Sudski tumači i prevodioci Ivanjica

Ivanjica je varošica u jugozapadnom delu Srbije, a leži u kotlini okruženoj Golijom, Javorom, Mučnjem, Čemernim i Radočelom, na obalama reke Moravice. Pripada Moravičkom upravnom okugu i predstavlja privredni, administrativni, zdravstveni i kulturno - prosvetni centar istoimene opštine.

Prostor koji danas zauzimaju Ivanjica i okolna mesta bio je naseljen još u rimsko doba, o čemu svedoče mnogi materijalni dokazi iz ovog perioda. U vreme kada su Turci vladali našim teritorijama, Ivanjica se nalazila u sastavu Sjeničke nahije, a u njoj je bila i stanica, odnosno, han, na putu koji je iz Sjenice vodio preko Nove Varoši do Požege i Čačka. U pisanim dokumentima, mesto se prvi put spominje u knjizi zaduženja u Dubrovačkom arhivu 1505. godine. Ivanjički kraj je Srbiji pripojen 1833. godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića. Tako je kapetan sreza, Sima Jaković, dobio naređenje da na mestu sela Prilike podigne novo naselje, te je počeo da prodaje imanja doseljenicima iz Nove Varoši i Sjenice. Izgradio je i sresku kancelariju, a po njemu se i danas jedan deo Ivanjice zove Jakovića polje. Nakon tri godine, u naselju je podignuta i crkva, te ono počinje ubrzano da raste i razvija se. Na žalost, 1846. godine, izbio je veliki požar u kome su stradale gotovo sve kuće, pa je Ivanjica morala, praktično, da se obnavlja iz temelja.

Danas u ovom živopisnom gradiću živi skoro 12 hiljada ljudi, a cela teritorija opštine broji oko 32 hiljade stanovnika. U privrednom smislu dominantna je poljoprivredna proizvodnja, kao i prerađivačka industrija, prerada drveta i tekstilna industrija. Osim predškolske ustanove, u ivanjičkoj opštini radi 9 osnovnih škola, kao i gimnazija, Srednja tehnička škola i Dom učenika. Od nedavno u Ivanjici postoje i istureni smerovi nekih privatnih fakulteta, kao što je, recimo, Turističko - ugostiteljski fakultet Univerziteta Singidunum.Za ovdašnji kulturni život najznačajniji su Dom kulture Ivanjica i biblioteka „Svetislav Vulović“. U mestu se održava i nekoliko tradicionalnih manifestacija, od kojih je najpoznatija „Nušićijada“, kao praznik humora i veselja posvećen našem čuvenom komediografu Branislavu Nušiću.

U Ivanjici se nalazi i jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji, a ivanjički fudbalski klub „Javor“ je jedan od prvih u našoj zemlji. Ovaj kraj može mnogo toga da ponudi posetiocima. Ivanjica je, naime, proglašena za vazdušnu banju, a obližnja planina Golija za rezervat biosfere. U mestu se nalazi 4 hotela, odmaralište, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju, planinski dom i brojni moteli i restorani.

Budući da Akademija Oxford neprekidno nastoji da svoje usluge učini dostupnim svim žiteljima naše zemlje, bez obzira na to u kom mestu žive, i stanovnici Ivajice i okolnih naselja imaju priliku da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetne prevode svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na više od 40 svetskih jezika, ali i overu službenih materijala u skladu sa zakonski definisanom procedurom.

Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ivanjica?

Visoki standardi koje postavlja obrada zvanične dokumentacije predviđaju da prevodioci i sudski tumači Ivanjica budu maksimalno efikasni u radu, iskusni i stručni za poslove prevođanja i overe službenih materijala, te da usluge mogu da pruže za kratko vreme, po pristupačnim cenama i uz garantovanu bezbednost dokumenata i podataka koji su im povereni. Pre stupanja na dužnost, svi članovi našeg profesionalnog tima su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, dok su mnogi među njima i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako umnogome doprinosi kvalitetu rada. Prevodioci i sudski tumači Ivanjica su se, takođe, upoznali i sa aktuelnim propisima i stručnom pravnom terminologijom, a uz sve to su i položili odgovarajuću profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će posao uvek obavljati u skladu sa važećim pravilima, bezuslovno poštovati privatnost svojih klijenata, a službene materijale koje obrađuju zaštiti od bilo kakve potencijalne zloupotrebe.

Obrada zvaničnih spisa i javnih isprava počinje prebacivanjem sadržaja dokumenata na traženi jezik. To je jedan ozbiljan, zahtevan i izuzetno odgovoran posao, budući da svi podaci iz osnovnog materijala moraju biti tačno izraženi na novom jeziku, što posebno važi za stručne termine, na kojima i počiva jedan dokument. U toku prevođenja vodi se računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima, ali se, pored jezičkih, moraju poštovati i pravno - terminološke i stilske karakteristike službenih materijala. Gotov materijal pregledaju najpre sami prevodioci, a potom i lektori, vrhunski jezički stručnjaci koji će uočiti i ispraviti i one nepravilnosti koje su, eventualno, pri prvoj kontroli, promakle.

Sada posao prelazi u ruke sudskog tumača, čije se delovanje, uslovno rečeno, može podeliti u dve faze. Na početku on će pažljivo i sistematično pregledati prevod i original dokumenta i uporediti ih u sadržaju, upotrebljenim terminima, kao i u stilu izrade, ne bi li otkrio makar i najsitnije razlike. Kada se uveri da su ove dve verzije dokumenta u svemu, osim u korišćenom jeziku, sasvim identične, prevod overava svojim pečatom, a zatim ga i potpisuje. To je, zapravo, zvanična potvrda da materijal na novom jeziku sada ima istu pravnu važnost kao i original, jer ga je proverilo i odobrilo stručno lice i da se, kao takav, može slobodno koristiti u pravnom prometu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Ivanjica?

Jezički profesionalci koji rade u našem prevodilačkom centru nisu samo sposobni da klijentima ponude prevod sa nekog stranog jezika na srpski, ili obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, već su u toj meri stručno i opšte obrazovani, iskusni i svestrani da mogu da urade i neposredan prevod između dva strana jezika. To, naime, znači da sadržaj nekog dokumenta, u originalu izdatog na stranom jeziku, direktno prebacuju na drugi strani jezik koji se traži, a da između toga ne moraju da ga prevode na srpski jezik. Ovakvim načinom rada proces prevođenja postaje mnogo jednostavniji i brži, a i cena će biti niža, jer prevodilac i sudski tumač Ivanjica ne postupa onako kako to obično, u ovakvim situacijama, čine njegove kolege iz drugih agencija, odnosno ne prevodi sadržaje sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, te tako u sprovođenje ove usluge nije uključeno više prevodilaca.

U našem prevodilačkom centru možete da dobijete prevod i overu dokumentacije u okviru više od 40 svetskih jezika. Jasno je da se najčešće radi sa najpopularnijim i najrasprostranjenijim jezicima: ruskim, engleskim, francuskim, nemačkim, portugalskim i španskim, ali uvek sa neskrivenim ponosom naglašavamo i činjenicu da se u našoj profesionalnoj ekipi nalaze i, retko gde u Srbiji angažovani, vrhunski poznavaoci persijskog, pakistanskog, estonskog, romskog, hebrejskog i korejskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Ivanjica kvalifikovan je i za prevod koji uključuje latinski jezik, koji je i u naše vreme, iako odavno mrtav, zastupljen u pisanoj pravnoj, medicinskoj, farmaceutskoj i veterinarskoj dokumentaciji. Naši izuzetni stručnjaci, naravno, mogu da urade prevode i u domenu gotovo svih jezika koji se govore na tlu Evrope, što će reći, grčkog, italijanskog, albanskog, rumunskog, ukrajinskog, zatim češkog, holandskog, mađarskog, poljskog, kao i turskog, slovačkog, bugarskog, ali i jezika iz skandinavske grupe - danskog, švedskog, finskog i norveškog. Prevodioci i sudski tumači Ivanjica rade i prevode koji su u vezi sa japanskim, arapskim i kineskim jezikom, a, posle raspada zajedničke države, česta se javlja potreba za prebacivanjem zvaničnih dokumenata sa hrvatskog, slovenačkog, makedonskog ili bosanskog, ali i sa pomenutih na neke druge jezike. Za sve osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti obezbedili smo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će im svojim znanjem i iskustvom u velikoj meri olakšati obavljanje administrativnih poslova.

Koja dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Ivanjica?

Materijali koji se prevode i overavaju u našem prevodilačkom centru su zaista prilično brojni i raznovrsni, a obuhvataju poslovnu i sudsku dokumentaciju, lične isprave i zvanična dokumenta vezana isključivo za jednu osobu, potvrde i uverenja, ali i razne vrste spisa koji se tiču oblasti tehnike, obrazovanja, nauke, građevine, medicine ili farmacije.

Čest predmet prevoda i overe su brojna dokumenta potrebna za međunarodno poslovanje, koja moraju da budu precizno i kvalitetno obrađena. Ovde, između ostalog, spadaju rešenje o osnivanju privrednog lica, godišnji izveštaji, bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, kao i revizorski izveštaji, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), PIB (poreski identifikacioni broj), sve vrste poslovnih ugovora (kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi), finansijski izveštaji, poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, potvrde o kvalitetu proizvoda, ali i raznovrsna tenderska dokumentacija, odnosno predmeri, opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domenu ličnih isprava i službenih materijala prevodilac i sudski tumač Ivanjica može, posle precizno urađenog prevoda, da overi pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu.

Imajući u vidu činjenicu da je savremeno doba mnogima omogućilo školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu, prevodilac i sudski tumač Ivanjica često dobija zahteve da prevede i overi raznovrsna dokumenta kojima se na neki način potvrđuje nivo obrazovanja klijenta ili koja se odnose na određene obrazovne ustanove. U ovu grupu zvaničnih materijala, recimo, spadaju prepisi ocena, diplome i dodaci diplomama, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i mnoga druga srodna dokumenta.

Kada je reč o sudskoj i pravosudnoj dokumentaciji možemo da kažemo da se kod nas prevode i overavaju sva pravna akta, što će reći, sudske odluke, presude i rešenja, među kojima je vrlo često presuda o razvodu braka, zatim razni izveštaji i pravilnici, saglasnost o zastupanju, ovlašćenja, punomoćja, zahtev za dobijanje vize, sertifikati, licence, kao i dozvole za boravak , izjave pojedinaca, te različiti ugovori koji su pravno zasnovani, a to su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Prevodioci i sudski tumači Ivanjica mogu zainteresovanim klijentima da ponude i prevod pravnih akata zajednice evropskih država, dokumenta poznatog pod imenom „tekovine Evropske Unije“.

S obzirom na to da se neposredno odnose na ljudsko zdravlje, materijali iz domena medicine i farmacije se obrađuju sa posebnom pažnjom. Njih klijenti mahom traže ukoliko imaju potrebu da se leče van zemlje ili da u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate. Tako prevodioci i sudski tumači Ivanjica rade sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima, kao i specifikacijama farmaceutskih proizvoda.

Između brojnih i raznorodnih zvaničnih materijala koji su neophodni za obavljanje administrativnih poslova u nadležnim institucijama, kao i za potvrđivanje ili ostvarivanje odgovarajućih prava, posebno mesto zauzimaju uverenja i potvrde, koje se veoma često traže, te tako prevodioci i sudski tumači Ivanjica u domenu svoje profesije obrađuju potvrdu o redovnom zaposlenju, kao i onu o redovnim primanjima, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o neosuđivanisti, o stanju na tekućem računu u banci ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak van granica svoje zemlje.

Overeni prevodi dokumenata iz oblasti nauke, tehničke i građevine potrebni su svima koji se bave poslovima vezanim za ove discipline, te u našem prevodilačkom centru možete dobiti kvalitetno prebacivanje na traženi jezik i zvaničnu overu naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, građevinskih projekata, uputstava za rukovanje, kao i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.

Prevodioci i sudski tumači Ivanjica mogu svojim klijentima da ponude i sledeće usluge

Iako u našem prevodilačkom centru možete na istom mestu, u relativno kratkom roku i pod zaista povoljnim uslovima da dobijete kompletno obrađen, što će reći, preveden i overen dokument, niste u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge naših stručnjaka. Ukoliko ste, na primer, već nekoga angažovali za prevod materijala koji vam je potreban, a sada ne znate gde i kako da ga overite, slobodno nam se obratite! Prevodilac i sudski tumač Ivanjica će, kao i u svakoj drugoj situaciji, ispuniti vaš zahtev, ali će, pre toga, morati da sprovede uobičajenu proceduru i da prevod koji donesete detaljno uporedi sa originalom. Da ne bi bilo zabune, ovo se ne radi zato što nemamo poverenja u kvalitet prevoda koji nije urađen u našem centru, već je to, jednostavno, postupak koji smo dužni da sledimo. Ukoliko se, dakle, ustanovi da između prevoda i njegovog izvora ne postoje nikakva odstupanja, prevodilac i sudski tumač Ivanjica overava vaš prevod svojim pečatom i potpisuje ga. U takvoj formi, on postaje, sa stanovišta prava i zakona, isto što i ma koji drugi original i možete ga koristiti u svim vrstama pravnih i poslovnih transakcija.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije sasvim zadovoljavajući, odnosno, da nije u potpunosti urađen u skladu sa standardima prevođenja zvaničnih dokumenata, možemo da vam ponudimo redakturu spornog teksta koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Oni će izvršiti jezički pregled prevoda i osnovnog spisa, izdvojiti i korigovati sve gramatičke, pravopisne i stilske greške i u svim predviđenim aspektima izjednačiti prevod sa originalom. Na taj način će vam omogućiti da dobijete savršeno preveden dokument koji će glatko proći overu sudskog tumača.

Uprkos tome što prevodioci i sudski tumači Ivanjica uvek klijentima ponude najkraće moguće rokove za završetak posla, dešava se da je potrebno da uradimo „hitan prevod“ materijala, u znatno kraćem roku od uobičajenog. U takvoj situaciji, termin za kompletnu obradu određuju sami korisnici naših usluga, a na nama je da učinimo sve kako bismo ispunili ono što se traži. Uprkos brzini, sigurno je da kvalitet prevoda i obrade nikada neće biti umanjeni, ali će cena ovog prevoda biti različita od regularnog, budući da se tada, pored osnovne cene, naplaćuje i takozvana taksa za hitnost. Visina ove novčane nadoknade zavisi od broja prevedenih strana kao i od toga koliko je kratak rok koji je klijent odredio.

Dostava i preuzimanje materijala

Kako bi prevodioci i sudski tumači Ivanjica mogli da ispune sve ono što od njih tražite, odnosno da vaša dokumenta, nakon prebacivanja na novi jezik, regularno overe, među materijalima koje nam dostavljate svakako je neophodno da budu i originalna dokumenta ili makar njihove, na zakonski način, overene fotokopije. Ako vam tako odgovara, dokumentaciju možete lično predati ovlašćenom službeniku u našoj poslovnici, a možete nam je i poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen, izuzev u slučaju „hitnog prevoda“, kada zbog kratkog vremena u kome se mora završiti posao, prihvatamo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, budući da je to najbrži način da stignu do naših prevodilaca. Nemojte, ipak, zaboraviti da i u ovoj situaciji morate blagovremeno da nam donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originalna dokumenta, pošto bez njih prevodilac i sudski tumač Ivanjica neće moći da uradi overu prevoda u roku koji tražite.

Poželjno bi bilo da prilikom predaje materijala našem koordinatoru naznačite i kako želite da preuzmete dokumenta kada budu kompletno obrađena, a naravno i originale. U slučaju da vam ne odgovara da ih lično podignete u našoj filijali, možemo vam ih poslati preko kurirske službe sa kojom najčešće sarađujemo ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Troškovi ove usluge će ići na vaš račun, a platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata. Oni se obračunavaju prema važećem cenovniku angažovane službe za dostavu i to potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe, redakture i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste u konkretnom slučaju koristili.

Kada je cena prevoda u pitanju valjalo bi da napomenemo i to da se prevodioci i sudski tumači Ivanjica pridržavaju uobičajenog prevodilačkog propisa koji se odnosi na dužinu jedne stranice prevedenog teksta. Shodno pomenutom, ona obuhvata 1800 slovnih mesta, u šta se ubrajaju i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani u najvećem broju slučajeva nalazi znatno kraći tekst. Sve cene naših usluga navedene su u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford i možete ih videti na našem oficijelnom sajtu ili se o tome raspitati kod ovlašćenog službenika u poslovnici.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

U određenim slučajevima pečat licenciranog sudskog tumača neće biti dovoljan da obezbedi uključivanje prevedenih dokumenta u pravni promet, već će se zahtevati i neka vrsta overe na višem nivou. To je, naime, overa haškim Apostille pečatom, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 1961. godine. Sa odredbama ovog dokumenta saglasilo se stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici. Tako se, dakle, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Za taj posao zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novom zakonu, nalaze u svakom većem mestu.

S obzirom na to da se među profesionalnim obavezama prevodioca i sudskog tumača Ivanjica ne nalazi poznavanje svih detalja procesa overe Apostille pečatom, moraćete da se sami o svemu raspitate pre nego što počne obrada vaše dokumentacije. U svakom slučaju, u našem prevodilačkom centru možete dobiti potrebna objašnjanja koja će vam olakšati ovaj posao, budući da ćemo vas tačno uputiti na pravosudnu instituciju gde ćete dobiti validne informacije. Uzevši u obzir da se apostiliranje ne sprovodi na isti način kod svih tipova dokumenata, valjalo bi da se obavestite o tome da li se za vaš dokument traži overa samo prevoda ili je potrebno apostilirati i prevod i original, kao i da li je, osim prevoda sadržaja dokumenta, potrebno da i sam pečat bude prebačen na ciljani jezik.

Apostille overa se nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, ali ni za administrativne isprave direktno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom. Ako treba da apostilirate neki dokument, moraćete nadležnoj službi osnovnog suda da podnesete odgovarajući zahtev, uz koji ćete predati original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Stanovnici Ivanjice i okolnih naselja odgovore na sva pitanja koja se tiču apostiliranja dokumenata mogu potražiti u Osnovnom sudu u Ivanjici, u Ulici Boška Petrovića 9 ili na broj telefona 032-662-390.


Kategorije prevoda za Ivanjica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ivanjicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ivanjica

Spisak sudskih tumača za grad IvanjicaSudski tumači za grad IvanjicaSpisak sudskih tumača za grad Ivanjica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ivanjica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad IvanjicaSudski tumači za grad IvanjicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ivanjica

Sudski tumači i prevodioci u Ivanjici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!