Sudski tumači i prevodioci Donji Milanovac

Donji Milanovac je gradsko naselje koje pripada opštini Majdanpek, a nalazi se u Borskom upravnom okrugu. Smešteno je na desnoj obali Dunava, u Đerdapskoj klisuri, a predstavlja i sedište Nacionalnog parka Đerdap. Područje je na jugozapadu omeđano planinom Liškovac, na istoku Porečkom rekom i planinom Veliki Greben, dok se na zapadu nalazi Majdanpek, Severni Kučaj i planina Šomrda, a na jugu Šaška reka i planina Mali Krš. Od Donjeg Milanovca do Tekije prostire se planina Miroč, najistureniji deo istočne Srbije.

Nakon Tračana, Kelta i Starih Grka, koji su u dalekoj prošlosti naseljavali ove krajeve, u 17. veku Donji Milanovac je u istorijskim izvorima ubeležen kao ribarsko seoce nedaleko od ušća reke Poreč u Dunav, i to pod imenom Banja. Ovo naselje su, međutim, uništili Turci, te se stanovnici krajem 17. veka podigli novo i to na dunavskom ostrvu Poreč, kako su ga i nazvali. Kasnije je, zbog čestih poplava, knez Miloš Obrenović naredio da se Poreč preseli na višu desnu obalu Dunava, kada se naziv naselja ponovo menja, ovog puta u Milanovac, po rano preminulom kneževom sinu, Milanu. Nakon tridesetak godina, ispod planine Rudnik je nikao Gornji Milanovac, pa mesto na Dunavu dobija odrednicu – Donji. Početkom 19. veka, varoš je imala veliko pristanište, školu, crkvu, kazneni zavod, carinu i oko 150 kuća, a mnogi meštani su bili nadaleko poznati trgovci i krmanoši. Do 1965. godine Donji Milanovac je bio opština, a osim ovog mesta, u njen sastav su ulazili Boljetin, Miroč, Golubinje, Klokočevac, Mosna i Topolnica

Uzvodno od Donjeg Milanovca nalazi se arheološko nalazište Lepenski Vir, koje pripada periodu neolita. Ovde su pronađeni ostaci kuća, kao i 54 skulpture,koje su predstavljale božanstva ljudi nastanjenih na ovom mestu.Na osnovu podataka sa popisa iz 2002. godine, u Donjem Milanovcu živi nešto malo više od tri hiljade ljudi, a zanimljivo je da u ovom mestu nema kuće starije od četrdesetak godina, kada je ono poslednji put premešteno na novu lokaciju, zbog izgradnje hidrocentrale „Đerdap“.

Sa ciljem da svakome kome je to potrebno omogućimo dobijanje overenog prevoda dokumenata, koji će uraditi stručna lica, Akademija Oxford je svoje prevodioce i sudske tumače učinila dostupnim i za žitelje Donjeg Milanovca i okolnih mesta. Pored toga, ovdašnjem stanovništvu sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i dobro osmišljenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na falultetima ili u višim i srednjim školama ili gimnazijama, ali i savremenu obuku za rad na računaru, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove III ili IV stepena stručnosti, kao i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i umešni predavači, a nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznate potvrde o nivou stečenih govornih i pisanih sposobnosti.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac?

Vrhunski jezički stručnjaci, koji su stalni deo našeg tima, imaju najviši nivo znanja jednog ili više jezika, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, sa licencom odobrenom od strane za to nadležne institucije u Republici Srbiji. Prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac su specijalizovani za rad sa zvaničnim dokumentima i javnim ispravama u okviru neverovatnog broja od 40 jezika koji se govore širom sveta. Sasvim je za očekivati da u najvećem broju slučajeva materijale prevode sa ili na srpski jezik, ali ono po čemu se izdvajaju od drugih jeste direktan prevod koji se tiče dva strana jezika. Naime, zahvaljujući afinitetima, kao i visokim profesionalnim kvalifikacijama, prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac mogu da, na zahtev stranke, prevedu dokument izvorno izdat na nekom stranom jeziku na neki drugi, takođe jezik koji nije naš, a da pomenuti sadržaj u međuvremenu uopšte ne prebacuju na srpski jezik. Prednost opisanog metoda je očigledna kada je u pitanju vreme potrebno za obavljanje posla, ali i cena same usluge.

Dakle, za bilo koji jezik da vam je potreban prevod, eksperti Akademije Oxford mogu da vam izađu u susret i za vas, na jednom mestu, u dogovorenom roku i po cenama koje su, malo je reći, pristupačne, urade prevod i overu materijala koje tražite. Osim najzastupljenijih jezika, tipa, engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog, turskog ili arapskog, prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac radi i sa gotovo svim jezicima koji se govore na tlu Evrope, a koje već nismo pomenuli. Tu su portugalski, holandski, ukrajinski, češki, grčki, poljski, slovenački, italijanski, finski, norveški, slovački, švedski, ali i jezici zemalja iz našeg neposrednog okruženja: mađarski, hrvatski, bosanski, albanski, makedonski, bugarski i rumunski. Iako definisan kao mrtav jezik, latinski se i danas može sresti u nekim oblastima, recimo, medicine, farmacije, pravosuđa i drugih nauka, tako da u našem centru možete dobiti uslugu prevoda i sa ili na ovaj jezik. Uvažavajući potrebe osoba oštećenog sluha i sa govornim smetnjama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, a prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac mogu da vam ponude i usluge, koje ćete teško dobiti na nekom drugom mestu, a tiču se prevoda u okviru hebrejskog, estonskog, romskog, korejskog, persijskog i pakistanskog jezika.

Ukoliko ste već nekom drugom poverili prevod vašeg dokumenta, a sada vam treba stručno lice koje će ga overiti, slobodno nam se obratite! Prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac prihvata i ovakav tip posla, s tim što je dužan da prethodno u potpunosti ispoštuje propisanu proceduru overe zvaničnih dokumenta, koja predviđa poređenje prevoda i originala u svim važnim aspektima. Tek pošto utvrdi da prevedeni dokument ne odstupa od originalnog, overiće ga svojim pečatom, čime on postaje zakonski važeći i ekvivalentan bilo kom originalu.

Ako smatrate da prevod koji ste doneli nije urađen kako treba ili mu i sam prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac uputi neku zamerku, lektori i korektori, takođe uvaženi članovi našeg tima, će izvršiti redakturu teksta i u njemu ispraviti sve što je potrebno.

Za naše klijente bitna informacija je i to da se u svom radu pridržavamo prevodilačkog standarda koji propisuje dužinu otkucanog teksta prevoda na jednoj stranici. Sa sve razmacima između reči, to iznosi 1800 karaktera, a primenjuje se kod prevoda bilo koje vrste tekstualnih sadržaja, pa samim tim i zvaničnih dokumenata.

Dokumenta sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac

Vođeni zahtevima naših cenjenih mušterija, sa zadovoljstvom ističemo da smo u mogućnosti da ponudimo prevod i overu bilo koje vrste pisanih dokumenata ili ličnih isprava. Osim rada sa tehničkom i građevinskom dokumentacijom, to jest izdavanja overenih prevoda deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac u okviru svoje profesije radi i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, kao i svim drugim pisanim materijalima koji se tiču medicine ili farmacije.

Overeni prevod dokumenata koja su u vezi sa obrazovanjem često se traže radi nastavka školovanja, profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, te tako prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac prihvataju da obrade potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i, naravno, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu.

Prevod i overa se traže i za sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava koje se, u cilju ostvarivanja izvesnih prava, podnose nadležnim službama. Ovde, recimo, spada potvrda o stanju na bankovnom računu, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost o zastupanju, kao i potvda o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti.

Sva sudska rešenja i presude, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka mogu biti predmet prevoda i overe, a pored toga overeni prevod se može izdati i za sva druga pravna akta, kao što su sudske odluke, zahtev za dobijanje vize, pravilnici, punomoćja, ali i izveštaji, sertifikati, dozvole za boravak, licence, kao i, na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju i slični tipovi dokumenata. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije.

Međunarodno poslovanje nameće potrebu za overenim prevodom statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih izveštaja, kao i bilansa stanja i uspeha, izvoda iz Agencije za privredne registre, naučnih i tehničkih patenata, te poreskog identifikacionog broja (PIB-a), dokumentacije za tender, poslovnih odluka, revizorskih izveštaja, svih vrsta faktura i poslovnih ugovora.

Prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac od ličnih dokumenata prevodi i overava pasoš, ličnu kartu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i sva ostala pisana dokumenta koja se tiču samo jedne osobe.

Važne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Donji Milanovac

Kako bi overeni prevod jednog dokumenta dospeo u isti rang kao i njegov original, potrebno je da se na njemu nalazi pečat licenciranog sudskog tumača, kao dokaz da je prethodno izvršena provera samog prevoda, te njegovo upoređivanje sa izvornim dokumentom, kako po pitanju sadržaja, tako i u drugim detaljima koji se odnose na stil kojim je pisan i upotrebljene termine. Kako bi overa sudskih tumača protekla bez ikakvih problema, izuzetno je važno da prevod bude kvalitetno i stručno urađen.

Upravo ovakav način rada vam nude prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac, uz apsolutnu garanciju čuvanja poslovne tajne, odnosno svih podataka koji se nalaze u vašim dokumentima. U prilog tome ide i zakletva koju su svi naši stručnjaci obavezni da polože pre stupanja na dužnost, a kojom se, između ostalog, obavezuju da će poštovati privatnost svojih klijenata i materijale sa kojima rade zaštititi od svake eventualne zloupotrebe.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac mogao da, na zakonom utvrđen način, obavi proces overe vaših dokumenata, morate nam na uvid dostaviti njihove originale ili zvanično overene kopije istih. Uobičajeni načini dostave dokumenata su putem kururske službe ili preporučene poštanske pošiljke, a možete ih i sami doneti u našu poslovnicu. U slučaju da je potrebno da overeni prevod vaših dokumenata bude urađen pre standardnog roka, možete tražiti takozvani „hitan prevod“, koji omogućava slanje skeniranih dokumenata na naš mejl, pošto je ovaj način dostave najbrži. Nemojte, ipak, zaboraviti da su za overu neophodni i originali spisa koje obrađujemo, pa nam ih obavezno naknadno dostavite na jedan od dva pomenuta načina.

Ne bi bilo loše da prilikom predaje dokumenata našem koordinatoru precizirate i kako želite da ih preuzmete nakon što prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac završe svoj posao, odnosno hoćete li ih lično preuzeti u predstavništvu naše firme ili želite da vam ih pošaljemo na neku adresu. Ukoliko se odlučite za drugu opciju, dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom najčešće sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Troškovi ove usluge se obračunavaju na osnovu cenovnika dotičnih službi i vi ih plaćate odvojeno od cene prevoda i overe dokumenata.

Visina novčanih sredstava koju treba da izdvojite za naše usluge navedena je u cenovniku dostupnom na oficijelnom sajtu Akademije Oxford, a sva obaveštenja ovog tipa možete dobiti i od naših ovlašćenih službenika.

Legalizacija dokumenata namenjenih inostranstvu

Na osnovu odredaba Konvencije koju su u Hagu 1961.godine potpisale neke države, uvedena je overa dokumenata i javnih isprava haškim Apostille pečatom. Ova potvrda, međutim, ne isključuje overu od stane licenciranog sudskog tumača, ali postoje neke pojedinosti koje se na nju odnose, a koje mogu bitno uticati na sam način prevoda i legalizacije dokumenata. Spisi na kojima se nalazi Apostille pečat mogu se koristiti u pravnom sistemu svih država potpisnica pomenute Konvencije, ali je međutim, predviđeno da u nekim slučajevima ovaj pečat bude samo na prevedenom dokumentu, dok se u nekim drugim situacijama zahteva overavanje i prevoda i originala. Osim toga, ima dokumenata kod kojih je, pored prevoda sadržaj, potrebno uraditi i prevod samog pečata.

Kako biste skratili čitav postupak, ali i uštedeli vreme i novac, preporučljivo je da se u nadležnim pravosudnim organima blagovremeno raspitate o svim pojedinostima vezanim za overu Aposille-om. Iako prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac nemaju obavezu da poznaju sve detalje koji se tiču apostiliranja dokumenata, oni će svakako sa vama podeliti sve informacije koje imaju i uputiti vas u nadležnu službu, te tako olakšati čitav postupak.

Osim podataka koji se tiču vrste dokumenata koje overavate, ovlašćenom službeniku pravosudne institucije trebalo bi da naglasite i u koju ćete svrhu prevedeni materijal dalje koristiti u pravnom prometu, kako biste dobili validne i upotrebljive informacije.

Koga i gde pitati o Apostille overi?

U Republici Srbiji za apostiliranje dokumenata i javnih isprava zaduženi su osnovni sudovi, kojih ima gotovo u svim većim mestima. Područje Donjeg Milanovca pripada Osnovnom sudu u Majdanpeku, te tako svi stanovnici ovog mesta i okoline potrebna obaveštenja o pomenutim pitanjima mogu dobiti u nadležnoj službi ovog suda, na Trgu oslobođenja bb ili na broj telefona 030-581-332.

Verujemo da smo opširnim opisom načina rada i usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac pojasnili sve što ste želeli da znate u vezi sa prevodom i overom zvanične dokumentacije, ali su naši koordinatori uvek tu da odgovore na sva vaša dodatna pitanje ili da vam, ako je potrebno, zakažu i besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici.


Kategorije prevoda za Donji Milanovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Donji Milanovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Donji Milanovac

Spisak sudskih tumača za grad Donji MilanovacSudski tumači za grad Donji MilanovacSpisak sudskih tumača za grad Donji Milanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Donji Milanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Donji MilanovacSudski tumači za grad Donji MilanovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Donji Milanovac

Sudski tumači i prevodioci u Donjem Milanovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!