Sudski tumač Uroševac

Uroševac je grad u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, na magistralnom putu koji od Prištine vodi ka Skoplju. Smešten je u podnožju Šar planine, na južnom obodu Kosovske kotline, na nadmorskoj visini od 573 metra. Mesto leži na obali reke Nerodimke, poznate po bifurkaciji, retkom hidrološkom fenomenu koji predstavlja račvanje toka reke u dva sliva. Uroševac je, takođe, i administrativni centar istoimene opštine, a teritorijalno pripada Kosovskom upravnom okrugu. Područje ove opštine obuhvata 45 naseljenih mesta.

Stari naziv mesta je bio Ferizović, ali je sve do izgradnje železničke pruge od Kosovske Mitrovice do Skoplja 1873. godine to bilo samo malo selo koje su okruživale šume i močvare. Tada se na polju pored pruge nalazio samo jedan han čiji je gospodar bio izvesni Feriz - beg Šašivari, te je pored hana napravljena železnička stanica, prema imenu vlasnika nazvana Ferizović. Postepeno se oko stanice razvija novo naselje i za manje od 25 godina izrasla je varošica od čak 400 kuća i oko 150 dućana. Blagodareći izuzetno povoljnom saobraćajnom i geografskom položaju, naselje postaje važan tranzitni i trgovački centar onog vremena. U mestu se retko gde mogao primetiti turski i istočnjački uticaj, te je to za ono vreme bila prava moderna varoš. Građeni su putevi, hanovi, škole, pored đžamije je postojala turska škola, a ovdašnji Srbi su tek 1879. dobili ferman (dozvolu) za gradnju škole. Pre nego što je mesto zvanično pripojeno Kraljevini Srbiji, 22. oktobra 1912. godine, naziv grada je promenjen u Uroševac, u čast Uroša Nejakog, poslednjg vladara Srpskog carstva.

Danas u Uroševcu živi više od 42 hiljade ljudi i gotovo svo stanovništvo čine Albanci. Nedaleko od grada smeštena je glavna vojna baza Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu i Metohiji, Bondstil, koja predstavlja sedište NATO-a za istočni deo KFOR-a. Ova baza predstavlja i najvećeg poslodavca u Uroševcu.Jedna od zanimljivosti vezana za ovaj grad jesu crkva i đžamija sagrađene u istom dvorištu. Sabornu crkvu Svetog Cara Uroša podigao je Josif Mihailović, arhitekta iz Skoplja, između 1929. i 1933. godine. Ikonostas potiče iz 19. veka, urađen je u duborezu i dar je srpskog kralja Aleksandra. U crkvi se čuvaju i zavetni darovi iz 1909, kadionica i nekoliko zvona koje su 1912. Godine poklonile žene iz Kragujevca. Tokom nemira na Kosovu 2004. godine, hram je oskrnavljen od strane albanskih ekstremista. Đžamija je podignuta u znak sećanja na pobedu nad Arnautima 1881. godine u vreme Prizrenske lige, vojno - političkog udruženja za odbranu prava albanskog naroda. Gradnju đžamije naručio je Derviš - paša.

U opštini Uroševac se nekada nalazilo čak 7 javnih biblioteka u kojima je bilo više od 60 hiljada knjiga. No, nakon sukoba na području južne srpske pokrajine, uništeno je više od polovine bibliotečkog fonada, kao i dve biblioteke, u Nerodimlju i Babušu.

U gradu još od 1943. godine radi i lokalno pozorište „Adriana Abdulah“, koje je do danas imalo više od 140 premijera. Smatra se da ga je osnovao Hasan Dingjeri. Već tridesetak godina ovde sa uspehom funkcioniše i Književni klub u okviru koga je izdato mnogo knjiga, kao i časopisa za književnost, kulturu i umetnost.

U selu Gornjem Nerodimlju, u opštini Uroševac, nalazi se i Spomenik prirode „Stablo munike“, a ovo naselje ima bogatu kulturno - istorijsku vrednost. U Nerodimlju se, naime, nalazio dvorac Stefana Dečanskog, a car Dušan i car Uroš imali su svoje dvorove u obližnjoj tvrđavi Gornji i Donji Petrič. Upravo u Nerodimlju umro je poslednji potomak loze Nemanjića, car Uroš, a na mestu gde je sahranjen, iznad Gornjeg Nerodimlja, podignuta je crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Njegovo telo je kasnije preneto u fruškogorski manastir Jazak.

Akademija Oxford je u mogućnosti da i stanovnicima Uroševca i okolnih naselja ponudi usluge svojih stručnjaka koje se odnose na prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Naime, u našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna, ali i legalizaciju istog u skladu sa utvrđenom procedurom. Pored toga, kod nas se možete obučiti za rad na računarima, naučiti neki strani jezik, profesionalno se osposobiti, rečju, dokvalifikovati se ili prekvalifikovati za neki posao koji zahteva III ili IV stepen stručne spreme ili se kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita u obrazovnoj ustanovi koju želite da upišete.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Uroševac?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade vrhunski jezički stručnjaci koji su diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i stekli potrebnu licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što, bez sumnje, dodatno doprinosi kvalitetu prevođenja. Prevodioci i sudski tumači Uroševac vrlo dobro poznaju sva gramatička, pravopisna, leksička i ostala pravila jezika za koje su specijalizivani i u toku rada ih apsolutno slede i poštuju. Iza njih su godine profesionalnog iskustva i mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji im se, gotovo uvek, nakon prve saradnje, i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za obradom službenih materijala. S obzirom na to da u domen njihovog posla spada i legalizacija prevoda dokumenata koja će se uključiti u zvanični pravni saobraćaj, naši stručnjaci perfektno vladaju svim važećim zakonima i propisima, kao i stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u ovom tipu pisanih materijala. Zahvaljujući ovakvim stručnim kvalifikacijama, umešnosti u prevođenju, iskustvu i visokom profesionalizmu, prevodioci i sudski tumači Uroševac predstavljaju pravi izbor za obradu svih tipova vaše dokumentacije, budući da vam omogućuju da na istom mestu, uvek u dogoorenom roku i po više nego povoljnim cenama, dobijete overeni prevod svojih materijala koje odmah, nakon obrade, možete da koristite u praksi.

Prva faza obrade predstavlja samo prebacivanje sadržaja na traženi jezik. To je složen i nimalo lak posao, s obzirom na to da se očekuje da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bude na odgovarajući način izražen na novom jeziku. Posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih izraza i termina, oni moraju biti jasni i nedvosmisleni jer uslovljavaju smisao samog dokumenta. Prevod mora biti urađen u skladu sa pravopisnim, gramatičkim i svim ostalim pravilima ciljanog jezika, kao i sa njegovim duhom u celini, a napisan administrativnim stilom, uobičajenim za zvanična dokumenta. Novi materijal će prvo pregledati prevodilac i sudski tumač Uroševac, a zatim i lektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će, blagodareći svojoj visokoj stručnosti, profesionalizmu i iskustvu, uočiti i korigovati i one greške koje su, evntualno, tokom prve kontrole, ostale neprimećene.

Tako, perfektno upakovan prevod ulazi u proces overe i na samom početku biva temeljno upoređen sa svojim originalom, kako bi se prekontrolisao njegov kvalitet. Radi se o tome da jedino dokument koji je na novi jezik prebačen tako da ni u jednoj pojedinosti ne odudara od svog izvora može biti legalizovan i uvršćen u pravno validne materijale. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Uroševac utvrdi da je prevod u pogledu sadržaja, upotrebljenih stručnih termina i stila izrade apsolutno jednak originalu, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim na njega staviti svojeručni potpis. Sada je ovaj dokument sa stanovišta zakona sasvim isto što i bilo koji drugi original i u toj formi će ga prihvatiti svaka sistemska institucija.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Uroševac?

Članovi našeg stručnog tima su u toj meri iskusni, profesionalni i obučeni da mogu da odole i najvećim profesionalnim izazovima i, na vaš zahtev, prevedu i overe i najkomplikovanija zvanična dokumenta, bez obzira na to na koju oblast društvenog ili privatnog života se odnose.

Posed standardnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Uroševac obrađuju i sve vrste dozvola - vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokumenta poznata kao krštenica, venčani list i umrlica. Kako je u mnogim prilikama potrebno nadležnim službama podneti overene prevode traženih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva i izjava, da bi se ostvarila pojedina lična prava ili podneo neki zahtev, prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi mogućnost da dobijete kvalitetnu obradu potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, zahteva za dobijanje vize, potvrde o redovnom zaposlenju, nasledničke i svih ostalih zvaničnih izjava pojedinaca i potvrde o neosuđivanosti. Prevodilac i sudski tumač Uroševac prevodi i overava i potvrdu o slobodnom bračnom stanju koja je vrlo često tražena, budući da je neophodna za sklapanje braka u inostranstvu.

Kako savremeni biznis u najvećem broju slučajeva prevazilazi granice jedne zemlje, javlja se potreba za overenim prevodima različitih poslovnih dokumenata, pa prevodioci i sudski tumači Uroševac rade i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim, godišnjim, revizorskim I svim ostalim izveštajima, bilansima uspeha, ulaznim i izlaznim fakturama, osnivačkim aktom preduzeća, a uz to i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), rešenjem o osnivanju pravnog lica, raznovrsnim poslovnim odlukama i biznis ugovorima, kao što su, recimo, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi. Klijentima možemo da ponudimo i overene prevode statuta preduzeća, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansa stanja, kao i celokupne tenderske dokumentacije, bez koje nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Pored različitih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Uroševac obrađuje i sve tipove pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo da se školuju, usavršavaju ili rade van granica svoje zemlje. Da bi to ostvarili, potrebno je da poseduju overene prevode dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovanjem, kako bi se utvrdila školska sprema pojedinca ili način rada konkretnih obrazovnih institucija. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Uroševac prevodi i overava nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplome i sve dodatke koji uz njih idu i ostala dokumenat ovog tipa.

Pojedinsci ili firme koji posluju u oblasti nauke, građevine ili tehnike ili imaju dodirnih tačaka sa ovim sferama, vrlo često traže obradu stručnih dokumenata, kao što su laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučnih i tehničkih patenata, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnogih drugih sličnih materijala. Sve to, naravno, može da uradi prevodilac i sudski tumač Uroševac.

Budući da se danas mnogi ljudi odlučuju da potreže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju koriste uvozne preparate i lekove, postoji i potreba za profesionalnom obradom medicinske i farmaceutske dokumentacije. Tako, prevodioci i sudski tumači Uroševac rade i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i raznovrsnom dokumenatcijom o medicinskim proizvodima.

Sva dokumenta koja nam poverevate na obradu biće apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve moguće zloupotrebe, budući da je jedan od glavnih principa rada Akademije Oxford zadovoljan i siguran klijent. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Uroševac, pre stupanja na odgovornu funkciju koju vrše, prošli sve predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Time su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim propisima, kao i na bezuslovno uvažavanje i poštovanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata i adekvatan odnos prema materijalima i podacima do kojih u poslu dolaze. Ukoliko se, dakle, odlučite da nas angažujete, ne samo da ćete dobiti kvalitetan i precizan prevod svojih dokumenata i overu prema zakonski regulisanom procesu, već i apsolutnu bezbednost i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Uroševac u radu koristi sledeće jezike

Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima može da ponudi prevod zvanične dokumentacije u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni u celom svetu. Jasno je da se, pored prevoda koji uključuju srpski jezik, najčešće traže oni u domenu engleskog, francuskog, ruskog, nemačkog, kao i španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog i arapskog, a zahvaljujući teritorijalnoj bliskosti kao i nekadašnjem životu u jednoj državi, na našim prostorima vrlo često se traži prebacivanje dokumenata sa mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog, bosanskog i slovenačkog, ali i sa nekih drugih jezika na nabrojane. Prevodilac i sudski tumač Uroševac poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa poljskim, češkim, slovačkim, holandskim, ukrajinskim, ali i jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, finskim, švedskim, norveškim i danskim. Klijentima možemo da obezbedimo i prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata kineski ili japanski jezik, a radimo i sa latinskim koji se, istina, više nigde ne koristi kao govorni jezik, ali je i danas zastupljen u pisanoj stručnoj dokumentaciji iz oblasti farmacije, medicine, veterine i pravnih nauka. S obzirom na to da su stručnjaci za korejski, estonski, romski, pakistanski, persijski i hebrejski jezik zaista retki na našim prostorima, sa ponosom ističemo činjenicu da su jedni od njih takođe članovi naše profesionalne ekipe, tako da klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja u okviru pomenutih jezika. Želeći da izađemo u susret zahtevima potencijalnih stranaka sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik koji će biti dragocena pomoć u postupku prevoda i overe svih službenih materijala.

Usluga koja nas, osim kvalitetnog i stručnog prebacivanje sadržaja na traženi jezik i legalizacije u skladu sa zakonom definisanom procedurom, izdvaja u poslovima obrade zvanične dokumentacije jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Naime, ukoliko klijent, recimo, ima potrebu da materijal izvorno objavljen na nekom jeziku koji nije srpski prevede na neki drugi, takođe strani jezik, može računati da će u našem prevodilačkom centru dobiti najefikasniju i finansijski najisplativiju uslugu ove vrste. Prevodioci i sudski tumači Uroševac su, dakle, u toj meri profesionalni i stručni, iskusni i umešni u prevođenju, sa širokim diapazonom interesovanja i afiniteta, da će ovaj posao obaviti u jednom potezu, odmah prebacujući dokumenta sa osnovnog na traži jezik, a ne koristeći metod zastupljen u ostalim prevodilačkim agencijama, koji podrazumeva da se materijali sa izvornog stranog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je da naš način rada omogućuje klijentima da za kraće vreme i, naravno, za manje novca dođu do konačne forme svojih dokumenata, s obzirom na to da se za ovakvu uslugu u našem centru ne moraju angažovati dva i više stručnjaka različitih specijalnosti.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Uroševac?

Puna obrada zvanične dokumentacije obuhvata prebacivanje sadržaja na traženi jezik a zatim i overu koju sprovodi licencirani sudski tumač. S obzirom na to da je ova usluga najisplativija u finansijskom smislu i najpovoljnija za naše klijente, najčešće upravo i dobijemo zahteve da obavimo ovu vrstu posla. Međutim, prevodilac i sudski tumač Uroševac prihvatiće da u interesu svojih stranaka uradi i samo legalizaciju dokumenta koji je na ciljani jezik prebacio neki drugi stručnjak, ne članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. Moramo, ipak, da napomenemo da uobičajena procedura overe važi i u ovoj situaciji, što znači da ćemo prevod koji donesete morati da detaljno prekontrolišemo upoređujući ga sa izvornim dokumentom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Naime, prevodioci i sudski tumači Uroševac imaju profesionalnu obavezu da utvrde da li prevedeni dokument u svim pojedinostima apsolutno odgovara tekstu izvornika, to jest, da li se sa njim poklapa u pogledu sadržaja, stila izrade, korišćenih termina i ostalih detalja. Ukoliko je to zaista tako, overiće materijal koji ste doneli svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način daju zvaničnu garanciju da je dokument koji je prebačen na novi jezik u svemu jednak originalu i da, kao takav, može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U slučaju da se, međutim, ustanovi za prevod koji imate nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala ili da, pak, u njemu postoje neka odstupanja od originalnog dokumenta, overa neće moći da se sprovede. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači Uroševac predložiti da se uradi redaktura spornog teksta za koju su zaduženi lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i važni članovi naše profesionalne ekipe. Oni će, naime, detaljno pregledati prevod i original, u svim detaljima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti prevod stručnih izraza i termina I, ukoliko je potrebno, izvršiti korekcije, ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške i u svemu poboljšati kvalitet prevedenog dokumenta. Zahvaljujući ovoj intervenciji nećete morati da gubite vreme i novac na ponovno prevođenje istog materijala, već ćete na ovaj način doći do spisa na jeziku koji vam je potreban koji ćete, bez ikakvih problema, moći da overite i koristite u praksi.

Imajući u vidu da nam svima u ovom urbanom dobu nedostaje vremena, prevodioci i sudski tumači Uroševac čine sve što je do njih da povereni im posao završe u što kraćem roku. Međutim, ako klijentu ponuđeni termini iz nekog razloga ne odgovaraju, može zatražiti takozvani “hitan prevod” dokumenta i sam precizirati vremenski period u okviru koga ovaj posao treba da bude završen. Naši stručnjaci će nastojati da sve zahteve ispune onako kako korisnik traži, a uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, kvalitet prevođenja će ostati vrhunski, kao i u svim drugim prilikama. Ono što će se u ovoj situaciji razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena prevodilačke usluge koja će biti uvećana za iznos takozvane “takse za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevezenih strana tako i od dužine roka koji klijent ostavlja našim stručnjacima za završetak kompletnog posla.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

U slučaju da odlučite da prevodiocima i sudskim tumačima Akademije Oxford poverite obradu svojih službenih materijala, morate imati na umu da je obavezno da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, kako bi u postupku overe mogla da budu upoređena sa prevodima. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, a druga mogućnost je da nam ih na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe čiji su vam usluge dostupne. Isključivo u slučaju kada vam je potreban “hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali je u svim drugim okolnostima dostava elektronskim putem onemogućena, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu slati originalna dokumenta. “Hitan prevod” je specifičan zbog toga što je svaki sekund dragocen za ispunjenje vaših zahteva, te elektronska pošta predstavlja svakako najbrži način dostave. No, i u takvoj situaciji ćete imati obavezu da naknadno donesete ili, na gore opisane načine, pošaljete originalne materijale, kako bi dokumenta, nakon prevoda, mogla i da se overe.

Gotove prevode zajedno sa originalima možete takođe lično podići u našoj filijali, a ako vam tako više odgovara, možete tražiti da vam ih na adresu da pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom na ovom polju već duže vreme sarađujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na poslove koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Uroševac, te ćete njenu cenu platiti prilikom preuzimanja dokumentacije, kuriru na ruke, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. U skladu sa prihvaćenim prevodilačkim standardom, na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi se 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči.

Još nešto o overi dokumenata

U slučaju većine zvaničnih dokumenata dovoljno je uraditi overu pečatom licenciranog sudskog tumača, kako bi i ona postala deo zvaničnog pravnog prometa. Međutim postoje i oni službeni materijali kod kojih se zahteva i neka vrsta naknadne overe na višem nivou. To je overa takozvanim haškim Apostille pečatom. Ovaj postupak se razlikuje od dokumenta dokumenta, te se tako kod nekih prvo radi prevod i overa pečatom licenciranog sudskog tumača, pa tek onda apostiliranje, a ima slučajeva kada je potrebno prvo staviti Apostille pečat, pa tek onda raditi prevod i overu koju vrše jezički stručnjaci. Apostiliranje takođe nije predviđeno za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Kako je Apostille pečat uređen u obliku štambilja i njega se, na tačno određen način, upisuju podaci koji se traže, dešava se da se zahteva da i sam sadržaj ovog pečata bude prebačen na ciljani jezik. Kod nekih dokumenata dovoljno je uraditi apostiliranje samo prevoda, dok se kod nekih drugih traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje službenih materijala koji će se upotrebljavati u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo morati da dokaže važećim ličnim dokumentom ili, pak, treće lice koje je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Izdavanje Apostille pečata vrši se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak predstavlja situacija kada se apostiliraju dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se ovaj postupak sprovodi znatno brže, odnosno završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja.

Ukoliko postoji išta što u ovom podužem tekstu nismo dovoljno razjasnili, a tiče se obrade službenih materijala ili našeg načina rada, molimo vas da nam se obratite mejlom, telefonom ili lično u poslovnici. Nastojaćemo da vam što detaljnije odgovorimo na sva pitanja, a ukoliko bude potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Uriševac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Uroševac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Uriševac

Spisak sudskih tumača za grad UriševacSudski tumači za grad UriševacSpisak sudskih tumača za grad Uriševac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Uriševac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad UriševacSudski tumači za grad UriševacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Uriševac

Sudski tumači i prevodioci u Uroševcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!