Sudski tumači i prevodioci Ćićevac

U centralnoj Srbiji, u severoistočnom delu Rasinskog upravnog okruga nalazi se gradsko naselje Ćićevac, koje predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Ovo područje leži na desnoj obali Velike Morave i graniči se sa opštinama Paraćin, Ražanj, Varvarin i Kruševac. Pored Ćićevca, u sastav opštine ulaze i naselja Stalać, Pojate, Trubarevo, Pločnik, Mrzenica, Mojsinje, Lučina i Braljina. Preko ove teritorije prolazi auto - put i železnička pruga Beograd - Niš, kao i magistralni put Pojate - Kraljevo.

Ćićevac se ubraja u veoma stara naselja, a nazvan je po plemenu Ćićeni, koje je nekada ovde živelo i bavilo se stočarstvom. Kada su Turci osvojili Kruševac polovinom 15. veka, ista sudbina zadesila je i Ćićevac, koji će biti prvi put oslobođen u Prvom srpskom ustanku 1806. godine. No, nakon propasti Karađorđeve države, područje od Stalaća do Paraćina pripalo je Niškom pašaluku, a Hatišerifom iz 1833. godine, ćićevački kraj pripao je Srpskoj državi na čijem čelu je bio knez Miloš Obrenović i time je definitivno oslobođen turske vlasti. Lokalno stanovništvo je pretrpelo velika stradanja u Balkanskom, Prvom i Drugom svetskom ratu, a nakon oslobođenja 1944. godine, Ćićevac je pripao Ražanjaskom srezu. Sledećom administrativnom podelom, izvršenom 1957., Ćićevac postaje centar opštine, kojoj je pripadalo još 9 naseljenih mesta.

Danas u ovom gradskom naselju živi više od 4 hiljade ljudi, a cela opština ima preko 9 hiljada stanovnika. Prema statističkim podacima zaposlenih ima više od 2 hiljade, a najzastupljenije privredne grane su prerađivačka industrija, industrija građevinskog materijala, ugostiteljstvo, trgovina, poljoprivreda i saobraćaj. Na teritoriji opštine Ćićevac registrovano je 85 preduzeća i 95 preduzetnika.Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole - u Ćićevcu i Stalaću, sa isturenim odeljenjima, a u gradu postoji i dečji vrtić i izdvojeno odeljenje Ekonomsko - trgovinske škole iz Kruševca. U Ćićevcu još od 1971. godine radi Centar za kulturu, u okviru koga su i gradska biblioteka i bioskop. Svakog leta organizuju se 4 tradicionalne kulturne manifestacije - slikarska kolonija „Tabor“, „Morava nas voda od´ranila“, „Pod krilima Arhangela“ i „Vladanovi dani“. Kulturno - umetničko društvo „Moravac“ iz Ćićevca, takođe, sa uspehom radi već dugi niz godina, a u holu Centra za kulturu gotovo preko cele godine priređuju se razne izložbe.

U turističkom smislu, u ovom delu Srbije posebno su primamljive Mojsinjsko - poslonske planine, na kojima je smešteno 70 srednjevekovnih crkava, koje se popularno nazivaju „Mojsinjska Sveta gora“. Posetiocima je, takođe, zanimljiva i Kula Todora od Stalaća.

Budući da Akademija Oxford nastoji da svoje usluge učini dostupnim svim stanovnicima naše zemlje, bez obzira na to u kom mestu žive, i žiteljima Ćićevca i okolnih naselja omogućila je korišćenja kvalitetnih i povoljnih usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Ćićevac. Oni prevode i overavaju sva zvanična dokumenta i javne isprave, u okviru više od 40 svetskih jezika i po najboljim uslovima u finansijskom pogledu. U našoj instituciji svi koji su za to zaineteresovani mogu pohađati kurseve stanih jezika, obuku za rad na računarima, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, ali i profesionalno se osposobiti, to jest, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Ćićevac?

Svi članovi prevodilačkog centra Akademije Oxford su visoko obrazovane osobe, diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako u velikoj meri doprinosi kvalitetu njihovog prevođenja. Da bi obavljali ovaj nimalo lak i odgovoran posao, stekli su i odgovarajuću licencu odobrenu od strane nadležnih državnih organa, a u tu svrhu su morali dobro da se upoznaju i sa svim aktuelnim propisima i regulativama vezanim za obradu zvanične dokumentacije. Pored toga, perfektno vladaju i stručnom pravnom terminologijom, te zaista predstavljaju pravi izbor kada je u pitanju prevod i overa službenih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Ćićevac su stručnjaci sa velikim iskustvom i dugogodišnjom praksom u poslovima obrade zvanične dokumentacije, te možete biti sigurni da će oba segmenta njihovog delovanja, to jest, i prevod i obrada, biti obavljeni maksimalno profesionalno i na vrhunskom nivou kvaliteta. Sam čin prevođenja tekstualnih sadržaja službenih materijala je veoma odgovoran i zahtevan posao, pošto se ovde ništa ne sme raditi otprilike ni provizorno, već sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na traženi jezik, što posebno važi za stručne izraze i termine. Pored toga, pazi se i na pravopisna i gramatička pravila, kao i na stil izrade ovakvih pisanih materijala i, uopšte, duh ciljanog jezika. Gotov prevod će najpre prekontrolisati i korigovati sami prevodioci, a potom i lektori, koji će ispraviti i greške koje su do tada, eventualno, ostale neprimećene. Sada prevod preuzima sudski tumač koji vrši detaljno poređenje dobijenog dokumenta sa njegovim originalom, kako bi se uverio da se oni u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno podudaraju. Ako je to stvarno tako, prevodilac i sudski tumač Ćićevac overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Tada ovaj materijal postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može se, jednako kao i svaki original, koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Koje jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Ćićevac?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, kako u okviru srpskog, tako i ostalih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, makedonskog, bugarskog, hrvatskog, slovenačkog, bosanskog, češkog, poljskog i slovačkog. Prevodimo, svakako, i sa i na najtraženije i najpopularnije jezike, poput engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, španskog, grčkog, italijanskog, turskog i arapskog. Prevodilac i sudski tumač Ćićevac kvalifikovan je i za rad sa holandskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe: švedskim, norveškim, finskim i danskim. Možemo da ponudimo i prevod koji na jednoj strani uključuje kineski, japanski ili latinski, ali i neki od jezika koji su u ponudi u malom broju ostalih prevodilačkih centara, kao što su korejski, pakistanski, hebrejski, romski, estonski i persijski. Uvažavajući specifične zahteve koje mogu imati potencijalni klijenti oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj stručni tim uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Osim uobičajenog prevoda sa nekog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Ćićevac ima dovoljno visoke stručne kvalifikacoje, ali i široko opšte obrazovanje, brojna interesovanja i sklonosti, da može svojim klijentima da ponudi i uslugu direktnog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Ukoliko, dakle, u naš prevodilački centar donesete materijal sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski i tražite da ga naši stručnjaci prebace na neki drugi, takođe, strani jezik, možete očekivati efikasnu i kvalitetnu uslugu, pošto će oni dotične sadržaje u jednom potezu, neposredno prebaciti sa osnovnog na ciljani jezik, a ne na način koji je obično u upotrebi u drugim institucijama iz ove branše, odnosno, sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi jezik. Jasno je da ovakvim postupkom prevodioci i sudski tumači Ćićevac u velikoj meri štede i vreme i novac svojih klijenata, budući da će kog nas opisana usluga biti jeftinija, jer u njenoj realizaciji nije učestvovalo više stručnjaka različitih profila.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Ćićevac?

U prevodilčkom centru Akademije Oxford možete dobiti kvalitetan prevod, a na istom mestu i overu bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, bili oni lični, poslovni, sudski, obrazovni ili, pak, nekog drugog tipa.

U lična dokumenta koja se prevode i overavaju možemo da ubrojimo pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), kao i radnu dozvolu i ostale pisane materijale vezane isključivo za jednu osobu.

Kako se u savremeno doba često posluje na međunarodnom nivou, često se traži overen prevod različitih dokumenata iz sfere biznisa, te prevodilac i sudski tumač Ćićevac radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, raznim vrstama poslovnih ugovora, tipa kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), te sa razičitim poslovnim odlukama, finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, bilansima uspeha, godišnjim izveštajima i mnogim drugim dokumentima koja se koriste u poslovanju širem od teritorije jedne države. Budući da se savremeni biznis praktično ne može zamisliti bez brojnih tendera, mi prevodimo i ovarevamo sva dokumenta potrebna za učešće na nekom takvom javnom prikupljanju ponuda. To su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Ćićevac osposobljeni su da na odgovarajući način obrade i sve pisane materijale potrebne za pravne i sudske poslove koji se vode na međunarodnom nivou. To su, između ostalog, sve sudske odluke, rešenja i presude, poput, na primer, presude o razvodu braka, ali i saglasnost o zastupanju, razni pravilnici, izveštaji, ovlašćenja punomoćja, pravno zasnovani sporazumi (ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični), te sertifikati, licence, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, različite izjave pojedinaca, kao što je, recimo, naslednička , ali i mnoge druge i sva ostala dokumenta ovog tipa. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Ćićevac uradiće kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Ako radite u domenu nauke, tehnike ili građevine, možete nam se obratiti za prevod i overu bilo kog pisanog materijala iz pomenutih oblasti, a najčešće obrađujemo naučne i tehničke patente, građevinske dozvole, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Kako se u današnje vreme mnogi leče uvoznim preparatima i lekovima ili u tu svrhu koriste lekarske prakse stranih država, prevodioci i sudski tumači Ćićevac često imaju posla sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i svim ostalim dokumentaima iz oblasti farmacije ili medicine.

Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji traži se overen prevod različitih dokumenata iz sfere obrazovanja, kao što je diploma i dodaci diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, a uz to i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnogi drugi službeni materijali kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili se tiču nekih od ustanova obrazovnog sistema.

U različitim situacijama, za obavljanje nekih administrativnih poslova, potrebno je nadležnoj službi podneti overene prevode različitih potvrda i uverenja, pa prevodilac i sudski tumač Ćićevac može, na vaš zahtev, u tom smislu da obradi potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće sklopiti brak u inostranstvu.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Ćićevac su, pre imenovanja, prošli odgovarajuće provere podobnosti i položili predviđenu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njom su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema aktuelnim propisima i, iznad svega, poštovati privatnost svojih klijenata, te se adekvatno odnositi prema svim dokumentima koja im se poveravaju na obradu. To praktično znači da će u našem prevodilačkom centru svi vaši službeni materijali biti zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a podaci sadržani u njima tretirani kao poslovna tajna. Angažovanjem naših stručnjaka, dobićete, dakle, mogućnost da u dogovorenom roku, na istom mestu, uradite kompletnu obradu svojih dokumenata, uz maksimalnu diskreciju i po veoma povoljnim uslovima u finansijskom pogledu.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Ćićevac?

Kompletna obrada dokumenata je zaista ono za šta nam se klijenti najčešće obraćaju, budući da na taj način najbrže i najlakše dobiju overeni prevod svojih službenih materijala, bez lutanja od službe do službe i nepotrebnih komplikacija. No, ponekad se od nas traži da uradimo samo overu prevoda koji nije izašao iz našeg prevodilačkog centra, već ga je izradio neki drugi stručnjak. Svakako da ćemo prihvatiti i ovakav posao, ali smo i u takvoj situaciji u obavezi da sledimo proces overe koji je određen zakonom, te da izvršimo detaljnu kontrolu i poređenje prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom. Ovo, naravno, ne činimo zbog toga što smatramo da su samo prevodi koje urade naši stručnjaci korektni i tačni, već je to, jednostavno, procedura koji smo dužni da sprovodimo, jer drugačije nije moguće utvrditi da li dokument na novom jeziku može da se u pravnom prometu koristi umesto svoje izvorne verzije. Ukoliko, se, dakle, vaš prevod u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa originalom, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača i podoban za dalju upotrebu u praksi.

Ako se, pak, utvrdi da nešto u njemu nije urađeno kako treba ili postoje izvesna nepodudaranja sa originalom, overa neće moći da se izvrši. Tada možemo da vam ponudimo rešenje u vidu stručne redakture prevoda, koju će uraditi naši lektori i korektori, vrhunski profesionalci kada je u pitanju ovakav posao. Nakon što pregledau prevod i original, izdvojiće, a zatim i ispraviti, sve gramatičke, pravopisne, jezičke i stilske greške, uskladiti potpuno prevod sa tekstom izvornika i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Doteraće u njemu i najsitnije detalje i dati vam dokument na traženom jeziku urađen prema svim pravilima koja propisuje obrada zvaničnih materijala, koji ćete odmah nakon overe moći, bez smetnji, da koristite u praksi.

Ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje prevodilac i sudski tumač Ćićevac nudi za završetak posla, možete tražiti „hitan prevod“ dokumenata, koji će biti urađen u vremenskom periodu koji sami odredite. Svi naši stručnjaci će se maksimalno angažovati da ispune vaše zahteve, ali će, uprkos brzini, kvalitet njihovog rada ostati na zavidnom nivou. S obzirom na izmenjene okolnosti, „hitan prevod“ će se drugačije i tarifirati, pošto se tada, uz osnovnu cenu, plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od količine obrađenog materijala, kao i od dužine roka koji je klijent odredio za kompletnu obradu.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo, među kojima, svakako, moraju biti i originali ili, barem, njihove regularno overene fotokopije, možete lično doneti u našu poslovnicu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve detalje naše buduće saradnje. Ako vam to ne odgovara, možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, koja je aktivna u vašem mestu. Jedino u slučaju „hitnog prevoda“ dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata na naš mejl, pošto je za ovu uslugu potrebno sve uraditi za kratko vreme, a to je zaista najbrži način dostave. Međutim, napominjemo da ste i tada obavezni da nam naknadno na predviđene načine donesete ili pošaljete i originale, poštujući rok koji ste sami odredili, jer u suprotnom, prevodi vaših dokumenata neće moći da budu overeni.

Kada se materijali kompetno obrade, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu. Možete ih, takođe, lično podići u našoj filijali ili navesti adresu na koju želite da vam budu poslati, posredstvom kurirske službe koju obično angažujemo ili preporučeno preko Pošte Srbije. Ovu uslugu ćete dodatno platiti, nezavisno od cena prevoda i overe, a prema važećem cenovniku firme koja vam dokumenta dostavlja.

Cenovnik svih naših usluga dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava odgovarajući popust. Na osnovu prevodilačkog standarda, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda predstavlja tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta.

Dodatne informacije o overi službenih materijala

Oko stotinak svetskih država je 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, te je nakon toga uvedena overa takozvanim Apostille pečatom. Ova vrsta overe nikada ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Osim toga, postoje službeni materijali za koje nije predviđeno apostiliranje, kao što su administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Apostille pečat je izrađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, upisuju traženi podaci. Zato ima dokumenata kod kojih se zahteva da se, prilikom ove overe, i sadržaj samog pečata prevede na traženi jezik. Osim toga, ponekad je dovoljno apostilirati samo prevod, ali ima slučajeva kada se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

U našoj zemlji su za Apostille overu zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Ako je za vaš materijal potrebno apostiliranje, pored odgovarajućeg zahteva, nadležnoj sudskoj službi podnosite original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Iako prevodioci i sudski tumači Ćićevac nemaju profesionalnu obavezu da do detalja poznaju postupak Apostille overe, oni će vam svakako saopštiti sve informacije koje su im o tome dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu raspitati. Vrlo je važno da sve podatke pribavite na vreme, kako biste na pravi način organizovali proces overe svojih službenih materijala i na vreme, bez komplikacija, završili posao.

Koga i gde u Ćićevcu pitati za apostiliranje dokumenata?

Za područja opština Varvarin i Ćićevac, kao i za grad Kruševac, zadužen je Osnovi sud u Kruševcu, te se u nadležnoj službi ove pravosudne institucije možete o svemu raspitati. Adresa suda je Trg Kosovskih Junaka 3, a broj telefona 037-413-600.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili sa procesom obrade zvanične dokumentacije ukoliko nam se obratite mejlom, telefonom ili lično dođete u poslovnicu. Ako bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Ćićevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ćićevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ćićevac

Spisak sudskih tumača za grad ĆićevacSudski tumači za grad ĆićevacSpisak sudskih tumača za grad Ćićevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ćićevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ĆićevacSudski tumači za grad ĆićevacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ćićevac

Sudski tumači i prevodioci u Ćićevcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!