Sudski tumač Velika Moštanica

Velika Moštanica je prigradsko naselje, seoskog tipa, u Beogradu, na teritoriji opštine Čukarica. Naselje ima oko 4 hiljade stanovnika i od centra grada je udaljeno oko 25 kilometara. Velika Moštanica je, zapravo, izgrađena pored puta koji povezuje Umku i Meljak, to jest, Ibarsku magistralu i Obrenovački put, u dolini Doljanskog potoka, koji zatim teče kroz Ostružnicu i uliva se u Savu. Osim pomenutih, susedna naselja su još i Sremčica, na severo - istočnoj i Mala Moštanica na jugo - zapadnoj strani. Najbliže veće mesto je Obrenovac, koji je udaljen oko 5 kilometara.

Prvi poznati pomen naselja pod imenom Moštanica je bio u turskim popisima iz 16. veka, kada je bilo zabeleženo postojanje Gornje, Donje i Srednje Moštanice. Ime naselja verovatno ukazuje da je na tom terenu nekada bio pravoslavni manastir iz doba Nemanjića, sa moštima nekog hrišćanskog sveca. Postojanje davno porušenog manastira se pominje i u dokumentima iz 18. veka, ali bez ikakvih konkretnih podataka.

Velika Moštanica je tipična šumadijska varošica, na periferiji Beograda, sa osnovnom školom, ambulantom, poštom i kafanom, ali ono što je čini prepoznatljivom među sličnim prigradskim naseljima je crkva Rođenja Bogorodice i ratničko groblje u crkvenom dvorištu - porti. Crkva je podignuta u drugoj polovini 19. veka, a ktitor je bio poznati dobrotvor i zadužbinar Ilija Milosavljević Kolarac. U portama drugih crkava obično su grobovi sveštenika, vladika ili viđenijih ljudi, najčešće ktitora hrama, pored kojih su podizani spomenici u znak poštovanja. Međutim, u porti moštaničke crkve svi počasni spomenici su posvećeni uspomeni na seljake, ratnike iz Moštanice i okolnih sela, koji su poginuli u oslobodilačkim ratovima koji su se vodili u 19. i prvoj polovini 20. veka i čiji su grobovi daleko od rodnog kraja ili su nepoznati. Od postojećih 130 kamenih spomenika njih 124 je postavljeno nad simboličnim, „praznim“ grobom. U crkvi se čuvaju vredni umetnički predmeti, slike, ikone, nakit i knjige, nastali u prvoj polovini 19. veka.Stanovnici Velike Moštanice koji žele da neka svoja zvanična dokumenta ili javne isprave prevedu na novi jezik i overe prevode na zakonom propisan način, mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima u Akademiji Oxford, koji će pomenute poslove obaviti maksimalno profesionalno, efikasno i po vrlo povoljnim cenama. Žitelji ovog dela Beograda kod nas mogu naučiti i neki strani jezik, na kursevima koje vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, te, nakon položenog završnog ispita, dobiti sertifikate koji su međunarodno priznati. Takođe organizujemo i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima mnogima može omogućiti pronalaženje adekvatnog zaposlenja. Možemo da ponudimo i obuku za korišćenje računara, u skladu sa savremenim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima i studentima.

Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica

Tim jezičkih eksperata Akademije Oxford sačinjen je od stručnjaka koji su, se najvišim ocenama, diplomirali na predviđenim odsecima Filoloških fakulteta i takođe od nadležnih državnih organa dobili traženu licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet pruženih usluga podiže na još viši nivo, a korisnicima garantuje da će u našem centru dobiti prevod potrebnih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, urađen pedantno, precizno i potpuno u skladu sa originalnim spisom. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica su vrlo dobri poznavaoci gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih segmenata jezika za koji su se opredelili, a takođe su izuzetno dobro upoznati i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u pisanim materijalima koje obrađuju i aktuelnim zakonima i propisima, imajući u vidu činjenicu da opis njihovog posla, pored prebacivanje sadržaja službenih spisa na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda prema utvrđenoj proceduri. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, odličnim organizacionim sposobnostima, neospornim stručnim kvalifikacijama i prevodilačkom umeću, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica svojim klijentima omogućuju da sav posao vezan za obradu ličnih materijala obave na jednom mestu, tačnije, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde će dobiti prevod dotičnog dokumenta na jezik koji je potreban, ali i overu novog materijala pečatom ovlašćenog stručnog lica, tako da, nakon ovakve obrade, odmah mogu materijal da upotrebljavaju u administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima, to jest, u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Da bi mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica su, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Tako su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Budite, dakle, sigurni da će stručnjaci Akademije Oxford u svakoj situaciji zaštititi vas i vaša dokumenta od bilo kakve eventualne zloupotrebe i da će maksimalno poštovati vašu privatnost. Kako je jedan od osnovnih postulata rada naše kompanije zadovoljan i siguran klijent, sve podatke koji se našim stručnjacima tokom obrade službenih spisa otkrivaju tretiramo kao poslovne tajne, te ćete kod nas biti maksimalno bezbedni i zaštićeni i, pored vrhunske usluge prevoda i overe novog dokumenta u skladu sa zakonom, dobićete i apsolutnu diskreciju, koja je i te kako potrebna prilikom rada sa zvaničnom dokumentacijom.

Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica rade na sledeći način

Da bi zvanični material, prebačen na novi jezik, postao pravno validan i upotrebljiv u međunarodnom pravnom prometu, mora biti zvanično overen na zakonom predviđen način, a sa druge strane, da bi prevod bio legalizovan, sam čin prevođenja materijala mora biti obavljen u skladu sa strogim pravilima. Dakle, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica prebacivanje sadržaja službenih spisa na traženi jezik moraju da obave profesionalno i pažljivo i da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu tačno i precizno izraze na traženom jeziku. Vrlo je važno da prevod stručnih izraza i termina bude jasan i nedvosmislen, budući da kod ovih reči ne sme biti ostavljeno mogućnosti ni za kakva dvojaka tumačenja ili lične improvizacije, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog spisa. Tokom rada prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica strogo se pridržava svih gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prevodi, a takođe poštuje i njegov duh u opštem smislu. Novi materijal biće izrađen u takozvanom administrativnom stilu, koji je zastupljen u svim službenim materijalima i karakterističan je po objektivnom i hladnom izražavanju, uz odsustvo stilski oblikovanih reči i izraza i bilo kakve naracije. Nema emotivnih elemenata, izražena je jednoobraznost, bezličnost i šablonsko pisanje, te se koriste reči koje imaju sasvim precizno i nedvosmisleno značenje, kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost nerazumevanja onoga što je napisano ili višestrukog tumačenja. Kada se prevod završi, pre postupka overe, njegovu tačnost proveriće sami prevodioci, a zatim i lektori, vrhunski jezički profesionalci, pa će se na taj način postići ispravljenje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka ili odstupanja od osnovnog materijala i prevod će u savršenom obliku stići do ovlašćenog stručnog lica, koje će uraditi njegovu overu.

Postupak legalizacije prevedenog dokumenta počinje vrlo pažljivim i detaljnim poređenjem prevoda sa izvornim spisom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Važno je, dakle, da se pre legalizacije prevoda, utvrdi njegovo apsolutno podudaranje sa originalnim dokumentom u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade. Naime, jedino pod tim uslovima, materijal na novom jeziku može da bude zvanično overen i validan sa stanovišta prava i zakona. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica utvrdi da prevedeni dokument poseduje navedene karakteristike, overava ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstven registracioni broj i potpisuje ga i na taj način postaje zvanični garant da je dotični materijal identičan izvornom tekstu i da kao takav može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju i biti prihvaćen od strane nadležnih institucija jednog sistema.

Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica obrađuje sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod svih tipova službenih spisa, kao i overu prevedenih dokumenata pečatom ovlašćenog stručnog lica.

Osim standardnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica kvalifikovan je i za rad sa vozačkom dozvolom, krštenicom (izvodom iz matične knjige rođenih), uverenjem o državljanstvu, saobraćajnom dozvolom, venčanim listom (izvodom iz matične knjige venčanih), ali i sa potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, umrlicom (izvodom iz matične knjige umrlih) i mnogim drugim dokumentima koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država, prisutna je i potreba za overenim prevodima različitih dokumenata koja se, dakle, koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i svim drugim biznis sferama koje imaju međunarodni karakter. Tako prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica prevode i overavaju revizorske izveštaje, bilanse stanja, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), ulazne i izlazne facture, kao i različite vrste poslovnih sporazuma, od kojih se, na primer, često traži obrada kupoprodajnih ugovora, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kompletnu obradu i godišnjih izveštaja, svih tipova poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda, osnivačkog akta preduzeća, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), bilansa uspeha, finansijskih izveštaja i ostalih sličnih službenih materijala. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica za svoje klijente može da prevede i overi sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender, a gde, između ostalog, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica profesionalno obrađuju i sve stručne spise koji se odnose na oblast tehnike, nauke ili građevine, a posebno često se bave prevodom i overom naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih pravnih akata, odnosno dokumenata potrebnih za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje drugih pravnih poslova na nivou više država, budući da su prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica kvalifikovani za prevod i overu svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i različitih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja i zakonski zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će kompletno obraditi i saglasnost o zastupanju, dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, ali će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi te zajednice evropskih država.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica pristupa obradi farmaceutske i medicinske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima, te su tako direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. Iz ove oblasti najčešće obrađujemo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da aplicirate za posao u nekoj stranoj zemlji ili se, pak, u inostranstvu školujete ili usavršavate, morate imati overene prevode traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, koja potvrđuju vaš nivo školske spreme ili se odnose na konkretne obrazovne institucije. U ovoj sferi prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica rade sa diplomama i svim dodacima diplomama, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocean, uverenjima o položenim ispitima, kao i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i drugim srodnim materijalima.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde i uverenja koje se, precizno prevedene i regularno overene traže kada je potrebno u inostranstvu ostvariti neka lična prava ili, pak, završiti drugi konkretni posao. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica će za svoje klijente prevesti i overiti potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, onu o mestu boravka, o neosuđivanosti, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo često tražena i aktuelna u svim zemljama, budući da se bez nje ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane države.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica prevodi zvanična dokumenta?

U našem prevodilačkom centru sadržaji službenih materijala prevode se u okviru više od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije, a koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica, kako se i očekuje, najčešće dobijaju zahteve za prevodima sa srpskog na neki strani jezik ili, pak, u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji, međutim u njihovom delovanju vrlo su zastupljeni i jezici koji se tretiraju kao najrasprostranjeniji u svetu po broju govornika i koji su, stoga, popularni u svim oblastima, a to su, na primer, engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski i španski. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica kvalifikovan je i za rad sa turskim, arapskim, italijanskim, grčkim, poljskim, češkim i slovačkim, kao i sa jezicima koji spadaju u skandinavsku grupu, a to su, na primer, norveški, finski, danski i švedski. Klijentima možemo, naravno, da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike nama teritorijalno bliskih zemalja, kao što su, recimo, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski, a sadržaje službenih spisa prebacujemo i sa ili na slovenački, holandski, ukrajinski, kineski i japanski jezik. U našem centru možete dobiti i prevodilačke usluge koje se odnose na estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik, iako se prevodi ovakvog tipa ne nude često u prevodilačkim agencijama na našim prostorima, s obzirom na to da su poznavaoci pomenutih jezika zaista retki. Prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica sposoban je i da sadržaje stručnih pisanih materijala iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka prevede sa ili na latinski jezik, koji se danas smatra mrtvim, budući da se već vekovima nigde ne govori, ali se, ipak, zadržao u dokumentaciji koja se odnosi na pomenute discipline. Usluge prevoda i overe službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, blagodareći činjenici da u svojoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama obezbediti svu pomoć prilikom obavljanja traženog posla.

Kako Akademija Oxford uvek nastoji da izlazi u susret svim zahtevima svojih klijenata i kontinuirano radi na osavremenjivanju svoje ponude, u redovne usluge koje nudimo spada i direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica poseduje vrlo visoke stručne kvalifikacije, bogato profesionalno iskustvo, prevodilačke veštine, izuzetne organizacione sposobnosti, ali i raznovrsna interesovanja i afinitete, te korisnicima može da obezbedi neposredan prevod dokumenta originalno sačinjenog na nekom stranom jeziku na drugi strani jezik koji je potreban u datoj prilici. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija na ovim prostorima obavlja postupno, u dve faze, to jest, material se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa zatim sa srpskog na strani jezik. Sasvim je, dakle, očigledna prednost koju nudi način rada stručnjaka Akademije Oxford, budući da kod nas korisnici mogu brže, ali i jeftinije da dođu do prevedenih materijala u ovakvoj jezičkoj kombinaciji, pošto za obavljanje opisanog posla u našem centru nije potrebno više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja brzo, ali precizno, korektno i u skladu sa zahtevima klijenata, pa nam se stranke vrlo često obraćaju za prevodilačke usluge ovog tipa, jer znaju da će kod nas najpovoljnije i za najkraće vreme obaviti traženi posao.

Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica u svakoj situaciji nastoje da obradu traženih materijala završe u što kraćem roku, no, ako se dogodi da korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, to jest, ako mu je prevedeni dokument potreban što pre, možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod”, uslugu koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što kada klijent dobija mogućnost da sam definiše termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će se maksimalno angažovati i dotični materijal tačno prebaciti na ciljani jezik u predviđenom roku. Ipak, činjenica da u opisanoj situaciji rade u znatno težm uslovima od regularnih i pod velikim pritiskom uticaće na cenu ove prevodilačke usluge, koja će biti uvećana, jer se tada, osim bazičnih troškova, obračunava i iznos takozvane „takse za hitnost”, koji zavisi od broja prevedenih strana, ali, svakako, i od vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je taj rok, naime, kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Važno je da znate da se cena prevoda određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica pridržavaju se pravila svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica?

Kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava je najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, jer tako na jednom mestu, bez lutanja od službe za službe, dobijaju prevedeni materijal koji je zvanično overen i spreman za korišćenje. Stoga najčešće i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga, no kako Akademija Oxford uvek nastoji da zadovolji potrebe svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica će prihvatiti i da samo overe dokument koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra, to jest, za čiji prevod je angažovan neki drugi kolega, a ne članovi našeg profesionalnog tima. Tada smo, takođe, dužni da se striktno pridržavamo predviđene procedure legalizacije, što znači da vaš prevod moramo vrlo pažljivo da sravnimo sa originalnim materijalom, koji ćete nam, u tu svrhu, takođe, staviti na raspolaganje. Ovaj postupak nije naravno namenjen samo dokumentima koja na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, iz razloga što sumnjamo u njihov kvalitet, te želimo da sprovedemo određenu kontrolu, već se opisani postupak na isti način primenjuje kod svih prevedenih dokumenata za koja se traži zvanična overa. Potrebno je, zapravo, da prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica, pre samog čina legalizacije, utvrdi da prevedeni materijal u potpunosti odgovara tekstu izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim terminima i izrazima, kao i stilu izrade. Ako su ovi uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis i na taj način potvrditi njegovu verodostojnost originalnom dokumentu i mogućnost korišćenja u zvaničnom pravnom prometu.

Ako, međutim, prevod koji imate nije urađen na odgovarajući način, odnosno, ako sadrži neke greške i nepravilnosti ili u nečemu odstupa od originalnog teksta, prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Ipak, i tada možemo da vam ponudimo rešenje! Svakako da nećemo tražiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo bespotrebno gubljenje novca i vremena, već ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima, koji ću uraditi redakturu spornog sadržaja. Prvo će izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti neke ispravke, budući da ove reči moraju biti sasvim precizno i tačno izražene, jer od njih zavisi i značenje samog zvaničnog dokumenta. Nakon ovakvog stručnog delovanja, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih materijala, te ćete, odmah nakon overe, moći da ga upotrebljavate za poslove koji su vam potrebni.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica u potpunosti obrade vaše materijale, to jest da ih prebace na novi jezik i sprovedu zvaničnu overu, moraćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste pre toga overili u za to nadležnoj ustanovi. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom službeniku i sa njim se dogovorite i oko drugih detalja naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta možete na našu adresu da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna na teritoriji glavnog grada. Jedino ukoliko tražite „hitan prevod”, dokumenta možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, kako bismo u predviđenom roku ispunili ono što se od nas traži. No, i tada imate obavezu da nam, što pre budete u mogućnosti, na neki od pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Velika Moštanica mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe.

Kada se prevedena dokumenta zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena, a možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Za ovu uslugu angažovaćemo kurirsku službu sa kojom duže vreme sarađujemo ili će vam dokumenta biti uručena preporučenom poštanskom pošiljkom. Dostavu materijala ćete platiti prema cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge koje su za vas, u konkretnoj prilici, obavili naši stručnjaci. Cenu dostave ćete najverovatnije platiti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu.

Apostille overa

Pored overe prevedenih dokumenata koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja se vrši prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država.

Postupak Apostille overe ne sprovodi se na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je tako, recimo, kod nekih materijala potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač sadržaje prebaci na traženi jezik i sprovede overu svojim pečatom, a nakon toga se radi apostiliranje, dok je u drugim slučajevima postupak obrnut, to jest, najpre se radi Apostille overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostille pečat je uređen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, tako da se ponekad traži da, osim teksta konkretnog materijala, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod da bi dokument postao pravno validan, no ima materijala kod kojih se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a ovaj postupak nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata, tako da se, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

U Republici Srbiji Apostille overu vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Velika Moštanica nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, tako da će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu gde ćete o svemu moći da se raspitate. Ako se utvrdi da je za vaš materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sva obaveštenja u vezi sa Apostille-om možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, kao žitelj Velike Moštanice, koja pripada beogradskoj opštini Čukarica, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, nadležnom za ovaj deo glavnog grada. Sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenute informacije o Apostille-u možete potražiti i u Višem sudu, koji je lociran u istom delu Beograda, to jest, na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15 i gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih materijala i način rada naših stručnjaka, no, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ako nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Ukoliko procenimo da je i to neophodno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Velika Moštanica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Veliku Moštanicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Velika Moštanica

Spisak sudskih tumača za grad Velika MoštanicaSudski tumači za grad Velika MoštanicaSpisak sudskih tumača za grad Velika Moštanica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika Moštanica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika MoštanicaSudski tumači za grad Velika MoštanicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Velika Moštanica

Sudski tumači i prevodioci Velika Moštanica

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!