Sudski tumači i prevodioci Grocka

Grocka je jedna od beogradskih opština, udaljena od glavnog grada oko 25 kilometara. U njenom sastavu je 15 naselja: Vinča, Kaluđerica, Leštane, Zaklopača, Boleč, Ritopek, Begaljica, Vrčin, Brestovik, Živkovac, Pudarci, Kamendol, Umčari, Dražanj i, naravno, Grocka, koja je i jedino urbano naselje od navedenih. Grocka se nalazi na obali najveće evropske reke, Dunava, a teritorijom opštine protiču i Ralja, Bolečica i Gročica.

Postoje tragovi koji potvrđuju da je na mestu današnje Grocke bilo najveće neolitsko naselje u ovom delu Evrope, u Vinči, na obali Dunava. Prema imenu ovog naselja, čitava kultura se naziva Vinčanska. U rimsko doba, kroz područje ovog mesta prolazio je glavni put između Singidunuma i Viminacijuma, to jest, današnjeg Beograda i Kostolca.

Ime Grocke se u pisanim dokumentima prvi put javlja u 9. veku, ali kao Gradec, a kasnije i u turskim popisima i raznim putopisima.

U glavnoj ulici ovog naselja se i sada mogu primetiti neki elementi koji ukazuju na to da je ovde bila glavna čaršija i trgovački centar. Tu se danas nalazi Zavičajni muzej Grocke u kome je smeštena bogata zbirka paleoloških, numizmatičkih, arheoloških i raznih drugih iskopina.U gradskom naselju Grocka ima više od 8 hiljada stanovnika, dok ih je na celoj teritoriji opštine oko 84 hiljade. Zapadni deo opštine čine uglavnom urbanija naselja, koja se prostiru prema Beogradu, a istočni deo je okrenut poljoprivredi, poglavito voćarstvu, po kome je ovaj kraj poznat.

Značajna je još i fabrika tekstila „Partizanka“, kao i mnoge porodične male fabrike i radionice. U Brestoviku se nalazi i Geomagnetska opservatorija, a tu je i Nuklearni institut i Gradska deponija u Vinči.

Grocka je vrlo primamljivo mesto za turiste. Pored obale Dunava i mnogih kafića i restorana u tom delu, tu su i mnoge znamenitosti od kojih je, svakako, najpoznatije arheološko nalazište u Vinči, zatim Rimska grobnica u Brestoviku, ženski manastir Rajinovac u Begaljici, a u planu je i izgradnja marine i akvaparka na Dunavu.

S obzirom na to da je već decenijama opština Grocka jedno od područja Beograda na kome se najbrže uvećava broj stanovnika, ne čudi podatak da i ovde sa uspehom radi predstavništvo Akademije Oxford u kome se stanovnicima Grocke i okolnih mesta, osim vrhunskih usluga prevodilaca i sudskih tumača, pruža mogućnost da nauče neki od stranih jezika na sertifikovanim kursevima i da, nakon toga, dobiju međunarodno priznatu potvrdu, zatim da ovladaju korišćenjem računara, kvalitetno se pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, kao i da lakše i brže dođu do posla uz pomoć stručnog osposobljavanja za mnoga zanimanja III ili IV stepena.

Šta mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Grocka?

Bez obzira da li već imate prevod dokumenta ili očekujete da naši stručnjaci to urade za vas, sudski tumač Grocka će, ako to od njega zahtevate, da izvrši overu pomenutog dokumenta, poštujući za to predviđenu zakonsku proceduru. Da budemo precizniji, on je dužan da detaljno uporedi prevedeni dokument sa njegovim originalom i otkrije sve razlike među njima, ukoliko one postoje. Ako su dokumenti identični on će na prevod da stavi svoj pečat i potpis i na taj način da potvrdi da se prevod može dalje koristiti u bilo koju zakonsku svrhu.

Za klijente je, svakako, najpogodnije da prevodilac i sudski tumač Grocka obavi kompletnu uslugu, koja podrazumeva prevod i overu traženog dokumenta. Osim prevoda na srpski jezik i sa njega, prevodioci i sudski tumači Grocka mogu da urade direktan prevod između dva strana jezika. Na način koji određuje moderno poslovanje, oni će efikasno i tačno zahtevani dokument da prevedu sa, na primer, italijanskog na portugalski, ne prebacujući pritom njegov sadržaj na srpski jezik između ova dva prevoda. Tako se do konačnog oblika dokumenta stiže za kraće vreme, a ova usluga je svakako jeftinija i povoljnija i za samog klijenta. Prevodioci i sudski tumači Grocka, u svojim redovima imaju i stručnjake kvalifikovane za, u ovim krajevima, neuobičajene jezike poput hebrejskog, romskog, persijskog, pakistanskog, korejskog ili estonskog. Naši jezički profesoinalci rade prevode i u okviru skandinavskih jezika, to jest švedskog, finskog i norveškog, kao i kineskog, japanskog, slovenačkog, češkog, holandskog, poljskog i slovačkog. Prevodi se rade često i sa ili na jezike zemalja koje nas okružuju: albanski, bugarski, makedonski, mađarski, hrvatski i bosanski. Najčešće je, svakako, traženo prevođenje u okviru ruskog, engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog, španskog, portugalskog, turskog, grčkog i arapskog jezika. U skladu sa aktuelnim procesom društvene inkluzije osoba sa slušnim i govornim smetnjama uveli smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a radimo i prevod naučne i pravne dokumentacije sa i na latinski jezik.

Dešava se da prevod koji je neko drugi izvršio, na vaš zahtev, nije urađen kako treba ili vi sami mislite da nešto u njemu treba promeniti ili ispraviti. U tom slučaju nudimo vam uslugu profesionalnih lektora i korektora, koji su takođe dao našeg stručnog tima. Oni će, ako to od njih tražite, brzo uraditi redakturu celog sadržaja prevoda i ispraviti sve što nije urađeno prema standardima prevodilačkog posla. Nakon toga ćete imati dokument kome ni sudski tumač Grocka neće moći ništa da zameri.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Grocka

Suština posla prevodilaca i sudskih tumača Grocka leži u činjenici da su običan i overen pravod jednog dokumenta dve dijametralno suprotne stvari. Reč je o tome da makar i savršen prevod, recimo, presude o razvodu braka, ne možete ni u jednoj instituciji da upotrebite za ostvarivanje svojih prava, pošto takav dokument nema nikakvu zakonsku težinu. Ono što mu nedostaje je upravo pečat ovlašćenog sudskog tumača koji će potvrditi i garantovati da je prevedeni dokument isto što i original, samo pisan drugim jezikom. Prvi korak u procesu dobijanja pravno validnog prevoda je svakako, samo prebacivanje njegovog sadržaja sa jezika na kome je izdat na neki drugi jezik. Prevod mora da bude precizan, kako po pitanju sadržaja, tako i u pogledu termina koji se koriste ali i u pogledu stila i jezika. Takođe, u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, gramatičkih i pravopisnih grešaka. E, na ovom mestu počinje posao sudskog tumača koji pažljivo pregleda prevod i detaljno ga poredi sa njegovim originalom. Kada utvrdi da su oni identični, prevod overava svojim pečatom i potpisom. Na pečatu sudskog tumača nalazi se i registracioni broj, koji on dobija pre stupanja na dužnost.

Svu dokumentaciju koju nam donosite na prevod i overu, u šta svakako moraju biti uključeni originali, možete doneti lično u našu poslovnicu ili, ako vam to više odgovara iskoristiti pogodnost kururskih službi i Pošte Srbije i poslati nam materijal na jedan od ova dva načina. Naglašavamo da poštanska pošiljka mora da bude preporučena.

Ponekad nam se klijenti obraćaju sa molbom da prevod i obradu dokumenata uradimo u znatno kraćem roku nego što se to obično nudi. Ova usluga se definiše kao hitan prevod, drugačije se tarifira, a razlikuje se i po tome što jedino u tom slučaju možete materijal koji se obrađuje skenirati i poslati na naš mejl. Nemojte zaboraviti da i u ovoj izuzetnoj prilici morate da nam, u međuvrmenu, dostavite i originale, jer bez njih sudski tumač ne može da uradi svoj deo posla.

Kada prevodilac i sudski tumač Grocka završi sav posao, prevedena i overena dokumenta se spajaju sa originalima i možete ih, u zavisnosti od dogovora sa našim koordinatorom, preuzeti lično u poslovnici Akademije Oxford ili ih dobiti na adresu koju ste naveli. Dokumenta vam možemo poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom sarađujemo. Trebalo bi da znate da sami plaćate troškove dostave u visini koju odredi kompanija za isporuku i to se obračunava nezavisno od cene naših usluga.

Sve cene prevoda, overe i drugih usluga Akademije Oxford navedene su u zvaničnom cenovniku, koji možete videti na sajtu ili se o njemu raspitati kod našeg ovlašćenog službenika. Uobičajena prevodilačka praksa, koje se i sami pridržavamo, predviđa da tekstualni sadržaj jedne strane prevoda ima 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Šta sve prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Grocka?

Budući da su svi prevodioci i sudski tumači Grocka stekli visoko obrazovanje za jedan ili više jezika, a i dobro su upoznati sa zakonskom i pravnom terminologijom koja se koristi u prevođenju javnih isprava, oni su više nego kvalifikovani da za vas prevedu i overe sve vrste dokumenata i ličnih isprava.

Od ličnih dokumenata uglavnom se overava prevod pasoša, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i radna dozvola.

Kako se danas mnogi poslovi vode na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Grocka imaju pune ruke posla i kada je poslovna dokumentacija u pitanju. Prevode se i overavaju statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, revizorski i godišnji izveštaj, kao i bilansi stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj, rešenje o osnivanju privrednog lica i sve vrste poslovnih ugovora, faktura, naučnih i tehničkih patenata i odluka. Za učešće na raznim tenderima traže se predmeri, predračuni i tehnički opisi tenderskih pozicija, pa je i to predmet rada naših stručnjaka.

U međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima neretko se javlja potreba za overavanjem prevoda svih pravnih akata u koja, na primer, spadaju razne vrste pravilnika, punomoćja, izjava, ugovora, odluka ili izveštaja, ali i dozvole za boravak, licence, sertifikati, saglasnost o zastupanju i svi tipovi sudskih rešenja i presuda. Poslednjih godina traži se i prevod tekovina Evropske Unije, što se ustvari odnosi na pravne akte ove zajednice država.

Mnogima je za obavljanje administrativnih poslova u institucijama sistema za obrazovanje,kao i za nastavak školovanja ili zasnivanje radnog odnosa potreban overeni prevod svedočanstava završenih razreda osnovne škole, diplome i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, ali i nastavnih planova i programa fakulteta i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju.

Među mnogobrojnim uverenjima i potvrdama koje klijenti traže radi ostvarivanja određenih prava, najčešće se prevode i overavaju potvrda o stanju na tekućem računu u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju,uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti.

Prevodilac i sudski tumač Grocka će prihvatiti da, u domenu svog posla, obradi raznovrsnu građevinsku i tehničku dokumentaciju, gde se mogu ubrojati upustva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Medicinska i farmaceutka dokumentacija spada u oblast koja se mora sa posebnom pažnjom prevoditi i overavati, jer se najčešće radi o uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, a tu su još i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija medicinskih proizvoda.

Pored prevoda i overe vaše dokumentacije na izuzetno visokom nivou i prema svetskim standardima, dobijate i garanciju da će podaci iz vaših dokumenata biti strogo čuvana poslovna tajna jer su se prevodioci i sudski tumači Grocka na to, između ostalog, obavezali u zakletvi koju su položili pre stupanja na dužnost. Poštovanje privatnosti klijenata je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford, pa možemo sa sigurnošću da vam potvrdimo da će dokumentacija koju nam dostavljate na obradu biti bezuslovno zaštićena od svih mogućih vidova potencijalnih zloupotreba.

Još nešto o overi dokumenata

Pre nego što započnete saradnju sa našim stručnjacima valjalo bi da se u nadležnoj instituciji raspitate o tome da li je za vaš dokument koji se prevodi i overava dovoljna samo overa sudskog tumača ili je predviđena i neka vrsta nadovere, to jest overa haškim Apostille pečatom. Ova legalizacija se vrši kao potvrda da se na teritorijama svih država potpisnica Haške konvencije apostilirana dokumenta mogu nesmetano upotrebljavati u svim pravnim poslovima. Informacije o detaljima ove overe su veoma važne jer zakon za neka dokumenta predviđa stavljane Apostille pečata i na prevod i na original, a negde se, pored prevoda sadržaja dokumenata, zahteva i prevod samog pečata. U Srbiji su za apostiliranje javnih isprava zaduženi teritorijalno nadležni sudovi.

Gde se raspitati o Apostille-u

Svi stanovnici opštine Grocka odgovore na pitanja o apostiliranju dokumenata namenjenih korišćenju u inostranstvu mogu dobiti u jednom od tri osnovna suda u Beogradu, iako je za područje Grocke teritorijalno nadležan Drugi osnovni sud. Sva tri suda su smešteni na Novom Beogradu, Prvi je u Bulevaru Nikole Tesle broj 42, a Drugi i Treći se nalaze na istoj adresi, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16.

Nemojte se ustezati da se koordinatoru u našoj poslovnici obratite ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa našim radom. Kako uvek izlazimo u susret željama i potrebama svojih klijenata, možemo vam, ako za tim imate potrebe, zakazati i besplatnu konsultaciju, na kojoj će naš ovlašćeni predstavnik razjasniti sve što vas muči.


Kategorije prevoda za Grocka

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Grocku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Grocka

Spisak sudskih tumača za opštinu Grocka Sudski tumači za opštinu Grocka Spisak sudskih tumača za opštinu Grocka

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Grocka

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Grocka Sudski tumači za opštinu Grocka Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Grocka

Sudski tumači i prevodioci u Grockoj

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!