Sudski tumači i prevodioci Irig

Gradsko naselje Irig nalazi se u Sremu, u Vojvodini i predstavlja administrativni centar opštine sa istim imanom. Zauzima područje na južnim obroncima Fruške gore i teritorijalno pripada Sremskom upravnom okrugu. Irig je, zapravo, najmanja opština u Vojvodini, a pored istoimenog naselja gradskog tipa, u njen sastav ulazi još 11 sela: Vrdnik, Dobrodol, Jazak, Krušedol Selo, Krušedol Prnjavor, Neradin, Šatrinci, Velika Remeta, Grgeteg, Mala Remeta i Rivica. Sam Irig leži na veoma važnoj saobraćajnici koja vodi od Novog Sada do Rume, preko Iriškog venca. U njemu se nalazi veliki vinski podrum, s obzirom na to da je ovo područje poznazo po voćarstvu i vinogradarstvu.

U doba srpske despotovine, krajem 15. i početkom 16. veka, u Irigu je bilo sedište plemićkih poseda, a još i tada je bio centar političkih i kulturnih zbivanja ovog područja. Od 1483. godine, Irigom vlada Vuk Branković, poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk i u to vreme u okolini mesta podiže se osam pravoslavnih manastira, koji će u potonjim vekovima predstavljati centre pismenosti, kulture i obrazovanja. U doba turske vladavine u manastirima se prepisuju knjige, nastaju biblioteke i vodi celokupan duhovni život jednog naroda. Pored svega pomenutog, u manastiru Hopovo se izvesno vreme nalazilo drugo sedište beogradsko - sremske mitropolije, a tu je od 1757. do 1760. živeo i veliki srpski prosvetitelj Dositej Obradović.

Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, u samom Irigu živi oko 4 i po hiljade ljudi, dok cela opština ima skoro 11 hiljada stanovnika. Većinu čine Srbi, ali u manjem procentu ima i Mađara, Jugoslovena, Hrvata i ostalih. Od poslova koje ljudi obavljaju najzastupljeniji su oni vezani za poljoprivredu, prerađivačku industriju, trgovinu i uslužne delatnosti, a nemali je broj ljudi zaposlenih u zdravstvu ili nekoj drugoj državnoj službiIrig i njegova okolina imaju bogatu kulturnu tradiciju, a u tom smislu je posebno važna Prva srpska čitaonica, osnovana 1841. godine, po ugledu na Maticu srpsku, angažovanjem krušedolskog arhimandrita Dimitrija Krestića i mladih Srba iz Iriga. Obde se još nalazi i Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole iz 1732. godine, građena u skladu sa srpskom srednjovekovnom arhitekturom, zatim Srpska pravoslavna crkva Svetog Teodora Tirona, na obroncima Fruške gore, kao i Srpska pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice, podignuta u vreme boravka Dositeja Obradovića u manastiru Hopovo. U Irigu se nalazi i sedište Pravoslavno - starokatoličkog Generalnog vikarijata Svetog Metoda, nezavisnog organa Međunarodne Unije narodnih starokatoličkih crkava nadležnog za teritoriju Republike Srbije.

Kao i u većini naseljenih mesta u našoj zemlji, i u Irigu možete postati korisnik veoma kvalitetnih i profesionalnih usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a tiču se prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava bilo koje vrste. Pored toga, svi žitelji Iriga i okolnih mesta mogu kod nas pohađati pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoj ili višoj školu, u gimnaziji ili na fakultetu, kao i obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, nakon kojih će dobiti sertifikate priznate svuda u svetu, a takođe mogu, u organizaciji naše kompanije, da se profesionalno osposobe, tačnije, dokvalifikuju ili prekvalifikuju, za mnoge poslove čije obavljanje zahteva III ili IV stepen stručne spreme.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Irig?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete sve zvanične materijale prevesti na neki od preko 40 jezika koji se govore širom sveta, uključujući i srpski.U najvećem broju slučajeva se, kao što se i očekuje, traže ruski, engleski, francuski, nemački, kao i italijanski, španski, portugalski, grčki, ali i nama teritorijalno bliski jezici, kao što su rumunski, mađarski, makedonski, bugarski, albanski, hrvatski i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Irig radi i sa jezicima iz skandinavske grupe - danskim, švedskim, norveškim i finskim, te sa ukrajinskim, slovenačkim, holandskim, češkim, poljskim i slovačkim. Pored kineskog i japanskog, naši profesionalci mogu da urade prevod materijala koji obuhvata neki od jezika zastupljenih u malom broju prevodilačkih centara, kao što su, na primer, pakistanski, korejski, hebrejski, persijski, romski i estonski. Prevodioci i sudski tumači Irig prevode i sa ili na latinski, koji se, uprkos činjenici da ne spada u govorne, to jest, žive jezike, i danas javlja u pisanim dokumentima iz domena pravnih nauka, medicine, farmacije ili veterine. U okviru našeg stručnog tima je i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata omogućiti svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti.

Prevodilačka usluga koja naš centar izdvaja od ostalih institucija, jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Kako bismo bili jasniji, reći ćemo da uobičajena praksa u slučaju kada stranka određeni dokument izvorno napisan na jeziku kojim se govori u nekoj stranoj zemlji želi, iz nekog razloga, da prevede na drugi, takođe strani, jezik, podrazumeva na prvom mestu prebacivanje sadržaja sa primarnog jezika na srpski, a potom sa srpskog na traženi strani jezik.No, prevodilac i sudski tumač Irig radi na sasvim drugačiji, svrsishodniji i efikasniji način! Zahvaljujući tome što poseduje visoko stručno i široko opšte obrazovanje, bogato iskustvo i različite sklonosti, sposoban je da dotični posao obavi prevodeći odmah sa jednog na drugi strani jezik i uopšte, pri tom, ne koristeći naš maternji. Ovakvim načinom rada uštedeće vreme, kao i novac svojih klijenata, pošto će ova usluga, izvršena na opisan način, imati nižu cenu nego na drugim mestima, budući da za njenu realizaciju nije potrebno učešće više različitih stručnjaka.

Za vas, kao korisnike usluga našeg prevodilačkog centra, svakako je najpovoljnije da na istom mestu, u dogovorenom roku i po razumno niskoj ceni dobijete potpunu obradu materijala, ali, svakako, niste u obavezi da od naših stručnjaka u svakoj situaciji tražite i prevod i overu vaših dokumenata, već nam se, takođe, možete obratiti i u slučaju kada vam je potrebna samo overa materijala, pošto ih je već preveo neko ko nije član našeg stručnog tima. Prevodioci i sudski tumači Irig su i u opisanoj situaciji dužni da postupe na isti način kao i kada overavaju prevode koje su napisali naši jezički profesionalci, to jest, moraju da sprovedu zakonsku proceduru koja propisuje temeljno i sistematično upoređivanje prevedenog i originalnog spisa, sa ciljem da se potvrdi njihovo stilsko, terminološko i sadržinsko poklapanje. Ukoliko prevod ni u jednom od pomenutih aspekata ne odstupa od svog izvora, biće overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. U suprotnom, pak, neće moći da dobije ovakvu zvaničnu potvrdu.

Ako se ispostavi da vaš prevod, dakle, nije urađen kako treba ili se u nečemu ne poklapa sa originalom možemo da vam pomognemo i tako ispunimo ono što želite. U svakom slučaju nećemo vam ponuditi da naši stručnjaci iznova prevode vaš materijal, jer bi to bilo nepotrebno traćenje vremena i novca, već ćemo za to angažovati visoko stručne lektore i korektore, koji će uraditi redakturu celog spornog teksta i, pošto detektuju nepravilnosti, ispraviti sve greške, sravniti prevod sa originalom i unaprediti ga u svakom mogućem pogledu. Posle njihovog rada, imaćete dokument na željenom jeziku, urađen prema svim pravilima pisanja zvaničnih materijala, koji će, bez ikakvih smetnji, moći da bude overen.

Uprkos tome što prevodioci i sudski tumači Irig u svakoj situaciji nastoje da postave najkraći mogući rok za završetak posla, dešava se da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate date termine, jer im se izuzetno žuri, te traže takozvani „hitan prevod“ materijala, odnosno, prevod koji treba uraditi izuzetno brzo. Naši stručnjaci će i tada učiniti sve kako bi ispunili zahteve stranke, ali jedino je sigurno da se to nikada neće desiti na štetu kvaliteta prevođenja. Imajući u vidu otežane uslove i rad pod pritiskom, cena „hitnog prevoda“ će se razlikovati od uobičajene utoliko što se tada, uz bazičnu cenu, obračunava i takozvana taksa za hitnost, čija visina neposredno zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok određen za kompletiranje obrade.

Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Irig?

Profesionalna ekipa Akademije Oxford sastavljena je od prekaljenih jezičkih stručnjaka koji, pored odgovarajućih visokoškolskih diploma, imaju i izuzetno visok nivo pisanih i govornih sposobnosti vezanih za jezik ili više njih sa kojima rade, a mnogi su i izvorni govornici, što je činjenica koja sama po sebi svedoči o kvalitetu prevođenja. Uz tačno prebacivanje sadržaja na traženi jezik, prevodioci i sudski tumači Irig mogu da vam obezbede da, na istom mestu, bez odlazaka u više različitih službi, dobijete i overu prevoda, u skladu sa zakonski definisanom procedurom, te da materijale na novom jeziku odmah možete da koristite u praksi. Kako bi mogli kvalitetno da obave i ovaj deo obrade zvanične dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Irig veoma dobro poznaju i sve važeće propise, ali i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju, te ćete, sasvim sigurno, ako odaberete saradnju sa nama, biti više nego zadovoljni brzinom, kvalitetom, a svakako i cenom usluga koje mogu da pruže naši stručnjaci.

U sferi ličnih isprava i dokumenata, radimo prevod i overu pasoša, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, kao i radne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige umrlih i ostalih službenih materijala vezanih samo za jednu osobu.

Prevodioci i sudski tumači Irig profesionalno obrađuju sve vrste službenih materijala, bilo koje vrste ili nivoa složenosti. Često se, recimo, traži stručno urađen i overen prevod poslovnih dokumenata, poput, na primer, osnivačkog akta preduzeća, ulaznih i izlaznih faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih, godišnjih, finansijskih i mnogih drugih izveštaja, bilansa stanja, kao i poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), statuta preduzeća, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), potvrda o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha, ali i raznih vrsta poslovnih ugovora ( o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih, onih o saradnji i sličnih). Prevodioci i sudski tumači Irig u domenu svoje profesije obrađuju i sva pisana dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu. To su, dakle, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i opšti uslovi.

Osim građevinske, tehničke i naučne dokumentacije u koje, pored ostalog, spadaju deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje i građevinski projekti, prevodilac i sudski tumač Irig profesionalno obrađuje i sve pisane materijale koji su potrebni za međunarodne sudske i pravne poslove. Takvi su, recimo, zahtevi za dobijanje vize, razni tipovi pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, izjava, sertifikata, licenci, ali i saglasnost o zastpanju, dozvole za boravak, svi pravno zasnovani sporazumi (ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi), te raznorazne sudske odluke, rešenja i presude, popur, recimo, presude o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Irig može, ako to klijenti traže, da uradi i veoma kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Irig obrađuju i sva dokumenta koja se na neki način odnose na nivo obrazovanja klijenata ili na neke obrazovne institucije. Ovde, recimo, spada uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i, svakako, diploma i dodaci diplomi.

Ukoliko je potrebno da nadležnoj službi neke države podnesete neki zahtev koji se, na primer tiče ostvarivanja i potvrđivanja određenih prava, morate imati overene prevode traženih uverenja i potvrda, pa prevodioci i sudski tumači Irig profesionalno obrađuju i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju stanju, o neosuđivanosti, kao i onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

Pošto ih sa velikom pažnjom prevedu, naši jezički stručnjaci uradiće i overu bilo kog dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije, kao što su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Kako propisuje aktuelni Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Irig su, pre imenovanja na ovu odgovornu dužnost, položili predviđenu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njom su se obavezali ne samo da će uvek postupati u skladu sa utvrđenim regulativama, već i da će više od svega i u bilo kakvoj situaciji poštovati privatnost svojih klijenata, a podatke koji im se u poslu otkrivaju tretirati kao najstrože čuvanu tajnu. Možete, dakle, biti uvereni da će sva vaša dokumenta i javne isprave u našem centru biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe i da ćete dobiti kvalitetan prevod i zvaničnu overu obavljene efikasno i stručno, po najpovoljnijim finansijskim i svim ostalim uslovima.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Irig?

Primarni cilj posla koji obavljaju jezički profesionalci u okviru našeg prevodilačkog centra upravo je izdavanje službenog materijala na jeziku koji klijent zahteva, a koji će imati sve karakteristike pravno važećeg dokumenta. Na koji način to postižu?

Procesi prevoda i overe službenih materijala, iako se odvijaju jedan iza drugog, ipak nisu sasvim odvojeni i nezavisni, već vrlo utiču jedan na drugi i međusobno se uslovljavaju. Samo prebacivanje na novi jezik radi se vrlo pažljivo i pedantno, pošto sve pojedinosti izvornog dokumenta moraju biti precizno prevedene na traženi jezik, što se, pre svega, odnosi na stručne termine, kao bazu svakog zvaničnog spisa. Prevodioci i sudski tumači Irig, podrazumeva se, uvek poštuju sva pravila pisanja i izražavanja u službenim materijalima, kao i stil izrade ovih pismena, ali, naravno, i gramatiku i pravopis jezika na koji prevode. Kada se prebacivanje na traženi jezik završi, novi dokument kontrolišu prvo stručnjaci koji su ga izradili, a posle toga i lektori, korigujući i ono što u prvom pregledu možda nije uočeno. Uprkos tome što je materijal na novom jeziku sada potpuno ispravan i urađen prema svim pravilima, neće moći u ovom obliku da se uključi u međunarodni pravni saobraćaj, budući da na sebi nema zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisalo i odobrilo stručno lice. Upravo iz tog razloga prevod mora da bude overen. Na početku ovog procesa, prevodilac i sudski tumač Irig vrlo temeljno poredi prevedeni dokument sa originalom. Ako potvrdi da su ova dva spisa u svemu, osim u jezicima kojima su pisani, potpuno identična, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Na taj način on postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može se predavati bilo kojoj nadležnoj službi, jer će biti tretiran kao i ma koji drugi original.

Jedinu obavezu koju vi, kao klijent, imate ukoliko želite da prevodilac i sudski tumač Irig ispuni sve ono što tražite, odnosno da, nakon prevoda, i overi dokumenta, jeste da nam na neki od predviđenih načina dostaviti na uvid originale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Imate mogućnost da materijale lično donesete u našu filijalu i predate ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja naše buduće saradnje ili da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe, aktivne u vašem mestu. Slanje skeniranih dokumenata elektronskom poštom je isključeno osim u slučaju „hitnog prevoda“, kada je vrlo važno da materijali za što kraće vreme stignu do naših prevodilaca, a ovo je, bez sumnje, najbrži način dostave. Međutim, morate znati da i u ovakvoj situaciji imate obavezu da nam na neki od prethodno navedenih načina dostavite i originale, da bi prevodi vaših dokumenata mogli da dobiju zvanični karakter, overom od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Kada vaši službeni materijali budu potpuno obrađeni, spajaju se sa izvornim dokumentima i mogu vam biti predati u našoj poslovnici ili poslati na adresu koju navedete u posebnom zahtevu. Ovu uslugu ćemo poveriti kurirskoj službi sa kojom redovno sarađujemo ili Pošti Srbije, koja će spise poslati u formi preporučene pošiljke. Važno je da naglasimo da troškovi dostave idu na vaš račun i da ih plaćate prilikom preuzimanja, sasvim odvojeno od cene prevoda i overe, a u skladu sa važećim cenama angažovane dostavne službe.

Cenovnik svih naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Na osnovu prihvaćenog prevodilačkog standarda, na jednoj strani prevoda bilo kog materijala, pa i službenih dokumenata, nalazi se 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, pa se na osnovu toga i obračunava cena prevodilačkih usluga.

Dodatne informacije o overi službenih materijala

Kako bi se prevodi zvaničnih dokumenata uključili u međunarodni pravni saobraćaj uglavnom je dovoljna samo overa pečatom licenciranog sudskog tumača, ali se ponekad traži i dodatna overa, na višem nivou. To je takozvani Apostille pečat, u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci. Ovakva potvrda se praktikuje nakon što je stotinak država, u Hagu 1961. godine, potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i predviđa da apostilirani dokument može bez smetnji da se koristi u svim zemljama koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije. Među potpisnicama nalazila se i ondašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, pa se tako overa materijala Apostille-om sprovodi i u našoj zemlji.

Pomenute poslove obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova čija se sedišta sada, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu. Za Apostille overu potrebno je da odgovarajućoj sudskoj službi podnesete predviđeni zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Budući da prevodilac i sudski tumač Irig nije obavezan da poznaje sve pojedinosti ovog procesa, najtoplije vam preporučujemo da se o svemu blagovremeno raspitate u nadležnom osnovnom sudu, pošto se pravila overe Apostille-om razlikuju od dokumenta do dokumenta.Ima, recimo, materijala kod kojih nije dovoljno overiti samo prevod, već se mora apostilirati i prevod i original, a ponekad se dešava da i sadržaj pečata treba da bude prebačen na traženi jezik. Bitno je da znate da se Apostille pečat nikada ne stavlja na administrativne isprave koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni na isprave koje su izdate od strane administrativno - konzularnih predstavnika.

Gde pitati za Apostille?

Za teritoriju opštine Irig nadležan je Osnovni sud u Rumi, gde možete dobiti sve potrebne informacije. Sud se nalazi u Železničkoj ulici 10, a broj telefona je 022-478-333.


Kategorije prevoda za Irig

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Irig


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Irig

Spisak sudskih tumača za grad IrigSudski tumači za grad IrigSpisak sudskih tumača za grad Irig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Irig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad IrigSudski tumači za grad IrigCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Irig

Sudski tumači i prevodioci u Irigu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!