Sudski tumači i prevodioci Doljevac

U jugoistočnoj Srbiji, u Nišavskom upravnom okrugu, nalazi se naselje Doljevac, kao administrativno, privredno i kulturno sedište istoimene opštine. Pomenuto područje leži na severu Leskovačke kotline i obuhvata južne, zapadne i severne obronke planine Selečevice, a pored samog Doljevca obuhvata još 15 naselja: Belotinac, Perutina, Pukovac, Klisura, Rusna, Knežica, Ćurlina, Kočane, Čapljinac, Malošište, Čečina, Mekiš, Šainovac, Orljane i Šarlinac. Opština se graniči sa Žitorađom, Leskovcem, Gađžinim Hanom, Merošinom i niškom opštinom Palilula. Kroz ovo područje prolazi auto - put Beograd - Niš, a Doljevac predstavlja i svojevrsnu raskrsnicu drumskih i železničkih puteva koji vode od Niša prema Kosovu i Metohiji i dalje ka Skoplju. U naselju Doljevac živi više od hiljadu ljudi, a na celom opštinskom području ima preko 19 hiljada stanovnika.

Osnovna grana privrede je poljoprivreda, posebno ratarstvo, ali radno sposobno stanovništvo obavlja i raznovrsne poslove u industriji, zanatstvu i trgovini. Kako je ovo područje pogodno za uzgoj lekovitih biljaka, zahvaljujući kvalitetnom zemljištu, moguće bi bilo razviti i proizvodnju zdrave hrane i čajeva. Uprkos tome, opština Doljevac spada u grupu najmanje razvijenih na teritoriji Republike Srbije, a i stopa nezaposlenosti je prilično visoka u odnosu na broj stanovnika. U mestu postoji osnovna i srednja Ekonomska škola, koja predstavlja izdvojeno odeljenje iste škole u Nišu, u kojoj se obrazuju budući finansijski admanistratori i ekonomski tehničari

Opština Doljevac je pogodna za razvoj ribolovnog turizma, budući da preko njene teritorije protiču reke Južna Morava, Toplica i Pusta Reka. Osim toga, ovde žive brojne vrste fazana, prepelica i sitne divljači, a sa desne strane Južne Morave, na padinama planine Seličevice, nalazi se Koprijan, srednjevekovno utvrđenje, koje je, po nalogu cara Lazara, 1372. godine podigao vlastelin Nenad, da bi Srbiju zaštitio od prodora Turaka. Danas je od grada sačuvan samo severni i istočni bedem sa kulama, iako je ovaj istorijski spomenik stavljen pod zaštitu države i ima status opštenarodnog kulturnog dobra.Ovo leto bi Doljevac trebalo da dočeka sa novim akva - parkom, koji će biti jedini te vrste u nišavskom okrugu. To bi, svakako, trebalo da u mnogome doprinese razvoju mesta, ali i da omogući meštanima da dođu do posla.

Budući da Akademija Oxford želi da usluge svojih stručnjaka učini dostupnim svim žiteljima naše zemlje, bez obzira u kom mestu žive, u sastavu ove institucije rade i prevodioci i sudski tumači Doljevac, koji se bave obradom svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Mogu vam prevesti službene materijale na neki od 40 jezika za koje su kvalifikovani, a nakon toga sprovesti postupak overe koji je definisan zakonom. Tako ćete, dakle, na jednom mestu, u razumno kratkom roku i po povoljnoj ceni dobiti novi dokument na traženom jeziku, koji ćete odmah moći da koristite u praksi. Pored pomenutih usluga, Akademija Oxford organizuje i programe za učenje i profesionalno osposobljavanje, kao što su kuresevi stranih jezika, nakon kojih će uspešni polaznici dobiti međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, te obuka za rad na računarima, pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoj školi, gimnaziji, kao i u višoj školi ili na fakultetu, ali i prekvalifikacija ili dokvalifikacija za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što bi, svakako, mnogim žiteljima Doljevca i okolnih naselja olakšalo pronalaženje adekvatnog posla.

Koja sve dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Doljevac?

S obzirom na to da su svi članovi našeg stručnog tima visoko obrazovane osobe i da savršeno vladaju svojim radnim jezicima, čiji su često i izvorni govornici, kvalitet njihovog rada zaista ne treba dovoditi u pitanje. Tome u prilog govori i činjenica da im se klijenti, nakon prve uspešne saradnje, uvek i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za ovakvom vrstom profesionalnih usluga. Prevodioci i sudski tumači Doljevac imaju veliko praktično iskustvo, diplome odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, kao i licence odobrene od strane nadležnih organa Republike Srbije. Kako bi na legalan način mogli da overe službene materijale, dobro su upoznati i sa svim aktuelnim propisima, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u dokumentima koja obrađuju.

Blagodareći najvišim profesionalnim kvalifikacijama, kao i dugogodišnjem iskustvu u radu sa zvaničnim spisima, prevodioci i sudski tumači Doljevac će prihvatiti da prevedu i overe bilo koju vrstu službenih materijala, bez obzira na njihovu složenost i buduću namenu.

Kako se danas mnogi ljudi školuju, usavršavaju ili pokušavaju da pronađu posao u inostranstvu, prevodilac i sudski tumač Doljevac često dobija zahteve da u domenu svoje profesije obradi diplomu i sve dodatke diplomi, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, a uz to i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i ostale zvanične materijale koji se odnose na nivo obrazovanja pojedinca ili na neku od obrazovnih institucija.

Osim pisanih materijala iz oblasti nauke, tehnike i građevine, poput, na primer, građevinskih projekata, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i naučnih i tehničkih patenata, prevodilac i sudski tumač Doljevac može da prevede i overi i kompletnu tendersku dokumentaciju, u koju spadaju predmeri, obrasci, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, opšti uslovi i uputstva za ponuđače. U našem prevodilačkom centru možete dobiti regularno overene prevode i svih ostalih pisanih materijala, potrebnih za biznis transakcije i uopšte poslovanje na međunarodnom nivou. Ovde, između ostalog, spadaju finansijski izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), ali i bilansi uspeha i stanja, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, ali i svi tipovi poslovnih ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi.

Pravni poslovi koji se obavljaju na teritorijama više država podrazumevaju korektan prevod, kao i zvaničnu overu različitih materijala, poput, na primer, sudskih presuda, odluka i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka), zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak, te mnogih vrsta ovlašćenja,licenci, punomoćja,sertifikata, izveštaja i pravilnika, ali i pravno utemeljenih sporazuma (ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih). Sva pomenuta dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Doljevac, a na zahtev klijenata, uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Lična dokumenta za čiju obradu se možete obratiti našim stručnjacima obuhvataju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu).

U mnogim situacijama je, radi potvrđivanja ili sticanja nekih prava, potrebno nadležnoj službi podneti overene prevode različitih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, te tako prevodilac i sudski tumač Doljevac radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, raznim vrstama izjava pojedinaca (kao što je,recimo, naslednička), kao i sa potvrdom o redovnim primanjima, saglasnošću za zastupanje, potvrdom o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja je uvek potrebna kada neka osoba sklapa brak u stranoj zemlji.

Sa posebnom obazrivošću prevodilac i sudski tumač Doljevac pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, imajući u vidu da je klijenti uglavnom traže u cilju lečenja u inostranstvu ili tretmana uvoznim preparatima i lekovima. Ovde, pored ostalog, spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Prednost korišćenja usluga koji mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Doljevac ogleda se u tome što ćete kod nas, osim preciznog i kvalitetnog prevoda i overe prema svim zakonskim regulativama, dobiti i maksimalno uvažavanje svih vaših potreba i zahteva, kao i zagarantovanu bezbednost vaših dokumenata i, naravno, podataka koji se u njima nalaze. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Doljevac, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre zvaničnog imenovanja, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima kojom su se obavezali da će svoj posao obavljati poštujući sve važeće propise i na adekvatan način se odnositi prema materijalima koji im se poveravaju, odnosno da će ih bezuslovno zaštititi od bilo kakve nepoželjne upotrebe.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Doljevac?

U našem prevodilačkom centru sadržaji vaših dokumenata mogu da se, naravno, prebace na srpski, ali i na više od 40 ostalih svetskih jezika, među kojima su, kako se i da očekivati, posebno često traženi engleski, ruski, francuski, nemački, španski, portugalski, italijanski i grčki, ali i jezici naših suseda: makedonski, hrvatski, bosanski, albanski, bugarski, mađarski i rumunski. Prevodilac i sudski tumač Doljevac može da uradi i prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata neki od jezika ne baš često zastupljenih u ostalim prevodilačkim centrima, kao što su, recimo, korejski, romski, pakistanski, estonski, persijski ili hebrejski, a, takođe, radi i sa turskim, arapskim, slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, jezicima iz skandinavske grupe - švedskim, finskim, norveškim i danskim, ali i sa poljskim, češkim i slovačkim jezik. Osim u domenu kineskog i japanskog, prevodioci i sudski tumači Doljevac prevode i sa ili na latinski jezik, koji je i danas zastupljen u službenim materijalima iz nekih naučnih oblasti, uprkos činjenici da se odavno nigde ne govori. U želji da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će osobama sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti usluge overe i prevoda službenih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Doljevac mogu, na zahtev klijenata, da urade prevod sa nekog stranog jezika na srpski, ili u obrnutom smeru, sa srpskog na neki drugi jezik, ali to, zapravo, i nije neka posebnost, pošto se na području naše zemlje često praktikuje rad u ovakvim jezičkim kombinacijama. Međutim, prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od retkih koji može da vam ponudi uslugu neposrednog prevoda sa jednog na drugi strani jezik. To, naime, znači da će sadržaji vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, sačinjenih na nekom od jezika koji se govori u inostranstvu, biti, u skladu sa vašim potrebama i željama, prebačeni na neki drugi strani jezik, koji tražite, i to direktno, bez prevođenja na srpski jezik u međuvremenu, što je, inače, uobičajena praksa u mnogim drugim institucijama koje se bave ovim poslovima. Ovakvim načinom rada, prevodilac i sudski tumač Doljevac omogućava svojim klijentima da brže, ali i po znatno nižoj ceni dođu do finalnog oblika svojih dokumenata, a sve to može da učini pre svega zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti i profesionalnom znanju, ali i na osnovu širokog opšteg obrazovanja i različitih interesovanja i sklonosti.

Šta još za vas može da učini prevodilac i sudski tumač Doljevac?

Jedan od osnovnih principa rada naših jezičkih stručnjaka jeste davanje razumno kratkog roka za ispunjenje zahteva klijenata, ali ponekad se dogodi da stranka ima potrebu da posao bude obavljen što je pre moguće, i nije u prilici da prihvati ponuđene rokove. U takvoj situaciji možemo da ponudimo uslugu „hitnog prevoda“ dokumenata, koja se obavlja u onom terminu koji klijent zahteva. Prevodilac i sudski tumač Doljevac i u ovoj prilici čini sve da do kraja ispoštuje dogovor i, ne umanjujući kvalitet rada, prevede i overi meterijale do utvrđenog datuma. Imajući u vidu otežane uslove delovanja, ovaj tip prevoda se naplaćuje drugačije od uobičajenog, s obzirom na to da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi kako od broja stranica koje se prevode i overavaju, tako i od dužine roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla.

Mada je za vas, kao korisnike naših usluga, najlakše i najsigurnije da prevodiocima i sudskim tumačima Doljevac poverite potpunu obradu vaših zvaničnih dokumenata, koja obuhvata i prevod i overu, ponekad se dogodi da stranke traže da uradimo samo overu materijala koje je neko drugi, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, već prebacio na ciljani jezik. Budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih klijenata, maksimalno profesionalno ćemo obaviti i ovakvu vrstu posla, ali ćemo, pre same overe, kao i u slučaju prevoda koje su uradili prevodioci i sudski tumači Doljevac, morati da detaljno uporedimo vaš dokument sa njegovim originalom. Ovo ne činimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji ste doneli, već je to, naprosto, procedura koju smo dužni da sledimo. Ako se, dakle, utvrdi da su prevedena i izvorna verzija vašeg materijala potpuno jednake, prevodilac i sudski tumač Doljevac overiće prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga, te se on nadalje može, bez ikakvih smetnji, koristiti u praksi.

Ukoliko, pak, prevodilac i sudski tumač Doljevac utvrdi da prevod koji ste doneli nije urađen onako kako nalažu rigidna pravila obrade zvanične dokumentacije, neće moći da ga overi, s obzirom na to da se pečat ovlašćenog lica sme staviti samo na onaj pisani materijal koji se u svim predviđenim aspektima poklapa sa svojim izvorom. Međutim, i u ovakvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje! Naravno da nećemo tražiti da prevodioci i sudski tumači Doljevac ponovo prevedu vaš dokument, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo sporni tekst prepustiti iskusnom oku i britkom peru lektora i korektora, naših iskusnih jezičkih stručnjaka, koji će za tili čas uraditi njegovu redakturu i tako ispraviti sve što je potrebno, a ima veze se gramatikom, pravopisom ili stilom pisanja. Oni će, takođe, uskladiti prevod sa originalom i u svim mogućim pojedinostima poboljšati njegov kvalitet, te ga na taj način adekvatno pripremiti za overu i uključivanje u međunarodni pravni promet.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Doljevac?

Obrada vaših službenih materijala počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na željeni jezik. To je odgovoran i zahtevan posao koji mora biti obavljen tačno i precizno, imajući u vidu da sve pojedinosti iz originalnog materijala treba da budu ispravno prevedene na ciljani jezik, što se posebno odnosi na stručne termine i izraze, koji, zapravo, čine osnovu nekog zvaničnog materijala. Sve treba da bude urađeno u skladu sa stilom pisanja ovog tipa dokumenata, kao i u duhu jezika na koji se prevodi. Materijal na traženom jeziku, razume se, mora biti napisan uz poštovanje svih gramatičkih i pravopisnih pravila. Urađen prevod prekontrolisaće, najpre, sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, u slučaju da je u prvoj proveri promakla neka greška. Sada sudski tumač započinje postupak overe tako što sistematično upoređuje prevod sa njegovim originalom. Reč je o tome da samo prevod koji ni u jednom propisanom detalju ne odudara od svog izvora sme biti regularno overen, pa je, upravo, ovo razlog zbog koga stalno ističemo da je za potpunu obradu vaših dokumenata i javnih isprava neophodno da nam na uvid dostavite njihove originale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u odgovarajućoj institiciji. Kada se prevod overi, on postaje validan dokument sa stanovišta prava i zakona, istog statusa koji ima i bilo koji drugi original i može se, u toj formi, predavati u sve nadležne ustanove nekog sistema.

Materijale koje želite da za vas prevedemo i overimo lično možete doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku, sa kojim ćete precizirati i sve ostale detalje naše buduće saradnje. Pored toga, imate mogućnost da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Isključivo u situaciji kada od nas tražite „hitan prevod“ dokumenata, možete nam skenirane materijale poslati elektronskom poštom, budući da je to najbrži način dostave, a u slučaju ovakve usluge svaki sekund može biti dragocen za ispunjavanje vaših zahteva. Ipak, nemojte zaboraviti da imate obavezu da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili, na opisane načine dostavite i originalna dokumenta, ako želite da njihovi prevodi budu na kraju i overeni.

Kada prevodilac i sudski tumač Doljevac kompletno obradi vaše materijale, možete ih, zajedno sa originalima, lično podići u našoj poslovnici, a možete u posebnom zahtevu navesti i adresu na koju želite da vam oni budu poslati. U tu svrhu angažovaćemo kurirsku službu sa kojom uglavnom sarađujemo ili će vam spisi biti dostavljeni preporučenom poštanskom pošiljkom. Moramo da podvučemo da troškovi slanja materijala idu na vaš račun, a plaćate ih nezavisno od cene overe i prevoda, u skladu sa važećim cenovnikom službe koja je ovu uslugu omogućila.

Sve cene usluga koje možemo da ponudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, kako propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod obrade svih pisanih materijala, pa tako i zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana uglavnom na sadrži tekst takve dužine.

Još nešto o overi službenih materijala

Neka zvanična dokumenta, osim pečatom sudskog tumača, moraju biti overena haškim Apostille pečatom, koji je uveden 1961. godine, nakon što je stotinak država potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

U našoj zemlji za apostiliranje su zaduženi osnovni sudovi, pa prevodilac i sudski tumač Doljevac nije obavezan da vam pruži sve informacije o ovom procesu, ali će vam svakako reći sve što o tome zna i uputiti vas na nadležnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu raspitati. U tu svrhu je potrebno da ovlašćenom službeniku osnovnog suda tačno kažete koji dokument želite da overite i za šta ćete ga u budućnosti koristiti, jer je to jedini način da dobijete prave informacije o Apostille overi. Poželjno je da saznate da li se za vaš konkretni dokument radi samo overa prevoda ili je potrebno apostilirati i prevod i original, kao i da li je, osim sadržaja dokumenta, predviđeno da i sam Apostille pečat bude preveden na traženi jezik.

Gde u Doljevcu pitati za Apostille?

Sve što vas o ovim pitanjima interesuje možete saznati u Osnovnom sudu u Nišu, koji je nadležan i za opštinu Doljevac. Sud se nalazi u Ulici Vožda Karađorđa 23, a broj telefona je 018-504-102.


Kategorije prevoda za Doljevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Doljevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Doljevac

Spisak sudskih tumača za grad DoljevacSudski tumači za grad DoljevacSpisak sudskih tumača za grad Doljevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Doljevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DoljevacSudski tumači za grad DoljevacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Doljevac

Sudski tumači i prevodioci u Doljevcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!