Sudski tumači i prevodioci Inđija

U Sremu, na južnim obroncima Fruške Gore smešteno je područje opštine Inđija, čije je administrativno sedište grad istog imena. Pored njega, opštinu čini i 10 naselja: Beška, Novi Slankamen, Novi Karlovci, Krčedin, Čortanovci, Maradik, Ljukovo, Stari Slankamen, Jarkovci i Slankamenački Vinogradi. Inđija pripada Sremskom upravnom okrugu, a prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u gradu živi oko 26 hiljada ljudi. Pored Srba, koji čine većinu, ima i Hrvata, Mađara, Slovaka, Ukrajinaca, Roma i ostalih. U Inđiji se ukršta nekoliko značajnih železničkih pravaca, a pored nje prolazi i međunarodni auto - put Beograd - Novi Sad - Subotica - Budimpešta.

Inđiju prvi put u pisanim izvorima spominje despot Jovan Branković 1496. godine, ali je mesto svakako i pre toga bilo naseljeno. Današnju Inđiju su, zapravo, osnovali Srbi iz Beške 1746. godine, ali početkom 19. veka u naselje dolaze Nemci, Česi, pa zatim i Mađari. Na razvoj mesta presudno je uticala železnička infrastruktura, pa tako Inđije postaje železnička raskrsnica ne samo Srema, već i cele Vojvodine. Krajem 19. veka počinje da radi pošta, telegraf, banka, trgovačka škola, a održavaju se i mnogi sajmovi. Industrijski razvoj započinje otvaranjem nekoliko mlinova, a zatim i raznih fabrika. Inđija se nalazila i na prvom modernom putu koji je kroz našu zemlju izgrađen 1939. godine, a između dva svetska rata postala je najrazvijenije mesto u Vojvodini i kulturni i duhovni centar sremskih Nemaca. Posle Drugog svetskg rata grad ponovo naseljavaju uglavnom Srbi, a otvaraju se i mnoge, kasnije, uspešne, fabrike. Šezdesetih godina prošlog veka u Inđiji je osnovan veliki broj privatnih malih i srednjih preduzeća.

Danas je Inđija jedna od najrazvijenijih opština u našoj zemlji. U privredi je, osim dominantne poljoprivredne proizvodnje, zastupljeno i proizvodno i uslužno zanatstvo, turizam i trgovina. Na konkursu „Evropski gradovi i regioni budućnosti“ 2012. godine, Inđija je proglašena drugom najboljom evropskom destinacijom za strana ulaganja.

U gradu ima 13 osnovnih, 2 srednje stručne škole i gimnazija. Kulturni život je veoma bogat i razvijen, pa se tokom cele godine organizuju razne manifestacije, među kojima posebno mesto zauzimaju muzički festivali.

Sasvim je očekivano da je, u gradu koji stremi stalnom razvoju, kakva je Inđija, prisutna i potreba za kvalitetnim prevodom i overom zvanične dokumentacije, bila ona ličnog ili poslovnog tipa. Zbog toga su tu prevodioci i sudski tumači Inđija, kao deo stručne ekipe Akademije Oxford, koji na najvišem profesionalnom nivou obavljaju tražene usluge. Pored toga, naša kompanija u Inđiji organizuje i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za razna zanimanja III ili IV stepena, kao i obuku za rad na računarima, prema svim savremenim svetskim standardima. Možete, takođe, pohađati i naše kurseve stranih jezika, nakon kojih dobijate međunarodno priznate potvrde o stečenom znanju ili se, pak, kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim institucijama koje želite da upišete.Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Inđija?

Ako biste želeli da prevod nekog dokumenta, makar on bio urađen izuzetno profesionalno i kvalitetno, predate nekoj nedležnoj službi u cilju obavljanja određenog administrativnog posla, naišli biste na nepremostivu prepreku. Ovaj dokument, naime, uopšte nije validan i kao takvog ga pravni sistem potpuno odbacuje. Tek kada se na njemu nađe pečat i potpis ovlašćenog sudskog tumača, može nesmetano da se uključi u međunarodni saobraćaj, budući da poseduje zvaničnu potvrdu da je njegov sadržaj prekontrolisalo stručno lice i uporedilo ga sa originalom. Naime, pravno validan status mogu imati samo prevodi koji se u svim detaljima poklapaju sa izvorom, pošto svrha overe i jeste eventualna zamena originala od strane istog dokumenta napisanog na nekom drugom jeziku.

Prevodioci i sudski tumači Inđija predstavljaju savršeno usklađen i uigran tim, čije se delatnosti prepliću i postaju međusobno uslovljene. Naime, da bi jedan dokument bez smetnji prošao overu, koja podrazumeva prethodnu kontrolu i upoređivanje sa originalom, on mora biti preveden na ciljani jezik pažljivo i korektno, a posebno se mora voditi računa o tome da celokupan sadržaj izvornog materijala mora biti prebačen na traženi jezik, kao i o tačnosti prevoda stručnih termina, u kojima i leži suština zvaničnih spisa. Zato prevodioci daju sve od sebe da posao urade najbolje što mogu, da poštuju pravopis i gramatiku, kao i stil i oblik traženog dokumenta. Urađen prevod, za svaki slučaj, kontrolišu lektori i popravljaju sve što do tada nije uočeno, a nije u skladu sa propisanim pravilima koja se odnose na obradu zvanične dokumentacije. Nakon toga, materijal se prosleđuje na overu. Ako je sve u redu, to jest, ako se ne uoče nepodudarnosti između dokumenta koji je prebačen na ciljeni jezik i njegovog izvora, prevod se overava pečatom licenciranog sudskog tumača i postaje važeći u pravnom i zakonskom sistemu.

Prevodilac i sudski tumač Inđija u svom radu koristi više od 40 jezika, koji su zastupljeni širom sveta, uključujući, svakako, i srpski. Ne samo da materijale prevodi u okviru najrasprostranjenijih i uvek traženih jezika - engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, već i ostalih evropskih jezika: portugalskog, španskog, italijanskog, grčkog, turskog, ukrajinskog, kao i holandskog, poljskog, češkog, slovačkog, ali i skandinavskih jezika – danskog, finskog, norveškog i švedskog. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod koji u bilo kom smeru obuhvata japanski, kineski, arapski, latinski ili jezike zemalja iz našeg okruženja: mađarski, bugarski, rumunski, makedonski, albanski, bosanski, hrvatski i slovenački. Budući da je na našim prostorima mali broj ovakvih stručnjaka, posebno ističemo činjenicu da se u profesionalnom timu Akademije Oxford nalaze i prevodioci i sudski tumači za estonski, hebrejski, korejski, romski, pakistanski i persijski jezik, ali i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, koji će u velikoj meri olakšati obavljanje pomenutih poslova klijentima sa govornim i slušnim ograničenjima.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Inđija imaju visokoškolske diplome određenih jezičkih smerova Filoloških fakulteta, izuzetno visok nivo pisanih i govornih sposobnosti koje se tiču jezika sa kojima rade, ali i vrlo široko opšte obrazovanje i brojna i raznolika interesovanja. Iz ovoga se može zaključiti da su u pitanju edukovani i svestrani intelektualci, sposobni da se uhvate u koštac čak i sa najzahtevnijim poslovima. Stoga naš prevodilački centar spada u red onih, ne baš mnogobrojnih, institucija u kojima možete, osim uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, dobiti i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Kako bi sve bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Zamislite da imate, recimo, kupoprodajni ugovor napisan na mađarskom jeziku koji sada, iz nekog razloga, treba da prevedete na, na primer, bugarski. U većini prevodilačkih agencija koje prihvataju izvršavanje ovih usluga, prevod se radi po sistemu „korak po korak“, odnosno, sadržaj se prvo sa međarskog prevodi na srpski, pa tek onda na traženi jezik, u ovom slučaju bugarski. Međutim, prevodilac i sudski tumač Inđija poseduje dovoljno stručnosti, iskustva i praktičnog znanja da prevod može da obavi direktno, to jest sa mađarskog na bugarski jezik, potpuno preskačući međuprevod na srpski. Sasvim je očigledno da se na ovaj način posao obavlja brže, uz angažovanje manjeg broja ljudi, pa je samim tim i cena koju klijent plaća niža nego na drugim mestima.

Možete nam se obratiti i u slučaju kada vam nije potrebna kompletna obrada zvaničnih materijala, već, na primer, samo njihova overa, pošto ste ih na nekom drugom mestu već preveli na traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Inđija će tada, kao i u svakoj drugoj situaciji, morati da pregleda vaš dokument i uporedi ga sa originalom u svim predviđenim aspektima. Da ne bude zabune, to se ne radi zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nije urađen u našem centru, već je to jednostavno, zakonom definisana procedura, koju smo dužni da poštujemo. Ukoliko potvrdi identičnost prevoda i originala, sudski tumač će na ovaj prvi staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Overeni prevod postaje u svakom smislu jedvak izvornom dokumentu i može se odmah koristiti u praksi.

Događa se, međutim, da prevodilac i sudski tumač Inđija, prilikom kontrole prevoda koji klijent donese, ustanovi da u njemu postoje stvari koje se moraju popraviti, te u toj formi ne može da ga overi. No, i za ovaj problem Akademija Oxford ima adekvatno rešenje! Ono se ogleda u redakturi teksta koju obavljaju veoma iskusni i stručni lektori i korektori, nezaobilazni u našem profesionalnom timu. Oni će brzo ispraviti sve eventualne greške koje se tiču pravopisa, gramatike, stila ili prevoda stručnih termina, dovesti prevod u oblik istovetan originalnom i omogućiti vam dobijanje dokumenta koji će odmah, bez ikakvih smetnji, moći da bude overen.

Prevodioci i sudski tumači Inđija rade sa sledećim dokumentima

Svi stručnjaci koji rade u našem prevodilačkom timu moraju da zadovolje određene uslove, kako po pitanju školske spreme i iskustva, tako i po pitanju podobnosti za bavljenje ovim odgovornim poslom. Pre stupanja na dužnost, položili su obaveznu, zakonom propisanu, zakletvu koja ih obavezuje da posao obavljaju pošteno i časno, u skladu sa važećim regulativama, kao i da više od svega poštuju ličnost i privatnost svojih klijenata. Kako je čuvanje poslovnih tajni i jedan od osnovnih principa rada naše kompanije, možemo da vam garantujemo da će svi vaši materijali i podaci koji se u njima nalaze biti strogo čuvani i zaštićeni od bilo kakvog neželjenog korišćenja.

Uzevši u obzir njihove profesionalne kvalifikacije, kao i dugogodišnju praksu u radu sa zvaničnom dokumentacijom, našim jezičkim ekspertima možete poveriti prevod i overu bilo kog spisa ili javne isprave.

Pored klasičnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, prevode se i overavaju i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), radna i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), dozvola za boravak, ali i različiti tipovi uverenja, potvrda, izjava ili saglasnosti: potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, potvrda o kvalitetu proizvoda, uverenje o položenim ispitima, a uz to i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, razne izjave pojedinaca (recimo, naslednička i mnoge druge), potvrda o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti.

Prevodilac i sudski tumač Inđija izdaje overen prevod izvoda iz Agencije za privredne registre, ali i svih ostalih zvaničnih materijala koji se odnose na međunarodno poslovanje, kao što su različite vrste biznis ugovora, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, ali i statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj, poslovne odluke, kao i najrazličitije vrste izveštaja – poslovni, finansijski, godišnji i mnogi drugi. Savremeno poslovanje se ne može ni zamisliti bez javnog prikupljanja ponuda za neki posao, takozvanih tendera, koji, u svrhu učešća, zahtevaju mnoga dokumenta, čije prevode i overe takođe možete dobiti u našem prevodilačkom centru.

Za pravne ili sudske poslove koji prevazilaze granice jedne države, potreban je prevod i overa različitih pravnih akata, te prevodilac i sudski tumač Inđija, između ostalog, radi sa sudskim presudama, odlukama i rešenjima (presudom o razvodu braka i mnogim drugim), punomoćjima, sertifikatima, izveštajima, licencama, ali i sa pravilnicima, ovlašćenjima, zahtevom za dobijanje vize i različitim vrstama pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije.

Klijenti nam se često obraćaju sa željom da za njih uradimo overeni prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, ali i svih ostalih dokumenata koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, a potrebna su, recimo, za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji.

Prevodioci i sudski tumači Inđija osposobljeni su i za rad sa tehničkom, naučnom, građevinskom, medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, te tako prevode i overavaju laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumetaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteritike proizvoda.

Dostava i preuzimanje dokumenata koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Inđija

Budući da se overa zvaničnih materijala ne može izvršiti bez prethodnog upoređivanja prevoda sa originalom, jasno je da nam, ukoliko želite ovu vrstu usluge, morate staviti na uvid izvorna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene kopije. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti ovlašćeni službenici, a možete nam ih i poslati prporučeno, preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Iako se prevodilac i sudski tumač Inđija zaista trudi da svaki posao obavi za najkraće moguće vreme, događa se da je klijentu neophodan „hitan prevod“ materijala, koji mora još brže da se završi. Jedino tada, budući da je svaki minut dragocen, dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, ali vas podsećamo da njihovi prevodi neće moći da budu overeni ako na neki način i originali ne stignu do nas.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa izvornim materijalima i vraćaju klijentu. Za njihovo preuzimanje postoje dve mogućnoti – ili da dođete do naše filijale i lično ih podignete ili da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu preduzeća ili neku drugu koju budete naznačili. Za ovu uslugu angažujemo kurirsku službu sa kojom inače sarađujemo, a može je izvršiti i Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Bitno je da znate da troškove dostave plaćate sasvim odvojeno od onih koji se odnose na usluge naših stručnjaka i to ćete uraditi kada vam materijali stignu, a prema važećem cenovniku službe koja vam ih je donela.

Cene svih usluga koje možete dobiti u našem prevodilačkom centru dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni koordinator u našem predstavništvu. Prema prevodilačkom pravilu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda teksta, bilo koje vrste, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Cena „hitnog prevoda“ izračunava se kada takozvani dodatak za hitnost saberete sa osnovnom cenom, a visina ove takse zavisiće, kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok koji je klijent tražio za završetak obrade materijala.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Stotinak država je 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, te je, na osnovu toga, za dokumenta koja će se koristiti van granica jedne zemlje uvedena takozvana Apostille overa, koja se ne traži za sve tipove zvanične dokumentacije, a i nikada ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač.

Apostiliranje dokumenata se vrši i u našoj zemlji, budući da smo pravni sledbenici nekadašnje Jugoslavije, koja je potpisala pomenutu Konvenciju. Za ovaj posao zaduženi su osnovni sudovi, te tako prevodilac i sudski tumač Inđija nije dužan da bude upoznat sa svim detaljima koji se na Apostille overu odnose. Ipak, on će vam, svakako, reći sve što o njoj zna i uputiti vas na nadležnu službu u kojoj ćete moći sve da pitate.

Veoma je važno da se blagovremeno raspitate o pomenutoj potvrdi i svim njenim aspektima jer ćete na taj način uštedeti i vreme i novac, a i posao ćete završiti bez nepotrebnih komplikacija. Sve to je bitno pošto se pravila apostiliranja razlikuju od dokumenta do dokumenta. Naime, postoje ona kod kojih se overava samo prevod, ali i ona kod kojih se traži i apostiliranje originala. Takođe, ima slučajeva kada je predviđeno sa se sadržaj samog štambilja prevede na ciljani jezik.

Za Apostille overu biće potrebno da određenoj službi teritorijalno nadležnog suda podnesete originalan dokument koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Nije na odmet da znate i to da se na ovaj način nikada ne overavaju isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici, kao ni administrativna dokumenta koja su direktno vezana za neki carinski ili trgovinski posao.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sve što je potrebno da znate o Apostille overi možete pitati ovlašćeno lice u Sudskoj jedinici u Inđiji, u Ulici Kralja Petra I, broj 2. Možete pokušati da se o svemu raspitate i na broj telefona 022-561-269. Neposredno nadređena institucija višeg nivoa je Osnovni sud u Staroj Pazovi, koji se nalazi u Karađorđevoj 3, a tamošnji brojevi telefona su 022-310-571 i 022-310-075.

Ako postoji ijedan detalj koji u gornjem tekstu nismo dovoljno razjasili, molimo vas da se obratite našem nadležnom koordinatoru telefonom ili mejlom, a možete doći i u našu poslovnicu. Daćemo sve od sebe da precizno odgovorimo na sva vaša pitanja, a, ako je potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.


Kategorije prevoda za Inđija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Inđiju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Inđija

Spisak sudskih tumača za grad InđijaSudski tumači za grad InđijaSpisak sudskih tumača za grad Inđija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Inđija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad InđijaSudski tumači za grad InđijaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Inđija

Sudski tumači i prevodioci u Inđiji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!