najrasprostranjenijih jezika, poput, recimo, engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, španskog i portugalskog, ali neretko dobijemo zadatke za službene materijale prevedemo sa ili na italijanski, grčki, turski, arapski, češki, poljski, slovački, ukrajinski, holandski, slovenački ili, pak, neki od jezika koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju. To su, recimo, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski ili bosanski. Prevodilac i sudski tumač Umka kvalifikovani je i za rad sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, kao što su, na primer, danski, finski, norveški i švedski, a sadržaje zvaničnih dokumenata može da prevede i u okviru kineskog i japanskog jezika. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se više ne ubraja u žive jezike, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Umka klijentima može da ponudi i prevode koji obuhvataju ovaj jezik. Kako su poznavaoci estonskog, pakistanskog, korejskog, romskog, persijskog i hebrejskog jezika vrlo retki na našim prostorima, prevodilačke usluge koje se odnose na neki od njih nisu često u ponudi ovdašnjih agencija, no u Akademiji Oxford možete dobiti i prebacivanje sadržaja zvaničnih spisa u okviru nekog od pomenutih jezika, budući da u svom stručnom timu imamo i osobe koje su za njih kvalifikovane. U našem prevodilačkom centru prevod i overu zvaničnih dokumenata mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, s obzirom na to da se među našim stručnjacima nalazi i poznavalac znakovnog jezika, koji će ovakvim klijentima ponuditi svu pomoć za lakše i brže obavljanje potrebnog posla.

Kako tačno funkcioniše prevodilac i sudski tumač Umka?

Proces obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava sastoji se, zapravo, iz dva dela. U prvoj fazi se radi samo prevođenje sadržaja službenih materijala na jezik koji se traži i to je jedan vrlo odgovoran i nimalo lak posao, s obzirom na to da se očekuje da prevodioci i sudski tumači Umka celokupan sadržaj osnovnog spisa tačno izraze na ciljanom jeziku, a da pri tome veoma vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti potpuno precizni i nedvosmisleni, jer utiču i na smisao samog zvaničnog materijala. Prevodilac i sudski tumač Umka tokom rada poštuje sva pravopisna, gramatička, sintaksička i druga pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale i vrlo je specifičan i prepoznatljiv po hladnom i objektivnom izražavanju, uz dominantno korišćenje zvanične pravno - administrativne terminologije. U jeziku ovih spisa nema emotivnih elemenata, kao ni bilo kakve naracije, izražena je ukalupljenost, jednoobraznost, bezličnost, a bilo kakva dvosmislenost je nedopustiva. Kada se prevod uradi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, jezički stručnjaci bez premca, te će se na taj način ispraviti i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od originala i prevedeni dokument će u savršenom obliku biti uveden u postupak overe.

Legalizacija je, dakle, druga faza obrade zvaničnih materijala i započinje detaljnim upoređivanjem prevedenog teksta sa originalnim dokumentom koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe dostavlja na uvid. Neophodno je, zapravo, da prevodilac i sudski tumač Umka, pre nego što zvanično overi prevod, utvrdi njegovo potpuno poklapanje sa osnovnim dokumentom, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o stručnim terminima i izrazima, kao i načinu na koji su pisani. Ukoliko je, dakle, reč o dva sasvim identična materijala koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, potpisati ga i na taj način ga svrstati u pravnom validne materijale, koji će se tretirati kao i bilo koji drugi original i slobodno podnositi svim nadležnim ustanovama jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Umka će za vas prevesti i overiti sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prebačeni na jezik koji klijent traži, a nakon toga i legalizovani u skladu sa procedurom koja je definisana zakonom.

Kako se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država, česta je i potreba za overenim prevodima dokumenata koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i, uopšte, u međunarodnom biznisu. Tako prevodioci i sudski tumači Umka rade sa revizorskim izveštajima, bilansima stanja, statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, različitim vrstama poslovnih odluka, potvrdama o kvalitetu proizvoda, godišnjim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), ali i sa osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, finansijskim izveštajima i mnogim drugim srodnim dokumentima. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih tipova poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, ali i obradu celokupne tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, recimo, spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, predmeri i obrasci.

Osim standardnih ličnih dokumenata, kao što su lična karta, pasoš i krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), prevodilac i sudski tumač Umka profesionalno obrađuje i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sve ostale spise vezane isključivo za ličnost jedne osobe.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale koji se odnose na nauku, građevinu ili tehniku, pa iz ovih sfera prevode i overavaju građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente i ostala srodna dokumenta.

Pored različitih tipova sudskih odluka, rešenje i presuda, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Umka prevode i overavaju i sve vrste izveštaja, licenci, pravilnika, ovlašćenja, sertifikata, punomoćja i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. U prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuju se i ostala pravna akta, to jest dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i pravnim poslovima koji se vrše na međunarodnom nivou. Ovde, recimo, spadaju saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, naslednička i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Ukoliko želite da aplicirate za posao u nekoj stranoj zemlji ili, pak, da se u inostranstvu školujete i usavršavate, morate imati overene prevode traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, koja se odnose na konkretne obrazovne ustanove ili kojima možete potvrditi nivo svoje školske spreme, te će prevodioci i sudski tumači Umka za vas prevesti i overiti nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena i, svakako, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i potreba za profesionalnom obradom raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Umka prevodi i overava lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ako je potrebno da u inostranstvu podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava, morate imati overene prevode traženih potvrda i uverenja, a sve to za vas mogu da obave prevodioci i sudski tumači Umka, koji će profesionalno obraditi potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, onu o mestu boravka, o neosuđivanosti i, vrlo često traženu i uvek aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se, naime, ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Koje još profesionalne usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Umka?

Iako prevodioci i sudski tumači Umka najčešće od svojih klijenata dobijaju zahteve da u potpunosti obrade odgovarajuće zvanične materijale, jer na taj način korisnik na jednom mestu, bez lutanje od službe do službe, i za relativno kratko vreme, dobija materijal na jeziku koji mu je potreban, zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi. Međutim, budući da uvek nastojimo da zadovoljimo potrebe svojih stranaka, prihvatićemo i samo da overimo dokument koji je na ciljani jezik prebačen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. U takvim situacijama smo, takođe, obavezni da do kraja sprovedemo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da nam na uvid morate dostaviti i originalni materijal, kako bi prevodilac i sudski tumač Umka mogao da ga, u postupku legalizacije, uporedi sa konkretnim prevodom. Neophodno je, zapravo, da se potvrdi apsolutno poklapanje prevedene i originalne verzije datog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim izrazima i terminima i u stilu izrade. Ovaj postupak se primenjuje prilikom legalizacije svih vrsta prevedenih spisa i nije namenjen isključivo onim prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, zato što, iz nekog razloga, sumnjamo u njihov kvalitet. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Umka utvrdi da se prevod u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa izvornim tekstom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga ovaj materijal postaje pravno validan i može se koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli ne odgovara sasvim tekstu izvornika ili da sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Umka neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. No, i u takvoj situaciji spremni smo da vam ponudimo rešenje! Razume se da tekst nećemo ponovo prevoditi na ciljani jezik, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će za tili čas uraditi redakturu datog prevoda i tako ga pripremiti za postupak overe. Redaktura se, zapravo, sastoji od detaljnog jezičkog pregleda i prevoda i originala, potpunog izjednačavanja ova dva dokumenta u svim predviđenim pojedinostima, otklanjanja uočenih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i ostalih jezičkih grešaka i kontrole i, eventualne korekcije, prevoda stručnih izraza i termina, koji moraju biti potpuno precizni i nedvosmisleni, jer su u pitanju reči koje predstavljaju srž samog zvaničnog materijala. Kada se redaktura završi, dobićete dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih materijala, pa ćete, nakon zvanične overe, moći odmah da ga upotrebljavate u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Umka u svakoj situaciji se trude da posao koji im je poveren obave za što kraće vreme, no, ako se dogodi da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, budući da mu je materijal na novom jeziku potreban što pre, spremni su da urade i takozvani „hitan prevod“, koji je poseban ne samo po brzini izrade, već i po tome što u toj situaciji stranka dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevodilačkog posla. Naši stručnjaci će i tada učiniti sve da zahteve svojih korisnika ostvare u predviđenom roku, maksimalno kvalitetno i profesionalno, ali pošto rade u otežanim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače, cena ovog prevoda biće viša od redovne, jer se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Iznos ovog dodatka određuje se na osnovu broja prevedenih strana, kao i prema vremenskom periodu koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, naime, taj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži.

Dostava i preuzimanje materijala koji treba da se prevedu i overe

Da bi prevodioci i sudski tumači Umka mogli u potpunosti da obrade vaše službene spise, to jest, da nakon prebacivanja sadržaja na novi jezik i legalizuju prevod svojim jedinstvenim pečatom, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim utvrditi i ostale detalje naše saradnje. Takođe imate mogućnost da, ako vam je tako zgodnije, dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja deluje na teritoriji Beograda. Isključivo ako tražite „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji nam je svaki sekund dragocen, ukoliko želimo da vaše zahteve ispunimo u predviđenom roku. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, na neki od pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Umka neće moći da overi prevode i na taj način kompletira obradu.

Kada se dokumenta na novom jeziku legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena. Preuzimanje i dostava materijala se obavlja u skladu sa dogovorom sa vama, kao klijentima. Možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, pak, tražiti da vam ih mi pošaljemo na navedenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Ako vam mi šaljemo materijale, tu uslugu ćete platiti prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke. Ovi troškovi se obračunavaju u skladu sa cenovnikom angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Cene svih usluga koje prevodioci i sudski tumači Umka mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u glavnom gradu. Cena prevoda se, inače, obračunava shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana najčešće obuhvata znatno kraći tekst. Valja da dodamo i to da je uobičajeno da se na veće količine prevedenih materijala odobrava i neki popust.

Još nešto o overi zvanične dokumentacije

Osim overe prevedenih materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i druga vrsta legalizacije, takozvanim Apostille pečatom. Ovaj postupak počeo je da se sprovodi nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Pomenuta Konvencija predviđa da ovako overeni materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati ni legalizovati.

Postupak Apostille overa je vrlo specifičan. On ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata. Tako, recimo, kod nekih materijala prvo treba uraditi overu Apostille-om, a zatim prepustiti dokument prevodiocu i sudskom tumaču, koji će njegov sadržaj prebaciti na ciljani jezik i uraditi overu svojim pečatom. Kod drugih spisa, međutim, postupak se sprovodi sasvim obrnuto, to jest, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a nakon toga se dokument nosi u osnovni sud na apostiliranje. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja, u koji se, na tačno propisan način, unose odgovarajući podaci, ponekad se zahteva da, osim teksta konkretnog materijala, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevedeni dokument, no ima situacija kada se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Važno je da napomenemo i da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Budući da prevodioci i sudski tumači Umka nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak, te će vam, u vezi sa tim, dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom nadležnom sudskom službeniku tačno kažete koji dokumenti treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti konkretne overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje pravih informacija. Ako utvrdite da se za vaš materijal traži overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sva potrebna obaveštenja u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog u 3 beogradska osnovna suda, međutim, kako se naselje Umka nalazi na teritoriji opštine Čukarica, za koju je nadležan Drugi osnovni sud, najbolje će biti da pomenute informacije potražite u ovoj pravosudnoj ustanovi, koja se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. U istom delu grada smešten je i Viši sud, gde takođe možete dobiti obaveštenja u vezi sa apostiliranjem. Ova ustanova se nalazi u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo, ovim podužim tekstom, uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i način rada naših jezičkih stručnjaka, no, ovlašćeni koordinatori u našim predstavništvima rado će odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nam se obratite mejlom ili telefonom ili nas lično posetite na nekoj od adresa u Beogradu. Nastojaćemo da vam što detaljnije odgovorimo, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Umka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Umku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Umka

Spisak sudskih tumača za grad UmkaSudski tumači za grad UmkaSpisak sudskih tumača za grad Umka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Umka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad UmkaSudski tumači za grad UmkaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Umka

Sudski tumači i prevodioci Umka

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!