Sudski tumač Vrčin

Vrčin je naselje na periferiji Beograda i pripada opštini Grocka. Udaljenost Vrčina od centra grada je dvadesetak kilometara, a ovo seosko naselje razbijenog tipa, sa velikim brojem vikendica i novoizgrađenih kuća porodica koje se ne bave poljoprivredom, broji oko 10 hiljada stanovnika. Vrčin se nalazi u brdovitom, podavalskom, šumadijskom delu Beograda, na padinama nekadašnje doline Vrčinske reke. Trasa auto - puta Beograd - Niš deli Vrčin na deo prema Zaklopači i još nekoliko kilometara udaljenom Dunavu i deo prema Avali. Glavna saobraćajnica u Vrčinu je lokalni put koji, preko Zaklopače, povezuje Smederevski sa Avalskim drumom, a preko nadvožnjaka i petlje se ukršta sa auto - putem.

Ime Vrčin se prvi put pominje u turskim popisima iz 16. veka kao Hrčin, selo od šest kuća. Istorijski podaci pominju i nazive nekadašnjih naselja na terenu današnjeg Vrčina kao: Selište, Manastirište, Crkvište, ali i nemačke verzije imena sela u popisu iz 18. veka: Frozi i Verčhan. Narodno predanje kaže da je najstarije ime sela bilo Grablje ali da je u vreme turskih osvajanja kompletno stanovništvo prešlo u Banat. Prva škola u Vrčinu je počela da radi 1827. godine, a postojeća seoska crkva je sagrađena 1830. i posvećena je svetim apostolima Petru i Pavlu.

Današnje naselje je razvučeno duž 10 kilometara auto - puta i 8 kilometara lokalnog puta, koji je i glavna ulica u naselju, tako da se na toj velikoj površini izdvajaju posebni krejevi - podnaselja Vrčina. Na severnoj, Dunavskoj, strani su: Cerje, Donja Mala, Jankovići i Tranšped, dok južnu, Avalsku stranu čine podnaselja: Avramovići, Bajića Kraj, Carino Naselje, Feroplast, Gornja Mala, Malo Polje, Pobrđani, Orlovica i Ravnice. Iako se nalazi u tradicionalno voćarskom kraju, za razliku od okolnih sela Boleča, Zaklopače, Ritopeka i Begaljice, Vrčin nije poznat po poljoprivredi i više od 90 odsto stanovnika se bavi drugim delatnostima. Svi važniji objekti, odnosno, osnovna škola, ambulanta, policijska stanica i pošta, nalaze se u centru naselja, u ulici 29. novembra.Stanovnici Vrčina kojima je potreban prevod nekog zvaničnog dokumenata ili javne isprave, kao i overa novog spisa pečatom ovlašćenog stručnog lica, mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde će dobiti ispunjenje svih zahteva na vrlo profesionalnom nivou. Osim toga, žitelji ovog dela Beograda kod nas mogu da se profesionalno osposobe, tačnije rečeno, dokvalifikuju i prekvalifikuju, za različite poslove za koje je predviđen III ili IV stepen stručne spreme i tako brže i lakše pronađu odgovarajuće zaposlenje. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju sertifikate o stečenom znanju koji su međunarodno priznati. Tu je i obuka za korišćenje računara, osmišljena u skladu sa svim savremenim standardima, kao i pripremna nastava za upis u sve vrste obrazovnih ustanova, namenjena budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.

Na koji način funkcioniše prevodilac i sudski tumač Vrčin?

Proces obrade zvaničnih materijala za koji su zaduženi naši stručnjaci sastoji se iz dva dela. U prvoj fazi se, zapravo, radi samo prebacivanje sadržaja službenih materijala na traženi jezik, a u drugoj overa prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Da bi obrada bila kompletna, oba njena segmenta moraju biti uređena u skladu sa predviđenim pravilima, što znači da prevodioci i sudski tumači Vrčin, pre svega, moraju da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu vrlo precizno i tačno izraze na ciljanom jeziku, a da posebno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, budući da kod ovih reči ne sme biti ostavljeno prostora za bilo kakva dvostruka tumačenja ili lična interpretiranja, s obzirom na to da one predstavljaju osnovu samog službenog spisa. Tokom prevodilačkog rada, prevodilac i sudski tumač Vrčin izrazito poštuje gramatiku, pravopis, semantiku, sintaksu i ostale normative jezika na koji dotične sadržaje prebacuje. Novi dokument će biti napisan u takozvanom administrativnom stilu, koji se, inače, upotrebljava u svim zvaničnim materijalima i karakteriše ga potpuno izbegavanje dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza, objektivno i bezlično izražavanje i upotreba ustaljenih rečeničnih konstrukcija, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje ili višestruko tumačenje onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pregledaće ga najpre sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni one nepravilnosti, greške i odstupanja od osnovnog dokumenta koje su pri prvoj kontroli, eventualno, ostala neuočena. Tako doteran prevod ulazi u postupak overe, kada će biti vrlo pažljivo i sistematično upoređen sa originalnim dokumentom, koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač Vrčin ima obavezu da, pre nego što zvanično overi dotični prevod, utvrdi njegovu apsolutnu podudarnost sa tekstom izvornika, ne samo u pogledu sadržaja, već i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza. Jedino u tom slučaju može da legalizuje dokument na novom jeziku, pa će, ako su svi pomenuti uslovi ispunjeni, na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i na taj način dati garanciju da konkretni dokument može da se koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju, jer je, sa stanovišta zakona, isto što i bilo koji drugi original.

Prevodioci i sudski tumači Vrčin poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa sledećim jezicima

Stručni tim Akademije Oxford čine vrhunski poznavaoci više od 40 jezika koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u mnogim drugim delovima sveta. Prevodioci i sudski tumači Vrčin su, dakle, potpuno osposobljeni za prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata na novi jezik. Za to su stekli sve predviđene kvalifikacije i sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i, takođe, od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi od naših stručnjaka su upravo izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, bez ikakve sumnje, poboljšava kvalitet pruženih usluga, a klijentima garantuje da će u našem prevodilačkom centru dobiti maksimalno profesionalno ispunjenje svih zahteva. Prevodioci i sudski tumači Vrčin izuzetno dobro poznaju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika u okviru kojih rade i u prevođenju ih se striktno pridržavaju. Budući da njihov posao, osim prebacivanja teksta konkretnog dokumenta na ciljani jezik, obuhvata i overu prevoda na zakonom definisan način, oni vrlo dobro poznaju i sve aktuelne propise i regulative, kao, uostalom, i stručnu pravnu terminologiju koja je zastupljena u materijalima ovakvog tipa. Blagodareći izuzetnoj stručnosti, bogatom profesionalnom iskustvu i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Vrčin klijentima mogu da omoguće da na jednom mestu, u dogovoreno vreme i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju i prevod i overu svojih službenih spisa i da, nakon takve stručne obrade, odmah mogu da dokumenta koriste u praksi.

Kao što smo već napomenuli, sadržaji zvaničnih materijala mogu u našem centru da budu prevedeni na više od 40 jezika za koje su naši prevodioci kvalifikovani. U ovu grupu, osim srpskog, spadaju i ostali slovenski jezici, kao što su, recimo, ruski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, ali i bugarski, makedonski, hrvatski, slovenački i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Vrčin kvalifikovani je i za rad sa, uvek traženim i u svim delatnostima zastupljenim, jezicima, kao što su engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, ali i italijanski, arapski, grčki, turski, kineski, japanski, holandski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, poput, recimo, švedskog, danskog, finskog i norveškog. Vrlo često za svoje klijente radimo i prevode zvaničnih materijala u okviru mađarskog, rumunskog i albanskog jezika, a ovaj posao možemo da obavimo i u domenu onih koji se ne nude baš često u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primer, jezici poput persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog. U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa latinskim jezikom koji je, iako se zvanično tretira kao mrtav, budući da se nigde ne govori, i danas prisutan u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Želeći da izađemo u susret zahtevima potencijalnih klijenata sa govornim poteškoćama ili smanjenim slušnim sposobnostima, u svoju stručnu ekipu uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim osobama ponuditi svu potrebnu pomoć za obavljanje poslova prevoda i overe zvaničnih materijala.

Kako Akademija Oxford kontinuirano radi na osavremenjivanju svoje ponude i prilagođavanju usluga koje nude naši stručnjaci zahtevima savremenog tržišta, u redovne poslove koje obavljamo uvrstili smo i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Vrčin sposoban je, zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, informisanosti, organizacionim sposobnostima, iskustvu, kao i velikom broju različitih interesovanja i afiniteta, da tekst jednog dokumenta izvorno izdatog na nekom stranom jeziku odmah, u jednom potezu, prebaci na drugi traženi strani jezik. Da bi prednost ovakve metode rada bila jasna, reći ćemo da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, to jest, da se tekst zvaničnog dokumenta prvo prebacuje sa izvornog jezika na srpski, pa tek u drugoj fazi sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način posao traje duže, a cena ove usluge će biti viša, s obzirom na to da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti, dok se u našem prevodilačkom centru sve obavlja efikasno, direktno, ali maksimalno profesionalno i kvalitetno, te nas klijenti vrlo često angažuju za prevodilačke usluge ovakvog tipa.

Prevodioci i sudski tumači Vrčin svaki posao koji im je poveren završavaju za vrlo kratko vreme, no, ukoliko klijent iz nekog razloga ne može da prihvati termine koje nudimo, spremni smo da uradimo i takozvani „hitan prevod” materijala, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što se korisniku tada nudi mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Vrčin će, svakako, učiniti sve što je u njihovoj moći da postavljene rokove ispoštuju i do termina koji je klijent odredio vrlo precizno i kvalitetno privredu dotični material. Ipak, pošto tada rade u znatno težim okolnostima nego inače i pod vrlo velikim pritiskom, cena ove prevodilačke usluge biće viša od redovne, pošto se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost”, čiji iznos zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Vrčin završe prevod datog materijala.

Inače, cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana i uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Vrčin pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard primenjuje se kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih spisa, uprkos činjenici da jedna strana, u tom slučaju, sadrži znatno kraći tekst od navedenog.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Vrčin?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sva zvanična dokumenta i javne isprave, bez obzira na kompleksnost njihovih sadržaja ili oblast na koju se odnose, mogu biti prebačena na traženi jezik i overena pečatom ovlašćenog stručnjaka.

Prevodioci i sudski tumači Vrčin, tako, vrlo često imaju zadatak da obrade različita poslovna dokumenta, to jest, materijale koji se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i, uopšte, u biznisu na međunarodnom nivou. Iz ove oblasti prevode i overavaju statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne facture, bilansa stanja, revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB) i sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, kupoprodajni ugovori, zatim ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha, svih tipova poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i mnogih drugih sličnih materijala. Prevodilac i sudski tumač Vrčin može da prevede i overi i kompletnu tendersku dokumentaciju, to jest, spise koji se traže radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender. Tu, između ostalog, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale vezane za oblast nauke, tehnike ili građevine, pa prevodioci i sudski tumači Vrčin prevode i overavaju naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Pored različitih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Vrčin prevodi i overava i ostala pravna akta, to jest, dokumenta potrebna za vođenje sudskih procesa na međunarodnom nivou i obavljanje drugih pravnih poslova koji obuhvataju više država. U ovu grupu materijala možemo, na primer, da svrstamo sve vrste pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, kao i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Vrčin najčešće rade sa ličnom kartom, pasošem, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, kao i sa uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom) i radnom dozvolom. Pored toga, naši stručnjaci mogu da profesionalno obrade i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedna osobe.

S obzirom na to da u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge van granica svoje države ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo raznovrsna dokumenta iz oblasti farmacije i medicine, pa najčešće radimo sa lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, kao i sa raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da konkurišete za posao u nekoj stranoj zemlji ili da se, pak, u inostranstvu školujete i usavršavate, moraćete nadležnoj službi da predate kvalitetno prevedene i regularno overene službene spise koji se tiču obrazovanja, a kojima možete da potvrdite nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Iz ove sfere za vas će prevodioci i sudski tumači Vrčin u potpunosti obraditi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocean, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U slučaju da želite da u inostranstvu podnesete odgovarajući zahtev ili ostvarite neka lična prava, biće vam potrebne različite potvrde i uverenja, koja morate prevesti na traženi jezik i zvanično overiti. Sve ove usluge možete, naravno, dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde će prevodioci i sudski tumači Vrčin za vas uraditi punu obradu potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, one o neosuđivanosti, o mestu boravka i, naročito često tražene i u svim državama popularne, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se, zapravo, ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Sva dokumenta koja nam dostavite na prevod i overu biće potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste zloupotrebe, budući da su prevodioci i sudski tumači Vrčin, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će u svakoj situaciji delovati prema važećim zakonima i propisima i na adekvatan način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, dakle, maksimalno poštovati vašu privatnost, podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju tretirati kao najstrože čuvane poslovne tajne, a vama obezbediti apsolutnu diskreciju i sigurnost koja vam je potrebna, tako da ćete, ako odlučite da za obradu svojih materijala angažujete naše stručnjake, dobiti zaista vrhunsku uslugu i svu bezbednost koje se traži prilikom rada sa službenim spisima.

Koje još stručne usluge možete dobiti od prevodilaca i sudskih tumača Vrčin?

Kako je kompletna obrada zvaničnih materijala najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, prevodioci i sudski tumači Vrčin najčešće, upravo, i bivaju angažovani za poslove ovakve vrste, jer korisnici na taj način, na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po povoljnoj ceni, dobijaju i prevod i overu svojih zvaničnih spisa i, nakon obrade, mogu odmah da ih upotrebljavaju u praksi. Ipak, naši stručnjaci će u svakoj situaciji nastojati da ispune i druge zahteve svojih klijenata, pa će, tako, prihvatiti i da samo legalizuju materijal koji na traženi jezik nije preveden u našem centru, već je taj posao poveren nekom stručnjaku koji nije član prevodilačkog tima Akademije Oxford. Tada, takođe, u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru i na samom početku vaš prevod vrlo pažljivo upoređujemo sa originalnim dokumentom, koji nam, u tu svrhu, isto morate staviti na raspolaganje. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač Vrčin mora da, pre nego što zvanično overi material na novom jeziku, utvrdi potpunu podudarnost prevoda i originala, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak se ne sprovodi samo kod prevoda koje nisu uradili naši stručnjaci, jer želimo da proverimo njihov kvalitet, već se on na isti način primenjuje kod svih prevedenih spisa za koje se traži zvanična legalizacija. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Vrčin utvrdi da su ispunjeni svi pomenuti uslovi, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti korišćenje ovog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju, budući da je potvrđeno njegovo apsolutno poklapanje sa tekstom izvornika.

Ako se, pak, ustanovi da prevod koji ste nam dostavili sadrži neke greške, neregularnosti ili odstupanja od osnovnog spisa, neće moći da bude zvanično legalizovan, te će, najverovatnije, prevodioci i sudski tumači Vrčin predložiti da naši lektori i korektori, izuzetni jezički poznavaoci, urade redakturu spornog teksta i na taj način ga dovedu u formu pogodnu za overu. Oni će najpre da urade detaljnu jezičku analizu i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima da izjednače ova dva dokumenta, da izdvoje i isprave sve eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i, najzad, da provere prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, tu da sprovedu neke korekcije, s obzirom na to da kod ovih reči ne sme biti bilo kakve dvosmislenosti ili mogućnosti za višestruka tumačenja, već one moraju biti sasvim precizne i jednoznačne. Nakon ovakve stručne intervencije, dobićete materijal na jeziku koji vam je potreban i odmah, nakon overe, moći ćete da ga koristite u praksi, a bićete pošteđeni većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala.

Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju

Da bi prevodioci i sudski tumači Vrčin u potpunosti obradili vaša dokumenta, to jest, da bi ih, nakon prebacivanja na traženi jezik, i overili na zakonom predviđen način, neophodno je da nam na uvid dostavite originalne materijale ili, maker, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neko od predstavništava Akademije Oxford u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko drugih bitnih detalja naše buduće saradnje. Ako vam tako više odgovara, spise možete na našu adresu poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave na području glavnog grada. Jedino ukoliko vam je potreban „hitan prevod”, dokumenta možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da je ovo najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne samo da gubimo ni malo dragocenog vremena, ako želimo da u predviđenom roku ostvarimo vaše zahteve. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Vrčin mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe i na taj način sprovede kompletnu obradu.

Kada se dokumenta prevedu i zvanično overe, zajedno sa originalima, će vam biti vraćena, a možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Ovu uslugu izvršiće Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškovi slanja materijala biće obračunati prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke i to sasvim nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su u datoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Vrčin mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našim poslovnicama u Beogradu.

Još neki važni podaci o overi zvanične dokumentacije

Osim legalizacije prevedenih spisa koju vrše ovlašćeni sudski tumači, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javni isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Predviđeno je da dokumenta overena Apostille-om mogu, bez ikakvih ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati ili legalizovati.

Postupak apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu specifičan je, pre svega, po tome što se ne vrši na isti način kod svih zvaničnih materijala, pa tako, recimo, ima spisa kod kojih je potrebno da prvo ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevede na traženi jezik i uredi overu svojim jedinstvenim pečatom, a zatim se vrši postupak apostiliranja. S druge strane, postoje materijali kod kojih je proces obrade upravo obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille-om, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Postupak apostiliranja ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a takođe nije ni predviđen za sve tipove zvaničnih materijala, te se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Apostille pečat ima oblik štambilja, u koga je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci, tako da se ponekad zahteva da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na novi jezik. Najčešće je dovoljno Apostille-om overiti samo prevedeni dokument, no, ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original, kako bi dotični materijal postao pravno validan.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu. Kako prevodioci i sudski tumači Vrčin nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da poznaju sve pojedinosti tog postupka u vezi sa svakim konkretnim dokumentom. Zbog toga će vam o apostiliranju dati samo bazični informacije i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svim detaljima sami raspitati. Vrlo je bitno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku precizno navedete koji dokument želite da overite Apostille-om, kao i zašto su vam tačno potrebni dotični overeni prevodi, jer ćete na taj način osigurati dobijanje relevantnih i upotrebljivih informacija. Ako se ustanovi da je za vaš materijal predviđena Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sva potrebna baveštenja u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 osnovna suda na području Beograda, no, najbolje će biti da ove informacije potražite u Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za teritoriju opštine Grocka, na kojoj se nalazi naselje Vrčin. Pomenuti sud lociran je na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada smešten je i Viši sud, gde takođe možete dobiti obaveštenja u vezi sa Apostille-om i to u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, funkcioniše i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko želite bilo šta da nas pitate, a odnosi se na postupak obrade zvaničnih materijala ili način rada naših stručnjaka, nemojte se ustručavati da nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili da, pak, lično dođete u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu i tamo na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim službenikom. U svakom slučaju ćemo se truditi da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.


Kategorije prevoda za Vrčin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vrčin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vrčin

Spisak sudskih tumača za grad VrčinSudski tumači za grad VrčinSpisak sudskih tumača za grad Vrčin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrčin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VrčinSudski tumači za grad VrčinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrčin

Sudski tumači i prevodioci u Vrčinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!